ပရီးမီးယားလိဂ္ ပြဲစဥ္ (၁၃)

ဗီလာ-ဆန္းဒါးလန္း
အသင္းအမည္     အဆင့္
ဗီလာ               ၈
ဆန္းဒါးလန္း     ၁၇

B.R     ဗီလာ Level (-)
Goals     2 (50-)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဗီလာ 10/11     သေရ  12/5     ဆန္းဒါးလန္း 3/1

Asianbookie                 ဆန္းဒါးလန္း
Fan                             ဆန္းဒါးလန္း
Betting Person             ဗီလာ 83%
Goals                             Over 67%
Asian Tip                     ဆန္းဒါးလန္း
Soccer Betting             ဆန္းဒါးလန္း
Soccerpick                     ဆန္းဒါးလန္း
WDW                             ၂း၀
BBC (Lawro)                     ၂း၀
BBC (McGowan)             ၂း၁
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၂း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္     ဗီလာ

ကာဒစ္-အာဆင္နယ္
အသင္းအမည္     အဆင့္
ကာဒစ္             ၁၅
အာဆင္နယ္     ၁

B.R             အာဆင္နယ္ 1D
Goals     2(-)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ကာဒစ္ 5/1     သေရ  3/1     အာဆင္နယ္ 4/7

Asianbookie                  အာဆင္နယ္
Fan                             အာဆင္နယ္
Betting Person             အာဆင္နယ္ 83%
Goals                             Over 100%
Asian Tip                     အာဆင္နယ္
Soccer Betting             အာဆင္နယ္
Soccerpick                     အာဆင္နယ္
WDW                             ၀း၁
BBC (Lawro)                     ၀း၂
BBC (McGowan)             ၁း၃
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၁း၂
Myanmargoal အႀကိဳက္     အာဆင္နယ္

အဲဗာတန္-စတုတ္
အသင္းအမည္     အဆင့္
အဲဗာတန္                ၁၅
စတုတ္                ၁၄

B.R        အဲဗာတန္ 1D
Goals     2(50-)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     အဲဗာတန္ 4/7     သေရ  14/5     စတုတ္ 5/1

Asianbookie                 အဲဗာတန္
Fan                             အဲဗာတန္
Betting Person             အဲဗာတန္ 100%
Goals                             Over 67%
Asian Tip                     အဲဗာတန္
Soccer Betting             အဲဗာတန္
Soccerpick                     အဲဗာတန္
WDW                             ၂း၀
BBC (Lawro)                     ၂း၀
BBC (McGowan)             ၂း၁
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၂း၀
Myanmargoal အႀကိဳက္     အဲဗာတန္

ေနာ၀ွစ္ခ်္-ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္
အသင္းအမည္     အဆင့္
ေနာ၀ွစ္ခ်္              ၁၆
ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္     ၁၉

B.R       ေနာ၀ွစ္ခ်္ Level(-)
Goals     2(50-)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ေနာ၀ွစ္ခ်္ 10/11     သေရ  5/2     ခရစၥတယ္ပဲေလ့စ္ 3/1

Asianbookie                  ေနာ၀ွစ္ခ်္
Fan                             ေနာ၀ွစ္ခ်္
Betting Person             ေနာ၀ွစ္ခ်္ 75%
Goals                             Under 67%
Asian Tip                      ေနာ၀ွစ္ခ်္
Soccer Betting             ေနာ၀ွစ္ခ်္
Soccerpick                  ေနာ၀ွစ္ခ်္
WDW                              ၂း၀
BBC (Lawro)                    ၂း၁
BBC (McGowan)             ၃း၂
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၁း၀
Myanmargoal အႀကိဳက္     ေနာ၀ွစ္ခ်္

၀က္စ္ဟမ္း-ဖူလ္ဟမ္
အသင္းအမည္     အဆင့္
၀က္စ္ဟမ္း                ၇
ဖူလ္ဟမ္              ၁၃

