circular-view-wallpapers_13876_1920x1200
ကၽြန္မတို႔အားလံုး အသက္ရွင္သန္ေရးအတြက္ သန္႔ရွင္းေသာ ေလႏွင့္ ေရတို႔ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည္မွာ အားလံုး အသိပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္မတို႔အားလံုး စားသံုးေသာ အစားအစာမ်ားကို ေျမေပၚတြင္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴရသလို ေရေအာက္မွာလည္း ဖမ္းယူရပါသည္။ ခ်ည္ထည္၊ ပိုးထည္၊ သားေရႏွင့္ သိုးေမြး စသည့္ အ၀တ္အထည္မ်ားကို အပင္မ်ားႏွင့္ တိရစၦာန္မ်ားမွ ရရွိပါသည္။ ဒါ့အျပင္ အုတ္၊ ေက်ာက္၊ သဲ၊ သစ္၊ ၀ါး၊ ဘိလပ္ေျမ၊ သံထည္ စသည့္ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ေျမႀကီးႏွင့္ သစ္ေတာမ်ားမွ ရရွိပါသည္။ ကၽြန္မတို႔အားလံုး အသက္ေမြး၀မ္း ေက်ာင္းအတြက္ အဓိက ေျမျပင္ႏွင့္ ေရျပင္ကို အားထားရပါသည္။ ၿမိဳ႕ေနလူထုသည္လည္း သဘာ၀ကို မွီခိုရပါသည္။ ယခုေနာက္ပိုင္း လူေနထူထပ္မႈည္ အဆမတန္ မ်ားျပားလာသျဖင့္ ၿမိဳ႕မ်ား၊ နယ္မ်ား၊ ေတာရြာ မ်ားမွာပါ အိမ္ေျခမ်ား မ်ားျပားလာေပသည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား ေမာင္းႏွင္ရန္အတြက္ ရုပ္ၾကြင္းေလာင္စာ မ်ားကို အသံုးျပဳရသလို စား၀တ္ေနေရးအတြက္ အိမ္ႏွင့္ ရံုးခန္းမ်ားအတြက္ပါ လိုအပ္ေသာ စြမ္းအင္မ်ားကို ေက်ာက္မီးေသြးမ်ား မီးရႈိ႕ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဆည္မ်ား၊ တာတမံမ်ားအတြင္းသို႔ ေလွာင္ထားေသာ ေရမ်ား စီးဆင္းေစျခင္းျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ဒါ့အျပင္ လူသံုးေဆး၀ါးမ်ားသည္လည္း အပင္မ်ား၊ အျမစ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ တိုက္ရိုက္ထုတ္လုပ္ထားၾကပါေသးသည္။ ထုိ႔ေနာက္ စက္ရံုမ်ားစြာတို႔မွာလည္း သဘာ၀ကုန္ၾကမ္းမ်ားကုိ အသံုးျပဳလ်က္ ကုန္ေခ်ာမ်ား ထုတ္လုပ္ေနၾကျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။
သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္သည္ ကၽြန္မတို႔ က်န္းမာေရးအတြက္ အလြန္တရာ အေရးႀကီးလွပါသည္။ ေလထု၊ ေရထုႏွင့္ အစားအစာမ်ား အဆိပ္သင့္ေနလွ်င္ ကၽြန္မတို႔ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕ယြင္းလာၿပီး အလုပ္ ပ်က္ကြက္မည္။ အလုပ္မလုပ္ႏုိင္ပါက တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ၏ ၀င္ေငြမ်ားသည္လည္း ေလ်ာ့က်လာမည့္ အျပင္ က်န္းမာေရး မေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ ေဆးကုသစရိတ္သည္လည္း ပိုမိုတိုးျမွင့္ကုန္က်မည္မွာ ဧကန္ အမွန္ပင္ ျဖစ္ေပသည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ဆံုးရႈံးေနၾကရပါသည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္သည္ လူသားမ်ားအတြက္ ဘ၀တြင္ အရည္အေသြးျမင့္မားေရး အတြက္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါ၀င္လ်က္ ရွိပါသည္။ ေတာင္တန္းမ်ား၊ သစ္ပင္မ်ား၊ ေရတြင္းေရကန္မ်ား၊ ျမစ္မ်ား၊ ေခ်ာင္းမ်ား၊ ရင္ျပင္မ်ားႏွင့္ ေလ့က်င့္ခန္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္ သန္႔ရွင္းလတ္ဆတ္ေသာ စိမ္းလန္းစိုျပည္ၿပီး ေအးခ်မ္းဆိတ္ၿငိမ္ေသာ ေနရာေလးမ်ား အထူးလိုအပ္လွပါသည္။
