အေမရိကန္နုိင္ငံ ၿပည္ေထာင္စု ဗဟုိဘဏ္မွ အဂၤါေန႕တြင္ ပုံစံအသစ္ႏွင့္ ပုိတိက်ေကာင္းမြန္သည့္ လုံျခဳံေရး အစီအမံမ်ားပါေသာ ေဒၚလာ၁၀၀ ေငြစကၠဴ အသစ္ကုိ စတင္ထုတ္ေဝသည္။ နဂုိမူလ စီစဥ္ထားခ်ိန္ထက္ ၂နွစ္ေက်ာ္ၾကာ ေနာက္က် ထုတ္ေဝခဲ႕ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

၁၀၀တန္ ဒီဇုိင္းအသစ္ကုိ ၂၀၁၂ခုႏွစ္တြင္ ထုတ္ျပန္ထားခဲ႕ေသာ္လည္း ထုတ္လုပ္ေရး ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားေၾကာင့္ အမွန္တကယ္ ထုတ္ေဝမည့္ေန႕ ေနာက္ဆုတ္လုိက္ရသည္။ ၂၀၁၀ ဒီဇင္ဘာလတြင္း ပုံႏွိပ္ေနဆဲ ေငြစကၠဴသစ္ တြန္႕ေၾက သြားသျဖင့္ မူလစီစဥ္ထားသည့္အတုိင္း ၂၀၁၁ခုႏွစ္တြင္ ရာတန္သစ္ ထြက္မလာႏုိင္ ျဖစ္ခဲ႕ရသည္။ ေနာက္ဆုံး ျပင္ဆင္ထားေသာ ၁၀၀တန္ ဒီဇုိင္းအား ၁၉၉၆ခုႏွစ္ မတ္လတြင္ စတင္ထုတ္ေဝခဲ႕သည္။

ေခတ္မွီ အဆင့္ျမင့္ ရာတန္စြင့္

လူတုိင္းမွတ္မိတဲ႕ ဘန္ဂ်မင္ ဖရန္ကလင္ မ်က္ႏွာပဲ ဒီဇုိင္းအသစ္တြင္း ဆက္သုံးထားေပမဲ႕ ဘဲဥအဝန္းမ်ဥ္းလုိင္း မပါရွိေတာ့ပါ။ ဒီဇုိင္းအသစ္ကုိ မိတၱဴဆြဲ အတုလုပ္ဖုိ႕ ပုိခက္ေအာင္ စီမံထားမွာျဖစ္ျပီး သုံးစြဲသူမ်ားနဲ႕ စတုိးဆုိင္ ေငြကုိင္မ်ား စစ္ေဆးရ လြယ္ကူေစမည္။

ရာတန္အသစ္၏ လုံျခဳံေရးစနစ္ ေသာ့ခ်က္ႏွစ္ခုအျဖစ္ ေခါင္းေလာင္းမ်ားနွင့္ ၁၀၀ ဂဏန္း သုံးဖက္ျမင္ သရီးဒီ ေရစာၾကိဳး၊ ပုိက္ဆံ မ်က္ႏွာျပင္ေပၚတြင္ ေၾကးနီသတၱဳ ျမႈပ္ထား၍ အေရာင္ေျပးေနမည့္ ေခါင္းေလာင္းတုိ႕အား ထည့္သြင္းထားသည္။ ရာတန္အား ေရွ႕ေနာက္ တြန္႕လိမ္ၾကည့္လ်င္ ေခါင္းေလာင္းမ်ားသည္ ၁၀၀ဂဏန္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားသည္။ ေငြစကၠဴအသစ္တြင္ ေဖာင္းၾကြပုံႏွိပ္စနစ္လဲ ပါရွိသျဖင့္ ပုိက္ဆံဘယ္ဖက္ရွိ ဖရန္ကလင့္ ပုခုံးကုိ လက္ေခ်ာင္းျဖင့္ ပြတ္သပ္ၾကည့္လ်င္ အဆင့္ျမင့္ အင္တက္ဂ်ီလီယုိ ပုံႏွိပ္နည္းစနစ္မွေပးေသာ ၾကမ္းရွရွ အထိအေတြ႕ ခံစားရေပမည္။

တရာတန္ အေဟာင္းမ်ားအား တျဖည္ျဖည္းျခင္း ျပည္ေထာင္စု ဗဟုိဘဏ္သုိ႕ ျပန္သိမ္းယူျပီး ဖ်က္ဆီးပစ္မည္ ျဖစ္သည္။ interactive NewMoney.gov တြင္ ေငြစကၠဴဒီဇုိင္း အေျပာင္းအလဲအား ေလ့လာနုိင္သည္။

သိမွတ္ဖြယ္ရာ ရာတန္မွာ

ေက်းဇူးရွင္တုိ႕ သိမည္မထင္ေသးတဲ႕ ေဒၚလာအေၾကာင္းအခ်ဳိ႕ ေျပာပါဆုိရင္… ဒန္တန္႕တန္….

