မာနဋီကာ

မာနဆုိသည့္ပုဒ္အား ဆရာဦးထြန္းျမင့္ေရးသည့္ ပါ႒ိသက္ေ၀ါဟာရအဘိဓာန္ထဲတြင္ ေထာင္လႊားျခင္း၊ေမာက္ေမာ္ျခင္း၊စိတ္ႀကီး၀င္ျခင္းဟု အဓိပါယ္ဖြင့္ဆုိထားသည္။
မာနဆုိသည္မွာ နာမ္ကိုမွီၿပီး ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေစတသိက္တစ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္။အကုသုိလ္ေစတသိက္(၁၄)ပါးထဲတြင္ အက်ံဳး၀င္သည့္ ေစတသိက္တစ္မ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္။

မာနအမ်ိဳးအစား(သံုးမ်ိဳး)
မာနကုိ အမ်ိဳးအစား သံုးမ်ိဳးခဲြျခားထားသည္။ယင္းတုိ႔မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။
၁။ေသယ်မာန္
မိမိကုိယ္ကုိ မိမိသာ ျမတ္သည္ဟု မာန္တက္ျခင္း။
၂။သဒိသမာန္
မိမိကုိယ္ကုိ တစ္ပါးသူတုိ႔ႏွင့္တန္းတူျဖစ္သည္ဟု မန္တတ္ျခင္း။

၃။ဟိနမာန္
မိမိကုိယ္ကုိမိမိ သူတုိ႔ေအာက္ယုတ္သည္ဟု မာန္တက္ျခင္း။

မာနဒီဂရီမ်ား
မာနကို ဒီဂရီအားျဖင့္ သံုးမ်ိဳးခဲြျခားထားပါေသးတယ္။ယင္းတုိ႔မွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္သည္။
၁။Ordinary Pride
ယင္းရုိးရုိးသာမန္မာန္တက္ျခင္းကုိ မာန ဟု ေခၚသည္။
၂။Super Pride
ယင္းကဲ့သုိ႔ အလြန္မာန္တက္ျခင္းအား မာနာတိမာန ဟု ေခၚသည္။
၃။Extraordinary
ယင္းကဲ့သုိ႔ အလြန္အက်ဴးမာန္တက္ျခင္းအား အတိမာနဟု ေခၚသည္။

