သံတြဲ၏ မင္းမဲ့စရိုက္ပံုရိပ္မ်ား

 

ရခိုငျ္ပည္နယ္သံတြဲျမိဳ႕ကေလးသည္ေအးခ်မ္းေသာျမိဳ႕ကေလးျဖစ္ပါသည္ သို႕ေသာ္ ၉၆၉ ဂုိိဏ္းမ်ားသံတြဲသို႕ေရာက္ရွိလာေသာအခါ ယခင္ကအစြန္းေရာက္

ခ်င္သူမ်ားသည္ ထို႕အဖြဲ႕သို႕ေရာက္သြားကာ ဘာသာေရးမ်ားကိူလူမ်ိဳးေရးမ်ားႏွင့္

ေရာေထြးက ေသြးခြဲျပီး ျပႆနာရွာေဖြျခင္း၊ေစာ္ကားျခင္းအစရွိေသာအျပဳအမွဳတို႕ကို

စတင္ျပဳလုပ္ေနၾကပါသည္။ ယခင္းကတစ္ဘာသာႏွင့္တစ္ဘာသာေအးခ်မ္းစြာခ်စ္

ၾကည္စြာသြားလာေနၾကသူမ်ားမွာ ယခုအခါေသြးကြဲလာၾကေနျပီးျဖစ္ပါသည္။

သံတြဲျမို႕နယ္တြင္လည္းအျခားေဒသမ်ားတြင္ျဖစ္ေသာျပႆနာမ်ားျဖစ္

ပြါးေအာင္းနည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္၉၆၉ ဂိုဏ္း၊RNDP ရခိုင္ပါတီမ်ားကျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

ယခင္ျပႆနာမ်ား၏ပံုေသနည္းအတိုင္း မုဒီန္းမွဳတစ္ခုကိုဟန္ျပျပဳလုပ္ျပီးဒြါရာ၀တီ

ကြက္သစ္တြင္ေနထိုင္ေသာအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္(၄၃) အိမ္ကိုဖ်က္ဆီးျခင္း၊မီးရွိဳ

ျခင္းတို႕ကိုျပဳလုပ္ခဲ့ၾကျပီး သက္ဆိုင္ရာရဲ၊တပ္၊အာဏာပိုိင္တို႕မွမတားဆီးဘဲလြတ္

ေပးထားခဲ့ပါသည္။အမွဳဖြင့္ရန္သြားေသာအခါလည္းဖြင့္မေပးဘဲထားျပီးေနာက္မွ

အမွဳမဖြင့္ခ်င္ဖြင့္ခ်င္ျဖင့္အမွဳ(၅)မွဳကိုသာဖြင့္ေပးျပီးဆူပူဖ်က္ဆီးမွဳတြင္ပါေသာအေရးမပါေသာဆိုက္ကားသမား(၆)ဦးကိုသာဖမ္းထားျပီးတိုင္ၾကားသူတို႕မွတရားရံုသို႕မလာရဲ ေအာင္လူအုပ္စု႕ျဖင့္၀ို္င္းျပီးဆႏၷျပျခင္း၊ျငိမ္းေျခာက္ျခင္းတို႕ျပဳလုပ္ခဲံ့ၾကပါသည္။ သံတြဲသည္ပုဒ္မ ၁၄၄ ထုတ္ထားေသာနယ္ေျမျဖစ္ေသာ္လည္း လုအုပ္စု႕ကာ-ေသာင္းက်န္းေနျခင္းကိုသက္ဆိုင္ရာတို႕မွခြင့္ျပဳထားျပီးထိထိေရာက္ေရာက္အေရးမယူခဲ့ပါ၊ေခါင္ေဆာင္ပိုင္းကိုလြတ္ထားသျဖင့္ပိုမို႕ေသာင္းက်န္းရဲေနျခင္းျဖစ္ပါသည္။ယခုအ ခါထုိအိမ္ေျခ ၄၃ အိမ္ကိုဖ်က္ဆီးထားသူမ်ားမွာ မျဖစ္ေလာက္ဖမ္းထားေသာ လူ(၆) ဦးကိုအာမခံျဖင့္ျပန္လြတ္ေပးလိုက္ျပီျဖစ္ျပီးဖ်က္ဆီးခံထားရသူမီးရွိဳခံထားရသူအစၥလာမ္ဘာ သာ၀င္မ်ားမွာ တရားဥပေဒ၏အကာအကြယ္မရဘဲ ထုိဒြါရာ၀တီကြက္သစ္

၇ိွမိမိတို႕ပိုင္ေျမကြက္၊မိမိတို႕ပိုင္အိမ္တြင္ျပန္ေနခြင့္

လည္ေနထိုင္ခြင့္မရဘဲထြက္ေျပးေနၾကရပါသည္။ဆူပူဖ်က္ဆီးသူတရားခံမ်ားမွ လြတ္ေျမာက္ျပီးသြားလာေနၾကပါသည္။ဤသည္မွာလည္းမင္းမဲ့တိုင္းျပည္ကဲ့

ျဖစ္ေနပါသည္။ ဆူပူေသာင္းက်န္းသူမ်ားကို အေရးမယူေသာ၊ထိုင္တိုင္က်ဲ လူစုမီးရိႈ႕

ပစၥည္းလု ၊စိတ္တိုင္းက်သတ္ျဖတ္ေသာ္လည္း က်ဴလြန္သူတရားခံမွာမည္သို႕မွ်

ဖမ္းဆီးျခင္းအေရးယူျခင္းမခံရဘဲ ပစၥည္းလုယက္ခံရသူ။မီးရိႈ႕သတ္ျဖတ္ခံရသူ

သူကပင္တရားခံျပန္ျဖစ္ေနသာ အဆိုး၀ါးဆံုးမင္းမဲ့တိုင္းျပည္ျဖစ္ပါသည္။

ယခင္ကလည္းရခိုင္အေရးအခင္းအစျဖစ္ေသာေတာင္ကုတ္မွ အစၥလာမ္ခရီးသည္(၁၀)ဦးကိူသတ္ေသာအမွဳတြင္လည္း ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ရဲအာဏာပိုင္

