p

လုပ္ပိုင္ခြင့္၊ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ႏွင့္ အနင္းခံျပည္သူမ်ား

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

ဒီမိုကေရစီဆိုႏိုင္ငံဆိုသည္မွာ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကို အေလးထားသည့္ အစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္သည့္ ႏိုင္ငံ၊

တရားဥပေဒစိုးမိုးသည့္ႏိုင္ငံ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵကို အေလးထားေဆာင္ရြက္ေပးသည္ဟု

နားလည္ထားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံႀကီးမွာလည္း ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေသာ

ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ႀကီးဆီ ခ်ီတက္ေနပါသည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ထားျပန္ရာ

အားရေက်နပ္ဖြယ္ ေကာင္းလွေပသည္။ သို႔ေသာ္ အမွန္တကယ္ေရာ ေၾကြးေၾကာ္သံအတိုင္း ခ်ီတက္ေနၾကပါ၏ေလာ။

အေျပာင္းအလဲေတြကေရာ ေအာက္ေျခအဆင္အထိေရာက္ရွိပါ၏ေလာ.. ဟုေမးခြန္းထုတ္မိသည္မွာ

အႀကိမ္ႀကိမ္ပင္။ ေက်းလက္ေတာရြာမ်ားတြင္ေနထိုင္ၾကသည့္ အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအတြက္ မွ်တမႈ၊ တရားဥပေဒ၏

အကာကြယ္ေပးမႈအစရွိသည့္ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေနၾကပါ၏ေလာ..။ ယခုျဖစ္ရပ္မွာ ေဒသခံ

အေျခခံလူတန္းစားမ်ားအေပၚ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဟူသည့္ ဝိေသသတစ္ခုျဖင့္ အႏိုင္က်င့္မႈ

တစ္ခုအျဖစ္ ျမင္ေတြ႕ၾကားသိရေပသည္။

ေရႊဘို – ျမစ္ႀကီးနား ဗ်ဴဟာလမ္းမႀကီးကို ျပဳျပင္ရန္အတြက္ အစိုးရမွ ကုမၸဏီမ်ားကို လမ္းပိုင္းအလိုက္

ခြဲေဝၿပီး ေနရာခ်ထားေပးခဲ့ရာ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ အင္းေတာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေမာ္လူးေဒသကို ျဖတ္သန္းသြားသည့္

၄င္းလမ္းမႀကီးကို အဆင့္ျမင့္တင္ရန္အတြက္၊ သို႔မဟုတ္ ျပဳျပင္ရန္အတြက္ တာဝန္ယူရသည့္ ကုမၸဏီ၏ အမည္မွာ

ဆုထူးပန္ ျဖစ္ေပသည္။ နာမည္ေလးမွာ စိတ္ဝင္စားစရာေကာင္းလွသလို အားက်စရာလည္း ေကာင္းလွေပသည္။

ဆုထူးဆုျမတ္ကို အရယူမည္ဟူေသာ အမည္ .. ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားတြက္ေတာ့ ဆုႀကီးပန္ ဆုထူးပန္

ဆိုသည့္ စကားမွာ ေယာက္်ားေကာင္း ေယာက်္ားျမတ္မ်ားသာ ခံယူၾက၊ ဆုေတာင္းၾကသည့္ ဆုႀကီးတစ္ခု သို႔မဟုတ္

တကယ့္ကို စိတ္ထားျမင့္ျမတ္သူတို႔၏ စိတ္ထား၊ လုပ္ရပ္မ်ားအျဖစ္ နားလည္ သေဘာေပါက္ထားၾကေပသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဒသခံျပည္သူမ်ား ေသြးေခၽြးမ်ားျဖင့္ ရင္းႏွီးၿပီး ကတၱရာလမ္းအျဖစ္ ဖန္တီးထားခဲ့သည့္

ဗ်ဴဟာလမ္းမႀကီးသည္ ျပဳျပင္သူမဲ့ေနရာမွ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ကုမၸဏီမ်ားကို လုပ္ကိုင္ခြင့္ ေပးလိုက္သည္… လုပ္ကိုင္ခြင့္

ရသြားသည့္ ကုမၸဏီက ဆုထူးပန္ဆိုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေဒသခံေတြမွာ မၾကာခင္ ယိုယြင္းပ်က္စီးေနသည့္

ကတၱရာလမ္းမႀကီးမွ ေျဖာင့္ျဖဴးမည္းနက္ေနသည့္ ကတၱရာလမ္းမႀကီးအျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ရေတာ့မည္။ လွေတာသား

စကားႏွင့္ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ “ေက်ာက္ခဲစားသြား အစာေၾကမည့္ လမ္း”မွ “မွန္ေပၚလိမ့္ရမည့္

လမ္း”ျဖစ္လာေတာ့မည္ဟု စိတ္ကူးပံုေဖာ္ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး ၾကည္ႏူးေနခဲ့ၾကရေပသည္။ ကုမၸဏီမွလည္း စစခ်င္းတြင္

လမ္းသားဖို႔ျခင္း လုပ္ငန္းကို ကားအစီးေရမ်ားစြာျဖင့္ လုပ္ျပလိုက္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ပိုမို

အေရာင္ေတာက္ေစခဲ့၏။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေတြ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားက ဆုထူးပန္ကုမၸဏီမွ

ခင္းလိုက္သည့္ ေျမသားသဲေက်ာက္မႈန္႔မ်ားႏွင့္ အတူ တျဖည္းျဖည္း တလြင့္လြင့္ ေပ်ာက္ကြယ္သြားခဲ့ေတာ့သည္။

ရက္မွ လ၊ လမွ ႏွစ္သို႔ တျဖည္းျဖည္းကူးေျပာင္းလာခဲ့ေသာ္လည္း မေျပာင္းလဲသည္မွာ

ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေမာ္လူးေဒသကို ျဖတ္သန္းသြားသည့္ ေရႊဘို – ျမစ္ႀကီးနား ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းမႀကီး၏

အင္းေတာ္-ေမာ္လူး-နန္႔စီးေအာင္လမ္းပိုင္းပင္၊အျခားလမ္းပိုင္းမ်ားကို တာဝန္ယူထားၾကသည့္ ကုမၸဏီမ်ားမွာ လမ္းကို

ကတၱရာလမ္းအျဖစ္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကရာ လမ္းပိုင္းေတာ္ေတာ္မ်ားမွာ ေကာင္းမြန္ေနၿပီျဖစ္သည္။

ကုမၸဏီမွ လမ္းကို ေျမသားဖို႔ျခင္းကိုသာျပဳလုပ္ၿပီး ျဖတ္သန္းသြားလာေနသည့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားအား

လမ္းအသံုးျပဳခမ်ားကိုမူ လမ္းဂိတ္မ်ားဖြင့္လွစ္ၿပီး ပံုမွန္ေကာက္ခံေနသည္။ ေဒသခံျပည္သူတို႔က

လမ္းမျပင္ဘူးလားဟု ေမးေသာအခါဝယ္ သံုးႏွစ္စီမံကိန္းနဲ႔ ေဆာင္ရြက္မွာပါ .. ပထမအဆင့္အေနနဲ႔

လမ္းသားတင္ေနတုန္းမို႔ မျပင္ႏိုင္ေသးပါဟု ျပန္ေျဖ၏။ ဤသို႔ဤပံု အေျပာေကာင္းခဲ့သည့္ ဆုထူးပန္ပင္…။

“လူအေၾကာင္းေပါင္းမွသိ”ဟူသည့္ ဆိုရိုးကဲ့သို႔ပင္ ကုမၸဏီအေၾကာင္းက်ေတာ့ အခ်ိန္ၾကာလွ်င္ သိရပါေတာ့သည္။

လမ္းျပဳျပင္ျခင္းကို ဗန္းျပလွ်က္ ေရႊတူးေဖာ္ျခင္း၊ သစ္ထုတ္ျခင္း၊ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ျခင္းစသည့္ စသည့္

လုပ္ငန္းမ်ားဆီသို႔ ဦးတည္သြားပါေတာ့သည္။ ထိုျပင့္ လမ္မခင္းေသာ္လည္း လမ္းခင္းေက်ာက္မ်ားကိုေတာ့

အင္းေတာ္-ကသာေမာ္ေတာ္ကားလမ္းေဘးတြင္ ထုတ္လုပ္ၿပီး ေရာင္းစားေနသည္ဟု သတင္းထြက္လာပါေတာ့သည္။

ထိုျပင့္ သူတို႔ကုမၸဏီ႒ာနအျဖစ္ ေနရာယူထားသည့္ နဘား-ကသာ-

အင္းေတာ္ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းဆံုရွိ ေျမကြက္ႀကီးမွာလည္း ကုမၸဏီပိုင္ အျဖစ္သို႔ မည္သို႔မည္ပံုေျပာင္းလဲသြားရသည္

မသိေခ်။ ေရႊဘို-ျမစ္ႀကီးနား ဗ်ဴဟာလမ္းမႀကီးမွ အင္းေတာ္-နန္႔စီးေအာင္ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္းပိုင္း ယိုယြင္းေနေၾကာင္း

တင္ျပရာဝယ္ ဆုထူးပန္ကုမၸဏီက တာဝန္ယူ ျပင္ဆင္ေနေၾကာင္း ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည္ဟု

