ဇင္းနစ္-အက္သလက္တီကို
B.R             ဇင္းနစ္ L (-)
Goals     2 (50-)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဇင္းနစ္ 10/11     သေရ  5/2     အက္သလက္တီကို 3/1

Asianbookie            အက္သလက္တီကို
Fan                     အက္သလက္တီကို
Betting Person     အက္သလက္တီကို 67 %
Goals                     50 %
Asian Tip             အက္သလက္တီကို
Soccer Betting     အက္သလက္တီကို
Soccerpick             ဇင္းနစ္
WDW                            ၂း၁
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၁း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္     အက္သလက္တီကို

ဘူခါရက္စ္-ေရွာ့ေကး
B.R            ေရွာ့ေကး L (-)
Goals     2 (-)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဘူခါရက္စ္ 13/5     သေရ  5/2     ေရွာ့ေကး 1/1

Asianbookie                 ဘူခါရက္စ္
Fan                             ဘူခါရက္စ္
Betting Person             ဘူခါရက္စ္ 50 %
Goals                             50 %
Asian Tip                     ဘူခါရက္စ္
Soccer Betting             ဘူခါရက္စ္
Soccerpick                  ေရွာ့ေကး
WDW                             ၁း၁
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၁း၂
Myanmargoal အႀကိဳက္     ေရွာ့ေကး

ေဘဆယ္-ခ်ဲလ္ဆီး
B.R              ခ်ဲလ္ဆီး L (-)
Goals     2 (-)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ေဘဆယ္ 100/30     သေရ  5/2     ခ်ဲလ္ဆီး 5/6

Asianbookie                 ခ်ဲလ္ဆီး
Fan                             ခ်ဲလ္ဆီး
Betting Person             ခ်ဲလ္ဆီး 100 %
Goals                             50 %
Asian Tip                     ခ်ဲလ္ဆီး
Soccer Betting             ခ်ဲလ္ဆီး
Soccerpick                     ခ်ဲလ္ဆီး
WDW                             ၁း၁
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၀း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္     ခ်ဲလ္ဆီး

အာဆင္နယ္-မာေဆးလ္
B.R              အာဆင္နယ္ 2 (50+)
Goals     3 D
Sky မွ အေလးေပးမႈ     အာဆင္နယ္ 2/9     သေရ  5/1     မာေဆးလ္ 12/1

Asianbookie                 အာဆင္နယ္
Fan                             အာဆင္နယ္
Betting Person             အာဆင္နယ္ 100 %
Goals                             Over 100 %
Asian Tip                     အာဆင္နယ္
Soccer Betting             အာဆင္နယ္
Soccerpick                     အာဆင္နယ္
WDW                             ၃း၀
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၃း၀
Myanmargoal အႀကိဳက္     အာဆင္နယ္

ေဒါ့မြန္-နာပိုလီ
B.R       ေဒါ့မြန္ 1 D
Goals     3 D
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ေဒါ့မြန္ 4/7     သေရ  3/1     နာပိုလီ 9/2

Asianbookie                 နာပိုလီ
Fan                             နာပိုလီ
Betting Person             နာပိုလီ 67 %
Goals                             50 %
Asian Tip                     နာပိုလီ
Soccer Betting             နာပိုလီ
Soccerpick                  ေဒါ့မြန္
WDW                              ၂း၀
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၂း၂
Myanmargoal အႀကိဳက္     နာပိုလီ

ေပၚတို-ဗီယင္နာ
B.R       ေပၚတို 2 D
Goals     3 D
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ေပၚတို 1/6     သေရ  6/1     ဗီယင္နာ 14/1

Asianbookie                  ေပၚတို
Fan                              ေပၚတို
Betting Person             ေပၚတို 67 %
Goals                             Over 100 %
Asian Tip                     ေပၚတို
Soccer Betting              ေပၚတို
Soccerpick                   ေပၚတို
WDW                             ၃း၀
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၂း၀
Myanmargoal အႀကိဳက္     ေပၚတို

ဆဲလ္တစ္-မီလန္
B.R             မီလန္ L (50-)
Goals     2 (50-)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဆဲလ္တစ္ 15/8     သေရ  23/10     မီလန္ 7/5

Asianbookie                 ဆဲလ္တစ္
Fan                             ဆဲလ္တစ္
Betting Person             ဆဲလ္တစ္ 50 %
Goals                             Over 100 %
Asian Tip                     ဆဲလ္တစ္
Soccer Betting             ဆဲလ္တစ္
Soccerpick                     မီလန္
WDW                             ၁း၁
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၁း၂
Myanmargoal အႀကိဳက္     မီလန္

ေအဂ်က္-ဘာစီလိုနာ
B.R              ဘာစီလိုနာ 1 D
Goals     3 (50+)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ေအဂ်က္ 5/1     သေရ  16/5     ဘာစီလိုနာ 8/15

Asianbookie                 ဘာစီလိုနာ
Fan                             ဘာစီလိုနာ
Betting Person             ဘာစီလိုနာ 100 %
Goals                             Over 100 %
Asian Tip                     ဘာစီလိုနာ
Soccer Betting             ဘာစီလိုနာ
Soccerpick                     ဘာစီလိုနာ
WDW                             ၀း၂
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၀း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္     ဘာစီလိုနာ

About ေတာင္ေပၚသား

ေတာင္ေပၚသား 007 has written 199 post in this Website..