တို႕မွ ႏွစ္လာရွည္မ်ား မဖမ္းဘဲ လြတ္ေပးထားျပီး ေနာက္ပိုင္ႏို္င္ငံတကာက၀ိုင္းၾကပ္ ေသာ အခါမွ ေနျပည္ေတာ္မွ(၂)ႏွစ္ခန္႕ၾကာေသာအခါမွ လာဖမ္းပါသည္။ရခိုင္ရဲ

မ်ားကိုမယံုသျဖင့္သြားဖမ္းေသာအခါ ရခိုင္ရဲ မ်ားကိုဖုန္းမ်ားပိတ္ခိုင္းထားျပီးသြား

ဖမ္းခဲ့သျဖင့္ ရခိုင္ရဲမ်ား အရည္အခ်င္းမရွိပံုကိုသိသာထင္ရွားေနခဲံပါသည္။

ထိုသံတြဲဆူပူသူမ်ား အေၾကာင္းျပေသာမုဒိန္းမွဳမွလည္း သက္ဆိုင္ရာ

ဆရာ၀န္မ်ားက ေထာက္ခဲခ်က္မေပးေသာေၾကာင့္ သမားေတာ္ႏွင့္္ 0G အထူးကု

ေဆးခန္းတို႕မွ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၀ိုင္၀န္းခဲထုျငိမ္းေျခာက္မွဳေၾကာင္းယေနသံတြဲ

ေဆးရံုတြင္ သမားေတာ္ႏွင့္ OG မရွိသျဖင့္ လူနာမ်ားအခက္ေတြ႕ေနရေသာမင္းမဲ့

တိုင္းျပည္ျဖစ္ေနပါသည္။

ဂ်ိေတၱာတြင္လည္းအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္အိုးအိမ္စက္ေလွမ်ားကိုမီးရိွဳ

ခံရျပီး ယေနအထိထိထိေရာက္ေရာက္အေရးမယူခဲ့ပါ။

ထို႕ေနာက္လူအုပ္စု႕မ်ားျဖင့္ ျမိဳေတာင္တြင္လည္းအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ အိမ္(၁၀)လံုးကိုျဖိဳဖ်က္ျပီးယခုအထိတစ္ဦးမွအေရးမယူေသာမင္းမဲံတိုင္းျပည္တစ္ ေနရာျဖစ္ေနပါသည္။

ထို႕ေနာက္ငန္းကၽြန္တြင္လည္းအိမ္၊ၾက္ျခံမ်ားဖ်က္ဆီးခံရျပီးသက္ဆိုင္ရာမွထိထိေရာက္

ေရာက္အေရးမယူပါ။ထို႕ေနာက္သံတြဲျမို႕ရွိအရက္ဆိုင္၊သံူဘီးကားမ်ားတြင္မအပ္စပ္ ေသာသာသနာအလံမ်ားကိုလြင့္ထူလိုက္ ကာေဆာင့္ႀကြားႀကြားျဖင့္ သြားလာဟန္

ေရးျပကာ၊ေနၾကပါသည္၊ဆိုင္ကယ္တြင္သာသနာအလံထူကာဆိုင္ကယ္ႏွင့္အျခားဘာသာ၀င္ဆိုင္ကယ္၀င္တိုက္မိရံုျဖင့္ဘာသာသာသနာေစာ္ကားသည္ဆိုကာျပႆနာရွာ မည္ျဖစ္ပါသည္။ဗုဒၶဘာသာ၀င္ပိုင္အိမ္မ်ားဆိုင္းမ်ားတြင္ ၉၆၉ တံဆိပ္ႏင့္ သာႆနာအလံမ်ားလြင့္ထူထားကာတိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္းေသြးခြဲျပီး၊ဗုဒၶဘာသာဆိုင္မ်ားတြင္သာေစ်း၀ယ္ရန္ ၊က်န္ေသာဘာသာ၀င္တို႕ႏွင့္ ဆက္ဆံမွဳမျပဳရန္ ေသြးခြဲေစေသာစကားမ်ားတိပ္ေခြမ်ားကိုမိုက္ႀကီးျဖင့္လွည့္

လွည္ျပီး ေသြးထိုးလံွဳေဆာ္ေနသည္ကို သက္ဆိုင္ရာတို႕မွထိထိေရာက္ေရာက္အေရး

မယူဘဲရွိေနေသာမင္းမဲစရိုက္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

ယခု ၂၈-၉-၂၀၁၃ ရက္ေန႕တြင္လည္း သံုးဘီသမားႏိုင္ဦးမွ ငပလီ

ေရာင္း၀ယ္ေရး ေရွတြင္ပိတ္ရပ္ထားသျဖင့္အလုပ္သမားမွ ဖယ္ရန္ေျပာေသာအခါ သံုးဘီးသမားမွဆဲဆိုျပီးဖယ္မေပးပါထို႕ေနာက္ သံုးဘီးသမားမွရခိုင္ပါတီကိုသြားတိုင္

မည္ေျပာျပီးသာသနာအလံေစာ္ကားသည္ဘာညာျဖင့္ပံုႀကီးခ်ဲျပီးသြားတိုင္ျပီးရဲစခန္းတြင္ ဆဲဆိုသူမွအျပန္သြားတိုင္ပါသည္။ ရဲစခန္းအားလဲ ရခိုင္ပါတီ၀င္၊၉၆၉ ဂိုဏ္းသားမ်ား

၀ိုင္း၀န္းေသာင္းက်န္းေနျပီး ဘုန္ႀကီးေက်ာင္းမ်ားမွဘုန္းႀကီးမ်ားပင္ ပံုႀကီးခ်ဲ႕ရန္လုပ္

