အဘေဖါ ရဲ႕ နယူးဇီလန္သြား

Cruise ေတာလား – ၉ ( At Sea ) ။

 

၁၃ – ၁၂ – ၂၀၁၃ ။

 

Galley Tour ၿပီး ၊ ေန႕လည္စာ စားၿပီးတဲ႕ အခါက်ေတာ႕ ၊

အခန္းထဲကို ျပန္ၿပီး ခဏ အနားယူၾကပါတယ္ ။

 

ေန႕လည္ ၂ / ၃ နာရီေလာက္က်ေတာ႕ ၊ ပ်င္းလာတာႏွင္႕ ၊

သေဘၤာ တစ္စီးလံုးကို လွည္႕ပါတ္ ေလ်ွာက္ၾကည္႕မိပါတယ္ ။

 

သေဘၤာေပၚမွာေတာ႕ ၊ ေနရာအႏွံ႕မွာ ၊

အရက္ ၊ စီးကရက္ ၊ အိတ္ ၊ နာရီ ၊ လက္ဝတ္ရတနာ အစ ႐ွိသျဖင္႕ ၊

ဆိုင္ႀကီးေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ႐ွိေနပါတယ္ ။

 

ဇိမ္ခံ သေဘၤာေပၚမွာ ေရာင္းတာမို႕လို႕ ေစ်းတင္ထားမယ္ ထင္မိေပမယ္႕ ၊

တကယ္က ၊ သူတို႕ က အေကာက္ခြန္ Custom Duty Free မို႕လို႕ ၊

အၾကမ္ဖ်င္း ၊ ကုန္းေပၚကေစ်းထက္ေတာင္ နဲနဲ သက္သာသလိုပါဘဲ ။

 

9 အရက္ ၊ စီးကရက္ ၊ အိတ္ ၊ နာရီ ၊ လက္ဝတ္ရတနာ အစ ႐ွိသျဖင္႕ ၊ ဆိုင္ႀကီးေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ႐ွိေနပါတယ္ 1 ။

 

9 အရက္ ၊ စီးကရက္ ၊ အိတ္ ၊ နာရီ ၊ လက္ဝတ္ရတနာ အစ ႐ွိသျဖင္႕ ၊ ဆိုင္ႀကီးေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ႐ွိေနပါတယ္ 1 ။

9 အရက္ ၊ စီးကရက္ ၊ အိတ္ ၊ နာရီ ၊ လက္ဝတ္ရတနာ အစ ႐ွိသျဖင္႕ ၊ ဆိုင္ႀကီးေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ႐ွိေနပါတယ္ 1 ။

9 အရက္ ၊ စီးကရက္ ၊ အိတ္ ၊ နာရီ ၊ လက္ဝတ္ရတနာ အစ ႐ွိသျဖင္႕ ၊ ဆိုင္ႀကီးေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ႐ွိေနပါတယ္ 2 ။

 

9 အရက္ ၊ စီးကရက္ ၊ အိတ္ ၊ နာရီ ၊ လက္ဝတ္ရတနာ အစ ႐ွိသျဖင္႕ ၊ ဆိုင္ႀကီးေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ႐ွိေနပါတယ္ 2 ။

9 အရက္ ၊ စီးကရက္ ၊ အိတ္ ၊ နာရီ ၊ လက္ဝတ္ရတနာ အစ ႐ွိသျဖင္႕ ၊ ဆိုင္ႀကီးေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ႐ွိေနပါတယ္ 2 ။

9 အရက္ ၊ စီးကရက္ ၊ အိတ္ ၊ နာရီ ၊ လက္ဝတ္ရတနာ အစ ႐ွိသျဖင္႕ ၊ ဆိုင္ႀကီးေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ႐ွိေနပါတယ္ 3 ။

 

9 အရက္ ၊ စီးကရက္ ၊ အိတ္ ၊ နာရီ ၊ လက္ဝတ္ရတနာ အစ ႐ွိသျဖင္႕ ၊ ဆိုင္ႀကီးေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ႐ွိေနပါတယ္ 3 ။

