လာလီဂါ ပြဲစဥ္ (၁၄ ) တနဂၤေႏြည

လီဗန္ေတး-ဗီလာရီးရဲလ္
အသင္းအမည္     အဆင့္
လီဗန္ေတး                ၁၀
ဗီလာရီးရဲလ္          ၄

B.R              ဗီလာရီးရဲလ္ L(50-)
Goals     2(50-)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     လီဗန္ေတး 5/2     သေရ  23/10     ဗီလာရီးရဲလ္ 11/10

Asianbookie                  သေရ
Fan                             လီဗန္ေတး
Asian Tip                     လီဗန္ေတး
Soccer Betting             လီဗန္ေတး
Soccerpick                  ဗီလာရီးရဲလ္

WDW                             ၀း၁
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၁း၂
Myanmargoal အႀကိဳက္     ဗီလာရီးရဲလ္

ဗယ္လီကာႏို-အက္စပန္ညိဳ
အသင္းအမည္     အဆင့္
ဗယ္လီကာႏို       ၁၉
အက္စပန္ညိဳ       ၁၂

B.R             ဗယ္လီကာႏုိ L(50-)
Goals     2(-)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဗယ္လီကာႏို 29/20     သေရ  23/10     အက္စပန္ညိဳ 19/10

Asianbookie                 အက္စပန္ညိဳ
Fan                             အက္စပန္ညိဳ
Asian Tip                     အက္စပန္ညိဳ
Soccer Betting             အက္စပန္ညိဳ
Soccerpick                     အက္စပန္ညိဳ

WDW                             ၀း၁
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၀း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္     အက္စပန္ညိဳ

အဲလ္ခ်ီ-ဗလင္စီယာ
အသင္းအမည္     အဆင့္
အဲလ္ခ်ီ               ၁၃
ဗလင္စီယာ             ၉

B.R        Level
Goals     2(50-)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     အဲလ္ခ်ီ 19/10     သေရ  9/4     ဗလင္စီယာ 29/20

Asianbookie                 သေရ
Fan                             အဲလ္ခ်ီ
Asian Tip                     အဲလ္ခ်ီ
Soccer Betting             အဲလ္ခ်ီ
Soccerpick                     အဲလ္ခ်ီ

WDW                              ၁း၁
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၂း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္      အဲလ္ခ်ီ

ဆီးဗီးလား-ဘက္တစ္
အသင္းအမည္     အဆင့္
ဆီးဗီးလား                ၁၁
ဘက္တစ္                ၂၀

B.R             ဆီးဗီးလား 1(50+)
Goals     3(50+)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဆီးဗီးလား 7/10     သေရ  14/5     ဘက္တစ္ 15/4

Asianbookie                 ဘက္တစ္
Fan                             ဘက္တစ္
Asian Tip                     ဘက္တစ္
Soccer Betting             ဘက္တစ္
Soccerpick                  ဆီးဗီးလား

WDW                              ၃း၀
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၁း၀
Myanmargoal အႀကိဳက္     ဆီးဗီးလား

စီးရီးေအပြဲစဥ္ (၁၃) တနဂၤေႏြည

လီေဗာ္ႏို-ဂ်ဴဗင္တပ္
အသင္းအမည္     အဆင့္
လီေဗာ္ႏို                ၁၅
ဂ်ဴဗင္တပ္                  ၂

B.R              ဂ်ဴဗင္တပ္ 1(50-)
Goals     2(-)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     လီေဗာ္ႏို 7/1     သေရ  100/30     ဂ်ဴဗင္တပ္ 1/3

Asianbookie                 ဂ်ဴဗင္တပ္
Fan                             ဂ်ဴဗင္တပ္
Asian Tip                     ဂ်ဴဗင္တပ္
Soccer Betting             ဂ်ဴဗင္တပ္
Soccerpick                     ဂ်ဴဗင္တပ္

WDW                             ၀း၁
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၀း၂
Myanmargoal အႀကိဳက္     ဂ်ဴဗင္တပ္

ဆမ္ဒိုးရီးယား-လာဇီယို
အသင္းအမည္     အဆင့္
ဆမ္ဒိုးရီးယား       ၁၈
လာဇီယို                 ၈

B.R        လာဇီယို L(50-)
Goals     2(50-)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဆမ္ဒိုးရီးယား 15/8     သေရ  2/1     လာဇီယို 11/8

Asianbookie                 သေရ
Fan                             ဆမ္ဒုိးရီးယား
Asian Tip                     ဆမ္ဒိုးရီးယား
Soccer Betting             ဆမ္ဒိုးရီးယား
Soccerpick                     လာဇီယို

WDW                             ၀း၁
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၁း၂
Myanmargoal အႀကိဳက္     လာဇီယို

ဆက္ဆူအုိလို-အတၱလႏၱာ
အသင္းအမည္     အဆင့္
ဆက္ဆူအိုလို        ၁၇
အတၱလႏၱာ                  ၉

B.R             ဆက္ဆူအုိလို L(50-)
Goals     2(50-)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဆက္ဆူအိုလို 23/10     သေရ  21/10     အတၱလႏၱာ 11/5

Asianbookie                  အတၱလႏၱာ
Fan                             အတၱလႏၱာ
Asian Tip                     အတၱလႏၱာ
Soccer Betting             အတၱလႏၱာ
Soccerpick                     အတၱလႏၱာ

