၁၉၇ဝ ပတ္ဝန္းက်င္ (၁၉၇၄) ဖဲြ့စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ မေ၇းဆဲြမီွ) ကျမန္မာနိုင္ငံတဝွမ္းလံုးတြင္ လွည္းေန ေလွေအာင္းျမင္းေဇာင္းမက်န္ လုဦးေ၇စာ၇င္းေကာက္ယူျခင္းကို အေတာ္ က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ျပုလုပ္ခဲ့သည္။  ေလ့လာမိသေလာက္ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ ယင္းစစ္တမ္းေကာက္ယူျခင္းသည္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္အက်ယ္ျပန့္ဆံုးနွင့္အထိေ၇ာက္ဆံုးတခုျဖစ္ခဲ့သလို ယေန့ယခုျမန္မာနိုင္ငံ၏ လူဦးေ၇ကိုအေျခခံေသာ စီးပြားေ၇း၊လူမွုေ၇း နွင့္အုပ္ခု်ပ္ေ၇းဆိုင္၇ာကိစၥ အေတာ္မ်ားမ်ားကိုမ်ားစြာအေထာက္အကူျပဳခဲ့ေျကာင္းေတြ့၇ပါ သည္။

ယခုအခါ စစ္အစိုး၇ကစီစဥ္ထားေသာ လာမည့္ ၂ဝ၁ဝ ေ၇ြးေကာက္ပဲြအတြက္ျကို တင္ျပင္ဆင္သည့္အေနျဖင့္ နိုင္ငံသားစိစစ္ေ၇း ကပ္ျပားမ်ားကို အသစ္တဖန္ျပန္လည္ထုတ္ ေပးေနေျကာင္းသိ၇သည္။ ကိုယ့္နိုင္ငံမွာေမြး၍ ကိုယ့္နိုင္ငံသားအျဖစ္ျပန္လည္ေလွ်ာက္ယူ၇ျခင္းမွာ မျဖစ္စေကာင္းေသာကိစၥပင္မဟုတ္ပါလား။ မိမိေမြး၇င္းေဒသတိုင္း၇င္းသား(ဝါ)နိုင္ငံသားအျဖစ္မွ နွုတ္ပယ္နိုင္ေသာအခြင့္အာဏာဟူသည္မည္သူ့ထံတြင္၌မ၇ိွပါ။ နိုင္ငံေတာ္ကိုသစၥာေဖါက္ျဖိုခဲြ၇န္ျကံစည္ျခင္း မွတပါး ယင္းေမြး၇ာပါအခြင့္အေ၇းကိုမည္ သည့္အာဏာပိုင္ကမွ် ၇ုတ္သိမ္းျခင္းနွုတ္ပယ္ ျခင္းမျပုနိုင္ပါ။ ျမန္မာနိုင္ငံနယ္နမိတ္အတြင္းေမြး ဖြားသူတိုင္း၇င္းသားအေပါင္းတို့သည္ ဘယ္နိုင္ ငံဘယ္ေဒသေ၇ာက္ေ၇ာက္၏ဘယ္ေလာက္ ပင္ျကာျကာ၊ဘာေတြပင္ျဖစ္ျဖစ္ မု၇င္းျမန္မာ နိုင္ငံသားမ်ားပင္ျဖစ္ျကေလသည္။