9 အရက္ ၊ စီးကရက္ ၊ အိတ္ ၊ နာရီ ၊ လက္ဝတ္ရတနာ အစ ႐ွိသျဖင္႕ ၊ ဆိုင္ႀကီးေပါင္း ေျမာက္မ်ားစြာ ႐ွိေနပါတယ္ 3 ။

 

ထူးျခားတာ တစ္ခုကေတာ႕ ၊ သေဘၤာေပၚက ၊ ေနရာအႏွံ႕မွာ ၊

ပန္းခ်ီ ပန္းပု အႏုလက္ရာ အလွအပ မ်ိဳးစံု ႏွင္႕ အလွ ဆင္ယင္ထားၿပီး ၊

အဲဒီ အႏု လက္ရာ ပစၥည္းေတြကို ၊ ဝယ္လိုရင္လည္း ေရာင္းပါတယ္ ။

 

9 သေဘၤာ ေနရာအႏွံ႕မွာ ၊ ပန္းခ်ီ ပန္းပု အႏုလက္ရာ အလွအပ မ်ိဳးစံု ႏွင္႕ အလွ ဆင္ယင္ထားၿပီး ၊ အဲဒီ အႏု လက္ရာ ပစၥည္းေတြကို ၊ ဝယ္လိုရင္လည္း ေရာင္းပါတယ္ 1 ။

 

9 သေဘၤာ ေနရာအႏွံ႕မွာ ၊ ပန္းခ်ီ ပန္းပု အႏုလက္ရာ အလွအပ မ်ိဳးစံု ႏွင္႕ အလွ ဆင္ယင္ထားၿပီး ၊ အဲဒီ အႏု လက္ရာ ပစၥည္းေတြကို ၊ ဝယ္လိုရင္လည္း ေရာင္းပါတယ္ 1 ။

9 သေဘၤာ ေနရာအႏွံ႕မွာ ၊ ပန္းခ်ီ ပန္းပု အႏုလက္ရာ အလွအပ မ်ိဳးစံု ႏွင္႕ အလွ ဆင္ယင္ထားၿပီး ၊ အဲဒီ အႏု လက္ရာ ပစၥည္းေတြကို ၊ ဝယ္လိုရင္လည္း ေရာင္းပါတယ္ 1 ။

9 သေဘၤာ ေနရာအႏွံ႕မွာ ၊ ပန္းခ်ီ ပန္းပု အႏုလက္ရာ အလွအပ မ်ိဳးစံု ႏွင္႕ အလွ ဆင္ယင္ထားၿပီး ၊ အဲဒီ အႏု လက္ရာ ပစၥည္းေတြကို ၊ ဝယ္လိုရင္လည္း ေရာင္းပါတယ္ 2 ။

 

9 သေဘၤာ ေနရာအႏွံ႕မွာ ၊ ပန္းခ်ီ ပန္းပု အႏုလက္ရာ အလွအပ မ်ိဳးစံု ႏွင္႕ အလွ ဆင္ယင္ထားၿပီး ၊ အဲဒီ အႏု လက္ရာ ပစၥည္းေတြကို ၊ ဝယ္လိုရင္လည္း ေရာင္းပါတယ္ 2 ။

9 သေဘၤာ ေနရာအႏွံ႕မွာ ၊ ပန္းခ်ီ ပန္းပု အႏုလက္ရာ အလွအပ မ်ိဳးစံု ႏွင္႕ အလွ ဆင္ယင္ထားၿပီး ၊ အဲဒီ အႏု လက္ရာ ပစၥည္းေတြကို ၊ ဝယ္လိုရင္လည္း ေရာင္းပါတယ္ 2 ။

 

အဲဒီထဲက ပန္းခ်ီ ဆိုင္တစ္ခုမွာဆိုရင္ ၊ သူတို႕ရဲ ပန္းခ်ီကားေတြကို ၊

Auction ေလလံ ပစ္တဲ႕ပြဲ က်င္းပေနတာေတာင္ ေတြ႕ခဲ႕ရပါတယ္ ။

 