ၿမိဳ႕မ်ားသည္ ေတာရြာမ်ားထက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ညစ္ညမ္းေစေသာ ဓာတ္သတၱဳမ်ား အမ်ားအျပား ထုတ္လႊတ္ရာ ေနရာျဖစ္ၿပီး လူအမ်ားအျပားသည္ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် သဘာ၀ေလထက္ ညစ္ညမ္းေသာ၊ ေဘးထြက္ဆုိးက်ဳိးမ်ားေသာ ေလမ်ားကိုသာ ရွဴရႈိက္ေနရပါသည္။ ႏုိင္ငံတစ္၀ွမ္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္မႈ လွ်င္ျမန္လာသည္ႏွင့္အမွ် သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား ေလ်ာ့ပါးလာသကဲ့သို႔ ျမစ္မ်ား၊ ေရကန္မ်ား၊ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ေျမယာပ်က္စီးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္သစ္မ်ား ေပၚထြက္လာၿပီး ေခတ္မီ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား၊ ျမန္ဆန္လြယ္ကူေသာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မႈမ်ား၊ သန္႔ရွင္းေသာ ေရေပးေ၀ေရးစနစ္မ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီညြတ္ေသာ သန္႔ရွင္းေရးစနစ္မ်ား ေနရာအႏွံ႔အျပားမွ ေပၚထြန္းလာသျဖင့္ ေကာင္းက်ဳိးမ်ား ခံစားရပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္အတူ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား စက္ရံုမ်ားႏွင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား စက္မႈကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားအျပား ေပၚေပါက္လာသကဲ့သို႔ ထိုအက်ဳိးဆက္မ်ားေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္ညစ္ညမ္းမႈမ်ားတိုးပြားလာၿပီး လူဦးေရထူထပ္ မ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ အိမ္မ်ားႏွင့္ ပရိေဘာဂမ်ားအတြက္ သစ္သားလိုအပ္မႈသည္လည္း အဆမတန္ ျမင့္တက္လာကာ စြမ္းအင္မ်ားလည္း ပိုမိုလုိအပ္လာပါသည္။
ၿမိဳ႕ျပအိမ္ရာမ်ား တိုးခ်ဲ႕လာျခင္းေၾကာင့္ သဘာ၀ရြံ႕၊ ညႊန္ေတာမ်ားႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ားႏွင့္ သတၱ၀ါမ်ဳိးမ်ား ေနထိုင္ေပါက္ဖြားရာေနရာမ်ား ပ်က္စီးေလ်ာ့နည္းလာပါသည္။ လူအမ်ားစားသံုးမႈမွ အမႈိက္ သရိုက္မ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာပါသည္။ သို႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈတစ္ရပ္ကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရန္ လုိအပ္လာပါသည္။ ေနာင္အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္သစ္မ်ားအတြက္ သဘာ၀အရင္းအျမစ္မ်ား လံုလံုေလာက္ေလာက္ ထားရွိႏုိင္ၿပီး လက္ရွိသဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကို ပ်က္စီးမႈ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ ၀ိုင္း၀န္းလုပ္ေဆာင္ေစခ်င္ပါသည္။ကၽြန္မတို႔ ကမၻာေျမႀကီးသည္လည္း လူဦးေရးတိုးပြား မ်ားျပားလာမႈေၾကာင့္ သစ္ေတာမ်ားကို စိုက္ခင္းမ်ားအျဖစ္ ႏုတ္ထြင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားလာသည့္အျပင္ စိုက္ခင္းမ်ားတြင္လည္း အထြက္ႏႈန္းတိုးရန္အတြက္ ဓာတ္ ေျမၾသဇာႏွင့္ ပိုးသတ္ေဆးသံုးစဲြမႈမ်ား ျမင့္တက္လာကာ သက္ရွိမ်ား အဆိပ္သင့္ျခင္း၊ ေရထုႏွင့္ ေျမထု အရည္ အေသြးမ်ား ပ်က္စီးယုတ္ေလ်ာ့လာျခင္းမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစပါသည္။