ေဆာင္ခဲံ့ၾကပါသည္။ထိုစုႈရံုသူမ်ားကိုသိန္း၀င္း(ဖိုဇီ၀ေဆးဆိုင္)၊ေက်ာ္ေက်ာ္(ရဲေအာင္ လံ)သိန္းဇံ၊၀င္းႏိုင္၊ရဲျပဳတ္ေ႒း၀င္း၊ရဲစိန္၀င္းညီႏွစ္ဦး၊ေက်ာ္ႏိုင္၊၀င္းႏိုင္တို႕ဦးေဆာင္ျပီး

ထံုးစံအတိုင္းမဟုတ္မမွန္သတင္းလြင့္ကာသာသနာအလံအားဆဲသည္၊ဖ်က္ဆီးသည္ ၊၉၆၉တံဆိပ္ခြါသည္ဘာညာျဖင့္လုစု႕ကာျပႆနာရလွ်င္မီးရိွဳဖ်က္ဆီးရန္ေသာင္းက်န္းခဲ့ၾကပါသည္။ရဲစခန္းကို၀ိုင္းထားျပီးငပလီေရာင္း၀ယ္ေရးပိုင္ရွင္ေက်ာ္ဇံလွအားထုတ္ေပးရန္၀ိုင္း၀န္းေအာ္ဟစ္ခဲံ့ၾကပါသည္။ဘုန္းႀကီးႏွစ္ပါးမွရဲစခန္းထဲသို႕၀င္ျပီးတရားခံအားဖုန္းျဖင့္ဓါတ္ပံုရိုက္ျပီးထိုသူမ်ားအားျပန္ျပခဲ့သည္ဟု႕သိရပါသည္။ထိုေနာက္ငပလီေရာင္း၀ယ္ေရးအိမ္အားဖ်က္ဆီးရန္သိန္း၀င္း(ဘိုးဇီ၀ေဆးဆိုင္ဦးေဆာင္ေသာဒြါရာ၀တီကြက္္သစ္တြင္အၾကမ္းဖက္ခဲ့သူမ်ားမွဗုဒၶဘာသာမွန္လွ်င္ထြက္လာခဲ့ဘာညာျဖင့္ေအာ္ဟစ္ကာထို အိမ္သို႕သြား၀ိုင္းခဲ့ပါခယကဥကၠဌႏွင့္တပ္တို႕ေရာက္ရွိလာျပီးထို႕ေန႕အေျခအေနကို ထိမ္းသိမ္းႏိုင္ခဲ့ျပီးဆူပူသူမ်ားအားခယကဥကၠဌမွေဖ်ာင္းျဖျပီးျပန္ေစခဲ့ပါသည္ဟု႕ဆိုပါ သည္။သည္။ထိုေနာက္။ထိုျဖစ္စဥ္တြင္အိမ္ရွင္ျဖစ္သူမွအဆဲလည္းခံရျပီးပုဒ္မ၂၉၄၊၅၀၆ဆဲဆိုမွဳျဖင့္ရဲစခန္းတြင္အေရးယူခံထားရသည္ဟု႕သိရွိရျပီး အိမ္ရွင္ကိုေက်ာ္ဇံလွကို ၂၈ရက္ ည(၂)နာရီတြင္ အာမခံျဖင့္ျပန္ခြင့္ေပး

ထားခဲ့ပါသည္။ေနာက္ေနတြင္(၃၀-၉-၂၀၁၃)တြင္တရားရံုးတင္ေသာအခါအမ်ိဳးဘာ

သာေစာ္ကားမွဳတို႕ျဖင့္ရခိုင္ပါတီမွထပ္တိုးအမွဳတင္ျပီးတရားသူႀကီးအားဖိအားေပး ကာတရားရံုးတင္ျပီးရဲအာမခံအားဖယ္ရွားကာအာမခံမေပးဘဲေထာင္ထဲတြင္ယေန႕ထိတိုက္ပိတ္ထားပါသည္။

ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း(၈)ေက်ာင္းမွသံတြဲကိုဖ်က္ဆီး(၂၉-၉-၂၀၁၃)ရက္ေန႕တြင္ရန္ဆံုးျဖတ္ ခ်က္ခ်ခဲ့ျပီးယင္းေန႕ညတြင္သံတြဲျမိဴကိုဖ်က္ဆီးရန္အံေတာ္၊ေခ်ာင္းနားပိုင္းတို႕မွလူမ်ားကိုစု႕ရံုးကာညေန(၆)နာရီခန္႕တြင္သံတြဲကိုဖ်က္ဆီးရန္ႀကိဳးပမ္းလာၾကပါသည္။အံေတာ္တံတားထိပ္ေခ်ာင္းနားပိုင္းတို႕တြင္လူမ်ားစုရံုးေစရန္၉၆၉ႏွင့္RNDPတိူု႕မွေဆာင္ရြက္ျပီးသံတြဲကို၀င္ရန္ႀကိဳးပမ္းပါသည္။သက္ဆိုင္ရာရဲတပ္ဖြဲ႕တို႕မွထိထိေရက္ေရာက္တား ဆီးျခင္းမရွိခဲ့ ပါ။၁၄၄ ကိုခ်ိဳးေဖါက္သျဖင့္ လည္း မပစ္ခပ္သျဖင့္ပိုကဲလာျပီး ကိုေက်ာ္ဇံလွအိမ္အားဆိုင္ကယ္ျဖင့္လာကာခဲျဖင့္ပစ္ခပ္သြားခဲ့ပါသည္။စစ္တပ္မွ လိုက္ေသည္လည္မမွီလိုက္ပါ၊ထို႕ေနာက္ည၈ နာရီတြင္ဦးခင္ေမာင္အိမ္ျခံထဲရွိ သံုးထပ္အိမ္ကို၀င္ေရာက္မီးရိွဳ

ခဲ့ပါသည္၊မည္သည္႕ရဲတပ္ဖြဲ႔၀င္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ မွမလာပါ၊