9 ပန္းခ်ီ ဆိုင္တစ္ခုမွာ ၊ သူတို႕ရဲ ပန္းခ်ီကားေတြကို ၊ Auction ေလလံ ပစ္တဲ႕ပြဲ 1 ။

 

9 ပန္းခ်ီ ဆိုင္တစ္ခုမွာ ၊ သူတို႕ရဲ ပန္းခ်ီကားေတြကို ၊ Auction ေလလံ ပစ္တဲ႕ပြဲ 1 ။

9 ပန္းခ်ီ ဆိုင္တစ္ခုမွာ ၊ သူတို႕ရဲ ပန္းခ်ီကားေတြကို ၊ Auction ေလလံ ပစ္တဲ႕ပြဲ 1 ။

9 ပန္းခ်ီ ဆိုင္တစ္ခုမွာ ၊ သူတို႕ရဲ ပန္းခ်ီကားေတြကို ၊ Auction ေလလံ ပစ္တဲ႕ပြဲ 2 ။

 

9 ပန္းခ်ီ ဆိုင္တစ္ခုမွာ ၊ သူတို႕ရဲ ပန္းခ်ီကားေတြကို ၊ Auction ေလလံ ပစ္တဲ႕ပြဲ 2 ။

9 ပန္းခ်ီ ဆိုင္တစ္ခုမွာ ၊ သူတို႕ရဲ ပန္းခ်ီကားေတြကို ၊ Auction ေလလံ ပစ္တဲ႕ပြဲ 2 ။

 

ညေနပိုင္းမွာေတာ႕ ၊ Fitness Centre / Gym မွာ လုပ္တဲ႕ ၊

Health & Wellness Seminar ; Secrets to a flatter stomach ကို ၊

သြားနားေထာင္ခဲ႕ပါတယ္ ။

 

အဲဒီမွာ Nutritionist ႏွင္႕ Body Trainer ေတြ ေဟာတာကေတာ႕ ၊

ခႏၶာကိုယ္ ဝိတ္က်ဖို႕ / ဗိုက္ခ်ပ္သြားဖို႕က ၊ အမ်ားထင္သလို ၊

အခ်က္ႀကီး ၂ ခ်က္ မဟုတ္ဘဲ ၊ အခ်က္ႀကီး ၃ ခ်က္ ႐ွိပါတယ္ တဲ႕ ။

 

၁ ။ Exercise ( ကိုယ္လက္ လႈပ္႐ွားမႈ / ေလ႕က်င္႕ခဏ္း )

၂ ။ Nutrition ( အစား အေသာက္ ေဆးဝါး သံုးစြဲမႈ ပံုစံ )

၃ ။ Detoxification ( ခႏၶာကိုယ္တြင္း အဆိပ္အေတာက္ ကင္းစင္မႈ )

 

ဟဲ ဟဲ ၊ ပထမ ႏွစ္ခ်က္ Exercise & Nutrition အေၾကာင္း ႐ွင္းျပၿပီးလို႕ ၊

ေနာက္ဆံုး Detoxification အဆိပ္အေတာက္ ခ်ေရးလည္း ေရာက္ေရာ ၊

သူတို႕ ရဲ႕ ေဆးေတြ ႏွင္႕ Therapy ကို promotion လုပ္ေတာ႕တာပါဘဲ ။

 

အဘ တို႕လဲ အဲဒီ Seminar နားေထာင္ ၿပီးတာႏွင္႕ ၊

အဲဒီ Fitness Centre / Gym မွာ တစ္ခါတည္း Exercise ဝင္လုပ္ေတာ႕တာပါဘဲ ။

Gym ထဲမွာ ကေတာ႕ Exercise Machine ေတြ ၊

အမ်ိဳးအစားေပါင္း မ်ားစြာ အရည္အတြက္ မ်ားစြာ စံုေနတာပါဘဲကြယ္ ။

 

9 Gym ထဲမွာ Exercise Machine ေတြ ၊ အမ်ိဳးအစားေပါင္း မ်ားစြာ စံုေနတာပါဘဲကြယ္ 1 ။

 

