စင္ကာပူမွာ အလုပ္လာရွာေတာ့မယ္ဆိုရင္ (၂)
If you come to Singapore for job hunting (2)

ေနထိုင္စရာ အိမ္အရင္ရွာ

 စင္ကာပူမွာ အလုပ္လာရွာတဲ့အခါ အဓိကလိုအပ္သည္မွာ ေနထိုင္ စရာ အိမ္ျဖစ္ပါသည္။

ေဆြမ်ိဳး၊ အသီမိတ္ေဆြ ရိွလွ်င္ ကိစၥမရိွပါ။ မရိွလွ်င္ ေနစရာအိမ္ စီစဥ္ထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ စင္ကာပူတြင္ ေဆြမ်ိဳး၊ အသိမိတ္ေဆြ ရိွလွ်င္ ယင္းတို႔အိမ္တြင္ေနထိုင္ရန္ အရင္ေမးျမန္းပါ၊ အဆင္မေျပပါက မိမိ အတြက္ အခန္းဌားထားေပးဖို႔ အကူအညီေတာင္းပါ။
H + M တြင္လည္း short term အခန္းေၾကာ္ျငာမ်ားတင္ေပးပါမည္။
H + M Page ကိုအၿမဲၾကည့္ပါက သိႏိုင္ပါသည္။
(H + M ၀န္ေဆာင္မွဳလိုခ်င္ပါကလည္း သက္သာေသာေစ်းႏွဳန္းျဖင့္ short term အခန္းဌားေပးျခင္းကို ၀န္ေဆာင္မွဳေပးပါမည္။) (စင္ကာပူမလာခင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ လွမ္းဌားထားႏိုင္ရန္)

 

အိမ္ခန္းဆိုသည္ HDB

စင္ကာပူတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အဌားတင္ၾကေသာ အိမ္မ်ားမွာ HDB ဟုေခၚေသာ (အိုးအိမ္မွ အိမ္ရာမ်ား ဆိုၾကပါစို႔) တိုက္ခန္းမ်ားျဖစ္ၿပီး အျမင့္ဆံုးသည္ ၂၄ လႊာအထိရိွတတ္ၾကသည္။ (တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ အလႊာမတူပါ။)
အခန္းမ်ားမွာ – Common Room, Master Room, Single Room ဟူ၍ျဖစ္ပါသည္။

Common Room မွာ ရိုးရိုးအခန္းျဖစ္ၿပီး ေရခ်ိဳးခန္း/အိမ္သာ တြဲမပါပါ။ အျခားသူမ်ားႏွင့္ အျပင္တြင္ share သံုးရမည္။ မိမိသည္ Visit လာသူ ျဖစ္၍ အလုပ္အခ်ိန္မီွသြားစရာမလိုေသးသျဖင့္ ထိုကိစၥကို ထည့္သြင္း စဥ္းစားရန္ မလိုေသးပါ။

Master Room သည္ ေရခ်ိဳးခန္း/ အိမ္သာ တြဲပါၿပီး Common Room ထက္ အနည္းငယ္ပိုက်ယ္တတ္ၾကသည္။

Single Room ဆိုသည္မွာ အိမ္ေရွ႕ခန္းတြင္ျဖစ္ျဖစ္၊ တျခား စတိုခန္း လို အခန္းမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္ကို လူတစ္ေယာက္စာ အခန္းကန္႔၍ ဌားျခင္းျဖစ္သည္။

 တခ်ိဳ႕တိုက္ခန္းမ်ားသည္ အျပင္တြင္ ေရခ်ိဳးခန္း အိမ္သာ ၂ခန္းပါ၀င္ တတ္ၿပီး Master ခန္းမရိွပါ။

 တိုက္ခန္းမ်ားမွာ အိပ္ခန္း ၂ခန္းပါေသာ တိုက္ခန္း (2+1 ဟုေခၚ သည္။ 2 မွာ အိပ္ခန္းကိုဆိုလိုၿပီး 1 မွာ ဧည့္ခန္းျဖစ္ပါသည္)၊
 အိပ္ခန္း ၃ ခန္းပါေသာ တိုက္ခန္း (3+1)၊ အိပ္ခန္း ၄ ခန္း၊ တခ်ိဳ႔ ၅ ခန္းထိပါေသာ (5 + 1) တိုက္ခန္းမ်ားထိရိွၾကသည္။

 

 အခန္းခ (Room Rental Fees)

အခန္းခမ်ားမွာလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးရိွပါသည္။ အဌားတင္ထားေသာ လူအေရအတြက္ေပၚမူတည္၍ ေစ်းႏွဳန္းကြာျခင္းမွဳ ရိွပါသည္။