ယခုအခါတြင္ အစိုး၇ကိုဆန့္က်င္သူမ်ားသည္ ယင္းေမြး၇ာပါ အခြင့္အေ၇းမ်ားျကက္ေပ်ာက္ငွက္ေပ်ာက္ ျဖစ္ျကေလကုန္သည္။ ေမာင္မိုးညိုတို့အပါအဝင္ ျပည္ပေ၇ာက္ျမန္မာေတြအားလံုးကား ယခုအခိ်န္ တြင္ျမန္မာနိုင္ငံသားအျဖစ္မွအလိုအေလ်ာက္ စာ၇င္းထုတ္ပစ္ျခင္းခံေနျက၇ျပီးျဖစ္ပါသည္။ အခို့်ကမိမိတို့တ၇ိုတေသသိမ္းဆည္းထားေသာ မူလလက္ေဟာင္း (၃)ေခါက္ခို်းမွတ္ပံုတင္ကပ္ျပားမ်ား၊ ၁၉၈၈ အေထြေထြသပိတ္ၿပီးေနာက္ထုတ္ေဝေသာေ၇ာက္၇ိွေနထိုင္၇ာ ျမို့နယ္/ျပည္ နယ္နွင့္တိုင္းကိုအေျခခံေသာႏိုင္ငံေ၇ဒစိစစ္ေ၇းကပ္ျပားမ်ားကို တ၇ားဝင္ဆဲဟုထင္မွတ္ျကသည္။ ျမန္မာနိုင္ငံသို့အလည္ျပန္ေ၇ာက္၇ိွျကသူမ်ားကယင္းကပ္ျပားမ်ားကို အသံုးျပဳမိ၇ာမွ အတိဒုကၡ ေ၇ာက္ျက၇၊ေငြေျကးအကုန္အက်ခံျပီးေျဖ၇ွင္း ျက၇ေသာပံုျပင္မ်ားျကားသိ၇ပါသည္။ အခို့်လက္လွမ္းမီွျကသူေတြ(နိုင္ငံေ၇းပေ၇ာဂကင္း သူမ်ားသာ/ဗိုလ္ခု်ပ္ျကီးမ်ားျဖင့္အလြမ္းသင့္လိုျကသူမ်ား)ကလည္း ‘ခါေတာ္မီွ’နိုင္ငံေ၇းစိစစ္ ေ၇းကပ္ျပားမ်ား ေျကာက္ေျကာက္နွင္ေငြ ကုန္ေျကးက်ခံကာ ပုန္းလို်းကြယ္၇ိွုးဖန္တီးျက ေလသတတ္။ ယင္းသို့ျမန္မာနိုငံတြင္ျပုလုပ္ခဲ့ေသာစစ္ တမ္းမ်ားသည္တကယ္ေတာ့ ေ၇ြးေကာက္ပဲြ မ်ားနွင္စီမံအုပ္ခု်ပ္ေ၇းသက္သက္အတြက္ စိတ္တိုင္းက်ခ်ယ္လွယ္နိုင္၇န္အလို့ငွာ ၇ည္၇ြယ္ ေသာလုပ္၇ပ္မ်ားသာျဖစ္ေနေျကာင္းထင္၇ွားလွေပသည္။

နိုင္ငံတကာ (အထူးသျဖင့္ အေမ ၇ိကားကဲ့သို့ေသာနိုင္ငံမ်ားတြင္) ထံုးစံအ၇ ဆယ္စုနွစ္တခုလ်င္ သန္းေခါင္စာ၇င္းစစ္တမ္း တျကိမ္ျပဳလုပ္ေလ့၇ိွျကပါသည္။ ၇ည္၇ြယ္ခ်က္မွာ-တိုးပြားေျပာင္းလဲေနေသာ လူဦးေ၇နွင့္လိုက္ေလ်ာမည့္ ေဒသအလိုက္ျပည္သူ့ကိုယ္စားလွယ္အေ၇အတြက္၇၇ိွေ၇း၊ က်န္းမာေ၇း၊စီးပြားေ၇း၊လူမွုေ၇း၊ပညာေ၇း၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မွုကုန္သြယ္မွု မွ်တစြာ၇၇ိွေ၇းသာမက၊ ဗဟိုနွင့္ျပည္နယ္အစိုး၇မွေထာက္ပံ့ ေျကးမ်ားအခို်းက်မွ်တစြာ ၇၇ိွေ၇းအတြက္လြန္စြာအေ၇းပါလွေပသည္။ အေမ၇ိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္မူဤသန္း ေခါင္စာ၇င္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္၇ြက္၇န္အေျခခံဥပေဒကပင္သတ္ မွတ္ျပဌာန္းထားေလသည္။ နယ္ေျမေဒသအလိုက္ကိုယ္စားျပုကိုယ္စားလွယ္ဦးေ၇သတ္ မွတ္မွုမမွ်တ ျခင္းသည္ယင္းေဒသအကို်းခံစားျဖစ္ထြန္းမွုကိုဟန့္တားေစသည္သာမကလူ တန္းစားခဲြျခားမွုျပဳ၇ာပင္က်ေျကာင္း လူမွုစီးပြား ေ၇းဥပေဒအဖဲြ့အစည္းမ်ားကေထာက္ၿပေတာင္း ဆိုထားျကေပသည္။ ထို့အျပင္ဗဟိုနွင့္ျပည္နယ္အစိုး၇တို့၏ ဘတ္ဂ်က္ခဲြေဝေထာက္ပံ့မွု (ခန့္မွန္းေျခေဒၚလာသန္း ၄ဝဝဝ)ကိုလည္း မမွ်တေစေျကာင္းဆိုျကေလသည္။ (2010.census.gov) တြင္အေသးစိတ္ကိုေလ့လာပါ)ဤသည္ကိုျကည့္ပါက အေမ၇ိကန္နွင့္ျမန္မာနိုင္ငံတိုနွစ္နိုင္ငံတို့အျကားလူဦးေ၇သန္းေခါင္စာ၇င္း ေကာက္ ယူျခင္း၏ကဲြျပားျခားနားေသာ၇ည္၇ြယ္ ခ်က္မ်ားကို ေတြ့၇ိွ၇မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္သူလူထု၏အကို်းစီးပြားကို၇ည္၇ြယ္ေသာလုပ္၇ပ္ ဟုတ္မဟုတ္ကို ဤျခားနားခ်က္မ်ားကသက္ ေသထူေနေပသည္။

ဤေန၇ာတြင္အိုင္ဒီ(ဓါတ္ပံုပါကိုယ္ေ၇း ေဖၚျပခ်က္ကတ္) နွင့္ အမို်းသားမွတ္ပံု တင္ကတ္ျပား(ေခၚ)နိုင္ငံသားစိစစ္မွုကတ္ျပား တို့၏ကြာျခားမွုကိုသိသင့္ပါသည္။ အေမ၇ိကန္ျပည္ေထာင္စုတြင္ national ID ေခၚနို္င္ငံသားမွတ္ပံုတင္ကတ္ျပား ျပုလုပ္သင့္မသင့္ကိုယခုအထိ ျငင္းခုန္ေနျကသည္မွာ ၇ာစုနွစ္ခုေက်ာ္၍သံုးစုပင္ေ၇ာက္ျပီ။ အေျခခံဥပေဒကေပးထားေသာ အေျခခံလူ့အခြင့္အေ၇းကိုထိခိုက္နိုင္မည့္ အစိုး၇အာဏာပိုင္နွင့္အျခားအဖဲြ့အစည္းမ်ား၏ တားဆီးေနွာက္၇ွက္မွုကိုမလိုလားျကသျဖင့္ယေန့အထိအေကာင္အထည္ေပၚမလာေသးပါ။ photo ID (သို့) ယာဥ္ေမာင္းနွင္ခြင့္လိုင္စင္မ်ားကသာ ေန၇ာယူဆဲပင္။ စာေ၇းသူတို့ျမန္မာနိုင္ငံတြင္ကား ေမြး၇ာပါနို္င္ငံသားျဖစ္တည္မွုကိစၥကို ကာယကံ၇ွင္ပင္မသိလိုက္၇ဘဲ ဆိုင္မပါဘံုမ ဆင့္နွုတ္သိမ္းျခင္းကို အမို်းေကာင္းသားသမီးတို့ခံစားေနျက၇သည္မွာ လြတ္လပ္ေ၇း၇ျပီးဆယ္နွစ္ ေက်ာ္ေလာက္ကပင္ ကတည္းကပင္ျဖစ္သည္။ အံ့ျသဝမ္းနဲဘြယ္ေကာင္းေပစြ။

ထိုမွတဖန္ ျပည္ပေ၇ာက္ေနသည္ဟူေသာအေျကာင္းျပ ခ်က္ျဖင့္ ေ၇ြးခ်ယ္တင္ေျမွာက္ခံပိုင္ခြင့္သာ မက မဲေပးခြင့္ကိုပါတားဆီးခံျက၇ျပန္သည္။ ျပည္ပတြင္ေ၇ာက္၇ိွေနထိုင္အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနျကသူေတြမွာ တမဟုတ္ျခင္း ‘ျပည္ပျသဇာခံ/သစၥာခံမ်ား’ျဖစ္သြားျကေလသည္။

စာေ၇းသူေတြ့ျကံုခဲ့၇ေသာအျဖစ္မွာ- လြန္ ခဲ့ေသာငါးနွစ္ခန့္ကအေမ၇ိတန္နိုင္ငံသားအျဖစ္ က်မ္းျကိမ္ခံယူခဲ့ေသာျမန္မာတစ္ဦး အေမ၇ိကန္ပတ္စပို့ျဖင့္ျပည္ေတာ္ျပန္စဥ္ကအျဖစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာသံ၇ံုးတြင္ျပည္ဝင္ဗီဇာ ေလွ်ာက္ေသာအခါ ျမန္မာနိုင္ငံတြင္(၂၈)၇က္ထက္ပို၍ေနခြင့္မ၇ဟူေသာပညတ္သာမက၊ ကန့္သတ္ထားေသာေဒသမ်ားအပါအဝင္၊ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ကိုပင္တားဆီးေသာ ယင္းဗီဇာ (ယင္းမွာ standard ပညတ္ခ်က္ဟုဆိုပါသည္) ကိုထုတ္ေပးပါသည္။ (ေလွ်ာက္လွြာနွင့္အတူ ေဒၚလာ ၂ဝ အသစ္ဂ်ပ္ခြ်ပ္တ၇ြက္ကိုစာအုပ္ျကားညွပ္ လ်က္အပါအဝင္ standard ဟုဆိုျပန္ပါသည္) လသားပင္မျပည့္ေသးေသာ ထိုအေမ၇ိကန္နိုင္ငံသား (ျမန္မာျပည္ဖြားစစ္စစ္) ၇န္ကုန္ေ၇ာက္၍အေမ၇ိကန္ေကာင္စူလိတ္တြင္သတင္းပို့ ေသာအခါ ထိုသူ့ထံမွဆက္သြယ္၇န္လိပ္စာ/ဖံုးနံပါတ္သာမက အခက္အခဲဒုကၡေ၇ာက္ ပါကဆက္သြယ္၇န္အခ်က္အလက္နွင့္ ေဆာင္၇န္ေ၇ွာင္၇န္ေဆးခန္း/၇ံုစာ၇င္းမ်ားကိုပါ က်က်နမွာျကားလိုက္ပါသည္။
တည္းခို၇ာမိသားစုနွင့္ေနထိုင္ျပီးမျကာမီွပင္၇ပ္ကြက္ေကာင္စီ (‘၇အဖ’ဟုေခၚဆိုပါသည္) ကအလွူေငြလာေကာက္စဥ္ သူတို့ထံဧည့္စာ၇င္းမတိုင္၇ေကာင္းလားဟူ ေသာပုဒ္မျဖင့္ဒါဏ္၇ိုက္သည္သာမက ‘အလွူ ေငြ’အဆမတန္ကိုပင္တိုး၍ေကာက္ခံသြားပါ သည္။ ေနာက္တေန့တြင္လည္း ဧည့္စာ၇င္းစစ္ ၇န္ဟူေသာအေျကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေ၇ာက္လာျက ျပီးေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းကာ အတြင္းခန္းမ်ားကိုပါ မ်က္စိကစားသြားျကေျကာင္းေျပာျပပါသည္။ အေမ ၇ိကန္နိုင္ငံသားအျဖစ္တစ္လပင္မျပည့္ေသး သူထိုျမန္မာျပည္ဖြားစစ္ကိုေမြး၇ပ္နိုင္ငံမွျပဳမူ ဆက္ဆံပံုကားေအာ့နွလံုးနာေပစြ။
ေမြး၇င္းမိ၇ပ္ ေျမမွဆက္ဆံပံုနွင့္ေမြးစားနိုင္ငံမွဆက္ဆံပံုတို့၏ ကြာျခားေသာသ၇ုပ္သကန္ကိုထင္၇ွားစြာျမင္ နိုင္ပါသည္။

မိမိနိုင္ငံမွထြက္ေျပးလာျက၇ေသာ refugees မ်ားဆိုလ်င္ဆိုဘြယ္မ၇ိွ။ ထိုနိုင္ငံမဲ့တိုင္း၇င္းသားမ်ား၏အျဖစ္ကား ၇င္နင့္ဘြယ္ပင္။ မိဘမိ်ဳ၇ိုး စဥ္ဆက္ေနထိုင္ျကီးျပင္းေနထိုင္ခဲ့ျကေသာေန၇င္းေဒသမွအဓမၼနည္းျဖင့္နွင္ထုတ္ျခင္းခံျက၇၇ံုမက ေဆြမို်းသားခ်င္းမ်ားကိုနိွပ္စက္သတ္ျဖတ္ျကသည္အထိဒုကၡေတြေပးျကသည္။ ထိုနိုင္ငံ‘မဲ့’မ်ားဤနိုင္ငံေ၇ာက္၇ိွ၍ မျကာမီွပင္ ID ကတ္ျပားမ်ား၇၇ိွျကေသာအခါဝမ္းသာအား၇ဂုဏ္ယူ ျကပံုကိုေတြ့၇ေတာ့အံ့ျသဝမ္းသာဝမ္းနဲျဖစ္မိ သည္။ ၇ိုးသားစြာဝန္ခံ၇လ်င္သူတိုတေတြ IDလိုခ်င္ေျကာင္းသူတို့ေ၇ာက္စကေျပာေတာ့သူတို့ ၇င္တြင္ ခံစားေနျက၇သည္တို့ကိုမမွန္းဆမိပါ။ မိမိတို့ဘဝတသက္တြင္အသိအမွတ္ျပုျခင္းမခံခဲ့ျက၇သူတို့ ယင္း ID မ်ား၇ျကေသာအခါေပ်ာ္မဆံုး ဂုဏ္ယူေနျကပံုကိုျမင္ေယာင္မိပါသည္ထိုမွတဖန္ Green Cards ေလွ်ာက္ျပီး၇ျကျပန္ေသာအခါ  မိတ္ေဆြအိမ္နီးခ်င္းမ်ားကိုပင္ဖိတ္ေခၚဧည့္ခံ ေကြ်းေမြးျကျပန္ေလသည္။ နိုင္ငံမဲ့မ်ားဘဝမွသည္ အသိအမွတ္ျပုခံနိုင္ငံသားမ်ားဘဝအျဖစ္၇ျကေသာအခါ သူတို့ဝမ္းသာျကသည္မွာေ၇းသားေဖၚ ျပ၍မ၇ေသာဝမ္းသာပီတိျဖစ္ျပီးမ်က္ေ၇မ်ားပင္လည္မိပါသည္။ သူတို့၇င္ထဲခံစားျက၇သည္တို့ကို သူတို့မ်က္နွာတြင္မဖံုးနိုင္မဖိနိုင္ေအာင္ေတြ့၇ပါေတာ့သည္။

ယခုလာမည့္မတ္လ ၂ဝ၁ဝ တြင္စတင္ေတာ့မည့္ census 2010 နွင့္ ပါတ္သက္၍ အေမ၇ိကန္ေ၇ာက္ ျမန္မာမိသားစုအားလံုးကိုတိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။ စာတိုက္မွေပးပို့လာမည့္ ေမးခြန္းလွြာပံုစံတြင္ Burmese ဟုျဖည့္စြက္မိေအာင္ အမို်းသား ေ၇းစိတ္ျဖင့္နိွုးေဆာ္လိုက္၇ပါသည္။ စာတိုက္မွ (သို့) အိမ္တိုင္၇ာေ၇ာက္စာ၇င္းေကာက္ခံလာပါ က ပံုစံမ်ားကိုမပ်က္မကြက္ျဖည့္စြက္ေပးပို့၇န္လည္းတိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