B.R        ၀က္စ္ဟမ္း Level (-)
Goals     2(-)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ၀က္စ္ဟမ္း 5/6     သေရ  5/2     ဖူလ္ဟမ္ 100/30

Asianbookie                 ၀က္စ္ဟမ္း
Fan                             ၀က္စ္ဟမ္း
Betting Person             ၀က္စ္ဟမ္း 67%
Goals                             Over 100%
Asian Tip                     ၀က္စ္ဟမ္း
Soccer Betting             ၀က္စ္ဟမ္း
Soccerpick                     ၀က္စ္ဟမ္း
WDW                              ၀း၁
BBC (Lawro)                      ၁း၁
BBC (McGowan)              ၃း၁
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၂း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္     ၀က္စ္ဟမ္း

နယူးကာဆယ္-၀က္စ္ဘရြန္း
အသင္းအမည္     အဆင့္
နယူးကာဆယ္        ၈
၀က္စ္ဘရြန္း      ၁၁

B.R             နယူးကာဆယ္ Level(-)
Goals     3(50+)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     နယူးကာဆယ္ 21/20     သေရ  23/10     ၀က္စ္ဘရြန္း 13/5

Asianbookie                 ၀က္စ္ဘရြန္း
Fan                             ၀က္စ္ဘရြန္း
Betting Person             နယူးကာဆယ္  100%
Goals                             Over 100%
Asian Tip                     ၀က္စ္ဘရြန္း
Soccer Betting             ၀က္စ္ဘရြန္း
Soccerpick                     နယူးကာဆယ္
WDW                              ၁း၁
BBC (Lawro)                      ၁း၁
BBC (McGowan)              ၂း၂
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၁း၀
Myanmargoal အႀကိဳက္     နယူးကာဆယ္

စီးရီးေအပြဲစဥ္ (၁၄)

ပါးမား-ဘုိေလာ့နာ
အသင္းအမည္     အဆင့္
ပါးမား                 ၉
ဘိုေလာ့နာ            ၁၇

B.R             ပါးမား 1 (50+)
Goals     2 (50-)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ပါးမား 3/4     သေရ  9/4     ဘိုေလာ့နာ 7/2

Asianbookie                 ပါးမား
Fan                             ပါးမား
Betting Person             ပါးမား 75%
Goals                             Over 100%
Asian Tip                     ပါးမား
Soccer Betting             ပါးမား
Soccerpick                     ပါးမား
WDW                             ၃း၀
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၂း၀
Myanmargoal အႀကိဳက္     ပါးမား

ဂ်ီႏိုအာ-တိုရီႏို
အသင္းအမည္     အဆင့္
ဂ်ီႏိုအာ                ၇
တိုရီႏို              ၁၂

B.R           ဂ်ီႏုိအာ Level (50-)
Goals     2(50-)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဂ်ီႏိုအာ 5/4     သေရ  21/10     တိုရီႏို 2/1

Asianbookie                 တိုရီႏို
Fan                             တိုရီႏို
Betting Person             ဂ်ီႏိုအာ 67%
Goals                             50%
Asian Tip                     တိုရီႏို
Soccer Betting             တိုရီႏို
Soccerpick                     တိုရီႏို
WDW                             ၂း၁
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၂း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္     တိုရီႏို

ဘြန္ဒစ္လီဂါ ပြဲစဥ္ (၁၄)

ဘိုင္ယန္-အင္းထရက္ခ်္
အသင္းအမည္     အဆင့္
ဘိုင္ယန္               ၁
အင္းထရက္ခ်္     ၁၈

B.R             ဘိုင္ယန္ 3(50+)
Goals     4(50+)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဘိုင္ယန္ 1/14     သေရ  10/1     အင္းထရက္ခ်္ 28/1