9 Gym ထဲမွာ Exercise Machine ေတြ ၊ အမ်ိဳးအစားေပါင္း မ်ားစြာ စံုေနတာပါဘဲကြယ္ 1 ။

9 Gym ထဲမွာ Exercise Machine ေတြ ၊ အမ်ိဳးအစားေပါင္း မ်ားစြာ စံုေနတာပါဘဲကြယ္ 1 ။

9 Gym ထဲမွာ Exercise Machine ေတြ ၊ အမ်ိဳးအစားေပါင္း မ်ားစြာ စံုေနတာပါဘဲကြယ္ 2 ။

 

9 Gym ထဲမွာ Exercise Machine ေတြ ၊ အမ်ိဳးအစားေပါင္း မ်ားစြာ စံုေနတာပါဘဲကြယ္ 2 ။

9 Gym ထဲမွာ Exercise Machine ေတြ ၊ အမ်ိဳးအစားေပါင္း မ်ားစြာ စံုေနတာပါဘဲကြယ္ 2 ။

9 Gym ထဲမွာ Exercise Machine ေတြ ၊ အမ်ိဳးအစားေပါင္း မ်ားစြာ စံုေနတာပါဘဲကြယ္ 3 ။

 

9 Gym ထဲမွာ Exercise Machine ေတြ ၊ အမ်ိဳးအစားေပါင္း မ်ားစြာ စံုေနတာပါဘဲကြယ္ 3 ။

9 Gym ထဲမွာ Exercise Machine ေတြ ၊ အမ်ိဳးအစားေပါင္း မ်ားစြာ စံုေနတာပါဘဲကြယ္ 3 ။

9 Gym ထဲမွာ Exercise Machine ေတြ ၊ အမ်ိဳးအစားေပါင္း မ်ားစြာ စံုေနတာပါဘဲကြယ္ 4 ။

 

9 Gym ထဲမွာ Exercise Machine ေတြ ၊ အမ်ိဳးအစားေပါင္း မ်ားစြာ စံုေနတာပါဘဲကြယ္ 4 ။

9 Gym ထဲမွာ Exercise Machine ေတြ ၊ အမ်ိဳးအစားေပါင္း မ်ားစြာ စံုေနတာပါဘဲကြယ္ 4 ။

 

ဟဲ ဟဲ ၊ အဘ Gym မွာ ကစားတယ္ ဆိုလို႕ သိပ္အထင္ႀကီးမသြားပါႏွင္႕ ။

အဲဒီေလာက္ ႐ႈပ္႐ွက္ခတ္ေနတဲ႕ Machine ေတြ အဘ မကစားတတ္ပါဘူး ။

အဘ ကစားတယ္ဆိုတာ Tread Mail ေပၚမွာ ေျပးတာကို ေျပာတာရယ္ပါ ။

 

အဘ လဲ Tread Mail ေပၚမွာ ၊ အဘ စိတ္တိုင္းက် ၆ ပါတ္ ျပည္႕ေအာင္ ၊ ဟီ ဟိ ၊

( အဲ ၊ ေဘာလံုး အားကစားကြင္း ၆ ပါတ္စာ ျပည္႕ေအာင္ ေျပးတာကို ေျပာတာ )

ေျပးၿပီးတဲ႕ အခါမွာ ၊ ေျပးတာ နာရီဝက္လဲ ေက်ာ္လာၿပီး ၊

လူလဲ ေမာလာ ေခၽြးထြက္လာ ၿပီမို႕ နားလိုက္ပါေတာ႕တယ္ ။

 

9 Tread Mail ေပၚမွာ ၊ အဘ စိတ္တိုင္းက် ၆ ပါတ္ ျပည္႕ေအာင္ ၊ ေျပးၿပီးတဲ႕ အခါမွာ ။

 

9 Tread Mail ေပၚမွာ ၊ အဘ စိတ္တိုင္းက် ၆ ပါတ္ ျပည္႕ေအာင္ ၊ ေျပးၿပီးတဲ႕ အခါမွာ ။

9 Tread Mail ေပၚမွာ ၊ အဘ စိတ္တိုင္းက် ၆ ပါတ္ ျပည္႕ေအာင္ ၊ ေျပးၿပီးတဲ႕ အခါမွာ ။

 