၁) တရာတန္မွာ သုံးစြဲလ်က္ရွိေသာ ေဒၚလာစကၠဴမ်ားတြင္ အရည္အတြက္အားျဖင့္ ဒုတိယလုိက္္ျပီး သူ႕ေရွ႕မွာ တေဒၚလာတန္သာ ရွိသည္။ နႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ၂၀၁၂ အကုန္ထိ လည္ပတ္ေနေသာ တရာတန္မွာ ၈၆၃.၁ ဘီလ်ံေဒၚလာ (သုိ႕) သန္းေပါင္း၈၆၃၁ရြက္မွ် ရွိျပီး တေဒၚလာတန္မွာမူ တန္ဖုိးအားျဖင့္ ၁၀.၃ ဘီလ်ံ (သုိ႕) သန္းတေသာင္းသုံးရာ အရည္အတြက္ ျဖစ္သည္။

၂) ပုံမွန္ ေဒၚလာပုိက္ဆံ သက္တမ္းမွာ ေငြေၾကးဂဏန္း သတ္မွတ္ခ်က္ အေပၚလုိက္၍ အေျပာင္းအလဲ ရွိသည္။ ႃပည္ေထာင္စုဘဏ္၏ အဆုိအရ ၅.၉ႏွစ္သက္တမ္းရွိေသာ တေဒၚလာတန္၊ ၇.၇ႏွစ္ သက္တမ္းရိွေသာ ၂၀တန္ တုိ႕ႏွင့္ႏႈိင္းစာလ်င္ ပ်မ္းမွ် ရာတန္ အသက္မွာ ၁၅ႏွစ္ျဖစ္သည္။ ၁၀၀တန္ကုိ ေငြစုလက္မွတ္သဖြယ္ မွတ္ယူေလ့ ရွိသျဖင့္ ၎ေအာက္ တန္ဖုိးနိမ့္ပါးေသာ ငါးေဒၚလာတန္ကဲ႕သုိ႕ ေငြစကၠဴမ်ားထက္ ကုိင္တြယ္သုံးစြဲမႈ နဲပါးသည္။ (မယုံရင္ တရာတန္ကုိင္ျပီး ေဈးဝယ္ၾကည့္၊ အေရာင္ေဈးသည္က ပုိက္ဆံကုိ ဟုိျခစ္ဒီျခစ္၊ ေနေရာင္ေအာက္ ေထာင္ၾကည့္၊ ျပဴးျပဲၾကည့္၊ အုိင္ဒီေတာင္းၾကည့္ လုပ္လိမ့္မယ္၊ စကားခ်ပ္။)

၃) ေထာက္လွမ္းေရးအဖြဲ႕ အဆုိအရ ေဒၚလာ၁%၏ တရာပုံတပုံ (တနည္းအားျဖင့္ တေသာင္းပုံလ်င္ တပုံ) မျပည့္ေသာ ေဒၚလာအတုမ်ား ႏွစ္စဥ္ ဖမ္းဆီးရရွိသည္။ ႏုိင္ငံတကာတြင္ တရာတန္ ေဒၚလာမွာ ေငြစကၠဴအတု အလုပ္အမ်ားဆုံး ျဖစ္သည္။ ေဒၚလာအတု ျပဳလုပ္ရန္ ေငြေၾကး၊ အခ်ိန္၊ နည္းပညာ မ်ားစြာလုိအပ္မႈတုိ႕ေၾကာင့္ တေဒၚလာတန္ အတုလုပ္လ်င္ အျမတ္အစြန္း ရလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။

၄) ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာအတြင္း ေဒၚလာတရာတန္ အရည္အတြက္မွာ အျခား ေဒၚလာတန္မ်ားထက္ တေန႕တျခား ျမင့္တက္လာေနသည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဇြန္လ စာရင္းအရ ေဒၚလာတန္ဖုိး ၇၇%မွာ တရာတန္အေနျဖင့္ ရွိေနသည္။ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ ေမးခြန္းတခုမွာ တရာတန္မ်ား ဘယ္ေရာက္ကုန္သနည္း၊ ျပည္တြင္းတြင္ ေဒၚလာေငြ မည္မွ်ရွိ၍ မည္မွ် ျပည္ပထြက္ကုန္သနည္း ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ အတြက္ ခန္႕မွန္းၾကသည္ကေတာ့ ရာတန္မ်ား၏ တဝက္မွ သုံးပုံႏွစ္ပုံအထိ တုိင္းျပည္ျပင္ပတြင္ ရွိသည္ဟု ျဖစ္သည္။ ဝက္စ္ကြန္ဆင္-မက္ဒီဆင ္တကၠသိုလ္ ပါေမာကၡ အက္ဂါဖီဂ်္ကေတာ့ အဆုိပါ ခန္႕မွန္းခ်က္မွာ ပုိလြန္းျပီး အေမရိကန္နုိင္ငံ ျပင္ပရွိေသာ ေဒၚလာတရာတန္မွာ ၂၅%ေလာက္သာ ျဖစ္မည္ဟု ကုိယ္ပုိင္တြက္ခ်က္ျပသည္။

ျပည္ပေရာက္ ေဒၚလာတရာတန္ ရာခုိင္နႈန္း အခ်ဳိးစားႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သုိ႕ဆုိေစကာမူ လြန္ခဲ႕ေသာ ႏွစ္ အနည္းငယ္အတြင္း ေဒၚလာတရာတန္ လုိအပ္ခ်က္ ျမင့္တက္လာမႈမွာ ျငင္းမရသည့္ အခ်က္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၁ ေႏွာင္းပုိင္းႏွင့္ ၂၀၁၂ အဦးပိုင္း ကာလမ်ားတြင္ နုိင္ငံတကာ၏ ေဒၚလာတရာတန္ လုိအပ္ခ်က္မွာ ျပည္ေထာင္စု ဗဟုိဘဏ္ ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္မႈထက္ ၄၀% နီးပါး ေက်ာ္လြန္ခဲ႕သည္။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ကမာၻ႕ဘ႑ာေရးေဈးကြက္ ျပဳိလဲမႈေၾကာင့္ ဘဏ္မ်ားရပ္တည္ႏုိင္စြမ္းကုိ လူအမ်ား မယုံသကၤာျဖစ္ခါ ပိုက္ဆံေငြသားအျဖစ္ ၾကိဳၾကိဳတင္တင္ ေျပာင္းလဲထား၍ျဖစ္သည္ဟု အခ်ဳိ႕က ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။ ပုိက္ဆံတန္ဖုိးအၾကီးသည္ အေသးထက္ သိမ္းရ ပုိလြယ္ကူသည္ကေတာ့ ရွင္းပါသည္။

၅) ၁၉၆၉ခုႏွစ္ မွစ၍ လည္ပတ္ေနေသာ ေဒၚလာေငြထဲတြင္ တရာတန္သည္ တန္ဖုိးအျမင့္ဆုံး ျဖစ္လာသည္။ ၁၉၁၃ခုႏွစ္တြင္ ျပဌာန္းေသာ ျပည္ေထာင္စု ဗဟုိဘဏ္ အက္ဥပေဒ ေနာက္ပိုင္း တေဒၚလာမွ တေသာင္းတန္ အထိ ေငြစကၠဴတန္ဖုိး မ်ဳိးစုံကုိ ၁၉၁၄တြင္ စတင္ထုတ္ေဝသည္။ ၁၉၆၉ခုႏွစ္တြင္မူ တရာထက္ပုိေသာ ေဒၚလာ ေငြစကၠဴမ်ားကုိ ေဈးကြက္ေတာင္းဆုိမႈ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ရပ္ဆုိင္းပစ္ခဲ႕သည္။

