မၾကာမီ ၂၀၁၃ သည္ အတိတ္ျဖစ္ေတာ့မည္။

မၾကာမီ ၂၀၁၄ သည္ ပစၥဳပၸန္ျဖစ္ေတာ့မည္။

မၾကာမီ ၂၀၁၅ သည္ အနာဂတ္ ျဖစ္ေတာ့မည္။

အတိတ္သည္၎ ပစၥဳပၸန္သည္၎ အနာဂတ္သည္၎

က်ေတာ္တို႕ ျဖတ္သန္းခဲ႕မည္ ေရာက္ရွိလာမည္ ေမ်ာ္ၾကည့္ရမည္။

နိုင္ငံေရးအျမင္ျဖင့္ျမင္ၾကည့္ပါလ်ွင္ တစ္ဦးနွင့္တစ္ဦး တစ္ဖဲြ႕ႏွင့္တစ္ဖဲြ႕

ၾကည့္ျမင္သုံးသပ္ပုံျခင္းမတူနိုင္။ သို႕ေသာ္တူညီေသာ

ေမ်ာ္လင့္ေသာ ေတာင့္တေသာ အခ်က္မွာကား ေယဘုယ်အားျဖင့္

ၿခံဳလိုက္ပါကတူညီမည္ဟု ယုံၾကည္ပါသည္။ထိုအခ်က္ကား

၁။ အစိုးရမဟုတ္ေသာ သို႕ အာဏာလက္ဝယ္မရွိေသာ နိုင္ငံေရး

တက္ၾကြလူပ္ရွားသူ မ်ား အားလုံး၏ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္သည္

စစ္တပိုင္းအစုိးရ လုံးဝဥႆ ုံ ျပဳတ္က်ေရးသည္သာ ျဖစ္သည္။

၂။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ လက္ရွိ အာဏာရ စစ္တပိုင္းပါတီသည္

နိုင္ငံေရးလူပ္ရွားသူအားလုံ၏ ရည္မွန္းခ်က္ကို အထက္ပါအတိုင္း

ရႈ႕ျမင္ၿပီးျဖစ္၍ မျဖစ္မေန နည္းစုံသုံး၍ ဆက္လက္ရပ္တည္

နိုင္ေရးျဖစ္သည္။

အထက္ပါအခ်က္ မ်ားကို ဆင့္ပြားသုံးသပ္ရလ်ွင္-

a. အစိုးရသည္ ကုလားထိုင္ကို မထိသ၍ ေအးေအးေဆးေဆး

ျဖစ္သလို။

b. အႀကီးဆုံးအတိုက္အခံပါတီကလည္း ေခါင္းေဆာင္ကို

ကုလားထိုင္ကဲ႕သို႕ လုံးဝအထိမခံပါဘူး။

ခ်ဳပ္လိုက္ရင္ေတာ့ တသတ္မတ္ထိုင္ခုံ နဲ႕ တဦးတည္းပုဂၢဳလ္ေရးဆည္းကပ္မူ႕။

ဒီႏွစ္ခုက လက္ခံနိုင္သည္ျဖစ္ေစ မခံနိုင္သည္ျဖစ္ေစ

က်ေတာ္တို႕ တိုင္းျပည္ရဲ႕

နိုင္ငံေရး အတိတ္

နိုင္ငံေရး ပစၥဳပၸန္

နိုင္ငံေရး အနာဂတ္

သာျဖစ္ေတာ့သည္မို႕ ……………………………………………။

မင္း ခန္႔ ေက်ာ္

About မင္း ခန္႔ ေက်ာ္

has written 83 post in this Website..

ျမန္မာျပည္တြင္ေမြးသည္။ ျမန္မာျပည္တြင္အရြယ္ေရာက္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ျမန္မာလိုေတြးၿပီး ျမန္မာလိုေျပာတတ္သည္။