ႏိုင္ငံတစ္၀ွမ္း လူသားတိုင္းကိုယ္စီ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းက်မည္ဆိုလွ်င္ သဘာ၀ ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို အနည္းႏွင့္အမ်ားအလိုက္ ကာကြယ္တားဆီႏုိင္ေပမည္။ ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ကေနဒါႏုိင္ငံ တစ္၀ွမ္းမွာ ဧပရယ္လ ၂၂ ရက္ေန႔ေရာက္တိုင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးေန႔အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ သည္ကို သိရွိရသလို ႏုိင္ငံတိုင္းမွာလည္း ယခုလိုမ်ဳိးေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္ၾကၿပီး လူတိုင္းကိုယ္စီ ေဆာင္ရြက္ သြားၾကလွ်င္ျဖင့္ လူသားတိုင္းအတြက္ ပိုမိုအက်ဳိးထူးကို ခံစားရမည္ ျဖစ္ေပသည္။ သစ္ေတာမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္လည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ဂရုစိုက္သင့္ပါသည္။ သစ္ပင္အမ်ားအျပားကို ခုတ္လွဲပါက သစ္ေတာမ်ား ျပဳန္းတီးမႈမ်ားျဖစ္မည့္အျပင္ သစ္ပင္မ်ားသည္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာေသာအခါ ေရအေျမာက္အျမားကို စုပ္ယူမထိန္းသိမ္းထားႏုိင္ေသာသျဖင့္ အနီးရွိ ရြာမ်ား၊ ၿမိဳ႕မ်ား၊ ေဒသမ်ားတြင္ ေရလွ်ံမႈမ်ား၊ ေတာင္ၿပိဳမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ဒီေရသစ္ေတာမ်ားကို ထင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳျခင္းေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ေရငန္ပုစြန္မ်ား ေမြးျမဴရန္ ေနရာအတြက္ ျဖစ္ေစ အလြန္႔အကၽြံခုတ္လွဲပါက ဆိုက္ကလုန္းႏွင့္ အျခားမုန္တိုင္းမ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းမ်ား အလြန္တရာမွ နည္းပါးသြားၿပီး လူသားတို႔အတြက္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို လက္ယပ္ေခၚသလို ျဖစ္လာေပမည္။ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္ကို သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းျခင္းျဖင့္ ကာကြယ္တားဆီးႏုိင္ေပသည္။ ကၽြန္မတို႔သည္လည္း တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ေဆာင္ရြက္ၾကမည္ဆိုလွ်င္ျဖင့္ ျဖစ္ေပၚလာမည့္ သဘာ၀ေဘးအႏၱရာယ္မ်ားကို တြန္းလိုက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ကၽြန္မတို႔ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည့္အရာမ်ားက လူတိုင္း လူတိုင္း ကိုယ့္ၿမိဳ႕၊ ကိုယ့္ေဒသမ်ားတြင္ အပင္မ်ား စိုက္ပ်ဳိးျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မလိုအပ္ပဲ သစ္ပင္ႀကီးမ်ားကို ခုတ္လွဲခြင့္မျပဳျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ (အႏၱရာယ္ရွိ အပင္မ်ားကို မဆိုလိုပါ။) လမ္းမ်ား၊ အိမ္မ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ား၊ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အမႈိက္သရိုက္မ်ား၊ ကြမ္းတံေတြးမ်ား၊ စည္းမဲ့ကမ္းမဲ့ ေဆးလိပ္ေသာက္ၿပီး စြန္႔ပစ္ျခင္းမ်ားကို ေရွာင္ရွား၍ လည္းေကာင္း၊ ထို႔ေနာက္ ၿမိဳ႕ေတာ္အဂၤါရပ္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီစြာ အမႈိက္ပုန္းမ်ားကို အစားအေသာက္ စြန္႔ပစ္ရန္တို႔တြင္ ထားရွိေပးေသာ ေနရာမ်ားတြင္သာ စည္းကမ္းတက် စြန္႔ပစ္ၾကရန္ လိုအပ္သည့္အျပင္ ယခုအခါ လမ္းမ်ား ျပဳျပင္မြမ္းမံေနစဥ္အတြင္း