ပရီးမီးယားလိဂ္ ပြဲစဥ္ (၁၃)

စပါး-မန္ယူ
အသင္းအမည္     အဆင့္
စပါး     ၉
မန္ယူ     ၆

B.R     Level
Goals     2 (-)

အင္တာနက္အေလးေပးမႈ
Sky မွ အေလးေပးမႈ     စပါး 13/8     သေရ  23/10     မန္ယူ 13/8

Asianbookie ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအႀကိဳက္     သေရ
Fan     စပါး
Asian Tip     စပါး
Soccer Betting     စပါး
Soccerpick     မန္ယူ
WDW     ၀း၁
BBC (Lawro)     ၂း၂
BBC (McGowan)     ၁း၂
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၂း၂
Myanmargoal အႀကိဳက္     မန္ယူ

ဟူးလ္္စီးတီး-လီဗာပူး
အသင္းအမည္     အဆင့္
ဟူးလ္စီးတီး     ၁၃
လီဗာပူး     ၂

B.R     လီဗာပူး 1 D
Goals     2 (-)

အင္တာနက္အေလးေပးမႈ
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဟူးလ္စီးတီး 5/1     သေရ  14/5     လီဗာပူး 4/7

Asianbookie ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအႀကိဳက္     လီဗာပူး
Fan     လီဗာပူး
Asian Tip     လီဗာပူး
Soccer Betting     လီဗာပူး
Soccerpick     လီဗာပူး
WDW     ၀း၁
BBC (Lawro)     ၀း၂
BBC (McGowan)     ၀း၂
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၀း၂
Myanmargoal အႀကိဳက္     လီဗာပူး

ခ်ဲလ္ဆီး-ေဆာက္သင္တန္
အသင္းအမည္     အဆင့္
ခ်ဲလ္ဆီး     ၃
ေဆာက္သင္တန္     ၅

B.R     ခ်ဲလ္ဆီး 1 D
Goals     2 (-)

အင္တာနက္အေလးေပးမႈ
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ခ်ဲလ္ဆီး 8/15     သေရ  16/5     ေဆာက္သင္တန္ 5/1

Asianbookie ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအႀကိဳက္     ခ်ဲလ္ဆီး
Fan     ခ်ဲလ္ဆီး
Asian Tip     ခ်ဲလ္ဆီး
Soccer Betting     ခ်ဲလ္ဆီး
Soccerpick     ခ်ဲလ္ဆီး
WDW     ၂း၀
BBC (Lawro)     ၂း၀
BBC (McGowan)     ၁း၀
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၃း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္     ခ်ဲလ္ဆီး

မန္စီးတီး-ဆြမ္ဆီး
အသင္းအမည္     အဆင့္
မန္စီးတီး     ၄
ဆြမ္ဆီး     ၁၀

B.R     မန္စီးတီး 1 (-)
Goals     3 D

အင္တာနက္အေလးေပးမႈ
Sky မွ အေလးေပးမႈ     မန္စီးတီး 30/100     သေရ  4/1     ဆြမ္ဆီး 10/1

Asianbookie ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအႀကိဳက္     မန္စီးတီး
Fan     မန္စီးတီး
Asian Tip     မန္စီးတီး
Soccer Betting     မန္စီးတီး
Soccerpick     မန္စီးတီး
WDW     ၂း၀
BBC (Lawro)     ၂း၀
BBC (McGowan)     ၄း၀
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၂း၀
Myanmargoal အႀကိဳက္     မန္စီးတီး

စီးရီးေအပြဲစဥ္ (၁၄)

ကာတားနီးယား-မီလန္
အသင္းအမည္     အဆင့္
ကာတားနီးယား     ၂၀
မီလန္     ၁၃

B.R     မီလန္  1 (50+)
Goals     2 (-)

အင္တာနက္အေလးေပးမႈ
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ကာတားနီးယား 7/2     သေရ  23/10     မီလန္ 3/4

Asianbookie ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအႀကိဳက္     သေရ
Fan     ကာတားနီးယား
Asian Tip     ကာတားနီးယား
Soccer Betting     ကာတားနီးယား
Soccerpick     မီလန္
WDW     ၁း၁
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၀း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္     မီလန္

အတၱလႏၱာ-႐ိုးမား
အသင္းအမည္     အဆင့္
အတၱလႏၱာ     ၁၀
႐ိုးမား     ၂

B.R     ႐ိုးမား L (-)
Goals     2 (50-)

