လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖဲြ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ (ဝါ) သမၼတေရြးခ်ယ္ေရး အဖြဲ႕က ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္လိုက္သည့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အစိုးရအဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္မည့္ ဝန္ႀကီးမ်ား၏ အမည္စာရင္းကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းရသည္။ သမၼတသည္ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္၏ အတည္ျပဳခ်က္ျဖင့္ အစိုးရအဖြဲ႕ကို ဖြဲ႕စည္းၿပီးသည္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္စီမံ ခန္႔ခြဲေရးတာဝန္ကို သီးျခား ထမ္းေဆာင္သည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သမၼတကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုကဲ႔သို႔ လူထုက တိုက္႐ိုက္ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ျပည္သူလူထု ကိုယ္စား လႊတ္ေတာ္တြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ေရြးခ်ယ္ေပးျခင္း ျဖစ္သည္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုရပါက လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရး တာဝန္ ယူထားေသာ အစိုးရ(ဝါ) ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္ေသာ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ကို တာဝန္ခံရသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကလည္း လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ားဆႏၵျဖင့္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ သမၼတကို တာဝန္ခံရသည္။ လႊတ္ေတာ္ ဆိုသည္မွာ ျပည္သူလူထုကို ကုိယ္စားျပဳသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သမၼတသည္ လႊတ္ေတာ္ကို တာဝန္ခံရျခင္းမွာ ျပည္သူလူထုကို တာဝန္ခံရျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ သမၼတ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရအဖြဲ႕ သည္လည္း ဖြဲ႕စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ အရ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားျပဳ အစိုးရ ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔အစိုးရ တုိ႔မည္သည္ ျပည္သူလူထု၏ အက်ဳိးစီးပြား ကိုသာ အစဥ္အၿမဲ ဦးထိပ္ထား ရမည္မွာ အားလုံး သိရွိနားလည္ထားၿပီး ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုႏွင့္ အစိုးရအၾကား အျပန္အလွန္ နားလည္မႈ၊ ေလးစားမႈ၊ ယုံၾကည္မႈရွိလွ်င္ ျပည္သူ႔အစိုးရ ျဖစ္သည္ဟု ေယဘုယ်အားျဖင့္ ဆိုႏိုင္သည္။ ထိုအတြက္ အစိုးရတို႔သည္ ဥပေဒအရ သတ္မွတ္ထားေသာ အေရးကိစၥ အခ်ဳိ႕မွတစ္ပါး အစိုးရ၏ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မွန္သမွ်ကို ျပည္သူလူထုအား ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရွိ အသိေပးရန္ လိုသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ား တိုးျမႇင့္ ေကာက္ခံမည္ဆိုပါက ျပည္သူလူထုထံ ႀကိဳတင္ အသိေပးရမည္မွာ ျပည္သူ႔အစိုးရ၏ အေျခခံတာဝန္ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုထံ အသိေပးျခင္း ဆိုရာတြင္ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပါဝင္သည့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားထံ ႀကိဳတင္ အသိေပးလွ်င္ပင္ ျပည္သူကို အသိေပးရာ ေရာက္သည္။

သို႔ေသာ္ အစိုးရသည္ ျပည္သူလူထုအား လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားခမ်ား မည္သည့္ အတြက္ေၾကာင့္ တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံရသည္၊ မည္မွ် တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည္၊ မည္သည့္စနစ္ျဖင့္ ေကာက္ခံမည္၊ မည္သို႔ အမ်ဳိးအစား ခြဲျခားေကာက္ခံမည္ အစရွိသျဖင့္ ႀကိဳတင္ရွင္းလင္းျခင္း မရွိဘဲ ႏုိင္ငံပုိင္ အစိုးရဝါဒျဖန္႔ သတင္းမီဒီယာ မ်ားမွတစ္ဆင့္ ႐ုတ္တရက္ ေၾကညာလိုက္သည့္အခါ ေဝဖန္ တုံ႔ျပန္သံမ်ား ေသာေသာညံ သြားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုတုံ႔ျပန္မႈမ်ားကို ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ဦးစီးကြပ္ကဲအုပ္ခ်ဳပ္ စီမံခန္႔ခြဲေနေသာ ႏိုင္ငံပိုင္ အစိုးရဝါဒျဖန္႔ မီဒီယာ မွတစ္ဆင့္ ႏႈတ္လွန္ထိုး ရန္ေထာင္သကဲ႔သို႔ ျပန္လည္ ရွင္းလင္းထားျခင္းမွာ လက္ရွိကာလ မ်ဳိးတြင္ မ်ားစြာ အံ့အားသင့္ဖြယ္ရာ ျဖစ္သည္။

တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံေသာ ဓာတ္အားခသည္ ႏိုင္ငံတကာ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ေျပာစရာ မရွိေသာ္လည္း ျပည္သူကုိ ႀကိဳတင္အသိေပးမႈ မရွိျခင္း၊ ေဝဖန္မႈမ်ား ကိုလည္း ဆတ္ဆတ္ထိမခံ ႏႈတ္လွန္ထုိး တုံ႔ျပန္ျခင္းတို႔မွာ ဒီမိုကေရစီအစိုးရ (ဝါ) ျပည္သူ႔အစိုးရ တစ္ခု၏ ဂုဏ္အဂၤါႏွင့္ ဖီလာျပဳသကဲ႔သို႔ ရွိသည္။ တစ္နည္းဆုိရေသာ္ လုပ္ရမည့္အလုပ္ကို လုပ္ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း လုပ္ပုံလုပ္နည္းမွာ ယခင္ စနစ္ေဟာင္းက ပုံစံအေဟာင္းအတိုင္း ျပည္သူလူထုကို အေလးမထားသည့္ သေဘာ သက္ေရာက္သည္။ ပိုဆိုးသည္မွာ ဓာတ္အားခကို အ႐ႈံးခံ ျဖန္႔ျဖဴးေပးေနေသာ အစိုးရကို ေက်းဇူးမတင္ သည့္အျပင္ အျပစ္ျမင္ရေကာင္းလား ဆုိသည့္ ႐ႈေထာင့္ မ်ဳိးမွ ျပန္လွန္ ေခ်ပထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ဆရာဝန္ျဖစ္သူ၏ တာဝန္မွာ ေဆးကုရမည္ျဖစ္သည္။ ေက်ာင္းဆရာ၏ တာဝန္မွာ စာသင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရအျဖစ္ တာဝန္ယူလွ်င္ အစိုးရ၏ တာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ရမည္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရျဖစ္လာလွ်င္ ျပည္သူ႔ေရးရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျဖည့္ဆည္းေပး ရမည့္တာဝန္ ရွိသည္။ ထိုသို႔ ထမ္းေဆာင္ ျဖည့္ဆည္းေပးေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ကို ျပည္သူလူထုက အသိအမွတ္ ျပဳမည္သာ ျဖစ္သည္။ ေက်းဇူးတင္ျခင္း၊ မတင္ျခင္းသည္ ျပည္သူလူထု တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ဆႏၵသေဘာထား အတုိင္းသာ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုကို အေလးထား ေလးစားကာ ဦးထိပ္ထားေသာ အစုိးရတုိ႔မည္သည္ အခ်ိန္မေရြး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ ရွိသည္။ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈ ရွိသည္။ ထိုအခါ ျပည္သူလူထု ကလည္း ျပည္သူ႔အစိုးရ အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳ ေလးစားမည္သာ ျဖစ္သည္။

http://thevoicemyanmar.com/voice/%e1%80%bb%e1%80%95%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%9e%e1%80%b0%e1%82%94%e1%80%a1%e1%80%85%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%b8%e1%80%9b%e1%80%86%e1%80%ad%e1%80%af%e1%80%9e%e1%80%8a%e1%80%b9%e1%80%99%e1%80%bd%e1%80%ac/

ရြာသူရြာသားမ်ား အတြက္ အျမင္က်ယ္က်ယ္ ရႈ႕ေထာင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ျမင္တတ္ေစရန္ တင္ျပေပးျခင္း
ျဖစ္ပါသည္။

မင္း ခန္႔ ေက်ာ္

About မင္း ခန္႔ ေက်ာ္

has written 83 post in this Website..

ျမန္မာျပည္တြင္ေမြးသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္အရြယ္ေရာက္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာလိုေတြးၿပီး ျမန္မာလိုေျပာတတ္သည္။