သံတြဲ GSM ေကာ္မီတီ၏ အၾကံအဖန္ဖုန္းခြဲတမ္းမ်ား-
ရခိုငျ္ပည္နယ္သံတြဲျမိဳ႕တြင္ တန္ဘိုးနည္းတယ္လီဖုန္းမ်ားကို
မိဘျပည္သူမ်ားအသံုးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ဆိုကာႏိုုင္ငံေတာ္အစိုးရမွခ်ထားေပးပါသည္။ သို႕ေသာ္မိဘျပည္သူမ်ားလက္သို႕ေရာက္ရိွျခင္း
မရိွဘဲ အခြင့္ထူးခံလက္ထဲတြင္ဠာနဆိုင္မ်ားအတြက္ဆိုျဖတ္ယူေနပါသည္။
မယကအတြက္ဆိုကထိုခြဲတမ္းမ်ားထဲမွဖုန္းအလံုး(၅၀)ကိုကိုယ္က်ိဳးရွာျဖတ္ယူျပီးမွက်န္
ေသာဖုန္းမ်ားကို တစ္ရပ္ကြက္၃ လံုး (၄) လံုးျဖင့္ခ်ေပးပါသည္။ထိုသည္ကိုလည္းရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ရာအိမ္ေခါင္း မ်ားျဖတ္ယူလိုက္သျဖင့္ျပည္သူမ်ားလက္ထဲ့သို႕မေရရွိေတာ့ပါ။ ယခင္ကလဲ အစိုးရ၀န္ထမ္းမ်ားကိုအေၾကြစနစ္ျဖင့္ တစ္လ
လွ်င္(၁၀၀၀၀/ တစ္ေသာင္း)ျဖင့္ေရာင္းခ်ထားျပီး၀န္ထမ္းတိုင္းဖုန္းမ်ားရရိွထားျပီးျဖစ္ေသာ္လည္း
ယခုထပ္မံျပည္သူမ်ားအားခ်ေပးေသာဖုန္းကိုျဖတ္ယူေရာင္းခ်ေနျပန္ပါသည္။
ယင္း၀ယ္ယူရရိွထားျပီးသူမ်ားျဖစ္ေသာဌာန၀န္ထမ္းကိုပင္ ယခုထပ္မံျပီးခြဲတမ္းခ်ေပးကာ
ျပန္လည္ေရာင္းခ်ရန္အလြဲသံုးစားလုပ္ခြင့္ေပးထားပါသည္။
ထို႕အျပင္ သံတြဲခဲြတမ္းအလံုး(၅၀၀)က်ပါ အလံုး(၂၅၀)သာ
၀န္ထမ္းႏွင့္ျပည္သူလူထုအတြက္ဆိုကာရပ္ကြက္တစ္ကြက္
အတြက္ (၅)လံုးခ်ေပးကာ သံတြဲျမို႕ေပၚရပ္ကြက္မ်ားတြင္ရရိွေသာ
ခြဲတမ္းကိုရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဆယ္အိမ္မွဴးတို႕ခြဲေ၀ယူၾကျခင္း
ထိုအျပင္တစ္ခ်ိဳ႕၇ပ္ကြက္မ်ားတြင္ဟန္ေဆာင္မဲႏိွဳက္သည္ဆိုကာ
ရပ္ကြက္အတြင္းအိမ္ေျခ(၄၀၀)ရိွပါကအိမ္ေျခ(၄၀၀)မဲျပဳလုပ္ထားျပီးသတ္မွတ္ခ်ိန္(၁)
နာရီအတြင္းေရာက္ရိွသူ(၅၀)သာရိွပါကလူ(၅၀)မဲႏွိဳက္ျပီးက်န္မဲမ်ားအားလံုးကိုမဲႏွိဳက္
ျခင္းမရီွဘဲ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွျပင္ပေပါက္ေစ်း(၁)သိန္းေက်ာ္ႏွင့္ေရာင္းစားေနျခင္း
မ်ားကိုဥပေဒမဲျ့ပဳလုပ္ေနျပီး ဌာနမ်ားမွလဲ ဥပေဒမဲတရားမ၀င္ေစ်းႏႈန္းမ်ားျဖင့္
ေရာင္းခ်ေနသည္႔အျပင္ သံတြဲျမို႕ဖုန္းခ်ေရးေကာ္မတီဥကၠဌ ဆုိေသာျမိဳ႕နယ္အုပ္ခ်ဳပ္
ေရးမွဴးသည္လည္းတလလွ်င္ဖုန္းအလံုး(၅၀)ကိုျပင္ပေပါက္ေစ်း(၁)သိန္းေက်ာ္ျဖင့္
ေ၇ာင္းခ်ေနျပီးလစဥ္တရားမ၀င္ေငြသိန္း(၅၀)ေက်ာ္၀င္ေငြစီလွ်က္ရိွပါသည္။တယ္လီဖုန္းရံုးမွတာ၀န္ခံမ်ားသည္လည္းတစ္လွ်င္ဖုန္း(၃၀)စီျပင္ပေပါက္ေစ်းျဖင့္ေရာင္းျပီးသပိတ္.၀င္အိပ္၀င္ေငြသိးန္(၃၀)စီရရိွ၇ာဖုန္းရံုး၀န္ထမ္းမ်ားပင္တစ္လလွ်င္(၁၀)လံုးခြဲတမ္းရရိွ
ကာျပင္တြင္ျပန္ေ၇ာင္းျပီးေငြ(၁၀)သိန္း၀င္ေငြစီလွ်က္ရိွရာႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ဆင္းရဲ