အင္တာနက္အေလးေပးမႈ
Sky မွ အေလးေပးမႈ     အတၱလႏၱာ 3/1     သေရ  9/4     ႐ိုးမား 5/6

Asianbookie ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအႀကိဳက္     သေရ
Fan     အတၱလႏၱာ
Asian Tip     အတၱလႏၱာ
Soccer Betting     အတၱလႏၱာ
Soccerpick     ႐ိုးမား
WDW     ၀း၁
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၁း၂
Myanmargoal အႀကိဳက္     ႐ိုးမား

ကက္ဂလီယာရီ-ဆက္ဆူအိုလို
အသင္းအမည္     အဆင့္
ကက္ဂလီယာရီ     ၁၄
ဆက္ဆူအိုလို     ၁၅

B.R     ကက္ဂလီယာရီ 1 (50+)
Goals     2 (-)

အင္တာနက္အေလးေပးမႈ
Sky မွ အေလးေပးမႈ      ကက္ဂလီယာရီ 3/4     သေရ  23/10     ဆက္ဆူအိုလို 7/2

Asianbookie ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအႀကိဳက္     ကက္ဂလီယာရီ
Fan     ကက္ဂလီယာရီ
Asian Tip     ကက္ဂလီယာရီ
Soccer Betting     ကက္ဂလီယာရီ
Soccerpick     ကက္ဂလီယာရီ
WDW     ၂း၂
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၂း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္     ကက္ဂလီယာရီ

ခ်ီေယးဗိုး-လီေဗာ္ႏို
အသင္းအမည္     အဆင့္
ခ်ီေယးဗိုး     ၁၉
လီေဗာ္ႏို     ၁၆

B.R     ခ်ီေယးဗိုး L (-)
Goals     2 (50-)

အင္တာနက္အေလးေပးမႈ
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ခ်ီေယးဗိုး 10/11     သေရ  85/40     လီေဗာ္ႏို 3/1

Asianbookie ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအႀကိဳက္     သေရ
Fan     လီေဗာ္ႏို
Asian Tip     လီေဗာ္ႏို
Soccer Betting     လီေဗာ္ႏို
Soccerpick     ခ်ီေယးဗိုး
WDW     ၁း၁
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၁း၀
Myanmargoal အႀကိဳက္     ခ်ီေယးဗိုး

အင္တာ-ဆမ္ဒိုးရီးယား
အသင္းအမည္     အဆင့္
အင္တာ     ၄
ဆမ္ဒိုးရီးယား     ၁၈

B.R     အင္တာ 1 (50-)
Goals     3 (50+)

အင္တာနက္အေလးေပးမႈ
Sky မွ အေလးေပးမႈ     အင္တာ 4/11     သေရ  16/5     ဆမ္ဒိုးရီးယား 7/1

Asianbookie ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအႀကိဳက္     အင္တာ
Fan     အင္တာ
Asian Tip     အင္တာ
Soccer Betting     အင္တာ
Soccerpick     အင္တာ
WDW     ၃း၀
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၃း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္     အင္တာ

ဂ်ဴဗင္တပ္-အူဒီးနီးစ္
အသင္းအမည္     အဆင့္
ဂ်ဴဗင္တပ္     ၁
အူဒီးနီးစ္     ၁၁

B.R     ဂ်ဴဗင္တပ္ 1 (-)
Goals     3 (50+)

အင္တာနက္အေလးေပးမႈ
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဂ်ဴဗင္တပ္ 2/7     သေရ  15/4     အူဒီးနီးစ္ 17/2

Asianbookie ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအႀကိဳက္     ဂ်ဴဗင္တပ္
Fan     ဂ်ဴဗင္တပ္
Asian Tip     ဂ်ဴဗင္တပ္
Soccer Betting     ဂ်ဴဗင္တပ္
Soccerpick     ဂ်ဴဗင္တပ္
WDW     ၂း၀
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၂း၀
Myanmargoal အႀကိဳက္     ဂ်ဴဗင္တပ္

ဘြန္ဒစ္လီဂါ ပြဲစဥ္ (၁၄)

ဟန္ႏိုဗာ-ဖရန္႔ဖတ္
အသင္းအမည္     အဆင့္
ဟန္ႏုိဗာ     ၁၃
ဖရန္႔ဖတ္     ၁၅

B.R     Level
Goals     3 (50+)

အင္တာနက္အေလးေပးမႈ
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဟန္ႏုိဗာ 7/5     သေရ  12/5     ဖရန္႔ဖတ္ 15/8

Asianbookie ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအႀကိဳက္     သေရ
Fan     ဖရန္႔ဖတ္
Asian Tip     ဖရန္႔ဖတ္
Soccer Betting     ဖရန္႔ဖတ္
Soccerpick     ဖရန္႔ဖတ္
WDW     ၃း၀
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၁း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္     ဖရန္႔ဖတ္

ဂလတ္ဘက္-ဖ႐ိုင္းဘတ္
အသင္းအမည္     အဆင့္
ဂလက္ဘတ္     ၄
ဖ႐ိုင္းဘတ္     ၁၆

B.R     ဂလက္ဘတ္ 1 (50-)
Goals     3 (50+)

အင္တာနက္အေလးေပးမႈ
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဂလက္ဘတ္ 4/9     သေရ  100/30     ဖ႐ိုင္းဘတ္ 13/2

Asianbookie ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားအႀကိဳက္     ဖ႐ိုင္းဘတ္
Fan     ဖ႐ိုင္းဘတ္
Asian Tip     ဖ႐ိုင္းဘတ္
Soccer Betting     ဖ႐ိုင္းဘတ္
Soccerpick     ဂလက္ဘတ္
WDW     ၃း၀
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၂း၁
Myanmargoal အႀကိဳက္     ဖ႐ိုင္းဘတ္

လာလီဂါ ပြဲစဥ္ (၁၅)

ဘက္တစ္-ဗယ္လီကာႏို
အသင္းအမည္     အဆင့္
ဘက္တစ္     ၂၀
ဗယ္လီကာႏို     ၁၉

အင္တာနက္အေလးေပးမႈ
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဘက္တစ္ 19/20     သေရ  5/2     ဗယ္လီကာႏို 14/50

Asian Tip     ဗယ္လီကာႏို
Soccer Betting     ဗယ္လီကာႏို
Soccerpick     ဘက္တစ္
WDW     ၂း၀
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၁း၀
Myanmargoal အႀကိဳက္     ဘက္တစ္

ဂရာနာဒါ-ဆီးဗီးလား
အသင္းအမည္     အဆင့္
ဂရာနာဒါ     ၁၂
ဆီးဗီးလား     ၈

အင္တာနက္အေလးေပးမႈ
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဂရာနာဒါ 15/8     သေရ  9/4     ဆီးဗီးလား 29/20

Asian Tip     ဆီးဗီးလား
Soccer Betting     ဆီးဗီးလား
Soccerpick     ဆီးဗီးလား
WDW     ၂း၂
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၁း၂
Myanmargoal အႀကိဳက္     ဆီးဗီးလား

ဗလင္စီယာ-အိုဆာဆူနာ
အသင္းအမည္     အဆင့္
ဗလင္စီယာ     ၁၁
အိုဆာဆူနာ     ၁၅

အင္တာနက္အေလးေပးမႈ
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဗလင္စီယာ 4/9     သေရ  100/30     အိုဆာဆူနာ 13/2

Asian Tip     ဗလင္စီယာ
Soccer Betting     ဗလင္စီယာ
Soccerpick     ဗလင္စီယာ
WDW     ၂း၂
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၂း၀
Myanmargoal အႀကိဳက္     ဗလင္စီယာ

ဘီဘာအို-ဘာစီလိုနာ
အသင္းအမည္     အဆင့္
ဘီဘာအို     ၅
ဘာစီလိုနာ     ၁

အင္တာနက္အေလးေပးမႈ
Sky မွ အေလးေပးမႈ     ဘီဘာအို 4/1     သေရ  3/1     ဘာစီလိုနာ 8/13

Asian Tip     ဘာစီလိုနာ
Soccer Betting     ဘာစီလိုနာ
Soccerpick     ဘာစီလိုနာ
WDW     ၀း၁
Myanmargoal ခန္႔မွန္း     ၁း၂
Myanmargoal အႀကိဳက္     ဘီဘာအို

About ေတာင္ေပၚသား

ေတာင္ေပၚသား 007 has written 199 post in this Website..

   Send article as PDF