ေဖ့ဘုတ္မွ စာမ်ားကို ကူးယူပါသည္။ သမိုင္းမွတ္တမ္းက်န္ရစ္ေအာင္ပါ..။

မတ္လ ေမာ္ကြန္း

၁၉၈၈ ခု မတ္လ (၁၃)ရက္ေန႔တြင္ အာဏာရွင္တို႔၏ ရက္စက္စြာ ပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ ရန္ကုန္စက္မႈတကၠသိုလ္ ပဥၥမႏွစ္ ေက်ာင္းသား ဖုန္းေမာ္ က်ဆံုးခဲ့သည္။ ပဥၥမႏွစ္ ေက်ာင္းသား စိုးႏိုင္သည္ ဒဏ္ရာဒဏ္ခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ ဧျပီလ (၅)ရက္ေန႔တြင္ က်ဆံုးခဲ့ျပန္သည္။

သတင္းေၾကညာခ်က္မ်ား၌ ဖုန္းေမာ္သည္ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားမႈမွ ရရွိေသာ ဒဏ္ရာျဖင့္ ေသဆံုးျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုစဥ္က အာဏာရွင္ အစိုးရသည္ သတင္းအေမွာင္ခ်၍ သတင္းမွားကို ျဖန္႕ ေ၀ျခင္း ၊ သမိုင္းအခ်က္အလက္မ်ားအား တိမ္းေစာင္းေစျခင္း စသည္ တို႔ကို ျပဳလုပ္ေလ့ရွိသည္။

တကယ္တမ္းေျပာရမည္ဆိုလွ်င္၊ စက္မႈတကၠသိုလ္မွ အာဇာနည္ေက်ာင္းသား ဖုန္းေမာ္ ႏွင့္ စိုးႏိုင္ တို႔ စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရ၏ လူမဆန္ေသာ လုပ္ရပ္ေၾကာင့္ က်ဆံုးခဲ့ျခင္းမွတစ္ဆင့္ စစ္အာဏာရွင္စနစ္အား ေတာ္လွန္သည္႔ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု စ ခဲ့သည္ဟုဆိုလွ်င္ မည္သူ ျငင္းႏိုင္မည္နည္း။

ယင္းသည္ မည္သည္႔အခါမွ ေမ့ေပ်ာက္ ေဖ်ာက္ဖ်က္၍ မရေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား အေရးေတာ္ပံုမွတ္တမ္း သမိုင္းအခ်က္အလက္မ်ားပင္ မဟုတ္ပါေလာ။ သမိုင္းအခ်က္အလက္၊ အျဖစ္အပ်က္ တို႔ကို ေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္ ၊ သို႔မဟုတ္ တိမ္းေစာင္းသြားေစရန္ မသမာေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ၾကိဳးပမ္းသူသည္သာ သမိုင္းတြင္ သစၥာေဖာက္အျဖစ္ က်န္ရစ္ေမွးမွိန္သြားမည္ျဖစ္၏။

ဖုန္းေမာ္ က်ဆံုး ရျခင္း အဓိက အေၾကာင္းရင္းကို ေ၀ဖန္သံုးသပ္ၾကည္႔ပါက ထိုစဥ္က ျမန္မာႏိုင္ငံ ျပည္သူအမ်ား အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးမ်ား မည္မွ် ဆံုးရံႈးနစ္နာေနသည္၊ လူ႔ အခြင့္အေရးမ်ား ခံစားပိုင္ခြင့္မရွိေသာ အေျခအေနတြင္ မည္မွ်ထိရွိေနသည္ ဟူေသာ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ကို ျပက္ျပက္ထင္ထင္ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ေပသည္။

သာဓက တစ္ခုအျဖစ္ ေဖာ္ျပရလွ်င္ ေငြစကၠဴမ်ားအား တစ္ၾကိမ္မက အၾကိမ္ၾကိမ္ တရားမ၀င္ အျဖစ္ ေၾကညာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လက္လုပ္လက္စား ေက်ာင္းသား မိဘျပည္သူတို႔ ျပာပံုက် အတိဒုကၡ ေရာက္ခဲ့သည္႔ အျဖစ္ကိုျပရေပမည္။