လိုအပ္ေသာအျခားအခ်က္အလက္မ်ားအျပင္ ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖည့္စြက္ေပးျကပါ၇န္လည္း အေ၇းအထူးျကီး ေျကာင္းသိေစလိုပါသည္။
Question #9 (each and every person): What is person’s race? Mark (X) one or more boxes. Select and check “Other Asian” box (X) and write “BURMESE (MYANMAR)”
ေမးခြန္းနံပါတ္ (၉) “အျခား Asian” ေန၇ာတြင္ BURMESE (MYANMAR) ဟုျဖည့္စြက္၇န္လိုပါသည္။

၇၇ိွလာနိုင္မည့္အကို်းထူးမ်ားမွာ

_ အျခားလူမို်းျခားမ်ားျဖစ္ေသာ ဗီယက္နမ္၊ ေလာ၊ အာ၇ပ္၊ ကေမၻာဒီးယားမ်ားကဲ့သို့ အဓိကလူမို်းအျဖစ္သတ္မွတ္ျခင္းခံ၇မည္။
_  အေ၇းျကီးမွတ္တမ္းနွင့္အစိုး၇စာတမ္းခံစားခြင့္မ်ားနွင့္ပါတ္သက္၍ ျမန္မာဘာသာျပန္ အျဖစ္သတ္မွတ္ျပန္ဆိုေပးနိုင္သည္။
_ ဘတ္ဂ်က္ေထာက္ပံ့ေျကးနွင့္ခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ သီးသန့္သတ္မွတ္ ျပဌာန္းခ်က္မ်ား၇ိွလာပါမည္။
_ ပညာေ၇း၊က်န္းမာေ၇းနွင့္လူမွုေ၇း၊ယဥ္ ေက်းမွုကိစၥတို့တြင္ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမွုနွင့္လိုက္ေလ်ာမည့္ သီးသန့္စီစဥ္မွုမ်ား၇ိွလာပါမည္။
_ ဥပေဒျပုမွုကိစၥနွင့္ စည္းမ်ဥ္းေျပာင္းလဲမွုမ်ားတြင္ ျမန္မာ့လူေနမွုစနစ္ နွင့္ကိုက္ညီလိုက္ေလ်ာမည့္ အခ်က္မ်ားကိုထဲ့ သြင္းစီစဥ္လာနိုင္ပါမည္။
_ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမွုနွင့္ဆိုင္ေသာေလ့လာသုေတသနျပုမွုနွင့္ ျမန္မာနိုင္ငံကိုလူသိမ်ားစိတ္ဝင္စားလာျကပါမည္။
_ Burma Town ကဲ့သို့ေသာျမန္မာ၇ပ္ကြက္မ်ားလ်င္ျမန္စြာဖန္တီးေပၚထြက္လာနိုင္ပါသည္။ ျမန္မာကိုကမၻာကသိေစနိုင္၇ံုသာမကက်န္ ကမၻာ့မိသားစုဝင္နိုင္ငံျကီးတခုအျဖစ္၇ပ္တည္ခြင့္၇လာနိုင္မည့္ဤအခြင့္ေ၇းကိုကြ်နု္ပ္တို့အားလံုးကမ၇မနအ၇ယူျက၇န္ “အမို်းသားေ၇းကိစၥ” အျဖစ္သတ္မွတ္ျကပါစို့ဟူ၍ နိွုးေဆာ္ဆိုက္ တြန္းေ၇းသားလိုက္၇ပါသည္။   ။

မွတ္ခ်က္။   ။ ေဖေဖၚ၀ါရီလထုတ္ မႏၱေလးေဂဇက္တြင္ ပံုႏွိပ္ေဖၚျပျပီးျဖစ္သည္။ သတင္းစာတြင္မူ ျဖည့္စြက္ရမည့္ေဖါင္ပံုစံႏွင့္ တိုက္တြန္းခ်က္တခ်ိဳ ့ပါ ယွဥ္တြဲေဖၚျပထားသည္။

kai

About kai

Kai has written 965 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.