ပရီးမီးယားလိဂ္ ပြဲစဥ္ (၁၂) စေနည

အဲဗာတန္-လီဗာပူး
အသင္းအမည္     အဆင့္
အဲဗာတန္              ၆
လီဗာပူး              ၂

B.R             လီဗာပူး Level (50-)
Goals     2(-)

Sky မွ အေလးေပးမႈ     အဲဗာတန္ 9/5     သေရ 23/10     လီဗာပူး 6/4

Asianbookie အႀကိဳက္     လီဗာပူး
Fan                             လီဗာပူး
Asian Tip                     လီဗာပူး
Soccer Betting             လီဗာပူး
Soccerpick                     လီဗာပူး

WDW                             ၀း၁
BBC (Lawro)                     ၁း၁
BBC (The National)             ၁း၂
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၁း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္     အဲဗာတန္

အာဆင္နယ္-ေဆာက္သင္တန္
အသင္းအမည္     အဆင့္
အာဆင္နယ္       ၁
ေဆာက္သင္တန္     ၃

B.R       အာဆင္နယ္ 1D
Goals               2(-)

Sky မွ အေလးေပးမႈ     အာဆင္နယ္ 8/13     သေရ  14/5     ေဆာက္သင္တန္ 9/2

Asianbookie           အာဆင္နယ္
Fan                   အာဆင္နယ္
Asian Tip           အာဆင္နယ္
Soccer Betting       အာဆင္နယ္
Soccerpick           အာဆင္နယ္

WDW                     ၁း၀
BBC (Lawro)             ၂း၀
BBC (The National)     ၁း၀
Myanmargoal ခန္႔မွန္း ၂း၀
Myanmargoal အႀကိဳက္     အာဆင္နယ္

ဖူလ္ဟမ္-ဆြမ္ဆီး
အသင္းအမည္     အဆင့္
ဖူလ္ဟမ္             ၁၈
ဆြမ္ဆီး             ၁၃

B.R              ဆြမ္ဆီး Level (50-)
Goals     2(50-)

Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဖူလ္ဟမ္ 11/5     သေရ  23/10     ဆြမ္ဆီး 5/4

Asianbookie          သေရ
Fan                  ဖူလ္ဟမ္
Asian Tip          ဖူလ္ဟမ္
Soccer Betting      ဖူလ္ဟမ္
Soccerpick           ဆြမ္ဆီး

WDW                       ၀း၁
BBC (Lawro)               ၂း၁
BBC (The National)     ၀း၁
Myanmargoal ခန္႔မွန္း   ၁း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္ ဖူလ္ဟမ္

ေဟာစီးတီး-ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္
အသင္းအမည္     အဆင့္
ေဟာစီးတီး              ၁၂
ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္     ၂၀

B.R        ေဟာစီးတီး Level (-)
Goals     2 (50 -)

Sky မွ အေလးေပးမႈ     ေဟာစီးတီး 4/5     သေရ  5/2     ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္ 7/2

Asianbookie         ေဟာစီးတီး
Fan                     ေဟာစီးတီး
Asian Tip             ေဟာစီးတီး
Soccer Betting     ေဟာစီးတီး
Soccerpick             ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္

WDW                        ၂း၀
BBC (Lawro)                ၂း၁
BBC (The National)         ၀း၀
Myanmargoal ခန္႔မွန္း    ၁း၀
Myanmargoal အႀကိဳက္   ေဟာစီးတီး

နယူးကာဆယ္-ေနာ၀ွစ္ခ်္
အသင္းအမည္     အဆင့္
နယူးကာဆယ္       ၉
ေနာ၀ွစ္ခ်္               ၁၅

B.R             နယူးကာဆယ္ 1(50+)
Goals     2(-)

Sky မွ အေလးေပးမႈ     နယူးကာဆယ္ 8/11     သေရ  14/5     ေနာ၀ွစ္ခ်္ 7/2

Asianbookie         နယူးကာဆယ္
Fan                     နယူးကာဆယ္
Asian Tip             နယူးကာဆယ္
Soccer Betting     နယူးကာဆယ္
Soccerpick             နယူးကာဆယ္