Master ခန္းကို ၂ ေယာက္တည္းေနရမည္ဆိုလွ်င္ တစ္ေယာက္ကို S$ 400 မွ S$ 550
၃ ေယာက္ေနရမည္ဆိုလွ်င္ တစ္ေယာက္ကို S$ 300 မွ S$ 400

 Common room ကို ၂ ေယာက္တည္းဆိုလွ်င္ တစ္ေယာက္ကို S$ 350 မွ S$ 500၊
 ၃ ေယာက္ဆိုလွ်င္ တစ္ေယာက္ကို S$ 300 မွ S$ 350

 Single room ကို တစ္ေယာက္စာ S$ 300 မွ S$ 350၊

 တခ်ိဳ႔ Master (or) Common Room ကို ၄ ေယာက္ထိထားတတ္ပါသည္။
 ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ တစ္ေယာက္ကို S$ 200 မွ S$ 250ျဖစ္သည္။ Common Room (သို႔) Master Room မည္သည့္အခန္း ျဖစ္ျဖစ္၊ လူ ၂ ေယာက္စာသာျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ၄ ေယာက္ထားသည္
 ဆိုလွ်င္ ႏွစ္ထပ္ကုတင္ျဖင့္သာ အိပ္ရမည္ျဖစ္သည္။ ၃ ေယာက္ထားလွ်င္လည္းႏွစ္ထပ္ကုတင္ျဖစ္တတ္သည္။ တခ်ိဳ႔ အခန္းမ်ားသည္ အေတာ္က်ယ္၀န္းသျဖင့္ ၃ ေယာက္စာ ေလာက္ ေသာေၾကာင့္ တစ္ေယာက္ တစ္ကုတင္စီျဖစ္သည္။ ႏွစ္ထပ္ကုတင္ မဟုတ္ပါ။

 

 အိမ္ဌားလွ်င္ ေမးစရာ

 စင္ကာပူတြင္ အိမ္ဌားလွ်င္ အဓိကေမးရမည္မွာ – မိမိေနရမည့္အခန္း တြင္ လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္ေနရမည္နည္း၊

 • တစ္အိမ္လံုး လူဘယ္ႏွစ္ေယာက္ ရိွသနည္း၊
 • တစ္ေယာက္ တစ္ကုတင္လား၊ (တခ်ိဳ႔ ႏွစ္ထပ္ကုတင္ႏွင့္ မအိပ္ခ်င္ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေသခ်ာစြာေမးရန္ လိုအပ္သည္။)
 • ႏွစ္ေယာက္ အိပ္ကုတင္လား၊ တခ်ိဳ႔အိမ္မ်ားသည္ ေအာက္တြင္ ေမြ႔ယာျဖင့္အိပ္ရပါသည္။
 • ကုတင္မေပးပါ။ ထို႔သို႔ဆိုလွ်င္လည္း ေသခ်ာေမးပါ၊ ေမြ႔ယာ အထူ၊ အပါး။
   စင္ကာပူရိွ အိမ္မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေၾကြျပားမ်ားသာ ခင္းထားၾကရာ ေအာက္ၾကမ္းျပင္သည္ ေအးပါသည္။

 စင္ကာပူတြင္ အခန္းခသည္ အားလံုးအၿပီးအစီး ႏွင့္ အခန္းခ + ဟူ၍ ရိွတတ္သည္။
+ မွာ PUB ဟုေခၚေသာ အလြယ္ေျပာရလွ်င္ ေရဖိုး၊ လွ်ပ္စစ္မီးဖိုး ျဖစ္သည္။
 အမ်ားစုသည္ အင္တာနက္၊ Gas ခမ်ားပါ ထပ္ေပါင္းတတ္ၾကသည္။

 •  ထို႔ေၾကာင့္ အခန္းခသည္ အၿပီးအစီးလား၊ PUB ပါၿပီးသားလား၊ ထပ္ share ရမည္လား၊ အင္တာနက္ခ၊ Gas ခ ထပ္ေပးရမည္လား စသည္ျဖင့္ ေသခ်ာေမးျမန္းပါ။

 