တပ္မွမိုးေပၚေထာင္ပစ္ခပ္ခဲ့ပါသည္။ထိုေန႕တြင္ တက္လာလိုက္ပစ္ခပ္လိုက္

ႏွင္ျမိဳ႕ေပၚတြင္ရွိေနျပီး ငေက်ာ္ေတာင္ကုန္းေပၚရွိ အိမ္၄ လံုးကို သမုတ္ေခ်ာင္း

ႏွင္ငေက်ာ္ေတာင္တို႕လူမ်ားသိမ္ကုန္းဘုန္ႀကီးေက်ာင္တြင္လူစု႕ျပီး ထိုေနရာသို႕

ဆင္းျပီး၀ိုင္းဖ်က္ၾကပါသည္။အၾကမး္ဖက္သမားမ်ားမွာသက္ဆိုင္ရာတပ္မွလူမ်ားကို

ထိေအာင္မပစ္ခပ္ဆိုသည္ကိုသိရွိထားသျဖင့္မေၾကာက္ၾကပါ၊ရဲတပ္ဖြဲ႕မွလာၾကည့္လိုက္ ျပီးလွ်င္ျပန္ဖ်က္လိုက္ျဖင့္၂နာရီၾကားေအာင္ဆူပူဖ်က္ဆီးၾကသည္ကိုသက္ဆိုင္ရာရဲတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားမွ ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးယူျခင္းမရွိခဲ့ပါ၊

ထုိေနာက္ဒြါရာ၀တီကြက္သစ္ရွိယခင္ဖ်က္ရာမွက်န္ရွိေနေသာအိမ္မ်ားႏွင့္၃ လမ္းမွက်န္ရွိေနေသာရီရီမြန္ဆန္စက္ႏွင့္ၾကက္ျခံမ်ားကိုစိတ္ရွိလက္ရွိဖ်က္ဆီး

ေနၾကသည္မွာတကယ္မင္းမဲ့တိုင္းျပည္သို႕ေရာက္ရွိေနသလို႕ခံစားရပါသည္။ တပ္မွလည္းသြားမၾကည့္ခဲ့ပါ။၁၂နာရီထိုးျပီးလွ်င္အၾကမ္းဖက္သမား၊ရဲတပ္တို႕အားလံဳးသိမ္းျပီးနားၾကပါသည္။အခ်ိန္ျဖင့္အၾကမ္းမွဳေဆာင္ရြက္ၾကရန္ရဲႏွင့္ညိွႏို္င္းထားသည္ဟု႕သတင္းရ၇ွိပါသည္။

ထိုေနာက္ေနာက္ေန႕(၃၀-၉-၂၀၁၃)တြက္လည္းည၇ နရီတြင္ ကိုႀကီးေမာင္

ဆီရံုကိုယခင္ဖ်က္္ျပီးက်န္ရွိေသာရံုကိုမီးတိုက္သျဖင့္ခဲ့ပါသည္ဆီးပံုးမ်ားမီးေလာင္ေပါက္ကြဲခဲ့ပါသည္။

။တပ္မွတပ္ရင္းမွဳႏွင့္ေနာက္တစ္ဦးသြားၾကည့္ခဲ့ပါသည္၊မီးသတ္မွလည္းကာတစ္စီးေရကားတစ္စီးလိုက္သြားခဲ့သည္ကိုေတြရပါသည္။ ထိုေနာင္ငေက်ာ္ေတာင္ရွိကိုေမာင္ ေမာင္ျခံမွတဲႏွင့္ေဗာဒိကုန္းအဒူလာတို႕အိမ္စု႕မွစု႕ႏွင့္၊ဦးေမာင္က်ာ္အိမ္အားဖ်က္ဆီးမီးရိွဳမွဳကိုျပဳလုပ္ၾကပါသည္။ရဲတပ္ဖြ႕ဲ့တို႕ရွိေသာ္လည္းတာဆီးျခင္းမျပဳခဲ့ပါ။

ထိုေနည၁၁ နာ၇ီတြင္ေက်ာက္ႀကီးဗလီအားမီးရိွဳဖ်က္ဆီးျပီး က်န္အိမ္မ်ားအား

ဖ်က္ဆီးျပိးေက်ာက္ခဲျဖင့္ေပါက္ၾကသည္ဟု႕သတင္းရရွိပါသည္။သူေဌးသျဗဳခ်ိဳင္သို႕

လည္းလာေရာက္တိုက္ခိုက္ရာရြာသားမ်ားျပန္ခုခံသျဖင့္အစီအစဥ္မျဖစ္ခဲ့ပါ။

ထိုကေႏာက္ေနာက္ေန႕ ၁-၁၀-၂၀၁၃ ရက္ေန႕တြင္ သံတြဲႏွင့္မိုင္ ၄၀ကြာ

ေ၀ဒေသာ သူေဌးတိုက္နယ္မွသျဗဳခ်ိဳင္ေက်းရြာအား ဆင္ေခါင္းအုပ္စု႕မွ၉၆၉

ႏွင့္ RNDP အၾကမ္ဖက္ဂိုင္းသားမ်ားနဖူးကိုအနီစီးကာကားမ်ားျဖင့္သယ္ယူပို႕

ေဆာင္ေရးကိုပါသက္ဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕မွစီစဥ္ျပီး၀င္းကိုေလး(ဆီးေရာင္းဆိုင္)

တို႕ဦးစီးကာ လာတိုက္ၾကပါသည္။

 

သျဗဳခ်ိဳင္ရြာသားတိုကမေန႕ခုခံတိုက္ထားသျဖင့္ထိုသုတို႕မလာရဲဘဲရွိေနသျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕မွ မြတ္ဆလင္ရြာသားမ်ားထံမွ အရပ္သံုးဓါးလံွေလးခြမ်ားကိုသိမ္းယူသြားခဲ့ပါျပီး

