ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး အပါအ၀င္ လူမႈေရး က႑အတြက္ အစိုးရ အသံုးစရိတ္မွာ စုစုေပါင္း ႏုိင္ငံ့သံုးစြဲေငြ၏ ၈ ဒသမ ၈ ရာခိုင္ ႏႈန္းခန္႔သာရွိၿပီး ယင္းက႑မ်ားအတြက္ လူတစ္ဦး တစ္ႏွစ္အသံုးစရိတ္မွာ က်ပ္ ၉၀၀၀ ေအာက္သာ ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ႏုိ၀င္ဘာ ၆ ရက္က ဆီဒိုးနားဟိုတယ္၌ က်င္းပခဲ့သည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဘ႑ာေငြသံုးစြဲမႈ တိုးျမႇင့္ျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယူနီဆက္ (ဖ္) မွ က်င္းပသည့္ သတင္းစာ ရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျဖန္႔ေ၀ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ (IMF) ရရွိခဲ့ေသာ စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ အစိုးရအေနျဖင့္ ၎၏ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အျဖစ္ လက္ရွိ က်န္းမာေရးႏွင့္ ပညာေရး က႑အေပၚ ဘ႑ာေငြ သံုးစြဲမႈကို ၇၈ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ရာခိုင္ႏႈန္း ၃၀ အသီးသီး တိုးျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါ က႑မ်ားအေပၚ တိုးျမႇင့္မႈမွာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္တြင္း အသားတင္ ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး စုစုေပါင္း၏ ႏွစ္ရာခုိင္ႏႈန္းေအာက္သာ ရွိေနေသးေၾကာင္း ယူနီဆက္ (ဖ္) မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

ထို႔ျပင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ျဖည့္စြက္ဘ႑ာေငြ ထပ္မံ တိုးျမႇင့္ရရွိေရးအတြက္ ေဆြးေႏြး တိုင္ပင္ေနခ်ိန္တြင္ သဘာ၀သယံဇာတ တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈမွ ရရွိေသာ ၀င္ေငြမ်ားကို ခြဲေ၀သံုးစြဲရာ၌ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ အဓိက ဦးစားေပးရန္၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဘ႑ာေငြသံုးစြဲမႈ သိသိသာသာ တိုးျမႇင့္ရန္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳက႑မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအား ယူနီဆက္ (ဖ္) က တိုက္တြန္း ေျပာၾကားသည္။

ယူနီဆက္ (ဖ္) အေနျဖင့္”သဘာ၀ အရင္းအျမစ္မွ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္သို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ လက္ေတြ႕က်ၿပီး ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္ လက္တေလာ အရင္းအျမစ္ ရွာေဖြျခင္း” အစီရင္ခံစာအား ႏုိ၀င္ဘာ ၆ ရက္က ထုတ္ျပန္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္း အစီရင္ခံစာတြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ေငြမွ ရရွိေသာ ၀င္ေငြ၏ ၀ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသည္ ႏွစ္စဥ္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး၌ လိုအပ္ေသာ ကာကြယ္ေဆးအားလံုးကို ၀ယ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း၊ ျပည္ပသို႔ ကိုးရက္တာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ေငြျဖင့္ ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ မူလတန္းေက်ာင္း အားလံုးရွိ မူလတန္းအဆင့္ ဆရာ/ဆရာမ တစ္ဦးစီ တိုးျမႇင့္ ခန္႔ထားႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ ေက်ာက္စိမ္းတစ္ကီလို ေရာင္းခ်မႈမွ ရရွိေသာ အခြန္ေငြ တစ္ေဒၚလာျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ကိုးႏွစ္တာကာလအတြင္း မူလတန္းအတြက္ စာသင္ခန္း စုစုေပါင္း ၁၄၆၀၀ ခန္႔ ေဆာက္လုပ္ႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ထုိ႔ျပင္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ အဖိုးတန္ ေက်ာက္မ်က္ရတနာမ်ား ေလလံတင္ ေရာင္းခ်ေငြ၏ ေလးပံုတစ္ပံုေက်ာ္ (၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ ကေလးမ်ားအား ၎တို႔၏ ဘက္စံု လိုအပ္ခ်က္အတြက္ လစဥ္ ၁၅၀၀၀ ပံုမွန္ ေထာက္ပံ့ႏုိင္ေၾကာင္းႏွင့္ အစိုးရအေနျဖင့္ သစ္မာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်မႈအေပၚ အခြန္ ၀ ဒသမ ၆ ရာခိုင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ေကာက္ခံျခင္းျဖင့္ လူမႈေရးလုပ္သား ၆၀၀၀ အတြက္ ႏွစ္စဥ္ လစာေထာက္ပံ့ႏုိင္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း အစိုးရဘတ္ဂ်က္ က်ပ္သန္းေထာင္ေပါင္း ၇၁၃၃ ရွိခဲ့ၿပီး ကာကြယ္ေရးအတြက္ အသံုးစရိတ္မွာ က်ပ္သန္းေထာင္ေပါင္း ၂၇၃၉ (၃၈ ဒသမ ၄ ရာခိုင္ႏႈန္း) ရွိခဲ့ေသာ္လည္း ပင္စင္မွအပ လူမႈေရးအသံုးစရိတ္မွာ က်ပ္သန္းေထာင္ေပါင္း ၂၀၆၉ (၂၉ ရာခိုင္ႏႈန္း) သာရွိခဲ့ေၾကာင္း ယူနီဆက္ (ဖ္) မွ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

မင္း ခန္႔ ေက်ာ္

About မင္း ခန္႔ ေက်ာ္

has written 83 post in this Website..

ျမန္မာျပည္တြင္ေမြးသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္အရြယ္ေရာက္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာလိုေတြးၿပီး ျမန္မာလိုေျပာတတ္သည္။