PUB ေခၚ ေရႏွင့္မီတာခ

PUB ဖိုးမွာ တစ္ဦးလွ်င္ ပ်မ္းမွ် S$ 25 မွ S$ 70 ၀န္းက်င္ရိွသည္။
 အဲကြန္း အခ်ိန္မကန္႔သတ္ထားေသာအိမ္မ်ားတြင္ မီတာခပိုက်သင့္သည္။ အမ်ားစုသည္ အဲကြန္းကို ေန႔စဥ္ ည ၁၀ နာရီမွ မနက္ ၆ နာရီထိ သတ္မွတ္ထားသည္။
 တခ်ိဳ႔လည္း ည ၉ နာရီမွ မနက္ ၇ နာရီထိျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႔မွာ အခ်ိန္ကန္႔သတ္မထားပါ။ တခ်ိဳ႕အိမ္သည္ အဲကြန္းမရိွပါ။

 

 အင္တာနက္ခ

 အင္တာနက္ခသည္ တစ္ေယာက္လွ်င္ S$ 4 မွ S$ 16 ၀န္းက်င္ရိွသည္။ အိမ္တြင္ တပ္ဆင္ထားသည္ အင္တာနက္ ျမန္လွ်င္ျမန္သေလာက္ က်သင့္သည္။
Fiber Optic ဆိုလွ်င္ အလြန္ျမန္ၿပီး ေစ်းလည္းႀကီးသည္။ Mio Tv (မီရို တီဗီ) ဟုေခၚေသာ Pay Channel (အခေပးရုပ္သံလိုင္းမ်ား၊ ေဘာလံုးပြဲ၊ ရုပ္ရွင္စသည္) ယူထားပါကလည္း ေစ်းႀကီးေလ့ရိွသည္။

 

 အခန္းဌားမည္ဆိုပါက

 စင္ကာပူကို အလုပ္လာရွာလွ်င္ Short Term သာဌားပါ။ Short Term ဆိုသည္မွာ ရက္ပိုင္းမွသည္ ၁ လ၊ ၂ လ ဌားျခင္းကိုေခၚသည္။ အခန္းကို တစ္လ အရင္ဆံုးဌားပါ။
 အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ မိမိေရွ႕ဘာဆက္ျဖစ္မည္ကို မသိေသးပါ။
 အကယ္၍ အလုပ္ရခဲ့လွ်င္လည္း အလုပ္ႏွင့္ အိမ္မနီးပါက ျပန္ေျပာင္း ရမည္ျဖစ္သည္။ (အလုပ္ ႏွင့္ အိမ္နီးျခင္းသည္ သြားလာစရိတ္ သက္သာသလို၊ အခ်ိန္ကုန္လဲသက္သာသည္)

၂ လဌားထားၿပီး အကယ္၍ visa extension တိုးမရပါက အခက္ေတြ႔မည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ extension ရမည္/ မရမည္ သိပ္မေသခ်ာပါ။ တစ္လအရင္ဌားထားၿပီး ေနာက္လဆက္ဌားမည္ မဌားမည္ကို
 ေရာက္ၿပီး တပတ္အတြင္းအေၾကာင္းျပန္ေပးပါမည္ဟု အိမ္ရွင္ကို ညိွႏိွဳင္းၾကည့္ပါ။ မရလွ်င္ေတာ့ ၂ လသာ ဌားရလိမ့္မည္။

 တပတ္အတြင္း အေၾကာင္းျပန္ေပးမည္ကို အဆင္ေျပလွ်င္ မိမိအေန ျဖင့္ ေရာက္ၿပီး တပတ္အၾကာတြင္ အြန္လိုင္းမွ visa extension တိုးပါ။
visa extension သည္ ရက္မနာပါ။ အေစာကတည္းက ႀကိဳတိုးထားလွ်င္လည္း တစ္လျပည့္သည့္ရက္မွ ေနာက္ထပ္ ရက္ (၃၀) ထပ္တိုး ေပးျခင္းျဖစ္ပါသည္။
(H + M ၀န္ေဆာင္မွဳလိုခ်င္ပါကလည္း သက္သာေသာေစ်းႏွဳန္းျဖင့္ visa extension ၀န္ေဆာင္မွဳေပးပါမည္။)
အေသးစိတ္ကို http://www.facebook.com/HplusMPageSingapore Visa & Stay စင္ကာပူ ျပည္၀င္ခြင့္ႏွင့္ ေနထိုင္ခြင့္ သက္တမ္းအေၾကာင္းသိေကာင္းစရာ (၁) ႏွင့္ (၂) တို႔တြင္ ျပန္ဖတ္ၾကည့္ပါ။