ျဖတ္သြားျဖတ္လာျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ကြမ္း တျဗစ္ျဗစ္ေထြးျခင္း မ်ားကိုလည္္း မျပဳလုပ္ၾကရန္ လိုအပ္လွပါသည္။ ဒါ့အျပင္ ၿမိဳ႕ရြာအလိုက္ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ား ျဖန္႔ေ၀ၿပီးေသာေနရာ မ်ားတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးမ်ားကို အသံုးမျပဳေသာအခ်ိန္မ်ားတြင္ ေသေသခ်ာခ်ာ ပိတ္သင့္ေပသည္။ ဒါမွသာ မီးေဘးအႏၱရာယ္မ်ား က်ေရာက္မည့္ေဘးမွ ကင္းစင္မည့္အျပင္ မလိုလားအပ္ေသာ ကုန္က်စရိတ္မ်ားလည္း သက္သာပါမည္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ သတိမမူ ဂူမျမင္ဆိုသလို အသံုးျပဳၿပီးေသာ ေရဘုံဘိုင္ ေခါင္းမ်ားကိုလည္း ေသခ်ာ က်နစြာ ပိတ္ဖို႔ ေမ့ေလ်ာ့တတ္ၾကပါသည္။ အေရးႀကီးဆံုးႏွင့္ လူတိုင္း ေဆာင္ရြက္ရမည့္အရာမ်ားကေတာ့ လူအမ်ား အသံုးျပဳရန္အတြက္ ရထားမ်ား၊ ယာဥ္ကားလိုင္းမ်ား စီစဥ္ထားရွိျခင္းေၾကာင့္ လူအမ်ားသည္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မ်ားမွ ကင္းေ၀ေစရန္အတြက္ တတ္ႏုိင္သမွ် ကိုယ္ပိုင္ကားမ်ားကို အသံုးမျပဳဘဲ ရထားျဖင့္ ျဖစ္ေစ၊ အမ်ားျပည္သူစီး ယာဥ္လိုင္းမ်ားျဖင့္ ျဖစ္ေစ သြားေရာက္ျခင္းေၾကာင့္ ကားလမ္း ပိတ္ျခင္း၊ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ဒုကၡမွ ကင္းေ၀းၾကမည္ ျဖစ္ေပသည္။ ဟိုတစ္ေလာက စာေစာင္မ်ားတြင္ ကိုယ္ပိုင္ယာဥ္မ်ား မသုံးစဲြရေန႔အျဖစ္ သတ္မွတ္တာကို ဖတ္ရႈမိၿပီး အလြန္တရာမွ ၀မ္းသာေနမိတုန္း အစီအစဥ္ပ်က္သြားသည့္ သတင္းကို ထပ္မံဖတ္ရႈလုိက္ရပါသည္။ ဒီလိုေန႔မ်ဳိးမ်ားကို သတ္မွတ္ေပးသင့္သည္လို႔ ကၽြန္မ ျမင္မိပါသည္။ ေန႔စဥ္ အလုပ္သြား အလုပ္ျပန္ လက္လုပ္လက္စား ဘ၀မ်ားသည္ ကားၾကပ္ေသာဒဏ္၊ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔ေသာ ဒဏ္မ်ားကို ေန႔စဥ္ ခံစားေနရပါသည္။
အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ နည္းပါးသည့္ နည္းပညာမ်ား၊ စြမ္းအင္းသံုးစဲြမႈ သက္သာေသာ ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေရြးခ်ယ္လ်က္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းအားျဖင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ျပႆနာမ်ားကို စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအားျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ တိုင္းျပည္မ်ားႏွင့္ ၎တို႔၏ စီးပြားေရးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္း၊ အိမ္ေကာင္းမ်ားတြင္ ေနထုိင္ရျခင္း၊ ေတာရြာမ်ားမွ ၿမိဳ႕သစ္မ်ား၊ ရပ္ကြက္မ်ား ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမ်ားႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ကားမ်ား လူတိုင္း စီးနင္းႏုိင္ရယုံ မွ်သာမက သန္႔ရွင္းေကာင္းမြန္ေသာ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ကိုပါ လူသားတိုင္း ရရွိလာႏုိင္ၾကမည္မွာ မုခ်ဧကန္ အမွန္ပင္ ျဖစ္လာမည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆရင္း လူသားတိုင္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းၾကေစဖို႔ တိုက္တြန္းေရးသားလိုက္ရပါေတာ့သည္။
မေနာျဖဴေလး

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 938 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။