မာနသည္ ေအာက္ပါေနရာတုိ႔အလုိက္လည္း ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။ယင္းတုိ႔မွာ
၁။ဇာတိမာန္
တစ္ခါတုန္းက အာရိယာန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ ဇာတိမာန္တက္ခဲ့ဖူးၾကသည္။ဒုတိယကမၻာစစ္တြင္းက ဂ်ာမနီမ်ား ဇာတိမာန္တက္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည္။နီပြန္ဆုိသည္မွာ ေနကဆင္းသည့္သည့္လူမ်ိဳးမ်ားဟု အမည္ရသည့္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ား ဇာတိမာန္တက္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည္။ယခုအခ်ိန္တြင္ ကုိရီးယားသူတုိ႔ အာရွတြင္ အလွဆံုးဟု မာန္တက္သကဲ့သုိ႔ ျဖစ္သည္။ယင္းသုိ႔ မိမိအမ်ိဳးကုိ အစြဲျပဳၿပီး မာန္တက္ျခင္းကုိ ဇာတိမာန္ဟု ေခၚသည္။
၂။ေဂါတၱမာန္
အႏြယ္အားအစြဲျပဳၿပီး မာန္တက္ျခင္းကို ေဂါတၱမာန္ဟု ေခၚသည္။အမ်ိဳးႏွင့္အႏြယ္မွာ မတူေပ။ျခားနားသည္။
၃။အာေရာဂ်ံမာန္
တခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ အနာေရာဂါကင္းျခင္းအေပၚ မာန္တက္ၾကသည္။က်န္းမာေရးေကာင္းျခင္းအေပၚ မာန္တက္ၾကသည္။ယင္းအား အာေရာဂ်ံမာန္တက္ျခင္းဟု ေခၚသည္။
၄။ေယာဗႏုမာန္
အရြယ္ႏုပ်ိဳျခင္းအေပၚဂုဏ္ျပဳရ္ မာန္တက္ျခင္းအား ေယာဗႏုမာန္တက္ျခင္းဟု ေခၚသည္။
၅။ဇီ၀ိတမာန္
အသက္ရွည္သည္ကုိ အစဲြျပဳၿပီး မာန္တက္ျခင္းအား ဇီ၀ိတိမာန္တက္သည္ဟုေခၚသည္။အသက္ရွည္သည့္လူမ်ိဳးမ်ားထဲတြင္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အေတာ္ေလး အသက္ရွည္ၾကေၾကာင္းေတြ႕ရွိရသည္။ယင္းဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ား ဇီ၀ိတိမာန္တက္ေၾကာင္းကုိမူ မုခ်မႀကံဳ႕ဖူးေသးေခ်။
၆။လာဘမာန္
ေငြေၾကးရႊင္ေပါမ်ားသည္ကုိ အစဲြျပဳၿပီး မာန္တက္ျခင္းအား လာဘမာန္ဟု ေခၚသည္။ယင္းကဲ့သုိ႔ လာဘမာန္ တက္သည့္သူမ်ားအား လက္ညိဳးထုိးမလဲြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။
၇။သကၠာရမာန္
အရုိအေသပူေဇာ္သကၠာရခံရျခင္းအေပၚ အစဲြျပဳၿပီး မာန္တက္ျခင္းအား သကၠာရမာန္တက္ျခင္းဟု ေခၚသည္။
ထုိင္ခံုတြင္ ဖင္ၿမဲခ်င္သည့္ ပုဂိဳလ္မ်ားတက္ေလ့ရွိသည့္ မာန္မာနတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။
၈။ဂရု၀ါရမာန္
သူတစ္ပါးတုိ႔ အေလးအျမတ္ျပဳရခံရသည္ကုိ အစဲြျပဳၿပီးမာန္တက္ျခင္းအား ဂရု၀ါရမာန္ဟု ေခၚသည္။တရုပ္ပညာရွိ ကြန္ျဖဴးရွပ္သည္ လူအမ်ား၏ အထက္တြင္ေနလုိေသာ သူသည္ ေျမႀကီးကဲ့သုိ႔က်င့္ရမည္ဟု ပံုပမာျပဳေျပာဆုိခဲ့ဖူးသည္ကုိ ေထာက္ခ်င့္ျခင္းအားျဖင့္ ဂရု၀ါရမာန္ကင္းေၾကာင္း ေတြ႕ရွိႏုိင္သည္။ပညာရွိတုိ႔ႏွင့္မာန္မာနသည္ ေရခဲမုန္႔ႏွင့္ငရုတ္သီးကဲ့သုိ႔ တဲြဖက္ မစားေကာင္းေသာ အရာမ်ားျဖစ္ၾကသည္။
၉။ပုရေကၡာရမာန္
ေခါင္းေဆာင္လုပ္ရသည္ကုိ တက္ေသာမာန္ျဖစ္သည္။ယင္းမာန္မာနအား အသက္ငယ္ငယ္ရြယ္ရြယ္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ေနရာရထားေသာ ခ်ာတိတ္မ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ရေလ့ရွိသည္။အမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေဆာင္ရ သည့္ ပရဟိတလုပ္ငန္းတြင္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ေခါင္းေဆာင္လုပ္ရသည္ကုိ ဂုဏ္ယူဂုဏ္ေမာက္ေနၾကသည့္ ပုတ္သင္ညိဳမ်ား မ်ားစြာ ရွိေနၾကသည္။
၁၀။ပရိ၀ါရမာန္
ယင္းမာန္မာနသည္ အၿခံအရံ၊အေပါင္းအသင္းတပည့္ပရိသတ္ေပါမ်ားသည္ကုိ အစဲြျပဳၿပီးတက္သည့္ မာန္မာနဟု ေခၚသည္။မိတ္ေဆြတစ္ေထာင္ရွိၿပီး ရန္သူတစ္ေယာက္ရွိလွ်င္ပင္ ေနာက္ေက်ာမလံုရသည့္ ေရွးစကားေဟာင္းကုိ ေထာက္ဆျခင္းျဖင့္ ပရိ၀ါရမာန္မတက္သင့္ေၾကာင္း သိရွိႏုိင္သည္။
၁၁။ေဘာဂမာန္
ယင္းမာန္သည္ ေငြေၾကးႏွင့္ပတ္သတ္ၿပီးမာန္တက္ျခင္းႏွင့္ဆင္တူယိုးမွားရွိေသာ္လည္း မဆုိင္ေခ်။ေဘာဂမာန္ဆုိသည္မွာ စည္းစိမ္ဥစၥာ၊Luxury assest ကုိဆုိလုိျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သတိမူသင့္သည္။
၁၂။၀ဏမာန္
ယင္းမာန္သည္ Queen မ်ား၊Belle မ်ား၊Model မ်ား၊Actors မ်ားတြင္ ေတြ႕ရွိရေလ့ရွိသည့္ အဆင္းရူပါေပၚ အစဲြျပဳၿပီးတက္သည့္မာန္မာနျဖစ္သည္။ယင္းမာန္မာနတက္သည့္ မိန္းကေလးမ်ားစြာ ရွိၾကသည္။ယင္းတုိ႔အား ခ်စ္သူလုပ္ရသည့္ဒုကၡမွာလည္း မေသးလွေခ်။
၁၃။သုတမာန္
အၾကားအျမင္၊ဗဟုသုတမ်ားျခင္းအေပၚအစဲြျပဳၿပီး တက္သည့္မာန္ကုိ သုတမာန္ဟု ေခၚသည္။
တျခားမာန္မာနမ်ားလည္း ရွိၾကေပေသးသည္။ပညာရွိျခင္းအေပၚ အစဲြျပဳၿပီး တက္သည့္မာန္၊သီလရွိျခင္းအေပၚအစဲြျပဳၿပီးတက္သည့္မာန္ဆုိၿပီး အစားစားရွိၾကေသးသည္။

မာန္မာနမထားထုိက္ေသာသူမ်ား
ခ်စ္သူအျခင္ျခင္း မာန္မာနမထားထုိက္ေပ။ထားလွ်င္ ကဲြတတ္သည္။အလားတူ လူတုိင္း မာန္မာန မထားသင့္ၾကေပ။

မာနဆုိသည္မွာ က်ဆံုးျခင္းလမ္းေၾကာင္းပင္ျဖစ္ၿပီး မာနႏွင့္မကင္းသည့္ လူသားတုိင္း မိမိတုိ႔ မာနမ်ားအား

တတ္ႏုိင္သမွ် ေလွ်ာ့သင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ေပသည္။ပညာရွင္တစ္ေယာက္အေနျဖင့္ မာနထားျခင္းသည္

ပညာမျပည့္၀သည့္သေဘာကို သက္ေဆာင္ၿပီး လူအမ်ား၏ ကဲ့ရဲ႕အထင္ေသးျခင္းကုိလည္း ခံရတတ္သည္။

ယင္းကား ပညာရွင္မွ မဟုတ္ မာန္မာနထားေသာ သူတုိင္း လူအထင္ေသးျခင္း၊ကဲ့ရဲ႕မလြတ္ျခင္းတုိ႔ ခံစားရမည္ျဖစ္သည္။

မာနႏွင့္ပတ္သတ္ေသာ ႏုိင္ငံတကာစကားပံုမ်ား

၁။စပိန္

ေယာက္က်ားတစ္ေယာက္သည္ မာန္မာနထားရွိျခင္းျဖင့္ လူမုန္းမ်ားျခင္း၊ကဲ့ရဲ႕ခံရျခင္းတုိ႔ကလဲြရ္ မည္သည့္အရာမွ

ရရွိမည္ မဟုတ္ေပ။

၂။အီတလီ

ဇာတိပုညဂုဏ္မာနထားရွိေသာ ေယာက္က်ားသည္ အာလူးပင္ႏွင့္

အလားသ႑ာန္တူသည္။အေကာင္းဆံုးအစိတ္အပုိင္းသည္ ေျမေပၚတြင္ တည္ရွိေနေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

၃။ဂ်ပန္

အကယ္ရ္ ေယာက္က်ားတစ္ေယာက္သည္ ျမင့္ျမတ္ႀကီးက်ယ္ေနပါက သူ႕၏ အေစခံေခြးသည္ပင္ မာနအရိပ္အေရာင္

လႊမ္းေနတတ္သည္။

၄။အဂၤလိပ္

က်က္သေရရွိျခင္းသီရိႏွင့္မာန္မာနတုိ႔သည္ တစ္ဂူထဲ ႏွစ္ေကာင္ မေအာင္းေပ။

၅။တရုတ္

မာန္မာနထားျခင္းသည္ ေလွ်ာ့ပါးက်ဆင္းေစၿပီး ျဗဟၼစုိရ္တရားထားျခင္းသည္သာ တုိးပြားေစတတ္သည္။

ဆုိခဲ့သည့္အတုိင္း ထပ္ဆင့္ဆုိရလွ်င္ လူတုိင္း မာန္မာနမထားသင့္ေၾကာင္း ဆုိျငား စာေရးသူကုိယ္တုိင္

ရံဖန္ရံခါ မာနတက္မိေၾကာင္းကုိ ရုိးသားစြာ ၀န္ခံလုိသည္။သုိ႔ေသာ္ တတ္အားသမွ် ႏွိပ္ခ် ႏွိပ္ကြပ္ေနေၾကာင္း

ေျပာၾကားရင္း စာရႈ႕သူအေပါင္း တတ္အားသမွ် မာန္မာနကင္းေစလုိေသာ ေစတနာျဖင့္…….။

ေလးစားစြာျဖင့္

ေသြးနက္

About mr.dark blood

mr.dark blood has written 10 post in this Website..

Freelance writer