အကယ္၍ extension တိုးမရပါက မိမိလဲ ဘာဆက္လုပ္ရမည္ကို စဥ္းစားႏိုင္သလို၊ အိမ္ရွင္လဲ လူသစ္ရွာရန္ အခ်ိန္ရမည္ျဖစ္သည္။ စင္ကာပူတြင္ အခန္းဌားသည့္အခါ ထံုးစံမွာ Deposit ဟုေခၚေသာ စေပၚေပးရျခင္းျဖစ္သည္။ စေပၚေငြသည္ အခန္းခ တစ္လစာျဖစ္ၿပီး မိမိေျပာင္းသည့္အခါတြင္ ျပန္ေပးသလို၊ တခ်ိဳ႔လည္း ေနာက္ဆံုးလအခန္းဌားခအျဖစ္ ယူလိုက္ပါသည္။ (ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ေနာက္ဆံုးလခ ေပးစရာမလိုေတာ့ပါ။) တခ်ိဳ႔လည္း လ၀က္စာသာ Deposit ယူထားၿပီး၊ တခ်ိဳ႔လည္း no Deposit (Deposit မလိုပါ။)

မိမိအိမ္ေျပာင္းမည္ဆိုလွ်င္ တစ္လႀကိဳေျပာရသည္မွာ ထံုးစံ ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အလုပ္လာရွာသူအဖို႔ တစ္လေနမည္ဟု အရင္ေျပာထားၿပီး extension တိုးလို႔ရပါက ေနာက္တစ္လ ဆက္ ေနမည္။ တစ္ပတ္အတြင္း ေနာက္တစ္လ ဆက္ေနမည္၊ မေနမည္ကို ေျပာေပးပါမည္၊ visa extension ေပၚမူတည္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္ ကို အိမ္ရွင္အား ေသခ်ာစြာရွင္းျပညိွဳႏိွဳင္းပါ။

(Visa သက္တမ္းတိုးမရပါက ထပ္တိုးလို႔မရေတာ့ပါ။ သက္တမ္း တိုး စဥ္ကတည္းက မရခဲ့လွ်င္ ထပ္မတိုးေတာ့ပါဟု ၀န္ခံခ်က္ျပဳလုပ္ ရပါသည္။
 တိုးမရလွ်င္ေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသာျပန္ၿပီးမွ ျပန္လာရန္ အႀကံျပဳလိုပါသည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ မေလးရွားဗီဇာမ်ားလည္း ခက္ခဲေနၿပီး၊ မေလးရွားတြင္လည္း မၿငိမ္မသက္မွဳမ်ားႏွင့္ လံုၿခံဳမွဳမရိွေသာေၾကာင့္၊
 စင္ကာပူျပန္အ၀င္လည္း မေသခ်ာေသာေၾကာင့္ မေလးရွားသို႔ စေတးေရွာင္ရန္ မစဥ္းစားသင့္ပါ။)

စင္ကာပူတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အိမ္ရွင္မ်ားသည္ အမွန္စစ္စစ္ အိမ္ပိုင္ ရွင္မ်ားမဟုတ္ၾကဘဲ အိမ္ကိုဦးစီးဦးေဆာင္ ဌားထားေသာ အိမ္သူႀကီး မ်ားသာျဖစ္သည္။ တခ်ိဳ႕လည္း အိမ္အပိုင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာလူမ်ိဳး မ်ားသာျဖစ္ၾကေသာေၾကာင့္ အခ်င္းခ်င္းညိွႏိွဳင္းလွ်င္ အဆင္ေျပႏိုင္ပါသည္။

 တျခား မည္သည့္စည္းကမ္းခ်က္၊ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရိွသည္ကုိ လည္း ေသခ်ာ ေမးျမန္းပါ။ မိမိအိမ္ဌားသည့္အခါ ေမးျမန္းရန္ အျခား အခ်က္မ်ားမွာ –

 • မိမိေနမည့္အိမ္သည္ ဘယ္ MRT(အမ္အာတီ ဘူတာ) နဲ႔နီးလဲ၊
 • MRT မွ လမ္းေလွ်ာက္လို႔ရလား၊
 • မရလွ်င္ ဘယ္ဘတ္စ္္ကားစီးရမလဲ၊
 • ဘယ္က စီးရမလဲ၊ ဘယ္ႏွစ္မွတ္တိုင္လဲ။
 • ႏွင့္ အိမ္လိစ္စာအျပည့္အစံု၊
  (သို႔မွသာ မိမိစင္ကာပူလာလွ်င္ ေလဆိပ္မွ အိမ္သုိ႔သြားတတ္ပါမည္)

အိမ္အနီးအနားတြင္ Food Court, NTUC, 7-Eleven ရိွမရိွေမးပါ။
Food Court ဆိုသည္မွာ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားစုေပါင္းဖြင့္လွစ္ထားေသာ ေနရာျဖစ္သည္။