၆) လုံျခဳံေရးအစီအမံ အသစ္မ်ားေၾကာင့္ တရာတန္ထုတ္ရန္ ၁၂ျပားခြဲ ကုန္ျပီး ရာတန္အေဟာင္းမွာမူ ၈.၇ျပား စရိတ္စက ရွိသည္။ ၅ေဒၚလာ၊ ေဒၚလာ၂၀၊ ေဒၚလာ၅၀တန္ ကုန္က်စားရိတ္မွာ ၉.၈ျပား ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ ဗဟုိဘဏ္ ဘုတ္အဖြဲ႕မွ ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ထားေသာ ေဒၚလာေငြစကၠဴ အရည္အတြက္ လုိအပ္ခ်က္ကုိ ဘ႑ာေရး ဌာနလက္ေအာက္ရွိ ပုံနွိပ္ႏွင့္ဒဂၤါးသြန္းဗ်ဳရုိသုိ႕ ေပးပုိ႕ျပီး က်သင့္ေငြ ေတာင္းခံေစသည္။ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ လ်ာထားခ်က္ ဘတ္ဂ်က္မွာ ေဒၚလာ ၇၉၇.၆သန္း ျဖစ္ျပီး ၂၀၁၂ ဘတ္ဂ်က္ထက္ ၆.၈% ပုိမ်ားသည္။ ထုိသုိ႕ ျမင့္တက္လာရျခင္း အဓိက လက္သည္မွာ တရာတန္အသစ္ အရြက္ေရ သန္းေပါင္း ၂၅၀၀ ပုံႏွိပ္ရ၍ ျဖစ္သည္။

ေဒၚလာသစ္ ေအာ္ကာျခစ္

 

၇) တရာတန္ကဲ႕သို႕ ၅၊ ၁၀၊ ၂၀၊ ၅၀ တန္ေဒၚလာမ်ားကုိ အစုိးရမွ လြန္ခဲ႕ေသာ ဆယ္စုႏွစ္အတြင္း လုံျခဳံေရး အစီအမံ အသစ္မ်ားျဖင့္ မြမ္းမံျပင္ဆင္ခဲ႕သည္။ ၁ေဒၚလာတန္ကုိသာ မျပင္မဆင္ဘဲ ထားသည္။ အေၾကာင္းမွာ အဖုိးနည္း ၁ေဒၚလာတန္ အသစ္ထုတ္ေဝရန္ လြန္စြာ ခက္ခဲ၍ ၿဖစ္သည္။ ေဒၚလာေငြစကၠဴမ်ားအားလုံး ပုံစံ ဒီဇုိင္း က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္ ေျပာင္းလဲေရး ၾကိဳပမ္းခ်က္တစိတ္တပုိင္းအျဖစ္ အဂၤလန္ ဒီဇုိင္းကုမၼဏီ တခုမွ တေဒၚလာတန္ေပၚတြင္ သမတ အုိဘားမားဓာတ္ပုံ ထားရွိရန္ အဆုိျပဳခဲ႕ဖူးသည္။

၈) ျပည္ေထာင္စု ဗဟုိဘဏ္မွ ေဒၚလာတရာတန္မ်ားကုိ ကုတင္ငယ္အရြယ္ ေသတၱာျဖင့္ ျပည္ပသုိ႕ ေပးပုိ႕ျပီး ေသတၱာတလုံးတြင္ သာမန္အားျဖင့္ ရာတန္အရြက္ ေျခာက္သိန္းေလးေသာင္း သုိ႕မဟုတ္ ေဒၚလာ ၆.၄သန္း တန္ဖုိးရွိသည္။

ေဒၚလာေဟာင္း ေတာ္ရာေျပာင္း

 

၉) မက္ဆာခ်ဳးဆက္ျပည္နယ္ ေဒတြန္ျမဳိ႕ရွိ ပုံႏွိပ္ကိရိယာ ကုမၼဏီ Crane & Co., မွ ေဒၚလာေငြစကၠဴကုိ ပုံႏွိပ္ ထုတ္ေဝသည္။ အဆုိပါ ကုမၼဏီသည္ ၁၈၇၉ခုႏွစ္မွစ၍ အေမရိကန္ ဘ႑ာေရးဌာနအတြက္ ပုံႏွိပ္ေငြစကၠဴ တဦးတည္းမူပုိင္ ေထာက္ပ့ံသူ ျဖစ္လာသည္။

http://finance.yahoo.com/blogs/the-exchange/might-not-know-100-bill-235314234.html

What You Might Not Know About the $100 Bill

By Lisa Scherzer | The Exchange 

 

Correction: A previous version of this article said it costs 7.8 cents to produce each $100 note. The correct amount is 12.5 cents.

The Federal Reserve on Tuesday will begin circulating a new $100 bill with a fresh design and smarter security features. And it’ll be more than two years after it was originally scheduled for release.

http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/hHueK1bFo7on5oZjHyj0.Q--/YXBwaWQ9eW5ld3M7cT04NTt3PTQwMA--/http:/media.zenfs.com/en/blogs/the-exchange/54281d33-74c6-463e-922d-e896c36b80e1_AP507579167625_4.jpgThe new design for the $100 note was unveiled in 2010, but its actual release was pushed back because of production delays. In December 2010, a printing problem that caused the bills to crease and therefore become unusable meant the new bills couldn’t be released in 2011 as originally scheduled. The last redesign of the $100 note began circulating in March 1996.

