ျမန္တ်န္႕ျပည္ဂ်ီးမွာ အေၾကြးဝယ္ခြင့္ ခရက္ဒစ္ကတ္ ေခတ္စားလာေဒါ့မွာမုိ႕ ဒီေန႕ အီးေဟာင္းေဒါ့ကြန္းမွာ တင္ထားတဲ႕ “ေသသူ ခရက္ဒစ္ကတ္အေၾကြး မည္သူေပး” သဟုတုဗျဖစ္ဖြယ္စာကုိ ေစတႏွာနဲ႕ ဘာသာျပန္ ေဝငွ လုိက္ပါဒယ္။

မိမိ ျခစ္ခင္ၾကင္နာသူကုိ ဆုံးရႈံးရလုိ႕ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲ ျဖစ္တုံးမွာ တပူေပၚ နွစ္ပူဆင့္ က်န္ရစ္သူမ်ား အေနနဲ႕ ေနာက္ထပ္ ဆိတ္မေကာင္း ျဖစ္စရာ ၾကဳံရတာ ျပပါဆုိ အေၾကြးလာေတာင္းသူ ျဖစ္ပါတယ္။ (debt collector ေခၚသဗ်.. ဒင္းရုိ႕ကလည္း သူ႕ပညာနဲ႕သူ… ဖုံးတဂြမ္ဂြမ္ဆက္ စာတဂ်ီဂ်ီပုိ႕ေပါ့ဗ်ာ။ အေၾကြးမဆပ္ဘဲ လစ္ေျပး သြားရင္ေတာ့ သူ႕ဆုိရွယ္နံပါတ္နဲ႕ ေရေျမအဆုံး လုိက္ေပေဒါ့၊ ကမာၻမေၾကစဒမ္း..။ ဖုံးဆက္ရင္ ေလသံအမ်ဳိးမ်ဳိး တဖက္သား အေျခအေနၾကည့္ ေျပာရတယ္။ ေခ်ာ့သင့္တန္ေခ်ာ့ ေျခာက္သင့္တန္ေျခာက္၊ ရသေလာက္ ႏႈိက္ယူဂ်ပါဒယ္။ ဟုိကလည္း မေပးခ်င္လုိ႕ ေရွာင္ပါတယ္ဆုိမွ ဂတိအမ်ဳိးမ်ဳိး လွည့္ပတ္ေပးေဒါ့တာေပါ့။ ဒီလုိနဲ႕ တေဂြ႕မွာ ခ်က္ေကာင္းမိရင္ ျပန္ရတတ္တယ္။ ေဒဝါလီခံသြားတာမ်ဳိး၊ အျပီးထြက္ေျပးသြားတာမ်ဳိး ဆုိရင္ေတာ့ မရဘူးေပါ့။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြင္ထဲ ဆက္ရွိေနအုံးမယ္၊ လူေတာတုိးအုံးမယ္ဆုိရင္ေတာ့ တခ်ိန္မဟုတ္တခ်ိန္ မိမွာပါဗဲ။ အဲဒၾကမွ တုိးရင္းေပါင္း ေဆာ္ေဗေဒါ့။) က်န္ရစ္သူမွာ တာဝန္ရွိေၾကာင္း အေၾကြးေကာက္ခံသူေတြ ဆုိဒက္က်ေဗမဲ႕ မဟုတ္တာ အမ်ားဂ်ီးရွိဒယ္။ သေဘာဂ အေၾကြးရွင္သည္ ေသသူ ပုိင္ဆုိင္မႈ ဥစၥာေတြကုိေဒါ့ ေတာင္းဆုိပုိင္ခြင့္ရွိ၏။