Asianbookie                 ဘိုင္ယန္
Fan                             ဘိုင္ယန္
Betting Person             ဘိုင္ယန္ 80%
Goals                             Over 75%
Asian Tip                     ဘိုင္ယန္
Soccer Betting             ဘိုင္ယန္
Soccerpick                     ဘိုင္ယန္
WDW                             ၃း၀
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၃း၀
Myanmargoal အႀကိဳက္     ဘိုင္ယန္

ေလဗာကူဆင္-ႏူရင္ဘတ္
အသင္းအမည္     အဆင့္
ေလဗာကူဆင္     ၂
ႏူရင္ဘတ္            ၁၇

B.R              ေလဗာကူဆင္ 1(50-)
Goals     3D
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ေလဗာကူဆင္ 2/5     သေရ  15/4     ႏူရင္ဘတ္ 6/1

Asianbookie                        ေလဗာကူဆင္
Fan                             ေလဗာကူဆင္
Betting Person             ေလဗာကူဆင္ 67%
Goals                             Over 100%
Asian Tip                     ေလဗာကူဆင္
Soccer Betting             ေလဗာကူဆင္
Soccerpick                  ေလဗာကူဆင္
WDW                              ၃း၁
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၂း၀
Myanmargoal အႀကိဳက္     ေလဗာကူဆင္

ေဟာ့ဖန္ဟိန္း-ဘရီမင္
အသင္းအမည္     အဆင့္
ေဟာ့ဖန္ဟိန္း     ၁၄
ဘရီမင္             ၁၂

B.R        ေဟာ့ဖန္ဟိန္း 1(50+)
Goals     3D
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ေဟာ့ဖန္ဟိန္း 4/5     သေရ  11/4     ဘရီမင္ 16/5

Asianbookie                 ေဟာ့ဖန္ဟိန္း
Fan                             ေဟာ့ဖန္ဟိန္း
Betting Person             ဘရီမင္ 100%
Goals                            Over 100%
Asian Tip                     ေဟာ့ဖန္ဟိန္း
Soccer Betting              ေဟာ့ဖန္ဟိန္း
Soccerpick                  ေဟာ့ဖန္ဟိန္း
WDW                              ၀း၁
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၂း၂
Myanmargoal အႀကိဳက္     ဘရီမင္

မင့္ဇ္-ေဒါ့မြန္
အသင္းအမည္     အဆင့္
မင့္ဇ္                 ၇
ေဒါ့မြန္             ၃

B.R       ေဒါ့မြန္ 1D
Goals     3D
Sky မွ အေလးေပးမႈ     မင့္ဇ္ 9/2     သေရ  16/5     ေဒါ့မြန္ 4/7

Asianbookie                  ေဒါ့မြန္
Fan                             ေဒါ့မြန္
Betting Person             ေဒါ့မြန္ 67%
Goals                             Over 67%
Asian Tip                     ေဒါ့မြန္
Soccer Betting             ေဒါ့မြန္
Soccerpick                  ေဒါ့မြန္
WDW                             ၁း၂
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၁း၂
Myanmargoal အႀကိဳက္     ေဒါ့မြန္

ဟာသာဘာလင္-ေအာ့စ္ဘတ္
အသင္းအမည္     အဆင့္
ဟာသာဘာလင္        ၈
ေအာ့စ္ဘတ္       ၁၁

B.R           ဟာသာဘာလင္ Level(-)
Goals     2(-)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဟာသာဘာလင္ 1/1     သေရ  12/5     ေအာ့စ္ဘတ္ 11/4

Asianbookie                  ေအာ့စ္ဘတ္
Fan                             ေအာ့စ္ဘတ္
Betting Person             ေအာ့စ္ဘတ္ 67%
Goals                              Over 67%
Asian Tip                      ေအာ့စ္ဘတ္
Soccer Betting             ေအာ့စ္ဘတ္
Soccerpick                  ဟာသာဘာလင္
WDW                             ၂း၀
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၂း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္     ဟာသာဘာလင္

ေရွာ့ေကး-စတုဂတ္
အသင္းအမည္     အဆင့္
ေရွာ့ေကး                ၆
စတုဂတ္                ၉