သူမ်ားအတြက္တန္ဖိုးနည္းဖုန္းမ်ားမွာ ျပည္သူလက္ထဲသို႕ လံုး၀ေရာက္ရိွျခင္မရိွဘဲ
အက်င့္ပ်က္၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္လုပ္စားစရာဂြင္ၾကီးျဖစ္ေနျပီးလစဥ္ရရိွေသာ
ဖုန္းအေ၇အတြက္မည္သူသို႕ေပးသည္မည္သို႕အေၾကာင္းေၾကာင့္(မဲစနစ္(သို႕) အျခားမည္သည္႕စနစ္ျဖင့္)ဆိုသည္ကိုတရားမွ်တစြာအမ်ားျပည္သူသိေအာင္ေၾကျငာ
ျခင္းမရိွဘဲလက္သိပ္ထိုး ခိုးေၾကာင္ခိုး၀ွက္ လုပ္စားေနပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အိမ္ေထာင္စု႕ ၅.၈ သန္းရွိျပီးယခုခ်ထားေပးမွဳမွ၅.၇ သန္းဆိုသျဖင့္တစ္အိ္မ္(၂)ေထာင္လွ်င္ဖုန္း(၁) လံုးကိုင္ေဆာင္ႏိုင္ပါလွ်က္လက္
ေတြဘ၀တြင္ အိ္မ္ေထာင္စု႕(၁၀၀)တြင္ပင္ဖုန္းတစ္လံုးမကိုင္ေဆာင္ႏိုင္ပါ
ခရိုနီမ်ားလက္၀ါးႀကီးအုပ္လုပ္စားသျဖင့္ေမွာင္ခိုဖုန္းေစ်းကြက္မွႀကီးထြားလွ်က္
လာေအာင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ေနပါသည္။ထိုသည္မွလည္ျမိဳ႕တိုင္လုပ္စားေနက်ပံုစံမွာ
တစ္ပံုစံတည္းသာျဖစ္ပါသည္။
ႏို္င္ငံေတာ္အစိုးရေနျဖင့္လည္းျပည္သူလူထုသက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးအတြက္
လုပ္ေဆာင္လိုစိတ္မရိွဘဲ (အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ဖုန္းေငြျဖည္႕ကဒ္မ်ားကို ကုမၸဏီမ်ားမွ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးအရ (၅၀၀၀ိ/)တန္ေငြကဒ္ကို ၄၇၀၀ ျဖင့္ေရာင္းခ်ေနျဖင္းကို ပိတ္ပင္တားဆီးအေရးယူမည္ဟုေၾကျငာသည္ကိုေတြ႔ရိွရသျဖင္)အက်င့္ပ်က္
၀န္ထမ္းတစ္စု (ခရိုနီ)တစ္စုလုပ္စာရန္အတြက္ ကုမၸဏီမ်ားကိုဖြင့္မေပးဘဲ ျပည္သူလူထုကို အတတ္ႏိုင္ဆံုးလည္းပင္ျဖစ္ျပီး လူထုအသက္ထြက္မတြက္
နည္းေပါင္းစံုေငြညစ္ျပီးမွ ပထမMOBILE ဖုန္းဆိုကာတစ္လံုးလွ်င္သိန္း(၄၀)(၅၀)
ျဖင့္ေရာငး္ျပီး GSM ဆိုကာ(၂၅)သိန္းျဖင့္တဖန္ေရာင္းခ်ျပန္ပါသည္။ထိုေနာက္ၾကိဳးဖုန္း
ကိုေအာ္တိုဆိုကာ (၆သိန္း)ျဖင့္ေရာင္းျပန္သည္
CDMA (450)ဆိုကာ (၁၅)သိန္း(၅ေသာင္း) ေနာက္ ၁ႏွစ္ၾကာ
CDMA 800ဆိုကာ(၅)သိန္း ေနာက္ GSM ဆိုကာ(၂)သိန္း ယခု WCDMAဆိုကာ
၁၅၀၀တံဆိပ္ကပ္ (ရွစ္ေသာင္း) ယခုGSM(၁၅၀၀)တံဆိပ္ကပ္ (တစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း)
အစရွိသည္ျဖင့္နည္းမ်ိဳးစံုးျဖင့္အရည္မထြက္သည္႔အဆံုးအသက္ထြက္ခါနီးမွျပည္သူမ်ားလြတ္လပ္စြာ၀ယ္ယူႏိုင္ၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္းခရိုနီတို႕၏လုပ္စားပံုကိုတင္ျပလိုက္ရေပ သည္။

About Nu Than

Nu Than has written 12 post in this Website..