– လူနည္းစုတိုင္ရင္းသားႏွင့္ အတိုက္အခံေတြကို ခဲြျခားဖိႏိွပ္ခဲြျခားဆက္ဆံတာကို အဏာရွင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖဲြ႕က တာ၀န္ယူတယ္…

– လူနည္းစုအရင္းႏီွးနည္းနည္းစီပြါးေရးသမားေတြကို ခရိုနီဓနရွင္ေတြက ခဲြျခားဖိႏိွပ္ဆက္ဆံဖို႕ တာ၀န္ယူတယ္….

– လူနည္းစုဘာသာ၀င္မ်ားႏွင့္လူနည္းစုလြတ္လပ္စြာယံုၾကည္ခ်က္ရိွသူမ်ားကို ခဲြျခားဖိႏိွပ္ဆက္ဆံတာကိုၾကေတာ့… ရိုးရာဗုဒ(Buddha) ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားက တာ၀န္ယူတယ္….

ဒါေၾကာင့္ႏိုင္ငံကို …..အထက္ပါ…

(၁) အဏာရွင္
(၂) ဓနရွင္
(၃) ဘာသာေရွး အရွင္ စသည့္လူတန္းစား သံုးရပ္ေတြက တာ၀န္ခဲြေ၀ၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေနၾကတယ္….
အထက္ပါလူတန္းစားေတြဟာ မရိုသားေသာသူ…ေကာက္က်င့္ေသာသူ…လူလိမ္….လူေကာက္မ်ား
ျဖစ္ၾကပါသည္….ေၾသာ္ဒါေၾကာင့္ ဒီလူတန္းစား(၃)ရပ္ႀကီးစိုးေနသေရႊ႕ ႏိုင္ငံလြတ္ေျမာက္ေအးခ်မ္းမည္မဟုတ္ေသးပါ…..

” ပညာမဲ႕သူ ႀကီးစိုးမူကား လက္ေအာက္ငယ္သား ဆင္းရဲရ၏”
” ပညာမဲ႕သူ အုပ္စိုးမူကား လက္ေအာက္ငယ္သား ႏွင္းျပားျဖစ္၏”…..

About Ko out of...

Ko out of... has written 91 post in this Website..