WDW                          ၂း၀
BBC (Lawro)                  ၂း၁
BBC (The National)          ၁း၀
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၂း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္    နယူးကာဆယ္

စတုတ္-ဆန္းဒါးလန္း
အသင္းအမည္     အဆင့္
စတုတ္             ၁၇
ဆန္းဒါးလန္း     ၁၉

B.R            စတုတ္ Level(-)
Goals     2 (50-)

Sky မွ အေလးေပးမႈ     စတုတ္ 1/1     သေရ  12/5     ဆန္းဒါးလန္း 11/4

Asianbookie         စတုတ္
Fan                     စတုတ္
Asian Tip             စတုတ္
Soccer Betting     စတုတ္
Soccerpick             ဆန္းဒါးလန္း

WDW                            ၁း၀
BBC (Lawro)                    ၂း၀
BBC (The National)             ၀း၁
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၁း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္     ဆန္းဒါးလန္း

၀က္စ္ဟမ္း-ခ်ဲလ္ဆီး
အသင္းအမည္     အဆင့္
၀က္စ္ဟမ္း               ၁၆
ခ်ဲလ္ဆီး                ၄

B.R             ခ်ဲလ္ဆီး 1D
Goals     2(-)

Sky မွ အေလးေပးမႈ     ၀က္စ္ဟမ္း 9/2     သေရ  14/5     ခ်ဲလ္ဆီး 8/13

Asianbookie          ခ်ဲလ္ဆီး
Fan                      ခ်ဲလ္ဆီး
Asian Tip              ခ်ဲလ္ဆီး
Soccer Betting     ခ်ဲလ္ဆီး
Soccerpick             ခ်ဲလ္ဆီး

WDW                           ၀း၁
BBC (Lawro)                   ၁း၁
BBC (The National)           ၀း၂
Myanmargoal ခန္႔မွန္း       ၀း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္     ခ်ဲလ္ဆီး

ဘြန္ဒစ္လီဂါ ပြဲစဥ္ (၁၃) စေနည

ႏူရင္ဘတ္-၀ုစ္ဘတ္
အသင္းအမည္     အဆင့္
ႏူရင္ဘတ္             ၁၈
၀ုစ္ဘတ္             ၅

B.R             ၀ုစ္ဘတ္ L(50-)
Goals     2(-)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ႏူရင္ဘတ္ 23/10     သေရ  12/5     ၀ုစ္ဘတ္ 23/20

Asianbookie         ႏူရင္ဘတ္
Fan                     ႏူရင္ဘတ္
Asian Tip             ႏူရင္ဘတ္
Soccer Betting     ႏူရင္ဘတ္
Soccerpick             ၀ုစ္ဘတ္

WDW                             ၀း၁
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၁း၂
Myanmargoal အႀကိဳက္     ၀ုစ္ဘတ္

ေအာ့စဘတ္-ေဟာ့ဖန္ဟိန္း
အသင္းအမည္     အဆင့္
ေအာ့စဘတ္          ၁၃
ေဟာ့ဖန္ဟိန္း     ၁၂

B.R     ေအာ့စဘတ္ L(50-)
Goals     3 (50+)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ေအာ့စဘတ္ 11/10     သေရ  5/2     ေဟာ့ဖန္ဟိန္း 12/5

Asianbookie                 သေရ
Fan                             ေဟာ့ဖန္ဟိန္း
Asian Tip                     ေဟာ့ဖန္ဟိန္း
Soccer Betting             ေဟာ့ဖန္ဟိန္း
Soccerpick                  ေအာ့စဘတ္

WDW                             ၂း၃
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၂း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္     ေအာ့စဘတ္

အိန္႔ထရက္ခ်္-ဖ႐ိုင္းဘတ္
အသင္းအမည္     အဆင့္
အိန္႔ထရက္ခ်္     ၁၇
ဖ႐ုိင္းဘတ္       ၁၆