NTUC ဆိုသည္မွာ Citymart လို Super သို႔မဟုတ္ Minimarket ျဖစ္သည္။ 7- Eleven ဆိုသည္မွာ ABC လို store ဆိုင္မ်ားျဖစ္သည္။
 ထိုဆိုင္မ်ား အိမ္အနီးပတ္၀န္းက်င္တြင္ရိွလွ်င္ လိုခ်င္တာ အခ်ိန္ မေရြး ၀ယ္ႏိုင္/ စားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

 

 

 မရိွမျဖစ္ အင္တာနက္

 အင္တာနက္ရလားလည္း ေမးပါ။
(အိမ္မွာဆို အိမ္က Wifi နဲ႔ အင္တာနက္သံုးပါ) Network Name ႏွင့္ Wifi Password ကိုလည္း ေမးျမန္းထားပါ။

 အိမ္မွာ ခ်က္စားလို႔ရလား လည္းေမးပါ။ (ကိုယ့္ဟာကိုယ္ခ်က္စားလွ်င္ သက္သာပါသည္။)
၀ယ္စားလွ်င္ ထမင္းတစ္နပ္ (အသား ၁မ်ိဳး၊ အသီးအရြက္ ၂ မ်ိဳး) S$ 2.30 မွ S$ 3.50 ၀န္းက်င္ကုန္က်မည္။ ထမင္းအရနည္းသည္။
 မ်ားမ်ားစားတတ္သူဆိုလွ်င္ more rice ဟုထပ္ထည့္ခိုင္းႏိုင္သည္။ ထမင္းထပ္ထည့္ခိုင္းလွ်င္ ျပား ၅၀ ၀န္းက်င္ထပ္ေပးရတတ္သည္။
 ထမင္းေၾကာ္၊ ေခါက္ဆြဲ/ ၾကာဇံေၾကာ္ဆိုလွ်င္ S$ 5 အနည္းဆံုးျဖစ္သည္။

 တခ်ိဳ႕အိမ္ရွင္မ်ားသည္ ခ်က္ေကၽြးတတ္ၿပီး တစ္လ S$ 250 မွ S$ 350 ထိယူတတ္သည္။ တန္ပါသည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္လည္း မိမိဘာသာ စားမည္ မစားမည္ဆံုးျဖတ္ပါ။

 အဲကြန္းပါလားဆိုသည္ကိုလဲ ေမးသင့္ၿပီး၊ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ထား သလား၊ ဘယ္အခ်ိန္မွ ဘယ္အခ်ိန္ဖြင့္ရသလဲ၊ ပန္ကာေရာ ေပး သလား ေမးပါ။
(စင္ကာပူသည္ ပူအိုက္ပါသည္။ မိမိသည္ အလုပ္လာရွာသည္ျဖစ္၍အိမ္တြင္ အေနမ်ားမည္ျဖစ္ရာ ေန႔လည္ဘက္ ပန္ကာရိွမွ အဆင္ေျပ ပါမည္)

ေနာက္ဆံုးအေနျဖင့္ မိမိဘယ္ေန႔လာမည္၊ ဘယ္အခ်ိန္ေလယာဥ္ ဆိုက္မည္၊ အိမ္ရွင္အားေျပာျပ၍ မိမိအိမ္ေရာက္မည့္အခ်ိန္တြင္ အိမ္ရွင္ အိမ္တြင္ ရိွ/ မရိွ၊ အိမ္ရွင္မရိွလည္း မည္သူရိွမည္နည္း
 အဓိကမွာ မိမိအား အိမ္တံခါးေသာ့ဖြင့္ေပးရန္ ႀကိဳတင္အေၾကာင္း ၾကား ေမးျမန္းထားပါ။

(စင္ကာပူသို႔ ၾကားရက္ (တနလၤာ မွ ေသာၾကာ) ရံုးခ်ိန္ (မနက္ ၈ နာရီမွ ညေန ၇ နာရီထိ) လာမည္ဆိုလွ်င္ ပိုသတိျပဳပါ။)

 

 

Resume, Cover အလုပ္ေလွ်ာက္ပါ

 အလုပ္ေလွ်ာက္ရန္အတြက္ CV ေဖာင္ဟုေခၚေသာ ကိုယ္ေရးရာဇ၀င္ ေဖာင္ (စင္ကာပူတြင္ Resume ဟုေခၚပါသည္။) ႏွင့္ Cover Letter ဟုေခၚေသာ အက်ဥ္းခ်ံဳးမိတ္ဆက္စာ တို႔လိုအပ္သည္။

Resume သည္ မိမိအေၾကာင္း အက်ယ္ခ်ဲ႕၍ ေရးသားပါ။ မိမိနာမည္၊ ဆက္သြယ္ရန္ ဖုန္း၊ အီးေမးလ္တို႔ကို စာမ်က္ႏွာထိပ္ဆံုးတြင္ စာလံုး အႀကီးအမည္း BOLD ျဖင့္ ထင္ထင္ရွားရွားေရးပါ။ ဓာတ္ပံုတြဲပါ။ မိမိ ရရိွသည့္ အျမင့္ဆံုး ဘြဲ႔၊ ဒီပလိုမာ၊ လက္မွတ္ တစ္ခုခုကို ေရးပါ။

 ထို႔ေနာက္ ေမြးေန႔၊ လူမ်ိဳး၊ ႏိုင္ငံသား၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ၊ အိမ္ေထာင္ရိွ/မရိွ စသည္တို႔ေရးပါ။ မိမိလက္ရိွ စင္ကာပူတြင္ မည္သည့္ ပတ္စ္ျဖင့္ေနသည္ကို မျဖစ္မေနထည့္သြင္းပါ။
(Visa Status : Social Visit Pass ဟူ၍ေရးပါ)

ထို႔ေနာက္တြင္ မိမိ ပညာေရးအေၾကာင္း၊ လက္မွတ္မ်ားအေၾကာင္း၊ အလုပ္အေတြ႔အႀကံဳမ်ား Work Experience ဘယ္ခုႏွစ္မွ ဘယ္ခုႏွစ္ ထိ ဘယ္ကုမၸဏီ ဘာရာထူး ဘာေတြထုပ္ခဲ့ရသည္ကို ေသခ်ာေရးပါ။ မိမိကုမၸဏီမ်ား၏ အမည္ ႏွင့္ ႏိုင္ငံသာလိုပါသည္။ လိပ္စာအေသး စိတ္မလိုပါ။ (အႀကံျပဳလိုသည္မွာ မိမိကုမၸဏီသည္ စင္ကာပူမဟုတ္ ေသာ မည္သည့္ႏိုင္ငံႏွင့္ ဖက္စပ္ဖြင့္ထားသည္၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား လည္းရိွသည္ အၿမဲထိေတြ႔ဆက္ဆံေျပာဆိုေနရေၾကာင္း၊ အင္တာဗ်ဳး သည့္အခါ ထည့္သြင္းေျပာၾကားပါ။ မဟုတ္လည္း ထိုသို႔ေျပာပါ။)

 (အလုပ္အေတြ႔အႀကံဳ မရိွဘဲ ေက်ာင္းၿပီးၿပီးခ်င္းဆိုလွ်င္လဲ အလုပ္ အေတြ႔အႀကံဳတစ္ခုခုေရးထည့္ပါ။ Part-time သေဘာမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ Freelance အလြတ္သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္ လုပ္ခဲ့သည္ဟုေရးသားရန္ ဆိုလိုျခင္းျဖစ္ၿပီး အတုအေယာင္လုပ္ခိုင္းျခင္း မဟုတ္ပါ၊ အသိ မိတ္ေဆြ သို႔မဟုတ္ သင္တန္း၊ ကုမၸဏီတစ္ခုခုႏွင့္ ညိွႏိွဳင္း၍ recommendation letter ယူလာခဲ့ရန္ေျပာျခင္းျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီ LetterHead (တံဆိပ္), Seal (တံဆိပ္တံုး) ႏွင့္ တာ၀န္ရိွသူ တစ္ဦးဦး ၏ လက္မွတ္တို႔ပါရိွေသာ မိမိအတြက္ အလုပ္ေထာက္ခံစာ ျဖစ္ပါ သည္။

 ထို႔ေနာက္ မိမိကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ားကို ႏွစ္မ်ားျဖင့္ေဖာ္ျပပါ။
 ဥပမာ – Food & Beverage 3 years
 Microsoft Word 4 years

မိမိ ကၽြမ္းက်င္ေသာနယ္ပယ္ (Field) မ်ားကို ႏွစ္မ်ားျဖင့္ ေရးျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
 အိုင္တီႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မွဳမ်ားလည္း Microsoft Office, စသည္ ထည့္ေရးပါ။