WDW                              ၁း၁
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၁း၀
Myanmargoal အႀကိဳက္     ဆက္ဆူအိုလို

တိုရီႏို-ကာတားနီးယား
အသင္းအမည္     အဆင့္
တိုရီႏို                 ၁၄
ကာတားနီးယား         ၁၉

B.R             တုိရီႏုိ 1(50+)
Goals     2(50-)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     တိုရီႏို 3/4     သေရ  9/4     ကာတားနီးယား 7/2

Asianbookie                 တိုရီႏို
Fan                             တိုရီႏို
Asian Tip                     တိုရီႏို
Soccer Betting             တိုရီႏို
Soccerpick                     တိုရီႏို

WDW                             ၃း၀
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၁း၀
Myanmargoal အႀကိဳက္     တိုရီႏို

အူဒီးနီးစ္-ဖီအိုရင္တီးနား
အသင္းအမည္     အဆင့္
အူဒီးနီးစ္                ၁၂
ဖီအိုရင္တီးနား          ၅

B.R               Level
Goals      2(50-)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     အူဒီးနီးစ္ 17/10     သေရ  2/1     ဖီအိုရင္တီးနား 6/4

Asianbookie                 သေရ
Fan                             ဖီအိုရင္တီးနား
Asian Tip                     ဖီအိုရင္တီးနား
Soccer Betting             ဖီအိုရင္တီးနား
Soccerpick                   ဖီအိုရင္တီးနား

WDW                             ၀း၁
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၁း၂
Myanmargoal အႀကိဳက္     ဖီအိုရင္တီးနား

ဘုိေလာ့နာ-အင္တာ
အသင္းအမည္     အဆင့္
ဘိုေလာ့နာ                 ၁၆
အင္တာ                   ၄

B.R             အင္တာ  Level(-)
Goals     2(-)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဘိုေလာ့နာ 14/5     သေရ  9/4     အင္တာ 10/11

Asianbookie                 သေရ
Fan                             ဘိုေလာ့နာ
Asian Tip                     ဘိုေလာ့နာ
Soccer Betting             ဘိုေလာ့နာ
Soccerpick                     အင္တာ

WDW                             ၁း၃
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၀း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္     အင္တာ

ဘြန္ဒစ္လီဂါ ပြဲစဥ္ (၁၃) တနဂၤေႏြည

ဟမ္းဘတ္-ဟန္ႏိုဗာ
အသင္းအမည္     အဆင့္
ဟမ္းဘတ္                 ၁၄
ဟန္ႏိုဗာ                 ၁၁

B.R             ဟမ္းဘတ္ Level (-)
Goals     3D
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဟမ္းဘတ္ 21/20     သေရ  5/2     ဟန္ႏိုဗာ 5/2

Asianbookie                 သေရ
Fan                             ဟန္ႏုိဗာ
Asian Tip                     ဟန္ႏိုဗာ
Soccer Betting             ဟန္ႏိုဗာ
Soccerpick                     ဟမ္းဘတ္

WDW                              ၃း၀
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၂း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္     ဟမ္းဘတ္

ဘရီမင္-မင့္ဇ္
အသင္းအမည္     အဆင့္
ဘရီမင္                ၁၀
မင့္ဇ္                       ၉

B.R             ဘရီမင္ L (50-)
Goals     3(50+)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဘရီမင္ 11/8     သေရ  12/5     မင့္ဇ္ 19/10

Asianbookie                 သေရ
Fan                             မင့္ဇ္
Asian Tip                     မင့္ဇ္
Soccer Betting             မင့္ဇ္
Soccerpick                     မင့္ဇ္

WDW                             ၂း၁
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၂း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္     ဘရီမင္

ပရီးမီးယားလိဂ္ ပြဲစဥ္ (၁၂) တနဂၤေႏြည

မန္စီးတီး-စပါး
အသင္းအမည္     အဆင့္
မန္စီးတီး                  ၈
စပါး                          ၇

B.R             မန္စီးတီး 1(50+)
Goals     2(-)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     မန္စီးတီး 4/6     သေရ  14/5     စပါး 4/1

Asianbookie                 စပါး
Fan                             စပါး
Asian Tip                     စပါး
Soccer Betting             စပါး
Soccerpick                     မန္စီးတီး

WDW                             ၁း၀
BBC (Lawro)                     ၂း၀
BBC (The National)             ၀း၀
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၂း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္     မန္စီးတီး

ကာဒစ္-မန္ယူ
အသင္းအမည္     အဆင့္
ကာဒစ္                 ၁၄
မန္ယူ                   ၅

B.R             မန္ယူ 1(50+)
Goals     2(-)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ကာဒစ္ 9/2     သေရ  3/1     မန္ယူ 4/7

Asianbookie                 မန္ယူ
Fan                             မန္ယူ
Asian Tip                     မန္ယူ
Soccer Betting             မန္ယူ
Soccerpick                     မန္ယူ

WDW                             ၀း၁
BBC (Lawro)                     ၀း၂
BBC (The National)             ၀း၃
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၀း၂
Myanmargoal အႀကိဳက္     မန္ယူ

About ေတာင္ေပၚသား

ေတာင္ေပၚသား 007 has written 199 post in this Website..

   Send article as PDF