ဘာသာေရး ကိုင္းရႈိင္းသူေတြဟာ ဘာသာမဲ႕မ်ားထက္ ညဏ္ရည္ ပုိမုိနိမ့္က်တယ္လုိ႕ ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ျပဳလုပ္ေသာ သိပၸံနည္းက် ဆန္းစစ္ခ်က္ ၆၃ခုအား ကုိးကား၍ စာတမ္းတေစာင္က ဆုိသည္။

မုိင္ရြန္ဖက္ကာမင္န္ ဦးေဆာင္ေသာ ေရာ့ခ်က္စတာ တကၠသိုလ္ သုေတသနအဖြဲ႕မွ “အသိညဏ္ထက္ျမက္မႈနဲ႕ ဘာသာတရား ယုံၾကည္သက္ဝင္မႈ အႏႈတ္လကၡဏာေဆာင္ ေျပာင္းျပန္အခ်ဳိးက်ေၾကာင္း” စစ္တမ္း၆၃ခုအနက္ ၅၃ခုတြင္ ေတြ႕ရသည္။ ညဏ္ေကာင္းသူမ်ားသည္ အုိးမင္းရင့္ေရာ္သည့္တုိင္ ယုံၾကည္သက္ဝင္ရန္ ခဲယဥ္းလွျပီး ၎တုိ႕ ဘာသာတရား ေဝးကြာရသည့္ အေၾကာင္းအရင္းမွာ အရင္ထင္ထားသေလာက္ ရွင္းလင္းေျဖာင့္စင္းမႈ မရွိေၾကာင္း သုေတသီမ်ား ေတြ႕ရွိသည္။  

ယခင္ေလ့လာခ်က္မ်ားတြင္ ညဏ္ရည္ျမင့္မားသူမ်ားသည္ ပုိသိပိုတတ္သူမ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ဟု ရုိးရွင္းစြာ ယူဆေသာ္လည္း အေၾကာင္းဇစ္ျမစ္မွာ ပုိရႈပ္ေထြးဖြယ္ရွိသည္။

ညဏ္ေကာင္းသူသည္ အိမ္ေထာင္ရွင္ ျဖစ္တတ္ကာ ဘဝတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ ပုိရေလ့ရွိသျဖင့္ ဘာသာတရား အားျပဳမႈနဲသည္။

အဆုိပါ စာတမ္းတြင္ ၁၉၂၁မွစ၍ ယေန႕တုိင္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အုိင္ၾကဴအဆင့္ ၁၃၅ႏွင့္အထက္ ညဏ္ၾကီးရွင္ ခေလး၁၅၀၀၏ ဘဝတေလ်ာက္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ သုေတသနျပဳခ်က္ ပါဝင္သည္။

လူးဝစ္တာမင္းန္ ေလ့လာခ်က္အရ ၇၅ႏွစ္ – ၉၁ႏွစ္ အရြယ္တြင္ပင္လ်င္ ထုိသူမ်ားသည္ သာမန္လူမ်ားထက္ ဘာသာေရး နည္းပါး၍ “လူအုိ ဘုရားဖက္” ေယဘူယ် ထင္ျမင္ခ်က္ႏွင့္ ဖီလာဆန္႕က်င္ေနသည္။ အသက္ၾကီး အုိမင္းလာခ်ိန္ ဘာသာေရး ခံယူခ်က္ သေဘာထား ေကာက္ခံခ်က္ မပါဝင္သျဖင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေလ့လာရန္ လုိေသးေၾကာင္းကုိေတာ့ သုေတသီမ်ား အသိအမွတ္ျပဳသည္။ (အသိေျပာင္းသြားေပမဲ႕ လႈပ္လႈပ္ရွားရွား မျဖစ္ေတာ့ျခင္း ဆုိလုိဟန္ရွိသည္။ စကားခ်ပ္)

၁၉၅၈ ေလာက္မွစ၍ ညဏ္ေကာင္းသူမ်ား ခေလးဘဝ သိထားသည့္ ဘာသာတရားကုိ ေရွးဦးစြာ ေမးခြန္းထုတ္ လာၾကျပီး တင္းၾကပ္သည့္ အစဥ္အလာ ယုံၾကည္သက္ဝင္မႈမ်ား ပစ္ပယ္ကာ ဘာသာတရား လက္ခံမႈ အလြန္ နည္းသြားေၾကာင္း မုိက္ကယ္အာေဂ်းလ္ သုံးသပ္သည္။