 ထို႔ေနာက္ ဘာသာစကားကၽြမ္းက်င္မွဳ (Language Skills) ကိုေရး ေသာအခါ အဂၤလိပ္စာသင့္တင့္ရံု ေကာင္းမြန္ေၾကာင္း အနည္းဆံုး ထည့္ေရးပါ။
English (4 skills) – Good ဟုမျဖစ္မေနထည့္ပါ။ အျခားဘာသာ စကားမ်ား တတ္လွ်င္လဲ ထည့္သြင္းပါ။ (တရုတ္၊ မေလး စသည္)
 (အဂၤလိပ္စာ အသင့္တင့္ေျပာတတ္ရန္၊ နားလည္ရန္ ေလ့က်င့္လာပါ။ အစတြင္စင္ကာပူအဂၤလိပ္ Singlish သည္ နားေထာင္ရခက္ခဲတတ္ ေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း တျဖည္းျဖည္း နားယဥ္သြားပါလိမ့္မည္။)

မိမိ အသင္း၀င္ထားေသာ အသင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားထည့္ေရးပါ။
(အလုပ္ႏွင့္ပတ္သက္လွ်င္ ပိုေကာင္းသည္။ ႏိုင္ငံေရး/ ဘာသာေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို မဆိုလိုပါ။)

ထို႔ေနာက္တြင္ေတာ့ အေရးႀကီးဆံုးမွာ အလုပ္ဘယ္ေတာ့စလုပ္ႏိုင္သည္ကို ခ်က္ျခင္းစႏိုင္သည္  Available : Immediate ဟုျဖည့္ပါ။

 လက္ရိွ လစာကို Current Salary : S$  စင္ကာပူေဒၚလာျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ။ (ဥပမာ – လက္ရိွျမန္မာက်ပ္ တစ္သိန္းရပါက S$ 150 ၀န္းက်င္ အဆင္ေျပသလိုထည့္ပါ။ အနည္းဆံုး S$ 100, 150 ထည့္သင့္ပါသည္။)

ေမွ်ာ္မွန္း လစာကို Expected Salary : S$ ဟု စင္ကာပူေဒၚလာျဖင့္ ေဖာ္ျပပါ။ (မိမိ experience, ကၽြမ္းက်င္မွဳ ေပၚမူတည္၍ S$ 1200 မွ S$ 2200 ေလာက္ထိသာထည့္ပါ။

 လက္ရိွအလုပ္က ထြက္ရျခင္းအေၾကာင္းရင္းကို Reason for leaving : ျပည္ပအေတြ႔အႀကံဳလိုခ်င္လို႔ စသည္ ၾကည့္ေကာင္းေအာင္ တစ္ခုခု ျဖည့္ပါ။

 ျဖစ္ႏိုင္လွ်င္ Referees ၁ ေယာက္ (သို႔မဟုတ္) ၂ ေယာက္ေလာက္ ထည့္ေရးပါ။ Referees ဆိုသည္မွာ မိမိကို ေထာက္ခံေပးသည့္ သူ ၂ ေယာက္ျဖစ္သည္။
 လက္ရိွ အလုပ္မွ မန္ေနဂ်ာ သို႔မဟုတ္ ေက်ာင္း/ သင္တန္း မ်ားမွ ဆရာမ်ား၏ အမည္၊ ရာထူး၊ ကုမၸဏီ (သို႔မဟုတ္) ေက်ာင္း/သင္တန္း အမည္၊ ဆက္သြယ္ရန္ အီးေမးလ္တို႔ေရးရန္ျဖစ္သည္။

referees မပါလဲရပါသည္။ ပါလွ်င္ပိုေကာင္းပါသည္။ Referees ထည့္ေရးသားလွ်င္ ထိုသူမ်ားကိုလည္း ႀကိဳေျပာထားပါ။ မိမိအေၾကာင္းကို အီးေမးလ္မွ ေမးလာလွ်င္ ေသခ်ာ recommend ေပးေပးပါရန္။ (တစ္ခါတစ္ရံမွသာ ေမးတတ္ပါသည္)

မိမိ ဘြဲ႔၊ လက္မွတ္ စသည့္စာရြက္စာတမ္းမ်ား အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္မဟုတ္ပါက ႏိုႀတီ (ဘာသာျပန္) လုပ္လာပါ။ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနမွ တံုးမထုလာလဲရပါသည္။

 

Cover Letter

မိမိသည္ မည္သူျဖစ္သည္၊ ဘာဘြဲ႔၊ လက္မွတ္ရထားသည္၊ ဘာလုပ္တတ္သည္၊ လက္ရိွဘာလုပ္ေနသည္၊ ယခုေလွ်ာက္ထား သည့္အလုပ္ကို အလြန္စိတ္၀င္စားသည္၊ မိမိႏွင့္ ယခုအလုပ္ ဘယ္လို ကိုက္ညီပါသည္၊(အက်ဥ္းခ်ဳပ္ေရးပါ။) ထို႔ေၾကာင့္ Resume ႏွင့္အတူပူးတြဲေလွ်ာက္ထားလိုက္ပါသည္။
 ေလးစားစြာျဖင့္၊ ဘယ္သူ၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ အီးေမးလ္ တို႔ေရးသားပါ။