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားထပ္လာေသာအခါ။ရြာသားမ်ားကိုမခုခံႏိုင္ေအာင္ေသနတ္ေဖါက္ကာအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္ရြာသားမ်ားအားေနာက္ဆုတ္ခိုင္းျပီးအၾကမ္းဖက္လူအုပ္စုကို ဗလီႏွင့္စာသင္ေက်ာင္း၊ရြာထဲသို႕အေရာက္ပို႕ေဆာင္ကာမီးရိႈဖ်က္ဆီးေစႏိုင္လုပ္ေဆာင္လမ္းဖြင့္ေပးခဲ့သည္ဟု႕ေဒသခံတို႕ကေျပာ ၾကားပါသည္။

စစ္တပ္မွလည္းမည္သို႕မွဟန္႕တားျခင္းတားွ်းျခင္းမရိွဘဲလက္ပိုက္ၾကည္႕ေနခဲ့ပါသည္။

ရြာသားမ်ားမွေတာင္ေပၚသို႕တက္ေျပးရပါသည္၊သျဗဳခ်ိဳင္ရြာကိုအၾကမ္းဖက္ေနၾကသူမ်ားကိုရဲတပ္မွမူလံုး၀ဟန္႕တားျခင္းမျပဳလုပ္ပါ။ရြာသားမ်ားဖက္သို႕သာေသနတ္ျဖင့္ခ်ိန္ထား သည္ဟု႕သိရွိရပါသည္။ အိမ္ေျခ အေတာ္မ်ာမ်ားမိးရွိဳဖ်က္ဆီးခံရကာ၊ဗလီမ်ားစာသင္

ေက်ာင္းမ်ားလည္းပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။ ထြက္မေျပးႏိုင္ေသာသက္ၾကီးရြယ္အိုမ်ားအား

အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားမွဓါးႏွင့္ခုတ္ကာမီးရိႈ႔သတ္ျဖတ္ခဲ့ၾကသျဖင့္ လူ(၅)ဦးေသဆံုးကာ တစ္ေယာက္မွာအမည္ေဖၚမရေအာင္မီးကၽြမ္းျပီးရုပ္ပ်က္ဆင္းပ်က္ျဖစ္ေနပါသည္။

ထို႕သို႕အလြန္အကၽြမ္းျဖစ္လာမွကာအၾကမ္းဖက္လူဦးသိပ္မ်ားလာမွတပ္မွ မိုးေပၚေထာင္ပစ္ခပ္ခဲ့ေသာ္လည္းေျဗာက္အိုးေဖါက္သည္ေဗါက္အိုးေဖါက္သည္ဆိုကာ

၇ြာလံုးကၽြတ္ပစၥည္းလု၊မီးရိႈ႕၊လူသတ္မွဳမ်ားကိုစိတ္တိုင္းက်ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။

သည္။ထိုေနာက္၊အံေတာ္၊ဒြရာ၀တီကြက္သစ္၊ႏွင့္ေတာင္ကုတ္ဖက္မွ ကားမ်ား၊ေရအားမွကားမ်ားျဖင့္ေပါက္ေတာဆိုေသာ

ေရႊေလွတိုက္နယ္အတြင္ရွိရြာကို၀င္ေရာက္ဖ်က္ဆီးၾကျပန္ပါသည္။ရဲတပ္ဖြဲ႕တို႕

မွ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္အိမ္ ၄၉ လံုးမီးရိွဳဖ်က္ဆီးခံရသည္အထိစိတ္ေအးလက္

ေအးထိုင္ၾကည့္ခဲ့ပါသည္။တပ္မွလည္းလိုက္သြားေသာအခ်ိန္မွာအားလံုးျပီးခ်ိန္

ညေန ၆ နာရီျဖစ္ျပီး တပ္၊ေရတပ္တို႕ေရာက္ရွိခ်ိန္တြင္အားလံုးဖ်က္ဆီးခံရျပီးခ်ိန္

တြင္သာရုပ္ရွင္ထဲတြင္ အားလံုးျပီးမွရဲေရာက္လာသကဲ့သို႕ အားလံုးမီးရိႈသတ္ျဖတ္ဖ်က္ဆီးျပီးမွတပ္ေရာက္လာျခင္းသာျဖစ္ျပီးျပည္သူလူထုမွဘာမွအကာအကြယ္မရရွိခဲ့ပါ၊ထိုေနာက္ ေရြေလွတြင္ ၁၀အိမ္ အိမ္ဖ်က္ဆီးခံရပါသည္၊ထိုသည္မွာလည္းရဲတပ္ဖြဲ႕ေရွတြင္သာျဖစ္ျပီးရြာသားမ်ားကို ေနာက္ဆုပ္ခိုင္းျပီးအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားအိမ္၁၀လံုးမီးရိွဳျပီးမွအပင္အားေသနတ္ျဖင့္ပစ္ခပ္ျပီးဟန္ျပလူစုႈခြဲခဲ့သည္ဟု႕သိရပါသည္။ျမို႕ေပၚသံတြဲတြင္ ထို၁-၁၀၂၀၁၃ေနညက ေသနတ္ျဖင့္မိုးေပၚေထာင္ကာမာဃလမ္း၊ငေက်ာ္ေတာင္အံေတာ္တို႕တြင္ျငိမ္းေျခာက္ ပစ္ခပ္ထားသျဖင့္အၾကမ္းဖက္သမားမ်ားလူစုကြဲခဲ့ျပီး မလွဳပ္ရွားခဲ့ပါ။

သံတြဲႏွင့္နီးေသာမဲကၽြန္းေက်းရြာ၊ေအာင္မဂၤလာကုန္းတြင္ အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္တို႕အိမ္မ်ားကိုမီးရိႈ႕ကာဖ်က္ဆီးခဲ့ၾကျပီးသံတြဲႏွင့္မိုင္ ၂၀ ခန္႕ေ၀းေသာေတာင္ဖက္ရွိကီ်းကန္းရဲရြာတြင္မွဳယေန႕နံနက္၅နာရီတြင္တစ္ခုထဲရိွေသာဗလီတစ္လံုးကိုမီးရိႈ႕ဖ်က္ဆီးခံရျပီးဦးငနီဆိုသူလူတစ္ဦးေသဆံုးခဲ့ပါသည္။

ဤကဲ့သို႕ ၁၄၄ ထုတ္ထားေသာနယ္ေျမတြင္လုစု႕ျခင္း၊ေသြးထိုး

လံွဳေဆာ္ျခင္း၊ ျပႆနာမျဖစ္ျဖစ္ေအာင္အစရွာဆြဲထုတ္ျပီး ဥပမာ

မုဒိန္းမွဳမဟုတ္သာမုဒ္န္းမက်င့္ေသာကိစၥကိုမုဒိန္းက်င့္သည္ဟု၀ါဒျဖန္႕လွံဳ႕ေဆာ္စြဲခ်က္တင္မုဒိန္းမွဳမဟုတ္ေသာေၾကာင့္မုဒိန္းမွဳမဟုတ္ဆိုေသာအထူးကုသမားေတာ္

မ်ားကိုပင္ခဲ့ႏွင့္ထု၊ေဆးခန္းမီးရိႈ႕၊ျမိဳ႕မွေမာင္းထုတ္ခဲ့ပါသည္၊ထိုအမွဳသည္ဘာမွမျဖစ္ႏိုင္ေသာအခါေလီေဂါပကေဂါပကျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖတစ္ဦးအားဆိုင္ကယ္ငွါးေမာင္းသူငမူးတစ္ဦး ႏွင့္လုပ္ဇာတ္ဆင္ကာအတင္းအာဓၶမေထာင္ထဲပို႕ လူထု ဆူပူေစရန္မဟုတ္

မမွန္၀ါဒျဖန္႕ေကာကိုပံုႀကီးခ်ဲ့ကာကာ သတင္းမွားထုတ္လြင့္ျခင္းတို႕သည္ ရခိုင္ဆူပူမွဳျဖစ္စဥ္တို႕တြင္၉၆၉ဂိုဏ္းႏွင့္ရခိုင္ပါတီတို႕လုပ္ေနက်လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ျပီး ထိုသည္ကိုသက္ဆိုင္ရာတုိကထိထိေရာက္ေရာက္အေရးမယူျခင္းသည္ေနာက္ေနာင္ျပႆနာျဖစ္ပြါးေစရန္မီးေမြးထား ျခင္းပင္ျဖစ္ေနပါ သို႕ပါေသာေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိတရားဥပေဒမွာတိရိစၧာန္ဥပေဒကဲ့သို႕လူမ်ားလွ်င္တရားႏိုင္၊မီးရိွဳဖ်က္ဆီးသူမ်ားမွယေနအထိတစ္ေယာက္မွမဖမ္းေသးသျဖင့္ယခု႕့သို႕တစ္ရက္ျပီးတစ္ရက္ဆိုရြား လာေနျခင္းျဖစ္သည္ဟာ႕၀ါရင္ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားကဆိုၾကပါသည္။အဆဲခံရသူအ ခ်ဳပ္က်၊အိမ္ထံသူခိုး၀င္ကအိမ္ရွင္မွေထာင္က်ဆိုေသာဥပေဒမဲ့တိုင္းျပည္ျဖစ္ေနပါ ေၾကာင္း၊ရခိုင္ပါတီကေထာင္ခ်ဆိုလွ်င္မွန္မွန္မမွန္ခ်၊ရခိုင္ပါတီကသူတို႔အၾကမ္းဖက္လူသတ္သမားမ်ားကိုလြတ္ဆိုလွ်င္လြတ္ေစေသာ ဥပေဒမဲ့မွဳအေျခအေနဆိုမ်ားကိုေတြႀကံဳ

ေနရပါသည္၊ဂ်ပန္ေခတ္ကိုမွီလိုက္သူမ်ားကလူမ်ားလူမ်ိဳးဂ်ပန္အုပ္ခ်ဳပ္ေတာင္ဒီေလာက္မင္းမဲစရိုက္မလုပ္ရဲဘူးျငီးတြားသူမ်ားကျငီးတြားေနၾကျပီယံုၾကည္မွဳအစိုးရအေပၚကင္းမဲ့

ေနၾကပါသည္။ရဲလဲမယံုရဲတပ္လဲမယံုရဲျဖစ္ေနၾကပါသည္၊သက္ဆိုင္ရာခယကမွ ဒုကၡသည္ စခန္းတြင္ေကာင္းေကာင္းထားမည္ ဟု႕အလွဴေငြမ်ားျဖတ္ယူရန္အၾကံ

ျဖင့့္ေျပာၾကားေနပါသည္။ မိမိတို႕အိမ္မ်ားမွ၊ရြားမ်ားမွေမာင္ထုတ္ရန္အႀကံအစဥါျဖစ္

ပါသည္။

လူအုပ္စုမ်ားကိုဆူပူေစရန္လွံဳေဆာ္စည္းရံုးေနသူမ်ားကိုတစ္ႏိုင္ငံလံုးတြင္ဘယ္ႏွစ္ ေယာက္၊တစ္ျမိဳ႕နယ္လံုးတြင္ဘယ္ႏွစ္ဦးကိုတစ္ႏိုင္ငံလံုး၊တစ္ျမိဳ႕လံုးသိေသာ္လည္း

ထိထိေရာက္ေရာက္အေရးမယူပါ။သံတြဲတြင္လည္းအၾကမ္းဖက္သမားမ်ားကို

လူတိုင္းသိေသာ္လည္းအေရးမယူပါ၊သိရွိေစရန္ထပ္မံတင္ျပေပးပါမည္။

၁။ ထြန္းသန္႕ေက်ာ္(ေက်ာ္ေက်ာ္) သံတြဲရဲေအာင္လံကားဂိတ္ (ေခါင္းေဆာင္)

၂။ သိန္းဝင္း(ဖိုးဇီဝေဆးဆိုင္)

၃။ထြန္းဝင္း(ပါဆယ္)

၄။ညီညီနိုင္(ထူးကဲလဖက္ရည္္ဆိုင္)

၅။ သိန္းဝင္း (ဧကရာဇ္လဖက္ရည္ဆိုင္

၆။ ဝင္းကိုေလး(စက္သံုးဆီ)

၇။သိန္းဇံ(ဂ်ာနယ္ေရာင္း)

၈။ ျမင့္မိုး (ေတာင္ကုတ္ထမင္းဆိုင္)

၉။က်န္ထြန္း (အုန္းဆီ) ငေက်ာ္ေတာင္

၁၀။ ေက်ာ္နုိင္ (လ်ွပ္စစ္ျပင္)

၁၁။ သက္ခိုင္ (ေဗာဓိကုန္းအရက္ဆိုင္)

၁၂။ ေမာင္ပု (ပါပရာ) ရခိုင္ဒီမိုကေရစီ

၁၃။ထြန္းေဖ (ေရာင္းစက္)

၁၄။ ေမာင္ေမာင္ရာျပည့္ (ရုိးမသစာလက္မွတ္ေရာင္း,က်ဴရွင္ျပ)

၁၅။ ငမိုက္ (ဟိန္းဆိုင္ကယ္ျပင္ဆိုင္)

၁၆။ ေမာင္ျဖူ(မာဃလမ္း)

၁၇။ေမာင္ျဖူ (ေရအား။ဒြါရာဝတီ)

၁၈။ တင္ဝင္းဦး (ပံုနွိပ္စက္)

၁၉။ တင့္လြင္ (ေရႊေက်ာင္းျပင္)

၂၀။ ပါေလး (ေရႊေက်ာင္းျပင္)

၂၁။ ျမင့္ေဆြ (ျခံျပင္)

၂၂။ ခ်စ္တီး(ခ) ဟိန္းသူ (ျခံျပင္)

၂၃။ ေအာင္မ်ိဳးဟိန္း (နြားစားျပင္)

၂၄။ ေဝယံျဖိဳး (နြားစားျပင္)

၂၅။ ေမာင္သိန္းဝင္း (လက္ပံစု)

၂၆။ခင္ေမာင္နုိင္(ေက်ာကက္ဆိပ္)

၂၇။ ဦးဇင္းေမာင္ပြား (ေက်ာက္ဆိပ္)

၂၈။ ခ်မ္းေအး (ကင္းေမာ္ဆံပင္ညွပ္ဆိုင္)၂၉။ ေသာင္းထြန္း(ေဂြးေခ်ာင္း)

၃၀။ ဥာဏ္မင္းထြန္း (ေရႊေလွ)

၃၁။ ညီညီေအာင္ (ေရႊေလွ)

၃၂။ ဖိုးလျပည့္ (ေရႊေလွ)

 

၃၃။ စင္ကာပူေမာင္ေမာင္ (ေရႊေလွ)

၃၄။စိုးေနာင္ညီ (ေရႊေလွ တံတားထိပ္)

၃၅။ ေထြးေထြးတင္(ခ) သြယ္သြယ္ (ေရႊေလွ)

၃၆။ ျဖိဳးေဝလင္း (သျဗဳခ်ိဳင္)

၃၇။ သက္နုိင္စိုး (သျဗဳခ်ိဳင္)

၃၈။ကိုညီ(အင္တိုင္းျကီး)

 

၃၉။ ဂ်ပန္ (အင္တိုင္းျကီး)

၄၀။ဝင္းျမင့္ (ေက်ာ္ျဖဴေမာ္)

၄၁။ ေက်ာ္သူေအး (ေညာင္ေျခေထာက္)

၄၂။တာတူး (ဆင္ေခါင္း)

၄၃။ ေက်ာ္လွေမာင္ (စက္ျပင္ ဆင္ေခါင္း)

၄၄။ ေအးေမာင္ေခ် (ရခိုင္စု)

၄၅။ျမင့္ေအး (ရာအိမ္မွဴး ဆင္ေခါင္း)

၄၆။ ခ်ဴေဒါင္း (ဖုန္းဆိုင္ ဆငေခါင္း)

၄၇။ (ရဲ) ေငြသိန္း (ဆင္ေခါင္းရဲကင္း)

၄၈။ ေမာင္ေသာင္းေရႊ (သျဗဳခ်ဴိင္)

၄၉။ပိန္ပိန္ (သျဗဳခ်ဴိင္)

၅၀။ ကံျကီးေအာင္ (။)

၅၁။မ်ိဳးဝင္း (။)

၅၂။ဇာနည္ေအာင္ (။)

၅၃။ထြန္းေရႊ (နတ္ေမာ္)

၅၄။ေဌးဝင္း (ေညာင္ေျခေထာက္)

၅၅။ ျမင့္ဦး (ဒြါရာဝတီျမိဳ႕သစ္)

၅၆။ ငလံုး (။)

၅၇။ ေဌးဝင္း (ရဲျပဳတ္)(။)

၅၈။ ေမာင္ျကီး (။)

၅၉။ ျမင့္ေရႊ (ဒြါရာဝတီျမိဳ႕သစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး)

၆၀။ မ်ိဳးမင္းထြန္း (ရဲစိန္ဝင္းအိမ္အေနာက္ဖက္ ဒြါရာဝတီ)

၆၁။ နုိင္လင္းေအာင္ (နွင္းဆီနီ အံေတာ္)

၆၂။ မရီသန႕္ (အံေတာ္)

၆၃။ဝင္းနုိင္ (နြားစားျပင္ငမဲေအာင္မယားပါသား (ဝင္းကိုေလးအိမ္အလုပ္သမား))

၆၄။ထြန္းတင္(ေဆးရုံနား)