ၾကားသိရျပန္ေတာ့ ေႀသာ္..ျဖစ္ရေလျခင္း လူႀကီးမင္းတို႔ရယ္..ဟုသာ ေဒသခံေတြ ညာဥ္းခ်င္းခ်ေနၾကေတာ့၏။

ဒီလို..ျဖစ္ရပ္မ်ိဳးေတြႏွင့္ အင္းေတာ္-ေမာ္လူး-နန္႕စီးေအာင္လမ္းပိုင္းမွာ ထိုနည္းလည္းေကာင္း၊

ထိုနည္းလည္းေကာင္းဆိုသည့္ ေရႊမန္းတင္ေမာင္ သီခ်င္းလိုပင္ မူလအစမွ မူလအစအတိုင္းပင္ မေျပာင္းမလဲ

ရွိေနပါေတာ့သည္။ လမ္းကိုမျပဳျပင္ေသာ္လည္း ေဒသခံမ်ားသည္ စားဝတ္ေနေရးကို ေျဖရွင္းရန္ သံတိုင္ေလးမ်ားျဖင့္

နဖူးကေခၽြး အဝီစိက်ေအာင္ ေျမႀကီးကိုတူးဆြၿပီး

တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေနသည့္ ေမာ္လူးေက်းရြာအေနာက္ဘက္

ထံုးေတာင္ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းမွာ ျပႆနာသြားရွာပါေတာ့သည္။ ေမာ္လူးေဒသတြင္ ေက်ာက္စိမ္းထြက္ရွိသည့္ ေနရာသံုးခုေလာက္ရွိရာ

သူေရာင္းေမွာ္၊ ဥသွ်စ္ကုန္းေမွာ္၊ ထံုးေတာင္ေမွာ္ဟူ၍ အမည္နာမသတ္မွတ္ေခၚေဝၚခဲ့ၾကသည္။

ထိုေက်ာက္စိမ္းတြင္းမ်ားမွာ လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေပါင္း ေတာ္ေတာ္ၾကာၾကာကပင္ ေဒသခံမ်ား

တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေနၾကသည့္ ေနရာျဖစ္သည္။ ထိုသို႔

တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေနျခင္းအား၂၇.၉.၂၀၁၃ ရက္ေန႔ ေန႔လည္ ၁၂ နာရီ အခ်ိန္ခန္႔က ကုမၸဏီမွ

တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ၿမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ေမာ္လူးရဲစခန္းမွ

စခန္းမွဴးတို႔အားေခၚေဆာင္လွ်က္ ေမာ္လူးေဒသ၊ ေဂြ႕ႀကီး-နန္႔ရံုေက်းရြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊

ထံုးေတာင္ေက်ာက္စိမ္းတြင္းတြင္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေနၾကသည့္ ေဒသခံမ်ားကိုပါ ေခၚယူကာ

ထိုေက်ာက္စိမ္းထြက္ရာ ထံုးေတာင္သည္ ဆုထူးပန္ကုမၸဏီက အစိုးရထံမွ

လုပ္ကိုင္ခြင့္ရထားသည့္ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက

တူးေဖာ္လုပ္ကိုင္ခြင့္ မရွိေၾကာင္း၊ အကယ္၍ တူးေဖာ္လုပ္ကိုင္ျခင္းကို ေတြ႔ရွိပါက ဥပေဒအရ

အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက အစိုးရထံမွ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ရသည္ျဖစ္ေစ

မရသည္ျဖစ္ေစ မိမိတို႔ေဒသရွိ ေက်ာက္စိမ္းတြင္းေလးတြင္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္တူးေဖာ္ခြင့္သည္ ျပည္သူတို႔၏

ရပိုင္ခြင့္ျဖစ္သည္ဟု ထင္မွတ္ထားၾကေပသည္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္လည္း

တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို လုပ္ကိုင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္သူမ်ားအား ကုမၸဏီမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္

အာဏာပိုင္မ်ားသည္ ေက်ာက္စိမ္းတူးေဖာ္ေနၾကသည့္ ေဒသခံျပည္သူအခ်ိဳ႕ကို ဖမ္းဆီးအေရးယူရန္

အားထုတ္ပါေတာ့သည္။ အသိပညာအားနည္းၾကရွာသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာ အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက

ဖမ္းဆီးရန္ လာေရာက္ေသာအခါ ဘာမ်ားခုခံေျပာဆိုတတ္ၾကပါမည္နည္း။ မ်က္ရည္လည္ရႊဲ

ဒူးဖက္ေတာင္းပန္ၾကရံုသာရွိေတာ့သည္။ ကုမၸဏီမ်ားက်ေတာ့ အစိုးရထံမွ ခြင့္ျပဳခ်က္ရထားသည္ဟူသည့္

စကားေလးတစ္ခြန္းျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းကာ ယခုလို အႏိုင္က်င့္၍ ရသည္ဆိုလွ်င္

အစိုးရထံတြင္ လမ္းျပင္ပါမည္ဟု လက္မွတ္ေရးထိုးကာ လမ္းမျပင္ပဲ ေဒသထြက္ သယံဇာတပစၥည္းမ်ားကို

ရႏိုင္သေလာက္ အျမတ္ထုတ္ေနေသာ ထိုကုမၸဏီအားေဒသခံျပည္သူမ်ားကေရာ မေက်နပ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွ

ဥပေဒအရ အေရးယူေပးသင့္ေၾကာင္း ေျပာဆိုတင္ျပခြင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခြင့္ မရွိေလသေလာ။ သူတို႔

လမ္းမျပင္ပဲေနသည္ကိုပင္ မသိက်ိဳးကၽြန္ျပဳေနၾကေသာ သက္ဆိုင္ရာလူႀကီးမ်ား၊ ျပည္သူတို႔၏ လံုၿခံဳေရးကို

တာဝန္ယူထားၾကေသာ အာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းကလည္း ျပည္သူမ်ားအား အကာကြယ္မေပးပဲ

အစိုးရထံမွလုပ္ကိုင္ခြင့္ ရရွိထားပါသည္ဆိုေသာ စကားေလးတစ္ခြန္း

အေၾကာင္းျပခ်က္ေလးတစ္ခုျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအေပၚ

တရားမဝင္လုပ္ငန္းျဖစ္သည္… ေက်ာက္စိမ္းတံုးေလးတစ္ခုကို လက္ဝယ္ထားရွိလွ်င္ပင္ ဖမ္းဆီး၍ရသည္..စသည္ျဖင့္

စသည္ျဖင့္ ေျပာဆိုေနၾကသည္။ အလုပ္အကိုင္ရွားပါးၿပီး စားဝတ္ေနေရးအတြက္ တစ္ႏိုင္တစ္ပိုင္

သံတိုင္အတိုေလးကိုင္ကာ ဆင္းရဲပင္ပန္းႀကီးစြာ ရွာေဖြစားေသာက္ေနၾကရသည့္ ေဒသခံမ်ားအေပၚ

ဥပေဒေၾကာင္းမ်ားအရ အေရးယူႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာဆိုေနသည္မွာ သဘာဝမက်လွေခ်။ ဤသို႔ဤပံု ကုမၸဏီမ်ားက

လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုသည့္ အေၾကာင္းျပခ်က္၊ ဟိုလူႀကီးလက္မွတ္၊ ဒီလူႀကီးလက္မွတ္စသျဖင့္

ဖိန္႔လံုး၊လွိမ့္လံုးမ်ားကိုသံုးႏႈန္းၿပီး ေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရးအား အႏိုင္က်င့္ကာ လုယူေနသည္မွာ မိမိတို႔

ကုမၸဏီအားေပးထားသည့္ ဆုထူးပန္ဟူသည့္ အမည္နာမႏွင့္ မည္သို႔မွစပ္ဟပ္မႈ မရွိ။ ေဒသတစ္ခုသို႔ လာေရာက္ၿပီး

တာဝန္ကိုမေဆာင္ရြက္ပဲ ေဒသတြင္း သယံဇာတပစၥည္းမ်ားကို မရရသည့္နည္းျဖင့္ ထုတ္ယူေနသည့္ ကုမၸဏီ

အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရွိေနသမွ်ကာလပတ္လံုး အေျခခံလူတန္းစားတို႔၏ ဘဝမွာ နင္းျပားဘဝမွ အဘယ္သို႔လွ်င္

အထက္အဆင့္သို႔ တက္လွမ္းႏိုင္ပါမည္နည္း။ သို႔အတြက္ အစိုးရထံမွ လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ားရယူကာ တာဝန္ယူထားသည့္

လုပ္ငန္းကို မေဆာင္ရြက္ပဲ ေဒသထြက္သယံဇာတပစၥည္းမ်ားကို ထုတ္ယူၿပီး မိမိအက်ိဳးကိုသာ ၾကည့္ရႈ႕သည္

ကုမၸဏီမ်ိဳးကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရအေနျဖင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ လုပ္ကိုင္ခြင့္မ်ား မေပးအပ္သင့္ဟု ထင္ျမင္ယူဆမိပါသည္။

 

ေလးစားစြာျဖင့္….

K.T.W.L

About kotun winlatt

ကို ထြန္းဝင္းလတ္ has written 134 post in this Website..

ကမၻာႀကီးဟာ ျပားၿပီး ရြာႀကီးတစ္ရြာဆိုရင္ က်ေနာ္ဟာ ရြာနဲ႔ခပ္ေ၀းေ၀းက ဇနပုဒ္သားတစ္ေယာက္ပါ......။

   Send article as PDF