 အေရးအႀကီးဆံုးမွာ Microsoft Word (.doc) ျဖင့္ Save လုပ္ရန္ ျဖစ္ၿပီး အလုပ္ေလွ်ာက္လွ်င္ Microsoft Word Format (.doc) ျဖင့္သာ လက္ခံသည္။ (အႀကံျပဳလိုသည္မွာ Save as Word 97 – 2003 ဆိုလွ်င္ ပိုေကာင္းသည္)

အဓိကသိရန္မွာ CoverLetter/ Resume သည္အလြန္အေရးႀကီး ပါသည္။ ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား အားလံုးထဲမွ ဇကာတင္ (Shortlisted ဟုေခၚသည္) ေရြးခ်ယ္ကာ အင္တာဗ်ဳးေခၚေသာေၾကာင့္ Resume
ေကာင္းမွ အင္တာဗ်ဴးရမည္ကို သတိျပဳပါ။

 စင္ကာပူတြင္ အလုပ္ေလွ်ာက္ျခင္းသည္ အြန္လိုင္းမွသာေလွ်ာက္ရ ပါသည္။ တစ္ေန႔ကို အလုပ္ေပါင္း အခု ၃၀၊ ၄၀ ေလွ်ာက္ထားမွ အင္တာဗ်ဴး တစ္ခု၊ ႏွစ္ခုသာ ရတတ္ပါသည္။ တခ်ိဳ႔လည္း တစ္ခုမွ
 မရပါ။ ေလွ်ာက္တိုင္း အင္တာဗ်ဴးမေခၚသည္ကို သိထားရန္ လိုပါ သည္။

 

 မရိွမျဖစ္ယူလာရမည့္ လက္ပ္ေတာ့ပ္ Laptop

စင္ကာပူလာလွ်င္ မပါမျဖစ္ယူလာရမည္မွာ Laptop လက္ေတာ့ပ္ျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ေလွ်ာက္ရန္ႏွင့္ အင္တာဗ်ဴးေခၚျခင္းမ်ားသည္ရိွရန္ျဖစ္သည္။
(တခ်ိဳ႔ အင္တာဗ်ဴးမ်ားသည္ အီးေမးလ္သို႔သာပို႔တတ္ၿပီး ဖုန္းမေခၚၾကပါ။)

လက္ေတာ့ပ္မရိွပါက Library မ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ျမန္မာမ်ားစု ေ၀းရာ ပင္နီဆူလာပလာဇာရိွ (CityHall MRT အနီး) တြင္ လည္းေကာင္း၊ Aljunied MRT အနီး Geylang ရိွ အင္တာနက္ႏွင့္ ဂိမ္းဆိုင္မ်ားတြင္ လည္းေကာင္း တစ္နာရီ S$ 3 မွ S$ 4 အထိေပးကာ အသံုးျပဳႏိုင္သည္။

 သိလုိသည္မ်ားရိွပါက၊ ၀န္ေဆာင္မွဳမ်ားလိုအပ္ပါက hplusmguide@gmail.com (သို႔မဟုတ္) +65 8480 6010 သို႔  ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

 အပိုင္း (၃) ကိုဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္။

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

စကားအတင္းစပ္။ က်ေနာ္ အင္တာဗ်ဴးတို႕ စီဗီေရးနည္းတို႕၊ ကာဗာလက္တာေရးနည္းတို႕ကို တင္ဖူးပါတယ္။ အေသးစိတ္ကိုေတာ့ ဒီ လင့္(ခ) ေတြမွာ သြားဖတ္ပါ။

အင္တာဗ်ဴးသြားၾကမယ္ (၁)                                                                        

http://myanmargazette.net/168825

 

အင္တာဗ်ဴးသြားၾကမယ္ (၂) – အင္တာဗ်ဴးသြား အဝတ္အစား                                 

http://myanmargazette.net/171251

 

အင္တာဗ်ဴးသြားၾကမယ္ (၃) – အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေဆာင္ရန္/ေရွာင္ရန္ အျပဳအမူမ်ား        

http://myanmargazette.net/171263

 

အင္တာဗ်ဴးသြားၾကမယ္ (၄) – အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာနဲ႕ ကိုယ္ေရးရာဇဝင္ ျပင္ဆင္ျခင္း      

http://myanmargazette.net/171299

ဇီဇီ

About ဇီဇီ

ဇီဇီ has written 357 post in this Website..

CJ # 129120

   Send article as PDF