၁၉၁၆တြင္ ျပဳလုပ္ေသာ ေလ့လာခ်က္ ကုိးကား၍ ဇက္ကာမင္းန္ စာတမ္း၌ က်ပန္းစာရင္း ေကာက္ယူေသာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုရွိ သိပၸံပညာရွင္ ၅၈%သည္ ဖန္ဆင္းရွင္ေဂါ့ဒ္ရွိေၾကာင္း မယုံၾကည္ (သုိ႕) သံသယ ျဖစ္ပီး ထင္ရွားသည့္ သိပၸံပညာရွင္မ်ားတြင္မႈ ယင္းအခ်ဳိးအစား ၇၀%နီးပါး ျမင့္တက္သြားသည္။

ကုိယ္ရည္ကုိယ္ေသြးႏွင့္ စိတၱေဗဒ အကယ္ဒမစ္ဂ်ာနယ္ စာတမ္းတေစာင္က ဘာသာေရး ယုံၾကည္ခ်က္မ်ား၏ ယုတိၱကင္းမဲ႕၊ သိပၸံနည္းမက်၊ အစစ္အေဆး မခံႏုိင္မႈတုိ႕ေၾကာင့္ အသိအျမင္ ၾကြယ္ဝသည့္ ညဏ္ၾကီးရွင္မ်ား လက္မခံႏုိင္ျခင္းသည္ ညဏ္ရည္ညဏ္ေသြးႏွင့္ ဘာသာေရး ဖီလာဆန္႕က်င္ျခင္း ျမစ္ဖ်ားခံရာဟု ေဖာ္ျပသည္။

အေျဖကမူ ပုိမုိရႈပ္ေထြးသည္။ ညဏ္ထက္ျမက္သူဆုိလ်င္ ဘာသာတရားမွဆုိေသာ သီလ (self regulation)၊ သမာဓိ (self-enhancement) နဂိုထဲက အသုံးခ်ႏုိင္သူမ်ားျဖစ္၍ ေအာင္ျမင္ေသာ၊ တည္ျငိမ္ေအးခ်မ္းေသာ ဘဝ ရပီးသား ျဖစ္ေပမည္။ (လုပ္သမွ်ျဖစ္ရင္ ေဗဒင္ယုံရေကာင္းမွန္း မသိ။ ဤကား စကားခ်ပ္)

ညဏ္ေကာင္းသူမ်ား ေက်ာင္းေနေပ်ာ္ေအာင္ ကိုယ့္ကုိယ္ကုိ တည္ေဆာက္ႏုိင္ျခင္းက ေရရွည္အက်ဳိးေက်းဇူး ျဖစ္ထြန္းေၾကာင္း သုေတသီမ်ား ေထာက္ျပသည္။ ညဏ္ထက္ျမက္တဲ႕အခါ ရာထူးၾကီးတက္၊ အလုပ္ေကာင္းရ၊ လစာပုိမ်ားလုိ႕ အဆင့္ျမင့္ျမင့္ ဂုဏ္သိကၡာၾကီးလာျခင္းကပဲ မိမိကုိယ္မိမိ ထိန္းေၾကာင္းႏုိင္စြမ္း ယုံၾကည္ခ်က္ အားျဖစ္သည္။

ေနာက္ဆုံးအားျဖင့္ ညဏ္ေကာင္းသူမ်ား အိမ္ေထာင္ျပဳ ေႏွာင္းတတ္ေသာ္လည္း အိမ္ေထာင္ ခိုင္ျမဲၾကသည္။ တနည္းဆုိေသာ္ သံေယာဇဥ္ေႏွာင္ၾကိဳး တန္ဖုိးထားသူမ်ားျဖစ္၏။ (အာျပဳိဂ်ီးမ်ား အားမငယ္နဲ႕၊ ကေၾကာင္ၾကီး လာျပီ။။ ဒက္ကလုပ္ ဒက္ကလုပ္ :-D ) ညဏ္ရည္ျမင့္သူမ်ား လူငယ္ပုိင္းမွ သက္လတ္ပုိင္း ေရာက္လာေလေလ ညဏ္ပညာ ရင့္ၾကက္မႈ ရလဒ္အက်ဳိး ခံစားရေလဟု ဆုိရေပမည္။ (ကပု – လူငယ္၊ ကေၾကာင္ – လူလတ္၊ သဂ်ီး – လူအုိ။ အရြယ္သုံးပါး ေယဘူယ်မွတ္ :-P )

ေနာက္ထပ္ စာတမ္းတြင္ ဘာသာတရား ဝတၱရား၊ လုပ္ငန္းေဆာင္တာ ေဖာ္ျပမည္ဟု သုေတသီမ်ားဆုိသည္။

ဘာသာေရးက်င့္ဝတ္ လုိက္နာသူက ဘာသာမဲ႕ျဖစ္ရန္ ပုိမ်ားျပီး အဆုိပါ က်င့္ဝတ္ မလုိက္နာႏုိင္သူ ဥပမာ – ဆင္းရဲသား၊ အေျခအေနမဲ႕မ်ား  ဘာသာအယူ လက္ခံေျခ ပုိမ်ားေၾကာင္း သုေတသီမ်ား ဆုိၾကသည္။ (ဤအတုိင္းဆုိ သဂ်ီး ဘုန္းၾကီးဝတ္၍ ကေအာင္ပု ယစ္ထုပ္ဘဝ ဇာတ္သိမ္းမည္။ :roll: )

ရလီဂ်င္ မပီျပင္ အလီသင္ မေရခင္..

http://news.yahoo.com/religious-people-are-less-intelligent-than-atheists–study-finds–113350723.html#upCr476

Religious people are less intelligent than atheists, study finds

Rob Waugh August 12, 2013 Yahoo! News

Religious people are less intelligent than non-believers, according to a new review of 63 scientific studies stretching back over decades.

A team led by Miron Zuckerman of the University of Rochester found “a reliable negative relation between intelligence and religiosity” in 53 out of 63 studies. Even in extreme old age, intelligent people are less likely to believe, the researchers found – and the reasons why people with high IQs shun religion may not be as simple as previously thought.

[Backlash after Dawkins’ Muslim jibe]

Previous studies have tended to assume that intelligent people simply “know better”, the researchers write – but the reasons may be more complex.

http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/asthSk8j2TDitBR0zuIH3g--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTMxMA--/http:/l.yimg.com/os/publish-images/news/2013-08-12/b8f33cf7-232b-4765-b2e5-ebca9dc67ec4_religion2-120813.jpg

Famous atheist Richard Dawkins (ZUMA / Rex Features)

For instance, intelligent people are more likely to be married, and more likely to be successful in life – and this may mean they “need” religion less.

The studies used in Zuckerman’s paper included a life-long analysis of the beliefs of a group of 1,500 gifted children – those with IQs over 135 – in a study which began in 1921 and continues today.

Even at 75 to 91 years of age, the children from Lewis Terman’s study scored lower for religiosity than the general population – contrary to the widely held belief that people turn to God as they age. The researchers noted that data was lacking about religious attitudes in old age and say, “Additional research is needed to resolve this issue.”

As early as 1958, Michael Argyle concluded, “Although intelligent children grasp religious concepts earlier, they are also the first to doubt the truth of religion, and intelligent students are much less likely to accept orthodox beliefs, and rather less likely to have pro-religious attitudes.”

A 1916 study quoted in Zuckerman’s paper (Leuba) found that, “58% of randomly selected scientists in the United States expressed disbelief in, or doubt regarding the existence of God; this proportion rose to nearly 70% for the most eminent scientists.”

[Did Archaeologists Find a Piece of Jesus’ Cross?]

The paper, published in the academic journal Personality and Social Psychology Review, said “Most extant explanations (of a negative relation) share one central theme—the premise that religious beliefs are irrational, not anchored in science, not testable and, therefore, unappealing to intelligent people who “know better.” 

The answer may, however, be more complex. Intelligent people may simply be able to provide themselves with the psychological benefits offered by religion – such as “self-regulation and self-enhancement,” because they are more likely to be successful, and have stable lives.

[Long backlog for godless wedding services in Ireland]

 

“Intelligent people typically spend more time in school—a form of self-regulation that may yield long-term benefits,” the researchers write. “More intelligent people get higher level jobs (and better employment (and higher salary) may lead to higher self-esteem, and encourage personal control beliefs.”

“Last, more intelligent people are more likely to get and stay married (greater attachment), though for intelligent people, that too comes later in life. We therefore suggest that as intelligent people move from young adulthood to adulthood and then to middle age, the benefits of intelligence may continue to accrue.”

The researchers suggest that further research on the “function” of religion may reveal more.

“People possessing the functions that religion provides are likely to adopt atheism, people lacking these very functions (e.g., the poor, the helpless) are likely to adopt theism,” the researchers wrote.

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF