ဤ အားလပ္ရက္ ရာသီတြင္ အကုန္အက် သက္သာေစရန္ SCE အစီအစဥ္မ်ားမွ ကူညီေပးမည္

 

SCE-CARE_FERA-Photo-1wအားလပ္ရက္ ဥတုရာသီ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဤ အခ်ိန္အခါတြင္ မိသားစု ႏွင့္ အေပါင္းအသင္းမ်ားကုိ မိမိတုိ႔၏ ေနအိမ္တြင္ စိတ္ေအးလက္ေအး ဧည့္ခံသည့္အခါ ေရ/မီး အသံုးအေဆာင္ အခမ်ားအတြက္ အပုိဝန္ထမ္းရန္ မလုိအပ္ေၾကာင္းကုိ ေတာင္ပုိင္း ကယ္လီဖုိးနီးယား အက္ဒီဆန္ (SCE) မွ ပံုမွန္ သံုးစြဲသူ မိတ္ေဆြတုိ႔အား အသိေပးအပ္ပါသည္။ ကယ္လီဖုိးနီးယား စြမ္းအင္ သီးသန႔္ ႏႈန္းထား (CARE) အစီအစဥ္ ႏွင့္ မိသားစု မီတာခ အေထာက္အကူ (FERA) အစီအစဥ္မ်ားသည္ သတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ လွ်ပ္စစ္မီးခကုိ ေလွ်ာ့ေပးလ်က္ေနပါသည္။

 

“ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔၏ ပံုမွန္ အသံုးျပဳသူမ်ားကုိ ၎တုိ႔၏ ေရ/မီး အသံုးအေဆာင္ အခမ်ားကုိ မည္ကဲ့သုိ႔ ေပးေဆာင္ရမည္ကုိ ေတြးၿပီး ပူပန္ေနမည့္အစား မိမိတုိ႔ ခ်စ္ေသာ မိသားစု ႏွင့္ အေပါင္းအေဖၚမ်ားျဖင့္ ဤ အားလပ္ရက္ ရာသီကုိ မည္သုိ႔ ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ျဖတ္ေက်ာ္မည္ကုိသာ အာရံုစုိက္ေစလုိပါသည္” ဟု ဝင္ေငြ သတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီေရး ႏွင့္ စီးပြားေရး အေထာက္အကူ အစီအစဥ္မ်ားမွ SCE မန္ေနဂ်ာခ်ဳပ္ ဂ်က္ ပါ႔ခ္ေဟး(လ္)မွ ဆုိပါသည္။ “သတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီေသာ ပံုမွန္ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ အဆုိပါ အစီအစဥ္ တစ္ခုခုတြင္ စာရင္းသြင္းရန္ ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ထံသုိ႔ ဆက္သြယ္လာလိမ့္မည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္တုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။”

 

သတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီေသာ ပံုမွန္ အသံုးျပဳသူမ်ား၏ ေရ/မီး အသံုးအေဆာင္ အခကုိ CARE မွ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းခန႔္ သက္သာေစရန္ ကူညီေပးသည္။ စြမ္းအင္ အသံုးျပဳႏႈန္းကုိ အေျခခံၿပီး ဝင္ေငြ ကန႔္သတ္ခ်က္ထက္ မသိမသာ ပုိမ်ားေသာ လူသံုးဦး သုိ႔မဟုတ္ သံုးဦးထက္ ပုိသည့္ ဝင္ေငြ သတ္မွတ္ခ်က္ ျပည့္မီေသာ အိမ္ေထာင္စုမ်ားအတြက္ FERA မွ လစဥ္ ေလွ်ာ့ေစ်းေပးေနပါသည္။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ အက်ံဳးဝင္ေသာ CARE ႏွင့္ FERA အစီအစဥ္မ်ားအတြက္ အမ်ားဆံုး ဝင္ေငြ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္ပါ ဇယားကြက္တြင္ အၾကမ္းဖ်င္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။