၆၅။ စိန္ခ်စ္ (ဂ်ိေတၲာ)

၆၆။ ခရားျကီး (။)

၆၇။ သိန္းဟန္ (။)

၆၈။ ဖိုးဝိုင္း (။)

၆၉။ ေသာင္းေရႊ (လင္းသာ)

၇၀။ သန္းေအာင္

၇၁။ တင္ေရႊ (ဆီေဘာက္ဆာ)

၇၂။ ထြန္းထြန္း (ဝန္ျကီးလွဟန္ဆိုင္အလုပ္သမား)

၇၃။ထြန္းထြန္းဝင္း (ဆီေရာင္း)

၇၄။ ခင္ေအာင္ (8 လမ္း ဒြါရာဝတီ)

၇၅။တင္ထြန္း (ရခိုင္ဒီမိုကေရစီ)

၇၆။ ခင္ေမာင္ေအး (ဒြါရာဝတီကြက္သစ္ ပန္းရံ)

၇၇။ ကိုငယ္ (ပန္းက့ံေကာ္လဖက္ရည္ဆိုင္)

၇၈။ သိန္းထြန္း (ဆက္သြယ္ေရး)

၇၉။ ေဇာ္ဝင္းေလး (အံေတာ္ ရဲစိန္ဝင္းညီ)

၈၀။ ကိုထြဋ္(အံေတာ္)

၈၁။ ျကည္လြင္ (ကြမ္းယာ)

၈၂။ သိန္းဝင္း ညီအကိုမ်ား ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ(ဆက္သြယ္ေရး)

၈၃။ စိုးေက်ာ္လင္း (ဒြါရာဝတီကြက္သစ္ စစ္သားစုေဆာင္းေရး)

၈၄။ ဝက္ျကီး(ေကာင္းမွေကာင္းသန္းေဌးသား

၈၅။ ေမာင္ေမာင္ (ေကာင္း ဓါတ္ပံု ေဆးရံုဝင္း)

၈၆။ ေမာင္တိုး (အမွတ္၃ ဥကၠဌ ေဟာင္း)

၈၇။ထြန္းေဖ (ေရာင္းစက္)

၈၈။ျမင့္မိုး

၈၉။ဦးစိန္းခ်စ္

၉၀။ေမာင္ေမာင္ျဖဴ

၉၁။သက္ခိုင္(ေဗာဒီကုန္းအရက္ဆိုင္)

၉၂။ေမာင္ေဇာ္ (စိန္း၀င္းညီအရက္ဆိုင္ေဗာဒိကုန္း)

တို႕ျဖစ္ျပီး တရားခံတစ္ဦးကိုမွအေရးမယူပါ။ထိုတရားခံမ်ားထဲတြင္တယ္လီဖုန္းတာ၀န္ခံလည္း ပါျပီး ျပႆနာျဖစ္ခ်ိန္တြင္ ဖုန္းလိုင္းမ်ားကိုကယ္ဆယ္မည့္သူမ်ားမေခၚႏိုင္ေအာင္ျဖတ္

ေတာက္ထားပါသည္။

ထိုသူမ်ားကိုလြတ္ေပးထားျခင္းသည္အႀကမ္းဖက္မွဳကို သက္ဆိုင္ရာအာဏာပိုင္

သမၼတမ်ားကိုယ္တိုင္ပါ၀္ငေနသျဖင့္သာမဖမ္းဆီဘဲထားသည္ဟု႕ထင္ထင္ရွားရွားသိ

ရွိႏိုင္ပါသည္သို႕ျဖစ္ပါ၍-

 

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼဆိုသူ မွာမင္းအဆက္ဆက္တြင္ယခုေလာက္ယုတ္မာပ်က္စက္

ေကာက္က်စ္ေသာေနရာတြင္စံခ်ိန္တင္ရသူ

မင္းဆိုးမင္းညစ္သိန္းစိန္သည္ အၾကမ္းဖက္ေသာင္းၾကမ္းသူ အဓိကေခါင္းေဆာင္

တစ္ဦးျဖစ္ေနျပီး ၄င္း၏တပည္႔အၾကမ္းဖက္သမား

မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ်အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္းလဲမရိွ၊

စစ္တပ္၊ရဲႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပိုင္တို႕ေရွ႕တြင္ရက္စက္စြာခုတ္သတ္မီးရိႈ႔

ေနေသာ္လည္းလက္ပိုက္ထိုင္ၾကည္႕ခိုင္းကာအာဏာအလြဲသံုးစားျပဳလုပ္ေနျခင္းျဖစ္ျပီး

တာ၀န္ပ်က္ကြက္ေနေသာ ၊ တာ၀န္ရွိသူမည္သူတစ္ဦးကိုမွ လဲအေရးယူ

ေဆာင္ရြက္ျခင္းမျပဳဘဲအစၥလာမ္ဘာသာ၀င္လူနည္းစုအေပၚရက္စက္စြာမ်ိဳးတံုး သတ္ျဖတ္ေနပါသည္။ထိုသည္မွာအစၥလာမ္ဘာသာကိုးကြယ္သည္ဆိုသည္ႏွင့္တိုင္းရင္းသားမ်ားပါမက်န္အစၥလာမ္ဘာသာ၀င္မ်ားကို လူမ်ဳိဳးတံုးမီးရိႈ႕သတ္ျဖတ္ေနသည္မွာ

(၁)ႏွစ္ေက်ာ္အခ်ိန္ၾကာျပီးျဖစ္ေသာ္လည္းထိေရာက္စြာဟန္႕တားေဆာင္ရြက္

ႏိုင္ျခင္းမရိွေသာ အရည္အျခင္းမရိွသည္႕အယုတ္ညံ႕ဆံုးမင္းဆိုးမင္းညစ္

တစ္ဦး၏ဥပေဒမဲ႕လုပ္ရပ္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္းတင္ျပလိုက္ရပါသည္

About moethuzar

has written 5 post in this Website..