ပုဂၢလိကစာရင္း

ခရက္ဒစ္ကတ္ (အေၾကြးဝယ္ကတ္) ဆုိဒါ ဒဂယ္ေဒါ့ ေခ်းေငြတခုပါဗဲ။ သုံးလုိက္တုိင္း ခရက္ဒစ္ကတ္ ကုမၼဏီက ကတ္အသုံးျပဳသူကိုယ္စား ဆုိင္ကုိ ပုိက္ဆံေပးေခ်ဒယ္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ကတ္ပုိင္ရွင္ထံ ေငြေတာင္းခံလႊာ (သတ္မွတ္ခ်ိန္အတြင္း မဆပ္လ်င္ အတုိးတက္၏၊ စဂါးခ်ပ္) ေပးပုိ႕ပါသည္။

ကတ္ပုိင္ရွင္ ေသသြားျပီ ဆုိလ်င္ေဒါ့ (ကတ္ကုိ ေသသူနာမည္နဲ႕ ထုတ္ေပးထားတာမုိ႕၊ စဂါးခ်ပ္။) ေသသူမွာပဲ ကုမၼဏီကုိ ျပန္ဆပ္ရန္ တာဝန္ရွိဒယ္။ က်န္ရစ္သူ မိသားစုအေနနဲ႕ သူတုိ႕မေလ်ာက္ခဲ႕တဲ႕ ခရက္ဒစ္ကတ္ သုံးေငြအတြက္ တာဝန္ခံစရာ မလုိေဒါ့ဗာ။

ပူးတြဲစာရင္း

ေသသူနဲ႕ က်န္ရစ္သူ ခင္ပြန္းတုိ႕ ခရက္ဒစ္ကတ္ ပူးတြဲေလ်ာက္ခဲ႕ရင္ေဒါ့ က်န္သူမွာ ျပန္ဆပ္ဖုိ႕ တာဝန္ရွိသည္။ သုိ႕ေဗသိ ပူးတြဲကတ္ပုိင္ရွင္နဲ႕ ေသသူ ခရက္ဒစ္ကတ္မွာ အသုံးျပဳခြင့္ ေပးထားသူ သြားမေရာနဲ႕။ အေၾကြးကတ္ ေလ်ာက္ထားစဥ္ က်န္ရစ္သူ ဇနီးခင္ပြန္း ပတ္သက္ခဲ႕ျခင္း မရွိလုိ႕ သတ္မွတ္ထားဒယ္။ ေငြေခ်းသူနဲ႕ ေသသူ ကတ္ပုိင္ရွင္ နွစ္ဦးအၾကားသာ စာခ်ဳပ္သက္ေရာက္ျပီး က်န္ရစ္သူခင္ပြန္းကုိ ေသသူ ကတ္ပုိင္ရွင္ဂ သူ႕မွာရွိဒဲ႕ အေၾကြးဝယ္ယူနိင္စြမ္း ပမာဏ ခြဲေဝေပးထားတယ္လုိ႕ ရိုးရုိးေလး ယူဆရမည္။ (ကတ္ပုိင္ရွင္ အသက္အရြယ္ ၾကီးရင့္လာရင္ ခြင့္ျပဳထားတဲ႕ ေငြပမာဏကုိ ေလွ်ာ့မွာေပါ့ဗ်ာ၊ စဂါးခ်ပ္။)

ကြယ္လြန္သူ ပုိင္ဆုိင္မႈ ရွင္းဒန္း

ေသျပီဆုိလ်င္ အမည္ေပါက္ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားဂုိ ဥပေဒေဂ်ာင္း ထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္ ယာယီ လႊဲေျပာင္းလိုက္သည္။ ထို႕ေနာက္ အေၾကြးရွင္မ်ားမွ ေသသူ၏ ပုိင္ဆုိင္မႈကုိ ခြဲေဝရယူရန္ ရုံးေဒၚသုိ႕ ေလ်ာက္ထားရသည္။