အိမ္ေထာင္စု အရြယ္

CARE

FERA

ေဒၚလာ ၂၂,၉၈၀

သတ္မွတ္ခ်က္ မမီပါ

ေဒၚလာ ၃၁,၀၂၀

သတ္မွတ္ခ်က္ မမီပါ

ေဒၚလာ ၃၉,၀၆၀

ေဒၚလာ ၃၉,၀၆၁ – ေဒၚလာ ၄၈,၈၂၅

ေဒၚလာ ၄၇,၁၀၀

ေဒၚလာ ၄၇,၁၀၁ – ေဒၚလာ ၅၈,၈၇၅

ေဒၚလာ ၅၅,၁၄၀

ေဒၚလာ ၅၅,၁၄၁ – ေဒၚလာ ၆၈,၉၂၅

ေဒၚလာ ၆၃,၁၈၀

ေဒၚလာ ၆၃,၁၈၁ – ေဒၚလာ ၇၈,၉၇၅

ေဒၚလာ ၇၁,၂၂၀

ေဒၚလာ ၇၁,၂၂၁ – ေဒၚလာ ၈၉,၀၂၅

ေဒၚလာ ၇၉,၂၆၀

ေဒၚလာ ၇၉,၂၆၁ – ေဒၚလာ ၉၉,၀၇၅

တစ္ဦးခ်င္း အပုိ

ေဒၚလာ ၈,၀၄၀

ေဒၚလာ ၈,၀၄၀ – ေဒၚလာ ၁၀,၀၅၀

 

ေဆာင္းအႀကိဳ ႏွင့္ ေဆာင္းတြင္း လမ်ား အေတာအတြင္း ကုန္က်စရိတ္ သက္သာေစရန္ ရုိးရွင္းေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကုိ ေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပထားပါသည္ –

  • ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီမွ သတ္မွတ္ခ်က္အတုိင္း သံုးလ တစ္ႀကိမ္ မီးျပင္းဖုိ ဆန္ကာမ်ားကုိ သန႔္ရွင္းေရးလုပ္ပါ (သုိ႔) လဲပါ။ ညစ္ညမ္းေသာ ဆန္ကာမ်ားသည္ ေလဝင္ေလထြက္ကုိ တားဆီးၿပီး စြမ္းအင္ သံုးစြဲႏႈန္းကုိ ျမႇင့္မားေစသည္။
  • အပူေပးစနစ္ ပ်က္စီးျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ရွိၿပီးသား အပူ ႏွင့္ အေအးခံ ပုိက္လံုးမ်ားကုိ ျပင္ဆင္ပါ၊ အလံုပိတ္ထားပါ ထုိ႔ေနာက္ အဖံုး တပ္ဆင္ပါ။
  • ေလမဝင္ႏုိင္ေစရန္္ တံခါး ႏွင့္ ျပတင္းေပါက္ ပတ္လည္တြင္ ေစ့ျခင္း ႏွင့္ ဖာျခင္းတုိ႔ကုိ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ သင့္ အိမ္ထဲသုိ႔ ေလစိမ္းမ်ား မဝင္ေစရန္္ ကာကြယ္ေပးၿပီး အိမ္ထဲမွ ေလပူမ်ား အျပင္သုိ႔ ယုိထြက္ျခင္းမွလည္း ကာကြယ္ေပးသည္။

 

အားလပ္ရက္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနစဥ္ ဤ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ႏွင့္ အကုန္အက် သက္သာေစေသာ အစီအစဥ္မ်ား အေၾကာင္းကုိ သင့္ မိသားစုဝင္မ်ားအား ေျပာျပပါ။ ထုိသုိ႔ ေျပာျပျခင္းျဖင့္ သင္၏ အားလပ္ရက္ ရာသီကုိ ျဖတ္သန္းရာတြင္ အေျပာင္းအလဲ တစ္ခု ျဖစ္ေစႏုိင္ၿပီး တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး စြမ္းအင္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားကုိ ေလ်ာ့နည္းေစႏုိင္ပါသည္။

 

CARE သုိ႔မဟုတ္ FERA တြင္ ပါဝင္ရန္ သတ္မွတ္ခ်က္ မီ/မမီ သိရွိရန္ www.sce.com/billhelp တြင္ ဝင္ၾကည႔္ပါ သုိ႔မဟုတ္ ဖုန္းနံပါတ္ ၁-၈၀၀-၆၅၅-၄၅၅၅ သုိ႔ ဆက္သြယ္ပါ။

 

kai

About kai

Kai has written 970 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.