ဖုန္းေမာ္ က်ဆံုးျဖင္း တစ္ႏွစ္ေျမာက္ အထိမ္းအမွတ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ေပးပို႔ေသာ ဂုဏ္ျပဳ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းလႊာ၌ “ အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ျပည္သူလူထုက လိုလားေတာင္းတေနေသာ ေၾကာင့္ လည္း ဒီမိုကေရစီ လႈပ္ရွားမႈၾကီး ေပၚေပါက္လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ လူတိုင္း လူတိုင္း လူ႔ အခြင့္အေရးရွိသင့္သည္ ဟူေသာ ခံယူခ်က္ေပၚတြင္ အေျခစိုက္သင့္သည္ …” ဟူ၍ သ၀ဏ္လႊာတြင္ ပါရွိေပသည္။

ဆက္လက္၍ “ လူ႔ အခြင့္အေရးဆိုသည္မွာ လူတိုင္းႏွင့္ ဆိုင္သည္႔အေလ်ာက္ ဖုန္းေမာ္ က်ဆံုးေသာေန႔ကို အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးေန႔ (Human Rights Day) သဖြယ္ သတ္မွတ္၍ ထိုေန႔၌ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕၏ လူမႈအခြင့္အေရးမ်ား ဆိုင္ရာ ကမၻာ့ အဓိ႒ာန္ျပဳေၾကညာ စာတမ္းတြင္ ပါ၀င္ေသာအခ်က္မ်ားကို ႏိုင္ငံတစ္၀န္း၌
ျဖန္႔ေ၀၍ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား လုပ္သင့္သည္။ “ ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က တိုက္တြန္းထားသည္။

ႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရး ေၾကညာစာတမ္း (Universal Declaration of Human Rights) ကို ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ (၁၀)ရက္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံၾကီး၌ ႏိုင္ငံစံုမွ လက္မွတ္ထိုး အတည္ျပဳခဲ့ၾကေၾကာင္း သိျပီး ျဖစ္မည္။ အပိုဒ္ေပါင္း (၃၀)ပါ၀င္ေသာ ယင္းေၾကညာစာတမ္းထဲမွ အထင္ကရ အပိုဒ္အခ်ိဳ႕အား ေဖာ္ျပပါမည္။

(၁) လူတိုင္းသည္ ေမြးဖြားလာကတည္းက ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ တန္းတူညီမွ်မႈ ရွိသည္။
(၂) လူတိုင္းသည္ လူမ်ိဳး၊ ဘာသာ၊ အသားေရာင္၊ လိင္၊ ဘာသာစကား၊ အဆင့္အတန္း ႏွင့္ အယူအဆ ဆိုင္ရာ လြတ္လပ္မႈႏွင့္ အခြင့္အေရးရရွိမႈ တန္းတူညီမႈ ရွိရမည္။ (၃) လူတိုင္းသည္ အသက္ရွင္ေနထိုင္ခြင့္ ၊ လြတ္လပ္ခြင့္ ႏွင့္ လံုျခံဳမႈရွိခြင့္ ရွိရမည္။ (၄) မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ကိုမွ် မတရားႏွိပ္စက္ျခင္း၊ လူမဆန္စြာ ညွဥ္းပန္းျခင္း၊ အျပစ္ေပးျခင္း ျပဳခြင့္ မရွိရ။ (၅) တရားဥပေဒ ေရွ႕ေမွာက္တြင္ လူတိုင္းသည္ လူသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံခြင့္ ရွိသည္။ (၆) လူတိုင္းသည္ တရားဥပေဒ၏ အကာအကြယ္ေအာက္တြင္ တန္းတူညီမွ်စြာ ရွိေနခြင့္ ရွိသည္။ (၇) မည္သူ တစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မတရားအဖမ္းဆီးခံျခင္း ၊ အခ်ဳပ္ေႏွာင္ခံျခင္း၊ ျပည္ႏွင္ဒဏ္ အေပးခံျခင္း မရွိေစရ။ (၈) လူတိုင္းသည္ လြတ္လပ္စြာ ေတြးေခၚ၊ ယံုၾကည္၊ ဘာသာတရားကိုးကြယ္ခြင့္ ရွိရမည္။ (၉) လူတိုင္းသည္ အေႏွာက္အယွက္ ကင္းျပီး လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္ႏွင့္ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ သတင္းအေပးအယူ လုပ္ခြင့္ ရွိရမည္။ (၁၀) လူတိုင္းသည္ လြတ္လပ္ေသာ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေ၀းခြင့္၊ အဖြဲ႕အစည္းတို႔၌ ပါ၀င္ခြင့္ ရွိရမည္။ (၁၁) လူတိုင္းသည္ က်န္းမာေရး အစရွိေသာ လူမႈဘ၀အတြက္ သင့္တင့္လံုေလာက္သည္႔ အဆင့္အတန္းရွိ လူေနမႈဘ၀ကို ေနထိုင္ခံစားခြင့္ ရွိသည္။