B.R        ေရွာ့ေကး 1(50+)
Goals     3D
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ေရွာ့ေကး 3/4     သေရ  14/5     စတုဂတ္ 7/2

Asianbookie                 ေရွာ့ေကး
Fan                             ေရွာ့ေကး
Betting Person             ေရွာ့ေကး 67%
Goals                             Over 100%
Asian Tip                     ေရွာ့ေကး
Soccer Betting             ေရွာ့ေကး
Soccerpick                  ေရွာ့ေကး
WDW                             ၃း၂
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၃း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္     ေရွာ့ေကး

လာလီဂါ ပြဲစဥ္ (၁၅)

အဲလ္ခ်ီ-အက္သလက္တီကို
အသင္းအမည္     အဆင့္
အဲလ္ခ်ီ                    ၁၀
အက္သလက္တီကို     ၂

B.R              အက္သလက္တီကုိ 1D
Goals     2(50-)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     အဲလ္ခ်ီ 6/1     သေရ  3/1     အက္သလက္တီကို 1/2

Asianbookie                 အက္သလက္တီကို
Fan                             အက္သလက္တီကို
Betting Person             အက္သလက္တီကို 100%
Goals                             Over 100%
Asian Tip                     အက္သလက္တီကို
Soccer Betting             အက္သလက္တီကို
Soccerpick                     အက္သလက္တီကို
WDW                             ၀း၁
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၀း၂
Myanmargoal အႀကိဳက္     အက္သလက္တီကို

ဆဲလ္တာဗီဂို-အယ္မီးရီးယား
အသင္းအမည္     အဆင့္
ဆဲလ္တာဗီဂို     ၁၆
အယ္မီးရီးယား     ၁၈

B.R             ဆဲလ္တာဗီဂုိ Level(-)
Goals     2(-)
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဆဲလ္တာဗီဂို 10/11     သေရ  12/5     အယ္မီးရီးယား 16/5

Asianbookie                        အယ္မီးရီးယား
Fan                             အယ္မီးရီးယား
Betting Person             ဆဲလ္တာဗီဂို 100%
Goals                             Over 100%
Asian Tip                     အယ္မီးရီးယား
Soccer Betting             အယ္မီးရီးယား
Soccerpick                     ဆဲလ္တာဗီဂို
WDW                             ၁း၁
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၁း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္     အယ္မီးရီးယား

ရီးရဲလ္-ဗယ္လာဒိုးလစ္
အသင္းအမည္     အဆင့္
ရီးရဲလ္               ၃
ဗယ္လာဒိုးလစ္     ၁၇
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ရီးရဲလ္ 1/8     သေရ  8/1     ဗယ္လာဒိုးလစ္ 16/1

Betting Person            ရီးရဲလ္ 100%
Goals                             50%
Asian Tip                    ရီးရဲလ္
Soccer Betting            ရီးရဲလ္
Soccerpick                    ရီးရဲလ္
WDW                             ၂း၀
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၃း၀
Myanmargoal အႀကိဳက္     ရီးရဲလ္

အက္စပန္ညိဳ-ဆိုစီဒက္
အသင္းအမည္     အဆင့္
အက္စပန္ညိဳ     ၉
ဆိုစီဒက္             ၆
Sky မွ အေလးေပးမႈ     အက္စပန္ညိဳ 5/4     သေရ  23/10     ဆိုစီဒက္ 11/5

Betting Person              ဆိုစီဒက္ 67%
Goals                              Over 100%
Asian Tip                      ဆိုစီဒက္
Soccer Betting              ဆိုစီဒက္
Soccerpick                      ဆိုစီဒက္
WDW                              ၂း၂
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၂း၂
Myanmargoal အႀကိဳက္     အက္စပန္ညိဳ

About ေတာင္ေပၚသား

ေတာင္ေပၚသား 007 has written 199 post in this Website..