ပရီးမီးယားလိဂ္ ပြဲစဥ္ (၁၃)

စပါး-မန္ယူ
အသင္းအမည္     အဆင့္
စပါး     ၉
မန္ယူ     ၆

B.R     Level
Goals     2 (-)

အင္တာနက္အေလးေပးမႈ
Sky မွ အေလးေပးမႈ     စပါး 13/8     သေရ  23/10     မန္ယူ 13/8

Asianbookie ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအႀကိဳက္     သေရ
Fan     စပါး
Asian Tip     စပါး
Soccer Betting     စပါး
Soccerpick     မန္ယူ
WDW     ၀း၁
BBC (Lawro)     ၂း၂
BBC (McGowan)     ၁း၂
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၂း၂
Myanmargoal အႀကိဳက္     မန္ယူ

ဟူးလ္္စီးတီး-လီဗာပူး
အသင္းအမည္     အဆင့္
ဟူးလ္စီးတီး     ၁၃
လီဗာပူး     ၂

B.R     လီဗာပူး 1 D
Goals     2 (-)

အင္တာနက္အေလးေပးမႈ
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဟူးလ္စီးတီး 5/1     သေရ  14/5     လီဗာပူး 4/7

Asianbookie ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအႀကိဳက္     လီဗာပူး
Fan     လီဗာပူး
Asian Tip     လီဗာပူး
Soccer Betting     လီဗာပူး
Soccerpick     လီဗာပူး
WDW     ၀း၁
BBC (Lawro)     ၀း၂
BBC (McGowan)     ၀း၂
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၀း၂
Myanmargoal အႀကိဳက္     လီဗာပူး

ခ်ဲလ္ဆီး-ေဆာက္သင္တန္
အသင္းအမည္     အဆင့္
ခ်ဲလ္ဆီး     ၃
ေဆာက္သင္တန္     ၅

B.R     ခ်ဲလ္ဆီး 1 D
Goals     2 (-)

အင္တာနက္အေလးေပးမႈ
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ခ်ဲလ္ဆီး 8/15     သေရ  16/5     ေဆာက္သင္တန္ 5/1

Asianbookie ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအႀကိဳက္     ခ်ဲလ္ဆီး
Fan     ခ်ဲလ္ဆီး
Asian Tip     ခ်ဲလ္ဆီး
Soccer Betting     ခ်ဲလ္ဆီး
Soccerpick     ခ်ဲလ္ဆီး
WDW     ၂း၀
BBC (Lawro)     ၂း၀
BBC (McGowan)     ၁း၀
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၃း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္     ခ်ဲလ္ဆီး

မန္စီးတီး-ဆြမ္ဆီး
အသင္းအမည္     အဆင့္
မန္စီးတီး     ၄
ဆြမ္ဆီး     ၁၀

B.R     မန္စီးတီး 1 (-)
Goals     3 D

အင္တာနက္အေလးေပးမႈ
Sky မွ အေလးေပးမႈ     မန္စီးတီး 30/100     သေရ  4/1     ဆြမ္ဆီး 10/1

Asianbookie ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအႀကိဳက္     မန္စီးတီး
Fan     မန္စီးတီး
Asian Tip     မန္စီးတီး
Soccer Betting     မန္စီးတီး
Soccerpick     မန္စီးတီး
WDW     ၂း၀
BBC (Lawro)     ၂း၀
BBC (McGowan)     ၄း၀
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၂း၀
Myanmargoal အႀကိဳက္     မန္စီးတီး

စီးရီးေအပြဲစဥ္ (၁၄)

ကာတားနီးယား-မီလန္
အသင္းအမည္     အဆင့္
ကာတားနီးယား     ၂၀
မီလန္     ၁၃

B.R     မီလန္  1 (50+)
Goals     2 (-)

အင္တာနက္အေလးေပးမႈ
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ကာတားနီးယား 7/2     သေရ  23/10     မီလန္ 3/4

Asianbookie ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအႀကိဳက္     သေရ
Fan     ကာတားနီးယား
Asian Tip     ကာတားနီးယား
Soccer Betting     ကာတားနီးယား
Soccerpick     မီလန္
WDW     ၁း၁
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၀း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္     မီလန္