ဆုိင္ရာ ျပည္နယ္ ဥပေဒမ်ားဒြင္ အဦးဆုံး ရယူမည့္ အေၾကြးရွင္ အမ်ဳိးအစား သတ္မွတ္ခ်က္ ထားရွိေပးသည္။ သာမန္အားျဖင့္ အသုဘစားရိတ္၊ အရင္ေပးျပီးေနာက္ မေသခင္ ေနာက္ဆုံးကုန္က်ေသာ ေဆးကုသစားရိတ္၊ ဥပေဒအက်ဳိးေဆာင္ခ၊ ေသဆုံးခြန္တုိ႕ အစဥ္လုိက္သည္။ ထုိ႕ေနာက္တြင္မွ ခရက္ဒစ္ကတ္ လက္က်န္ေငြလုိ စေပၚမဲ႕ အေၾကြးမ်ား ၾကြင္းက်န္ေသာ ပုိင္ဆိုင္မႈအေပၚတြင္ ေတာင္းခံပုိင္ခြင့္ရွိသည္။ (စေပၚမလုိတဲ႕ ကတ္ကုိ unsecured card၊ စေပၚအရင္ေပးရတဲ႕ကတ္ကုိ secured card ေခၚတယ္။ ခရက္ဒစ္ အေထာက္ထား မရွိတဲ႕ လူသစ္မ်ားဆုိ စေပၚေပးမွ ရတတ္တယ္။ က်ေနာ္ ေရာက္ခါစ ကတ္ ေလ်ာက္ေတာ့ secured ဆုိ လုံျခဳံတယ္၊ ကုိယ့္အတြက္ အာမခံရွိတယ္မွတ္ျပီး ေလ်ာက္လုိက္တာ လာလုိက္တဲ႕ ေၾကာ္ျငာေဒြ၊ လာမွာေပါ့ စေပၚေပးမွေဒါ့ လူသစ္သစ္ မသစ္သစ္ ဘာအေရးလဲ။ သိပ္မ်ားမ်ား မဟုတ္ပါဘူး.. ေဒၚလာ သုံးေလးငါးရာ စေပၚတင္ရတယ္။ သုံးတဲ႕အခါ အဲဒီစေပၚထဲက ခုနွိမ္ေပးတယ္။ သုံးသေလာက္ ျပန္ျဖည့္သြား၊ ေျခာက္လေလာက္ၾကာရင္ စေပၚ မလုိတဲ႕ အဆင့္ကုိ ေအာ္တုိေျပာင္းေပးတယ္။ မေျပာင္းလဲ ဖုံးဆက္ေျပာေပါ့ဗ်ာ။ အစလေဒြမွာ ဒက္ဗစ္ကတ္ ဘဏ္ေအတီအမ္ကတ္ သေဘာျဖစ္ပါဒယ္။ ခရက္ဒစ္ကတ္ တခုရသြားရင္ ေနာက္တခုရဖုိ႕ လြယ္သြားပါျပီ။ တခုရွိတာ ကတ္ေလ်ာက္တာ အျငင္းပယ္ ခံရလ်င္ မွတ္တမ္းဝင္သြားလုိ႕ ကုိယ့္ ခရက္ဒစ္ကတ္ ရာဇဝင္မွာ အေႏွာင့္အယွက္ ျဖစ္တတ္တယ္။ မေသခ်ာရင္ မေလ်ာက္တာ အေကာင္းဆုံးဗဲ။ ျခင္ေတာင္ မပိုင္ဘဲ ရုိက္လ်င္ လက္နာေသးဒါပဲဗ်ာ၊ စဂါးခ်ပ္။) အဲသလုိ ခြဲေဝလွီးရိတ္ျပီးလုိ႕မွ ပုိင္ဆုိင္မႈတန္ဖုိး က်န္ေနေသးရင္ အေမြစားအေမြခံ ဆက္ခံပုိင္ခြင့္ရွိသူမ်ား ေသတမ္းစာအရ ခြဲေဝေပးနုိင္သည္။