က်န္ရွိသည္႔ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေၾကညာစာတမ္း အပိုဒ္ (၁၉)ပိုဒ္ကို မေဖာ္ျပေတာ့ပါ။ ခ်ဳပ္၍ေျပာရလွ်င္ ၊ လူသားတိုင္းအဖို႔ လူ႔ဘ၀၌ လူတစ္ေယာက္အျဖစ္ ပီပီျပင္ျပင္ေနႏိုင္ရန္ သူ၏ ရပိုင္ခြင့္၊
ခံစားခြင့္ စသည္႔ အခြင့္အေရးမ်ား ဆံုးရံႈးနစ္နာျခင္း မျဖစ္သင့္..။

ခ်ိဳျမိန္ေသာ သမိုင္းဟူသည္ မရွိစေကာင္းေပ။

အလြန္ ခါးသီးေသာ သမိုင္းျဖစ္စဥ္မ်ားအား ခါးသီးျပင္းထန္စြာ ျဖတ္သန္းခံစားလာရသူတစ္ေယာက္အဖို႔ ထိုသမိုင္းျဖစ္စဥ္အား ေမ့ပစ္ရန္ဆိုသည္မွာ မေမွ်ာ္လင့္ စေကာင္းေပ။ ထိုသို႔ ျပဳလိုက္မည္ဆိုပါက ခါးသီးေသာ သမိုင္းျဖစ္စဥ္ဖန္တီးသူမ်ားအား အားေပးအားေျမွာက္ ျပဳေနျခင္းႏွင့္ တူေနေပမည္။

ရန္ကုန္ စက္မႈတကၠသိုလ္ ေက်ာင္းသား ဖုန္းေမာ္၊ စိုးႏိုင္ က်ဆံုးျခင္း ျဖစ္စဥ္ကို သာမန္အားျဖင့္ ရႈျမင္သံုးသပ္မည္ဆိုပါက တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား လူငယ္တို႔၏ မေက်နပ္ခ်က္ ေပါက္ကြဲထြက္ျခင္းမွ ျဖစ္လာရျခင္းဟု သံုးသပ္ၾကမည္။ တကယ္တမ္းမူ ထိုသို႔မဟုတ္။ ႏွစ္ရွည္ လ မ်ား အဖိႏွိပ္ခံ၊ လ်စ္လ်ဴရႈခံ ၊ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား အဆံုးရံႈးခံရျခင္း မီးပြါးမွ ကူးစက္ လြင့္စဥ္ ေပါက္ကြဲထြက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္း ဖုန္းေမာ္ မီးပြါးသည္ ရွစ္ေလးလံုး ဒီမိုကေရစီ အေရးေတာ္ပံု ကို အဟုန္ၾကီးမားစြာျဖင့္ တြန္းအားေပးျဖစ္ေပၚလာေစလိမ့္မည္ဟု မည္သူမွ် ၾကိဳတင္တြက္ဆခဲ့ၾကမည္မဟုတ္ဟု စာေရးသူ ေျပာခ်င္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ဖုန္းေမာ္ ေသြးေျမက်ေသာေန႔ကို ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ “ လူ႔ အခြင့္အေရးမ်ား ေန႔ “ ဟု သတ္မွတ္ေပးရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာလိုပါသည္။

ေရးသူ — တကၠသိုလ္ မိုး၀ါ

kai

About kai

Kai has written 1003 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF