၁။တန္ခူးလ(Dagu/dagu:/) –                            ၀၅း၀၀ နာရီ(05:00AM)

“德股月”(缅历第一月) 上午五点

၂။ကဆုန္လ(Kahson/kahsoun/)-                      ၀၄း၅၀ နာရီ(04:50AM)

“格松月”(缅历第二月) 上午四点五十分

၃။နယုန္လ(Nayon/najoun/)-                           ၀၄း၄၀ နာရီ(04:40AM)

“纳容月”(缅历第三月) 上午四点四十分

၄။၀ါဆုိလ(Wazo/wazou/)        – ၀၄း၃၀ နာရီ(04:30AM)

瓦梭月(缅历第四月) 上午四点半

၅။၀ါေခါင္လ(Wagaung/wagaun/)-                    ၀၄း၄၀ နာရီ(04:40AM)

“瓦康月”(缅历第五月) 上午四点四十分

၆။ေတာ္သလင္းလ(Tawthalin/todhalin:/)-           ၀၄း၅၀ နာရီ(04:50AM)

“多德灵月”(缅历第六月) 上午四点五十分

၇။သီတင္းကၽြတ္လ(Thadingyut/dhadin:gju¢/)-     ၀၅း၀၀ နာရီ(05:00AM)

德丁聚月(缅历第七月) 上午五点

၈။တန္ေဆာင္မုန္းလ(Dazaunmon/dazaunmoun:/)-       ၀၅း၁၀ နာရီ(05:10AM)

“德桑梦月”(缅历第八月) 上午五点十分

၉။နတ္ေတာ္လ(Nadaw/nado/)-                                ၀၅း၂၀ နာရီ(05:20AM)

“纳多月”(缅历第九月) 上午五点二十分

၁၀။ျပာသုိလ(Pyatho/pja dhou/)- ၀၅း၃၀ နာရီ(05:30AM)

“巴朵月”(缅历第十月) 上午五点半

၁၁။တပုိ ့တဲြလ(Dabodwe/dabou.dwe:/)-            ၀၅း၂၀ နာရီ(05:20AM)

德波兑月(缅历第十一月) 上午五点二十分

၁၂။တေပါင္းလ(Dabaung/dabaun:/)-                 ၀၅း၁၀ နာရီ(05:10AM)

“德榜月”(缅历第十二月) 上午五点十分

About Visesa

Ashin Revata has written 22 post in this Website..

arriving in China to study the Chinese Language.