အတၱလႏၱာ-႐ိုးမား
အသင္းအမည္     အဆင့္
အတၱလႏၱာ     ၁၀
႐ိုးမား     ၂

B.R     ႐ိုးမား L (-)
Goals     2 (50-)

အင္တာနက္အေလးေပးမႈ
Sky မွ အေလးေပးမႈ     အတၱလႏၱာ 3/1     သေရ  9/4     ႐ိုးမား 5/6

Asianbookie ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအႀကိဳက္     သေရ
Fan     အတၱလႏၱာ
Asian Tip     အတၱလႏၱာ
Soccer Betting     အတၱလႏၱာ
Soccerpick     ႐ိုးမား
WDW     ၀း၁
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၁း၂
Myanmargoal အႀကိဳက္     ႐ိုးမား

ကက္ဂလီယာရီ-ဆက္ဆူအိုလို
အသင္းအမည္     အဆင့္
ကက္ဂလီယာရီ     ၁၄
ဆက္ဆူအိုလို     ၁၅

B.R     ကက္ဂလီယာရီ 1 (50+)
Goals     2 (-)

အင္တာနက္အေလးေပးမႈ
Sky မွ အေလးေပးမႈ      ကက္ဂလီယာရီ 3/4     သေရ  23/10     ဆက္ဆူအိုလို 7/2

Asianbookie ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအႀကိဳက္     ကက္ဂလီယာရီ
Fan     ကက္ဂလီယာရီ
Asian Tip     ကက္ဂလီယာရီ
Soccer Betting     ကက္ဂလီယာရီ
Soccerpick     ကက္ဂလီယာရီ
WDW     ၂း၂
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၂း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္     ကက္ဂလီယာရီ

ခ်ီေယးဗိုး-လီေဗာ္ႏို
အသင္းအမည္     အဆင့္
ခ်ီေယးဗိုး     ၁၉
လီေဗာ္ႏို     ၁၆

B.R     ခ်ီေယးဗိုး L (-)
Goals     2 (50-)

အင္တာနက္အေလးေပးမႈ
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ခ်ီေယးဗိုး 10/11     သေရ  85/40     လီေဗာ္ႏို 3/1

Asianbookie ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအႀကိဳက္     သေရ
Fan     လီေဗာ္ႏို
Asian Tip     လီေဗာ္ႏို
Soccer Betting     လီေဗာ္ႏို
Soccerpick     ခ်ီေယးဗိုး
WDW     ၁း၁
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၁း၀
Myanmargoal အႀကိဳက္     ခ်ီေယးဗိုး

အင္တာ-ဆမ္ဒိုးရီးယား
အသင္းအမည္     အဆင့္
အင္တာ     ၄
ဆမ္ဒိုးရီးယား     ၁၈

B.R     အင္တာ 1 (50-)
Goals     3 (50+)

အင္တာနက္အေလးေပးမႈ
Sky မွ အေလးေပးမႈ     အင္တာ 4/11     သေရ  16/5     ဆမ္ဒိုးရီးယား 7/1

Asianbookie ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအႀကိဳက္     အင္တာ
Fan     အင္တာ
Asian Tip     အင္တာ
Soccer Betting     အင္တာ
Soccerpick     အင္တာ
WDW     ၃း၀
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၃း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္     အင္တာ

ဂ်ဴဗင္တပ္-အူဒီးနီးစ္
အသင္းအမည္     အဆင့္
ဂ်ဴဗင္တပ္     ၁
အူဒီးနီးစ္     ၁၁

B.R     ဂ်ဴဗင္တပ္ 1 (-)
Goals     3 (50+)

အင္တာနက္အေလးေပးမႈ
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဂ်ဴဗင္တပ္ 2/7     သေရ  15/4     အူဒီးနီးစ္ 17/2

Asianbookie ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအႀကိဳက္     ဂ်ဴဗင္တပ္
Fan     ဂ်ဴဗင္တပ္
Asian Tip     ဂ်ဴဗင္တပ္
Soccer Betting     ဂ်ဴဗင္တပ္
Soccerpick     ဂ်ဴဗင္တပ္
WDW     ၂း၀
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၂း၀
Myanmargoal အႀကိဳက္     ဂ်ဴဗင္တပ္

ဘြန္ဒစ္လီဂါ ပြဲစဥ္ (၁၄)

ဟန္ႏိုဗာ-ဖရန္႔ဖတ္
အသင္းအမည္     အဆင့္
ဟန္ႏုိဗာ     ၁၃
ဖရန္႔ဖတ္     ၁၅

B.R     Level
Goals     3 (50+)

အင္တာနက္အေလးေပးမႈ
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဟန္ႏုိဗာ 7/5     သေရ  12/5     ဖရန္႔ဖတ္ 15/8

Asianbookie ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအႀကိဳက္     သေရ
Fan     ဖရန္႔ဖတ္
Asian Tip     ဖရန္႔ဖတ္
Soccer Betting     ဖရန္႔ဖတ္
Soccerpick     ဖရန္႔ဖတ္
WDW     ၃း၀
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၁း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္     ဖရန္႔ဖတ္

ဂလတ္ဘက္-ဖ႐ိုင္းဘတ္
အသင္းအမည္     အဆင့္
ဂလက္ဘတ္     ၄
ဖ႐ိုင္းဘတ္     ၁၆

B.R     ဂလက္ဘတ္ 1 (50-)
Goals     3 (50+)

အင္တာနက္အေလးေပးမႈ
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဂလက္ဘတ္ 4/9     သေရ  100/30     ဖ႐ိုင္းဘတ္ 13/2

Asianbookie ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအႀကိဳက္     ဖ႐ိုင္းဘတ္
Fan     ဖ႐ိုင္းဘတ္
Asian Tip     ဖ႐ိုင္းဘတ္
Soccer Betting     ဖ႐ိုင္းဘတ္
Soccerpick     ဂလက္ဘတ္
WDW     ၃း၀
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၂း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္     ဖ႐ိုင္းဘတ္

လာလီဂါ ပြဲစဥ္ (၁၅)

ဘက္တစ္-ဗယ္လီကာႏို
အသင္းအမည္     အဆင့္
ဘက္တစ္     ၂၀
ဗယ္လီကာႏို     ၁၉

အင္တာနက္အေလးေပးမႈ
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဘက္တစ္ 19/20     သေရ  5/2     ဗယ္လီကာႏို 14/50

Asian Tip     ဗယ္လီကာႏို
Soccer Betting     ဗယ္လီကာႏို
Soccerpick     ဘက္တစ္
WDW     ၂း၀
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၁း၀
Myanmargoal အႀကိဳက္     ဘက္တစ္

ဂရာနာဒါ-ဆီးဗီးလား
အသင္းအမည္     အဆင့္
ဂရာနာဒါ     ၁၂
ဆီးဗီးလား     ၈

အင္တာနက္အေလးေပးမႈ
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဂရာနာဒါ 15/8     သေရ  9/4     ဆီးဗီးလား 29/20

Asian Tip     ဆီးဗီးလား
Soccer Betting     ဆီးဗီးလား
Soccerpick     ဆီးဗီးလား
WDW     ၂း၂
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၁း၂
Myanmargoal အႀကိဳက္     ဆီးဗီးလား

ဗလင္စီယာ-အိုဆာဆူနာ
အသင္းအမည္     အဆင့္
ဗလင္စီယာ     ၁၁
အိုဆာဆူနာ     ၁၅

အင္တာနက္အေလးေပးမႈ
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဗလင္စီယာ 4/9     သေရ  100/30     အိုဆာဆူနာ 13/2

Asian Tip     ဗလင္စီယာ
Soccer Betting     ဗလင္စီယာ
Soccerpick     ဗလင္စီယာ
WDW     ၂း၂
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၂း၀
Myanmargoal အႀကိဳက္     ဗလင္စီယာ

ဘီဘာအို-ဘာစီလိုနာ
အသင္းအမည္     အဆင့္
ဘီဘာအို     ၅
ဘာစီလိုနာ     ၁

အင္တာနက္အေလးေပးမႈ
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဘီဘာအို 4/1     သေရ  3/1     ဘာစီလိုနာ 8/13

Asian Tip     ဘာစီလိုနာ
Soccer Betting     ဘာစီလိုနာ
Soccerpick     ဘာစီလိုနာ
WDW     ၀း၁
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၁း၂
Myanmargoal အႀကိဳက္     ဘီဘာအို

About ေတာင္ေပၚသား

ေတာင္ေပၚသား 007 has written 199 post in this Website..