မဆပ္နိင္ရင္ေဂါ

ခရက္ဒစ္ကတ္ အေၾကြးဆပ္ရန္ ေသသူပုိင္ဆုိင္မႈတန္ဖုိး မေလာက္ငွပါဂ ၾကြင္းက်န္ပမာဏ ေပးစရာ မလုိေဂ်။ က်န္ရစ္သူ မိသားစုအား ခရက္ဒစ္ကတ္ ကုမၼဏီအေနျဖင့္ တရားစြဲဆုိပုိင္ခြင့္ မရွိေစရ။

လိမ္ရာေရာက္ျပီ

ေသသူ တဦးထဲအတြက္ ဖြင့္ထားေသာ ခရက္ဒစ္ကတ္ကုိ အသုံးျပဳခဲ႕ရင္ေဒါ့ တရားမဝင္ဘူး။ ဥပမာ ေပးဗာဆုိ ေသသူ၏ ခရက္ဒစ္ကတ္ အခ်က္အလက္မ်ားဂုိ ခုိးယူျပီး အင္တာနက္မွာ ေဈးဝယ္ဂ်င္း ျဖစ္ပါဒယ္။ ပုိသိမ္ေမြ႕ဒဲ႕ ဥပမာေပးရမယ္ဆုိ ေသသူရဲ႕ ခရက္ဒစ္ကတ္ ယူသုံးလုိ႕ရေနတဲ႕ ဇနီးခင္ပြန္း သားသမီးမ်ားဂ သူတုိ႕နာမည္ မေပါက္ဘဲနဲ႕ ကတ္အသုံးျပဳျခင္းလည္း ဆုိင္ဒယ္။

ခရက္ဒစ္ကတ္ ဘရက္ဒ္ပစ္မွတ္ ဇရပ္သစ္တက္ သားမက္ျခစ္ဇာတ္

 

Who Pays Deceased Credit Card Debt?

By Andy Pasquesi, eHow Contributor

In addition to the pain and shock of losing a loved one, survivors must often deal with another unpleasant reality: debt collectors. Although collection agents may insinuate that a survivor is personally responsible for paying these debts, this is often not the case. That said, creditors are able to make claims against the deceased’s assets.

1.   Individual Accounts

o    A credit card essentially works like a loan. Each time it is used, the card company gives money to a merchant on behalf of the cardholder. In exchange, the cardholder is billed and charged interest on the amount borrowed.

If the card was issued only in the deceased’s name, then he is the only person obligated to the credit card company. Thus, family members are not responsible for the balance of any card for which they did not apply.

2.   Joint Accounts

o    If the deceased and his surviving spouse applied for any credit cards jointly, the surviving spouse is still liable for the balance of those joint accounts. However, being a joint account holder should not be confused with being an authorized user on one of the deceased’s individual accounts. In the latter case, the spouse had no part in the application process. Rather, the agreement was only between the deceased and the lender; he simply chose to give his spouse access to his personal line of credit.

3.   The Deceased’s Estate

o    Immediately upon death, ownership of one’s assets are temporarily transferred to a legal entity known as his estate. The deceased’s creditors are then allowed to file claims against the assets held by his estate.

State law assigns creditors priority based on the nature of their claims. In general, burial and funeral costs get paid first, followed by medical bills related to final illness, followed by probate fees and any death taxes. Next, unsecured debt such as credit card balances are paid with any remaining assets in the estate. If assets still remain after the unsecured debt is paid, they are then distributed to the heirs and beneficiaries according to the deceased’s will.

4.   Insolvent Estate

o    If the estate doesn’t have sufficient assets to cover the deceased’s credit card debt, then the remaining balance simply goes unpaid. The credit card company is not allowed to sue surviving family members for additional funds.

 

Fraud

·         It is illegal to use a credit card for which the deceased is the sole account holder. A clear example of this would be an identity thief stealing the deceased’s credit card information and using it to make online purchases. A more subtle example would be authorized users such as the deceased’s spouse and children making charges on the card even though their names were not on the account.

 


Read more: http://www.ehow.com/about_7452736_pays-deceased-credit-card-debt_.html#ixzz2gzI41FKS

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF