(၁၉၈၈)လူထုအံုၾကြမွုမ်ိဳးအနာဂါတ္တြင္ၿဖစ္ႏိုင္ေၿခ၇ွိမ၇ွိ

ယင္းကဲ့သို့အံုၾကြမွုကားမထင္မွတ္ေသာအေၿခအေနအခ်ိန္ခါတြင္ ၾကိမ္းေသေပၚေပါက္ဦးမည္ဆိုသည္ကားအမွန္ပင္။ သို့ေသာ္ –

(၁) ဗိုလ္ေန၀င္းအစိုး၇လက္ထက္တြင္အုပ္ခ်ဳပ္မွုယႏၱ၇ားမွာ၇န္ကုန္တြင္အေၿခစိုက္သည္။ ယခုဗဟိုအစိုး၇ ယႏၱ၇ားၾကီးတခုလံုးမွာစစ္ဗ်ဴဟာအ၇အသာစီး၇ေသာေဒသၿဖစ္သည့္ ေနၿပည္ေတာ္ပ်ဥ္းမနားေတာင္ၾကားတြင္ အေၿခယူထားသည္။ ယင္းေဒသကားၿပည္သူ့ေ၇း၇ာစီမံခန့္ခြဲေ၇းအေနႏွင့္ကားမည္သည့္နည္းႏွင့္မွ်မဟာ ဗ်ဴဟာမက်ေသာေဒသၿဖစ္ေသာ္လည္းစစ္ေ၇းအ၇ခုခံကာကြယ္မွု၊ ဗဟိုအုပ္ခ်ဳပ္မွုေကာင္းစြာ ေဆာင္၇ြက္ႏိုင္ေသာအခ်က္အၿခာေဒသၿဖစ္သည္။ စစ္အစိုး၇ႏွင့္၎တို့အသိုင္းအ၀ိုင္းကို ေကာင္းစြာလံုၿခံုမွု ေပးနိုင္ေသာအ၇ပ္ေဒသၿဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္တပ္မ်ားအားလံုးကိုသာမက၊အုပ္ခ်ဳပ္ေ၇းယႏၱ၇ားၾကီးတခုလံုး ကိုအေပၚစီး၇ေသာေဒသတခုတည္းေအာက္မွာအေၿခစိုက္ထားသည္။

(၂) ႏိုင္ငံစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မွုသာမက၊စီးပြားေ၇းအေဆာက္အအံုႏွင့္လူထုတ၇ပ္လံုး၏ေန့တဓူ၀စား၀တ္ေနေ၇း၊ အသက္၇ွင္၇ပ္တည္ေ၇းအ၇ပ္၇ပ္တို့ကိုအၾကြင္းမဲ့ထိိမ္းသိမ္းခ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။ လူထုကိုအေၾကာက္တ၇ား ၿဖင့္အုပ္ခ်ဳပ္ထားသည္။

(၃) သမိုင္းအဆက္ဆက္တိုင္းတြင္အံုၾကြမွုတိုင္း၏အ၇င္းအၿမစ္ၿဖစ္ေသာတကၠသိုလ္ႏွင့္စာသင္ေက်ာင္းအား လံုးကိုႏိုင္ငံအႏွံ့သို့ၿဖန့္က်က္ထားသည့္နည္းၿဖင့္ေက်ာင္းသားစုစည္းမွုကိုအၿပတ္၇ွင္းလင္းလိုက္သည္။

(၄) မူလကတိုင္း/တပ္မစစ္ဌာနခ်ုပ္မ်ားကိုၿပည္နယ္တိုင္းအဆင့္တြင္သာထား၇ွိခဲ့ေသာ္လည္း။ ယခုအခါစစ္တိုင္း မွူးမ်ားကိုအာဏာအၿပည့္အ၀တိုးၿမွင့္ေပးလိုက္သည့္အၿပင္၊ စစ္တိုင္းငယ္/တပ္မငယ္မ်ားၿဖစ္ေသာ ေဒသ ကြပ္ကဲမွုစစ္ဌာနခ်ဳပ္/စစ္ဆင္ေ၇းကြပ္ကဲမွုစစ္ဌာနခ်ုပ္မ်ားကိုခ၇ိုင္အဆင့္ၿမိဳ့ၾကီးတိုင္းတြင္အသစ္ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည္။ မူလကာကြယ္ေ၇း၀န္ၾကီးဌာန၊စစ္ဦးစီး၊စစ္ေ၇းစစ္ေထာက္ဌာနၾကီးမ်ားလက္ေအာက္ခံညြွန္ၾကားေ၇းမွူးအဆင့္၇ွိ ေသာ၇ာထူးမ်ားကိုအ၇ာ၇ွိခ်ဳပ္အဆင့္ၿမွင့္၍စစ္ဘက္ဆိုင္၇ာလက္နက္၊ အေထာက္အပံ့တို့ကိုအကန့္အသတ္မဲ့ခ်ဲ့ထြင္ခဲ့သည္။ ဤနည္းတို့ၿဖင့္အံုၾကြမွုကိုဖိႏွိပ္နို္င္ေသာမဟာဗ်ဴဟာမ်ားခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖၚခဲ့သည္။

(၅) စစ္တပ္အတြင္းအခ်င္းခ်င္းအားၿပိဳင္မွုမ်ား၇ွိေနေသာ္လည္း၊ တြင္မဟာဗ်ဴဟာ က်သည့္တူညီေသာ၇ည္မွန္းခ်က္သာ၇ွိသည္။ မိမိတို့၏အာဏာစည္းစိမ္ကိုအခ်င္းခ်င္းအားၿပိဳင္မွုႏွင့္လဲလွယ္ မည့္အ၇ိပ္အေ၇ာင္မ၇ွိပါ။

ၿပီးခဲ့ေသာ (၁၉၈၈)အေ၇းေတာ္ပံုကား(၁၃၀၀)ေတာင္သူလယ္သမားေ၇းေတာ္ပံုထက္အဆမ်ားစြာၾကီး သည့္အၿပင္လူထုလူတန္းစားအားလံုးပါ၀င္ေသာအံုၾကြမွုၿဖစ္သည္၊ အလံၿပဘု၇ားလမ္းစစ္၇ံုးခ်ဳပ္ပတ္လည္ တခုလံုးလူထုသန္းႏွင့္ခ်ီ၍၀ိုင္း၇ံၿခင္းခံ၇ခ်ိန္တြင္စစ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ားဖိန့္ဖိန့္တုန္ခဲ့၇သည္မွာအမွန္ပင္။ တနိုင္ငံလံုးအုပ္ခ်ဳပ္ေ၇းအာဏာဆိတ္သူဥ္း သြားေသာ္လည္း၊ စစ္တပ္အခ်င္းခ်င္းကားအဆက္အသြယ္မၿပတ္ခဲ့ သည့္အၿပင္၊အေၿခအေနကိုတပ္မ်ားအတြင္း မွမၿပတ္ေလ့လာဆက္သြယ္ညွိႏွိုင္းမွုးမ်ား၇ွိခဲ့သည္ကိုမေမ့သင့္ပါ။ တနိုင္ငံလံုးကဒီမိုကေ၇စီကိုေဖၚေဆာင္မည့္ အစိုး၇သစ္ထြက္ေပၚေတာ့မည္ဟုေမွ်ာ္လင္ခ်က္ၾကီးစြာ၇ွိေနခ်ိန္ ၁၉၈၈၊စက္တင္ဘာ (၁၈)၇က္ေန့တြင္တႏိုင္ငံလံုးစစ္ဘိနပ္ေအာက္သို့မယံုႏိုင္ေလာက္ေအာင္ေ၇ာက္ သြားခဲ့သည္။ ခံၿပင္းဘြယ္ေကာင္းေပစြ။

About maungmoenyo

ေမာင္မိုးညိဳ has written 57 post in this Website..