Gym မွာ ကစားၿပီးေတာ႕ အခန္းျပန္ ေရမိုးခ်ိဳး ၿပီး ၊

အဝတ္အစား သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ဝတ္ရပါတယ္ ။

ဘာျဖစ္လို႕လဲဆိုေတာ႕ ဒီေန႕ဟာ Formal Dress ဝတ္ရမယ္႕ ည ျဖစ္ယံုတင္မက ၊

Grand Epernay Specialty Restaurant မွာ ညစာစားဖို႕ Booking လုပ္ထားလို႕ပါ ။

Shirt လက္႐ွည္ ၊ Formal ေဘာင္းဘီ႐ွည္ ၊ Leather Shoes စီးသြားပါတယ္ ။

နက္ခ္တိုင္ ႏွင္႕ ကုတ္ ေတာ႕ မလိုေလာက္ဘူးဆိုၿပီး ဝတ္မသြားလိုက္မိဘူးကြယ္ ။

အဟင္႕ ၊ အဲဒီမွာ ဒုကၡေရာက္ေတာ႕တာပါဘဲ ၊ Restaurant လဲေရာက္ေရာ ၊

လူတိုင္း ေလာက္နီးနီးက နက္ခ္တိုင္ ႏွင္႕ ကုတ္ အျပည္႕အစံု ဝတ္လာတာ ေတြ႕ရတယ္ ။

Restaurant အဝမွာ စာရင္းသြင္းတဲ႕သူေကာ ၊ အဘတို႕ စားပြဲကိုကိုင္တဲ႕ Waiter ပါ ၊

သတိျပဳမိပံုရပါတယ္ ။ ဘာမွေတာ႕ မေျပာ႐ွာပါဘူး ။

ဘာပဲေျပာေျပာ ႐ွက္စရာႀကီး ၊ ေနာက္တစ္ခါ ဆင္ျခင္စရာေပါ႕ ။

 

9 Grand Eperny ( Buffet ) Dining Room ထဲက ဝိုင္ ပုလင္း ထားတဲ႕ Wine Celler ။

 

9 Grand Eperny ( Buffet ) Dining Room ထဲက ဝိုင္ ပုလင္း ထားတဲ႕ Wine Celler ။

9 Grand Eperny ( Buffet ) Dining Room ထဲက ဝိုင္ ပုလင္း ထားတဲ႕ Wine Celler ။

9 အဘ မေဟသီ ကေတာ႕ အနက္ႏွင္႕ ဆိုေတာ႕ Formal Dress ေပါ႕ ။

 

9 အဘ မေဟသီ ကေတာ႕ အနက္ႏွင္႕ ဆိုေတာ႕ Formal Dress ေပါ႕ ။

9 အဘ မေဟသီ ကေတာ႕ အနက္ႏွင္႕ ဆိုေတာ႕ Formal Dress ေပါ႕ ။

 

ညစာ စားပြဲ မွာ ထူးျခားတာေလး တစ္ခုက ၊ သူတို႕ Menu ထဲမွာ ၊

Appetizer ဟင္းပြဲငယ္ ဖားေပါင္ ေၾကာ္ ဆိုလို႕ ၊ အထူးအဆန္း မွာလိုက္တာ ။

သူတို႕ ဖားေပါင္ ကလည္း ျမန္မာျပည္ က ၾကက္ေပါင္ေလာက္ ႐ွိသကြယ္ ။

 

9 သူတို႕ ဖားေပါင္ ကလည္း ျမန္မာျပည္ က ၾကက္ေပါင္ေလာက္ ႐ွိသကြယ္ ။

 

9 သူတို႕ ဖားေပါင္ ကလည္း ျမန္မာျပည္ က ၾကက္ေပါင္ေလာက္ ႐ွိသကြယ္ ။

9 သူတို႕ ဖားေပါင္ ကလည္း ျမန္မာျပည္ က ၾကက္ေပါင္ေလာက္ ႐ွိသကြယ္ ။

 

