(နိဒါန္း)

ျပည္ေထာင္စုဟူေသာ သေဘာ တရားကုိ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ လြတ္လပ္ေရး မရခင္ တစ္ႏွစ္အတြင္း စတင္ေရးဆဲြ ေသာ ဖဲြ႕စည္းပံုအေျခခံတြင္ စတင္ ေတြ႕ရိွခဲ့ရ သည္။ ယင္းသုိ႔ေသာ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ ေပၚေပါက္လာျခင္းသည္ ယင္းႏုိင္ငံ ေတာ္၏ အေျခအေနႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္။ ျမန္မာျပည္သည္ လူမ်ဳိးမ်ားစြာပါ ဝင္ဖဲြ႕စည္း ထားေ သာ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ ျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးရေသာအခါ မည္သုိ႔ ေသာစနစ္ျဖင့္ တည္ေထာင္ဖဲြ႕စည္းမည့္ ႏုိင္ငံေရးကုိ စဥ္းစားၾကေသာအခါ ‘ျပည္ေထာင္စု’ စနစ္ သည္ အေကာင္းဆံုး ဟုယူဆကာ လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းခဲ့ၾက ေသာ ဖဆပလအဖဲြ႕ႀကီးက ျပည္ေထာင္ စု စနစ္ကို ေရြးခ်ယ္ လိုက္ျခင္း အားျဖင့္..ျမန္ မာႏုိင္ငံေ တာ္ သည္ ျပည္ေထာင္ စုသမၼတႏုိင္ငံေတာ္ ျဖစ္လာရသည္။

[ဒဂုန္တာရာ]

ဆရာဒဂုန္တာရာ ဆက္၍ တင္ ျပေျပာဆုိသည္ကုိ ကြၽန္ေတာ္ေရးသား ေဖာ္ျပရန္ လိုမည္ထင္သည္။

ဆရာဒဂုန္ တာရာက….လူသားတုိ႔၏ ပန္းတုိင္မွာ ၿငိမ္း ခ်မ္းေရးျဖစ္၏။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရိွမွသာ အေျခအေနမ်ား တည္ၿငိမ္မည္၊ ညီ ညြတ္ေရးအားေကာင္းမည္၊

မိမိတို႔၏ လူသားအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ ကာ မိမိတုိ႔ ပိုင္ဆုိင္ေသာ သယံ ဇာတ တန္ဖိုးမ်ားကုိ ျပည္သူတုိ႔ ညီမွ်စြာ ခဲြ ေဝသံုးစဲြႏုိင္မည္ဟု နားလည္သည္။

ယင္းသို႔ေသာ နားလည္မႈျဖင့္ ၿငိမ္း ခ်မ္းေသာ၊ ညီညြတ္ေသာ၊ လြတ္လပ္ ေသာ ျပည္ေ ထာင္ စု သမၼတျမန္မာႏုိင္ငံ ေတာ္ အျဖစ္အားလံုး တည္ေဆာက္ၾက မည္ဆုိလွ်င္…

ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၏ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္သည္ ကမၻာတြင္သယံဇာတ ၾကြယ္ဝေသာ အေျခအေနႏွင့္အညီ စည္ပင္တုိးတက္မည္ဟု စဲြၿမဲစြာ ယံုၾကည္သည္။

ယေန႔အခ်ိန္အခါသည္ လမ္းဆံု လမ္းခြသို႔ ေရာက္ေနသည္။

ဖဲြ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒဆုိသည္ကား တစ္ႏုိင္ငံ ႏွင့္ တစ္ႏုိင္ငံ တူညီၾကသည္မဟုတ္၊ တူ လည္းမတူႏုိင္။

မိမိတို႔၏ ျဖတ္သန္းရာ သမုိင္းအေတြ႕အႀကံဳအရ ေရးဆဲြၾကရ သည္မွာ သဘာဝ၊ ဝတၱရား။

မတည္ၿငိမ္ေသာ သမုိင္းေခတ္မ်ား မွာ..မတည္ၿငိမ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚ လာေသာ၊ (အေျခအေနအရ)

ဖဲြ႕ စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ျပဳ ျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆဲြတတ္ၾကသည္မွာ သဘာဝ၊ ဝတၱရား။

တည္ၿငိမ္ေသာ သမုိင္းေခတ္မ်ား တြင္ကား…ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဥပေဒ ကို တည္ၿငိမ္စြာျဖင့္ ေရးဆဲြတတ္ၾက သည္မွာလည္း သဘာဝ၊ ဝတၱရား။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္၊

ယင္းသို႔ အမ်ဳိး မ်ဳိး မတူညီေသာ၊ ဖဲြ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု ဆုိင္ရာ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားအား၊ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အသိအမွတ္ျပဳရမည္သာ ျဖစ္၏။

ယင္းကား ဆရာဒဂုန္တာရာ၏ ေလးစားစြာ တိမ္းညြတ္ အပ္ေသာ ယေန႔ အခ်ိန္ကာလအား သံုးသပ္ေျပာဆိုခ်က္။

သည္ေနရာမွာ ကမၻာ႔အေတြး အေခၚရွင္ ရပ္စကင္၏ ေျပာစကားတစ္ ခြန္းအား ကြၽန္ေတာ္သတိရျဖစ္သည္။

ယင္းမွာ.. အႏုပညာဆုိသည္မွာ ဝိညာဥ္ တစ္ခုက အျခားဝိညာဥ္တစ္ခုကို စကား ေျပာတာမ်ဳိးပဲ။

စကားေျပာတဲ့လူရဲ႕ ဝိညာဥ္က ႀကီးျမတ္တာနဲ႔အမွ်၊ အဲဒီအႏု ပညာဟာ အဖိုးတန္တယ္။

ထိုသို႔ ဆုိလွ်င္ ဆရာဒဂုန္တာရာ ကား ႀကီးျမတ္ေသာ အႏုပညာဝိညာဥ္။

ၿပီး ကြၽန္ေတာ္ဆက္၍ စဥ္းစားျဖစ္သည္မွာ ဂႏၳဝင္ႏွင့္ေခတ္ေပၚ ျပႆနာ။ ဂႏၳဝင္ႏွင့္ ေခတ္ေပၚျ ပႆနာ သည္ အစဥ္အလာႏွင့္ အသစ္ေတြ႕ရိွ ခ်က္ ျပႆနာ။

လူ႕အဖဲြ႕အစည္း၏ အက်ဳိးစီးပြားအား အျမဳေတျပဳ ဗဟို ထား၊ ေရးဖဲြ႕ေသာ စာေပအစဥ္အလာ သည္ သမုိင္းေခတ္မ်ားမွာ စီးဝင္ လႈပ္ရွားေနသည္။

ထိုအစဥ္အလာရိွ ေသာ စာေပသမားတစ္ဦးသည္ ေသ ဆံုးကြယ္လြန္သြားၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း

ယင္း၏ အစဥ္အလာသည္ သမုိင္းျပ တုိက္ထဲမွ ႐ုပ္တုမ်ားလို တိတ္ဆိတ္ၿငိမ္ သက္မေနပါ။

သမုိင္းအမႈိက္ျခင္းထဲမွာ အမႈိက္ တစ္စလို က်န္ရစ္မေနပါ။

ဆရာဒဂုန္ တာရာသည္ ထိုကဲ့သုိ႔ေသာ စာေပ သမား၊ စာေရးဆရာ ကဗ်ာဆရာ။

ဆရာ့ က်န္းမာေရးအား၊ က် ဆင္းဆုတ္ ယုတ္မႈ အေနအထားျဖင့္ ကြၽန္ေတာ္ သတိျပဳမိသည္မွာ

တစ္ခုေသာ ႏွစ္ (၂ဝ၁၁ ဟု ထင္သည္)၏ ေအာင္ပန္းမွ ရန္ကုန္သို႔ ေဆာင္း လာခုိအၿပီး၊

ေနရင္း ေဒသ မျပန္မီ ဆံုေတြ႕ျဖစ္ၾကေသာ ေတြ႕ဆံုပဲြမွာ။ ထိုေတြ႕ဆံုပဲြေနရာကား သန္လ်င္၊ ထန္းပင္ကုန္းကိုေအာင္ၾကင့္ ၿခံဝင္းမွာ။

ျခံဝင္းထဲမွာ အိုးမ်ားျဖင့္ အစီအရီ စနစ္တက် စိုက္ပ်ဳိး ထားေသာ ႏွင္းဆီ ပန္းလွလွေလးမ်ား၊

ေမဝတၴဳမွာ၊ တကၠ သိုလ္ေက်ာင္းသူေလးမ်ားအား ထို-ပန္း ကေလးမ်ား အသြင္ျဖင့္ ဆရာ့ေရးဖဲြ႕ ထားမႈကို ကြၽန္ေတာ္ သတိရျဖစ္ သည္။

ၿပီး အေရးအသားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ စကားေျပာဟန္ အေရးအဖဲြ႕ထက္၊

စကားေျပအေရးအဖဲြ႕အား ပို၍ ႏွစ္ သက္ေၾကာင္း ဆရာ့ေျပာစကားအား လည္း ကြၽန္ေတာ္ သတိရျဖစ္သည္။

ဆရာေထာက္ျပသည္က စကား ေျပ အေရးသည္၊ ဖဲြ႕ႏြဲ႕မႈအားကို၊ အဓိက ေဖာ္က်ဴးကာ၊ လိုသလိုကစား၍၊

လွပစြာ သီကံုးေရးသားဖဲြ႕ႏြဲ႕ႏုိင္သည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ဟု ဆုိ သည္။

ေၾသာ္၊ ပန္းသြင္သီ ကံုး ေရးနည္းထံုးကား၊ ဆုိသည့္အတုိင္း။

ကြၽန္ေတာ္ကား၊ သန္လ်င္၊ ထန္းပင္ ကုန္း၊ ပန္းတုိ႔ျဖင့္ လွအပ္ေသာ ကို ေအာင္ၾကင့္ ၿခံဝင္းသို႔ ဆရာ ဒဂုန္တာ ရာ ေရာက္ရိွမလာႏုိင္ဟု ထင္ေနသည္။

သို႔ေသာ္ ဆရာေရာက္ရိွလာခဲ့သည္။

ဆူပါ႐ု(ဖ္)ဗင္ကား ေနာက္ခန္းမွ ဆရာ့ အား ေပြ႕ထုတ္ခ်ီမကာ ဒရင္းဘက္ေပၚ သာ သာညႇင္းညႇင္း ခ်ေပးခဲ့ရသည္။

ဆရာကား မ်က္လံုးဖြင့္ကာ ၾကည့္ႏုိင္ စြမ္းအားပင္ နည္းေနၿပီ။

ဆရာ့အား ခဏနားေစၿပီး၊ နံနက္ စာ ထမင္းကုိ ဆရာ့ တူမ ဆရာမ သင္းျမစႏီၵက ဇြန္းျဖင့္ ခံြ႕ေကြၽးခဲ့ရသည္။

ထူးျခားသည္မွာ ေအာင္ပန္းမျပန္ မီ ဆရာ့အား စာေပသမား တစ္စုမွ ႏႈတ္ဆက္ဂါရဝျပဳပဲြေလး သန္လ်င္မွာ စီစဥ္ထားေၾကာင္း၊

ဆရာသြားလိုသည့္ ဆႏၵရိွလားဟု တူမျဖစ္သူက ေမးျမန္းရာ ‘သြားမည္’ ဟု အေျဖရခဲ့ေၾကာင္း၊

ကြၽန္ေ တာ္တုိ႔တစ္ေတြ၊ အံ့အားတသင့္ ႏွင့္ လိႈက္ခနဲ ဝမ္းသာဝမ္းနည္း။

(နိဂုံး)

နိဂုံးအားျဖင့္ ခု စာစုေရးျဖစ္ျခင္း ၏ အဓိကအေၾကာင္းကို ကြၽန္ေတာ္ ဆက္ေျပာရန္ လိုမည္ထင္သည္။

ယင္း ကား ရန္သူမရိွ၊ မိတ္ေဆြသာရိွ၊ ႏုိင္ငံေရးလုပ္တယ္ဆုိတာ၊ ရန္သူကို မိတ္ ေဆြျဖစ္ေအာင္ လုပ္တာဆုိေသာ ဆရာ့ ဒႆနမွာ အဓိက အေျခခံသည္။

ထိုဒႆနကို ဆရာထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုစဥ္မွာ လက္ခံသူရိွ၏။

လက္မခံ သူရိွ၏။ အျငင္းပြား၊ ေဝဖန္မႈမ်ားလည္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ကုန္၏။

ထိုသည္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ကြယ္လြန္ သူ၏သေဘာထား အမွန္အား ခ်ဥ္း ကပ္႐ႈျမင္ႏုိင္ေစျခင္းငွာ၊

ကြၽန္ေတာ္ ဖတ္႐ႈဖူးေသာ၊ ကြၽန္ေတာ့္ႏွယ္ ဖတ္ဖူး လွ်င္လည္း ဖတ္ဖူးၾကမည္ျဖစ္ေသာ စာ တစ္ပုဒ္အား

ကြယ္လြန္သူ ဆရာ့အား အမွတ္တရ ျပဳ၍ ကြၽန္ေတာ့္အား ေဖာ္ ျပခြင့္ ျပဳေစလိုသည္။

ယင္းမွာ…ရန္သူမရိွဟူေသာစကားကိုသံုးလိုက္ ေသာအခါ ရန္သူ၏ အဓိပၸာယ္ကိုဖြင့္မွ ပို၍ နားလည္မည္ဟု ထင္မိသည္။

မွန္နန္း ရာဇဝင္ေတာ္ႀကီးမွာ ‘ရန္သူေတာ္’ ဟူ၍ သုံးသည္။

ရန္သူမရိွဟု ဆုိလိုက္သျဖင့္ ရန္ သူဟူေသာ..စကားကို မလႊဲမေရွာင္သာ သံုးႏႈန္းလိုက္ရျခင္း။

ရန္သူသည္ စစ္ပဲြေဝါဟာရ ျဖစ္ႏုိင္သည္။

စစ္ပဲြဆုိသည္မွာ တစ္ဖက္ ႏွင့္ တစ္ဖက္ အျပန္အလွန္ သတ္ၾက၊ ျဖတ္ၾက၊ အႏိုင္အ႐ႈံးကုိ ေသဆံုးျခင္းျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ေသာကိစၥ။

ထို႔ေၾကာင့္ ရန္သူကို မသံုးလိုျခင္း။

ရန္သူမရိွ ဆုိသျဖင့္ (အမ်ားနားလည္ ထားေသာ)…ရန္သူမရိွဟူ၍ ဆုိလို ျခင္းမဟုတ္။

တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ႏွစ္ဖက္ရိွ ေသာအခါ (ရန္သူဟူေသာ သေဘာ မထားဘဲ) ရန္သူမရိွဟု သံုးႏႈန္းျခင္းျဖစ္ သည္။

ဘက္မ်ားရိွရာမွာ တစ္ဖက္ႏွင့္ တစ္ဖက္ ရန္သူဟုသတ္မွတ္ေလ့ရိွသည္။

ဘက္ရိွမည္ဆုိလွ်င္၊ ကမၻာ ေပၚမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဝါဒ တည္ရိွမည္ မဟုတ္။

ထို႔ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ပန္းတုိင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည္ဆုိလွ်င္ ရန္ မလိုေတာ့။

စစ္ပဲြမလိုေတာ့။ ယင္းအယူ အဆ သည္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အယူအဆ ျဖစ္သည္။

ကြၽန္ေတာ္သည္ ကြၽန္ေတာ့္ဘဝ အေတြ႕အႀကံဳ၊ သမုိင္းေခတ္ အေတြ႕ အႀကံဳမ်ားကို အေျချပဳ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိ ေဖာ္ျပေ နျခင္း။

ထို႔ေၾကာင့္ ရန္သူ မရိွ၊ မိတ္ေဆြသာရိွ၊ မုန္းသူမရိွ၊ ခ်စ္သူ သာရိွဟု မိမိအေတြ႕အႀကံဳအရ ရရိွ ေသာ ဒႆနကို စကားလံုးအျဖစ္ ေဖာ္ ျပျခင္း။

ရန္သူဆုိလွ်င္ စစ္ပဲြျဖင့္ ေျဖရွင္း ရမည္၊

အၾကမ္းပတမ္းနည္းျဖင့္ ေျဖရွင္း ရမည္ဟူေသာ သေဘာထားသည္ ဆက္စပ္ေနသည္။

အကယ္၍ရန္သူဟူ ၍ သေဘာမထားဘဲ မိတ္ေဆြဟု သေဘာထားလွ်င္ စစ္ပဲြဆုိသည္ ရိွလိမ့္ မည္မဟုတ္။

ကြၽန္ေတာ္ကား ယင္းသို႔ ေသာ သကၠေဗဒနည္းျဖင့္ စဥ္းစားမိ ျခင္း။

မိတ္ေဆြဟု သတ္မွတ္လိုက္လွ်င္ ပဋိ ပကၡသည္ က်ဥ္း၍က်ဥ္း၍ လာမည္။

အယူအဆ မတူသျဖင့္ ရန္သူဟု သေဘာထားတတ္သည္။

တစ္ေယာက္ ႏွင့္တစ္ေယာက္ကား ေနာက္ခံကားခ်င္း မ တူၾက။

ေနာက္ ခံကား မတူျခင္းကို အေျခခံ၍ ရန္သူ၊ မိတ္ေဆြဟု ခဲြျခား သတ္မွတ္ျခင္းကို ေျဖရွင္းရာနည္းလမ္း သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဘက္မွာ ေဝးသည္ ထက္ ေဝးလာႏုိင္ သည္။

ၿငိမ္း ခ်မ္းေရး နည္းသည္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးနည္း၊ တုိးတက္ ေသာနည္း၊ ညီညြတ္ေသာနည္းဟု ဆုိႏုိင္မည္ ထင္သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ျဖတ္သန္းခဲ့ေသာ သမုိင္းေခတ္မ်ား၏ အေတြ႕ အႀကံဳအရ

ႏုိင္ငံေရးလုပ္ျခင္းသည္ စနစ္တစ္ခုအား တည္ေထာင္ျခင္း၊ ပုဂၢိဳလ္ေရးမပါ။

 

စည္သူျမသန္း

ရည္ၫႊန္း
ရန္သူမရိွ၊ မိတ္ေဆြသာရိွ ညီညြတ္ေရး ကထာ

ဒီက…မ လာတာ… ။ Share ခြင့္ျပဳထားလို ့ပါ…။

 

ကၽြန္ေတာ္..ဟိုဟိုဒီဒီေလွ်ာက္ဖတ္ရွဳရင္း..

အဲဒီ ေဆာင္းပါေလးေတြ ့ျပီး..ဖတ္မိတာ..

အရသာတစ္ခု ရွိေနတာမို ့…

မ လာခဲ့တယ္ဗ်ာ..။

မဖတ္မိေသးသူေတြ ဖတ္မိဖို ့ပါ….

 

:)

 

 

alinsett

About alinsett

alinsett has written 615 post in this Website..

. . .

   Send article as PDF