B.R        အိန္႔ထရက္ခ်္ L(50-)
Goals     2(-)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     အိန္႔ထရက္ခ်္ 11/8     သေရ  23/10     ဖ႐ုိင္းဘတ္ 2/1

Asianbookie                 ဖ႐ုိင္းဘတ္
Fan                             ဖ႐ုိင္းဘတ္
Asian Tip                     ဖ႐ုိင္းဘတ္
Soccer Betting             ဖ႐ုိင္းဘတ္
Soccerpick                     ဖ႐ုိင္းဘတ္

WDW                              ၁း၂
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၁း၀
Myanmargoal အႀကိဳက္     အိန္႔ထရက္ခ်္

ဖရန္႔ဖတ္-ေရွာ့ေကး
အသင္းအမည္     အဆင့္
ဖရန္႔ဖတ္              ၁၅
ေရွာ့ေကး                ၆

B.R        Level
Goals     3(50+)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဖရန္႔ဖတ္ 13/8     သေရ  12/5     ေရွာ့ေကး 13/8

Asianbookie                 ဖရန္႔ဖတ္
Fan                             ဖရန္႔ဖတ္
Asian Tip                     ဖရန္႔ဖတ္
Soccer Betting             ဖရန္႔ဖတ္
Soccerpick                  ေရွာ့ေကး

WDW                             ၁း၂
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၁း၂
Myanmargoal အႀကိဳက္     ေရွာ့ေကး

ဟာသာဘာလင္-ေလဗာကူဆင္
အသင္းအမည္     အဆင့္
ဟာသာဘာလင္        ၇
ေလဗာကူဆင္        ၃

B.R       ေလဗာကူဆင္ L (50-)
Goals     2(-)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဟာသာဘာလင္ 19/10     သေရ  12/5     ေလဗာကူဆင္ 11/8

Asianbookie                 ဟာသာဘာလင္
Fan                             ဟာသာဘာလင္
Asian Tip                     ဟာသာဘာလင္
Soccer Betting             ဟာသာဘာလင္
Soccerpick                  ေလဗာကူဆင္

WDW                             ၂း၂
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၁း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္     ဟာသာဘာလင္

ေဒါ့မြန္-ဘိုင္ယန္
အသင္းအမည္     အဆင့္
ေဒါ့မြန္                 ၂
ဘိုင္ယန္                 ၁

B.R              ဘိုင္ယန္ Level (-)
Goals     3D
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ေဒါ့မြန္ 5/2     သေရ  11/4     ဘိုင္ယန္ 19/20

Asianbookie                  သေရ
Fan                             ေဒါ့မြန္
Asian Tip                     ေဒါ့မြန္
Soccer Betting             ေဒါ့မြန္
Soccerpick                  ဘိုင္ယန္

WDW                              ၀း၁
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၂း၂
Myanmargoal အႀကိဳက္     ေဒါ့မြန္

လာလီဂါ ပြဲစဥ္ (၁၄) စေနည

ဘာစီလိုနာ-ဂရာနာဒါ
အသင္းအမည္     အဆင့္
ဘာစီလိုနာ                ၁
ဂရာနာဒါ                ၈

B.R              ဘာစီလိုနာ 2 (50-)
Goals     3(50-)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဘာစီလိုနာ 1/8     သေရ  15/2     ဂရာနာဒါ 18/1

Asianbookie                  ဘာစီလိုနာ
Fan                             ဘာစီလိုနာ
Asian Tip                     ဘာစီလိုနာ
Soccer Betting             ဘာစီလိုနာ
Soccerpick                     ဂရာနာဒါ

WDW                             ၂း၀
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၃း၀
Myanmargoal အႀကိဳက္     ဘာစီလိုနာ

ဆိုစီဒက္-ဆဲလ္တာဗီဂို
အသင္းအမည္     အဆင့္
ဆိုစီဒက္               ၇
ဆဲလ္တာဗီဂို     ၁၆

B.R             ဆုိစီဒက္ 1(50+)
Goals     2(-)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဆိုစီဒက္ 7/10     သေရ  11/4     ဆဲလ္တာဗီဂို 4/1

Asianbookie                 ဆဲလ္တာဗီဂို
Fan                             ဆဲလ္တာဗီဂို
Asian Tip                     ဆဲလ္တာဗီဂို
Soccer Betting             ဆဲလ္တာဗီဂို
Soccerpick                     ဆိုစီဒက္

WDW                             ၂း၀
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၂း၀
Myanmargoal အႀကိဳက္     ဆိုစီဒက္

အယ္မီးရီးယား-ရီးရဲလ္
အသင္းအမည္     အဆင့္
အယ္မီးရီးယား     ၁၇
ရီးရဲလ္               ၃

B.R             ရီးရဲလ္ 1(-)
Goals     3(-)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     အယ္မီးရီးယား 17/2     သေရ  9/2     ရီးရဲလ္ 2/7

Asianbookie                 ရီးရဲလ္
Fan                             ရီးရဲလ္
Asian Tip                     ရီးရဲလ္
Soccer Betting             ရီးရဲလ္
Soccerpick                     ရီးရဲလ္

WDW                             ၁း၃
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၁း၃
Myanmargoal အႀကိဳက္     ရီးရဲလ္

အက္သလက္တီကို-ဂီတာေဖး
အသင္းအမည္          အဆင့္
အက္သလက္တီကို     ၂
ဂီတာေဖး                     ၆

B.R              အက္သလက္တီကုိ 2 (50+)
Goals     3 (50+)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     အက္သလက္တီကို 1/4     သေရ  9/2     ဂီတာေဖး 11/1

Asianbookie                    အက္သလက္တီကို
Fan                             အက္သလက္တီကို
Asian Tip                     အက္သလက္တီကို
Soccer Betting             အက္သလက္တီကို
Soccerpick                     အက္သလက္တီကို

WDW                             ၂း၀
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၂း၀
Myanmargoal အႀကိဳက္     အက္သလက္တီကို

စီးရီးေအပြဲစဥ္ (၁၃) စေနည

ဗီ႐ိုနာ-ခ်ီေယးဗိုး
အသင္းအမည္     အဆင့္
ဗီ႐ိုနာ                ၆
ခ်ီေယးဗိုး               ၂၀

B.R              ဗီရုိနာ L (50 -)
Goals     2 (50-)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဗီ႐ိုနာ 1/1     သေရ  11/5     ခ်ီေယးဗိုး 5/2

Asianbookie                 သေရ
Fan                             ခ်ီေယးဗိုး
Asian Tip                     ခ်ီေယးဗိုး
Soccer Betting             ခ်ီေယးဗိုး
Soccerpick                     ခ်ီေယးဗိုး

WDW                             ၂း၀
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၂း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္     ဗီ႐ိုနာ

မီလန္-ဂ်ီႏိုအာ
အသင္းအမည္     အဆင့္
မီလန္                ၁၀
ဂ်ီႏိုအာ                  ၇

B.R       မီလန္ 1D
Goals     2(-)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     မီလန္ 4/9     သေရ  3/1     ဂ်ီႏိုအာ 11/2

Asianbookie                 မီလန္
Fan                             မီလန္
Asian Tip                     မီလန္
Soccer Betting             မီလန္
Soccerpick                     မီလန္

WDW                              ၁း၀
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၂း၂
Myanmargoal အႀကိဳက္     ဂ်ီႏိုအာ

နာပိုလီ-ပါးမား
အသင္းအမည္     အဆင့္
နာပိုလီ                 ၃
ပါးမား               ၁၁

B.R             နာပုိလီ 1D
Goals     3(50+)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     နာပိုလီ 2/5     သေရ  16/5     ပါးမား 11/2

Asianbookie                 နာပိုလီ
Fan                             နာပိုလီ
Asian Tip                     နာပိုလီ
Soccer Betting              နာပိုလီ
Soccerpick                      နာပိုလီ

WDW                             ၃း၀
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၃း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္     နာပိုလီ

 

1

About ေတာင္ေပၚသား

ေတာင္ေပၚသား 007 has written 199 post in this Website..