အဲဒီ ညစာ စားပြဲ အၿပီးမွာေတာ႕ ၊ ည ၈ နာရီခြဲ ခါနီးၿပီမို႕ ၊

Solstice Theatre – 4 မွာလုပ္တဲ႕ ၊ ” Captain’s Gala Toast ” ဆိုတဲ႕ ၊

သေဘၤာ ကပၸတိန္ က သူ႕ရဲ႕ အႀကီးတန္း အရာ႐ွိေတြႏွင္႕ မိတ္ဆက္ေပးပြဲ ကိုသြားပါတယ္ ။

 

အဲဒီမွာ သေဘၤာ ကပၸတိန္ ႏွင္႕ အရာ႐ွိႀကီးေတြက ၊

ပြဲလာ ပရိတ္သတ္ ကို ႐ွန္ပိန္ ႏွင္႕ ဧည္႕ခံ ႀကိဳဆိုၿပီး ၊

သေဘၤာ ကပၸတိန္ က စင္ျမင္႕ Stage ေပၚကိုတက္ၿပီး ၊

သူ႕ရဲ႕ အႀကီးတန္း အရာ႐ွိေတြႏွင္႕ တစ္ဦးစီ မိတ္ဆက္ေပးပါတယ္ ။

 

9 သေဘၤာ ကပၸတိန္ က သူ႕ရဲ႕ အႀကီးတန္း အရာ႐ွိေတြႏွင္႕ တစ္ဦးစီ မိတ္ဆက္ေပးပါတယ္ ။

 

9 သေဘၤာ ကပၸတိန္ က သူ႕ရဲ႕ အႀကီးတန္း အရာ႐ွိေတြႏွင္႕ တစ္ဦးစီ မိတ္ဆက္ေပးပါတယ္ ။

9 သေဘၤာ ကပၸတိန္ က သူ႕ရဲ႕ အႀကီးတန္း အရာ႐ွိေတြႏွင္႕ တစ္ဦးစီ မိတ္ဆက္ေပးပါတယ္ ။

 

သူတို႕ သေဘၤာေပၚမွာ စဥ္ထားတဲ႕ ရာထူး အစဥ္ အလိုက္ ေျပာရရင္ ၊

Master ( ကပၸတိန္ ) ၊ Staff Captain ၊ Chief Engineer ၊

Hotel Director ၊ Cruise Director ၊ Chief House Keeper ၊ F & B Manager ၊

Executive Chef ၊ Guest Relation Manager ၊ Human Resource Manager ၊

အဲဒီလို ရာထူး ႀကီးငယ္ အစဥ္လိုက္ ပါ ။

 

အ ဟဲ ဟဲ ၊ အဲဒီမွာ ၊ မနက္တုန္းက Galley Tour မွာတုန္းက ေတြ႕ခဲ႕တဲ႕ ၊

အဘ တို႕ရဲ႕ F & B Manager, Mr. Martin Fowler က ေသခ်ာမွာထားပါတယ္ ။

သူ႕အလွည္႕ မိတ္ဆက္ေပးတဲ႕ အခါ ၊ သူ႕ကို သေဘာက် ေၾကာင္းျပတဲ႕အေနႏွင္႕ ၊

လက္ခုပ္ကို အက်ယ္ဆံုး အားရပါးရ တီးေပးၾကဖို႕ပါ ။

 

အဲဒီေတာ႕ကာ ၊ အဘတို႕ကလည္း ၊ ဘာရမလဲ ၊

လက္ခုပ္ကို အက်ယ္ဆံုး အားရပါးရ တီး႐ံုတင္ မကဘဲ ၊

တစ္ခ်ိဳ႕မ်ားဆို လက္ေခါက္ေတြပါ ဝိုင္းမႈတ္ေပးလိုက္ၾကတာ ၊

Theatre တစ္ခုလံုး ဝက္ဝက္ကြဲေအာင္ က်ယ္ေလာင္သြားပါတယ္ ။

 

9 အဘ တို႕ရဲ႕ F & B Manager, Mr. Martin Fowler ။

 

9 အဘ တို႕ရဲ႕ F & B Manager, Mr. Martin Fowler ။

9 အဘ တို႕ရဲ႕ F & B Manager, Mr. Martin Fowler ။

 

ကပၸတိန္ လည္း လန္႕ၿပီး ၊ ပရိတ္သတ္ကို တစ္ခ်က္ လွည္႕ၾကည္႕ၿပီး ၊

Mr. Fowler ကို နင္ေနာ္ နင္ေနာ္ ဆိုတဲ႕ပံုစံ လက္ၫိဳးေထာင္ျပပါတယ္ ။

( ကပၸတိန္ လုပ္စားေနတာ အံခြေနၿပီ ၊ နင္႕ လုပ္ပံု ငါသိတယ္ေနာ္ ေပါ႕ )

 

အဲဒီ မိတ္ဆက္ပြဲ အၿပီးမွာေတာ႕ ၊ ” Ghost Light ” အဖြဲ႕ရဲ႕ ၊

” The Spirit of Broadway ” ေဖ်ာ္ေျဖမႈ ကို ၊ ဆက္ၾကည္႕ၿပီး ၊

ဒီတစ္ေန႕တာကိုေတာ႕ အဆံုးသတ္လိုက္ၾကပါေတာ႕တယ္ ။

 

P.S.  ႐ြာသူား ဓါတ္ပံုဆရာတို႕ေရ ၊

အဘ ၊ ညပိုင္းမွာ အဲလို လူေတြကို မီးေတြႏွင္႕လည္း ဝိုင္းထိုးထား ၊

လူေတြကလည္း လႈပ္႐ွား ကျပေနတဲ႕ ပံုေတြကို ႐ိုက္ရတာ အဆင္မေျပဖူးရယ္ ။

အဘ ရဲ႕ Nikon / D 5100 ကင္မရာ ကို ၊ ဘယ္လို Setting  ႏွင္႕ ၊

႐ိုက္ရင္ အဆင္ေျပမယ္ ဆိုတာ နဲနဲ အႀကံေပးၾကပါဦးကြယ္ ။

 

ေတာ္ေသးဘီ ။

 

အဘ ေဖါ ( F R ) ။

 

9 Ghost Light  အဖြဲ႕ရဲ႕ ၊The Spirit of Broadway ေဖ်ာ္ေျဖမႈ 1 ။

 

9 Ghost Light  အဖြဲ႕ရဲ႕ ၊The Spirit of Broadway ေဖ်ာ္ေျဖမႈ 1 ။

9 Ghost Light အဖြဲ႕ရဲ႕ ၊The Spirit of Broadway ေဖ်ာ္ေျဖမႈ 1 ။

9 Ghost Light  အဖြဲ႕ရဲ႕ ၊The Spirit of Broadway ေဖ်ာ္ေျဖမႈ 2 ။

 

9 Ghost Light  အဖြဲ႕ရဲ႕ ၊The Spirit of Broadway ေဖ်ာ္ေျဖမႈ 2 ။

9 Ghost Light အဖြဲ႕ရဲ႕ ၊The Spirit of Broadway ေဖ်ာ္ေျဖမႈ 2 ။

9 Ghost Light  အဖြဲ႕ရဲ႕ ၊The Spirit of Broadway ေဖ်ာ္ေျဖမႈ 3 ။

 

9 Ghost Light  အဖြဲ႕ရဲ႕ ၊The Spirit of Broadway ေဖ်ာ္ေျဖမႈ 3 ။

9 Ghost Light အဖြဲ႕ရဲ႕ ၊The Spirit of Broadway ေဖ်ာ္ေျဖမႈ 3 ။

 

 

 

Foreign Resident

About Foreign Resident

Foreign Resident has written 203 post in this Website..

စားဝတ္ေနေရးအတြက္ သေဘၤာလိုက္ေနရင္း ၊ ကံဇတ္ဆရာရဲ႕အလိုက် ကၽြန္းႀကီးတစ္ကၽြန္း ေပၚမွာ ေသာင္တင္ေနမိၿပီး ၊ အမိေျမကို လြမ္းဆြတ္ေနရသူပါ ။

   Send article as PDF