A new, high-tech hundred

The well-known image of Benjamin Franklin will still be on the new design, but he won’t be surrounded by an oval. The new design is also supposed to make it harder for counterfeiters to copy and easier for the public – and store cashiers – to authenticate.

Two key security features of the new bill include a 3-D security ribbon with images of bells and 100s and a color-shifting bell inside a copper inkwell on the front of the note. If you tilt the bill back and forth, you’ll see the bells change to 100s as they move, shifting in color from copper to green in an effect that makes the bell seem to appear and disappear in the inkwell. The new note also features raised printing – if you move your finger along Franklin’s shoulder on the left side of the note, it feels rough, a “result of the enhanced intaglio printing process used to create the image,” NewMoney.gov’s site says.

The older $100 notes will eventually get returned to the Federal Reserve, where they will be destroyed. Check out the neat interactive NewMoney.gov has about the makeover.

Getting to know the $100

Here are some facts you might not have known about our beloved C-note.

1. The $100 bill is the second-most common bill in circulation, behind the $1 bill. There was $863.1 billion in $100 bills (or 8.631 billion notes) in circulation as of the end of 2012, compared with $10.3 billion in $1 bills (10.3 billion notes).

2: The typical life span of U.S. currency notes varies by denomination. The average life span of a $100 bill is 15 years, compared with 5.9 years for a $1 bill and 7.7 years for a $20 bill, according to the Federal Reserve. $100 notes are often used as a store of value, which means that they pass between users less frequently than lower denominations that are more often used for transactions, like $5 notes.

3. Less than 1/100th of 1% of U.S. currency per year are reported as counterfeit, according to the Secret Service. Internationally, the $100 note is the most counterfeited. In most cases, because the amount of cost, time and effort it takes to counterfeit currency, replicating a $1 bill isn’t a profitable endeavor.

4: The share of $100 bills as a portion of all denominations has been consistently rising for decades. As of June 2013, 77% of the value of all U.S. currency is in the form of $100 bills. The big question is where are those $100 bills held – how much of U.S. currency is here in the U.S. and how much is abroad? An oft-cited figure used in several reports is that about 50% to two-thirds of all $100 bills were held outside the U.S. as of 2011. But Edgar Feige, professor emeritus of economics at the University of Wisconsin-Madison, has said that that figure is an overestimate, and that the Fed’s own figures suggest that around 25% of $100 bills are located outside the U.S.

Regardless of the exact percentages of $100 bills abroad, the demand for those denominations has certainly jumped in the past few years. In late 2011 and early 2012, international demand for $100 notes exceeded the Federal Reserve’s estimates, increasing approximately 40% between October 2011 and February 2012. Some have posited that following the 2008 financial crisis, fears about the safety of the banking system spread, and many more people put their trust in cash as a protective measure – and obviously the large denomination is easier to store than smaller bills.

5: The $100 note has been the largest denomination of currency in circulation since 1969. Following the passage of the Federal Reserve Act in 1913, Federal Reserve banks began issuing Federal Reserve notes in 1914 in denominations ranging from $1 to $10,000. In 1969, notes greater than $100 were retired due to declining demand.

6: It costs 12.5 cents to produce one $100 bill because of the new security features (the older version cost 8.7 cents to make). It costs 9.8 cents to make $5, $20 and $50 notes. Each year, the Federal Reserve Board projects the likely demand for new currency and places an order with the Department of the Treasury’s Bureau of Engraving and Printing, which produces U.S. currency and charges the Board for the cost of production. The budget for new currency for 2013 is $797.6 million – about 6.8% higher than the 2012 budget. The increase comes largely from the increased cost to print 2.5 billion new $100 notes.

7: Along with the $100 bill now, the government has revamped the $5, $10, $20 and $50 bills over the last decade to add security features. The $1 is the only bill to go without a touch-up. largely because it’s more difficult to introduce a new bill. There was a brief proposal by a UK design firm to put President Obama on the $1 note as part of a broader redesign of all U.S. currencies.

8: The Federal Reserve ships $100 bills abroad by pallet (a small bed); each typically contains 640,000 bills, or $64 million.

9. Stationery firm Crane & Co., based in Dalton, Mass., makes the paper the C-note is printed on. Crane has been the only supplier of currency paper to the U.S. treasury since 1879.

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF