“ မ စား ခင္ ေစ်း အ ရင္ ေမး ပါ“

 

 

က် ေနာ္ အ လ ုပ္ လုပ္ တဲ ဆုိင္ နာ းေ လး ကို

ေဘထုပ္ ေရာငး္ တဲ႔ ပ်ံ က် ေစ်း သည္ ေလး ေတြ လာ ျပီ း ေစ်း ေရာင္း တတ္ပါ တယ္။

သူတုိ႔ ေလး  ေတြ ကုိ “ေလ ေဘး ထည္ “”ဖ်ာ ပုံ သည္”  “ေဘ ထုပ ္ သည္”

ဆုိ ျပီ း အ မ်ဳးိ မ်ဳးိ နာ မယ္ တတ္ ေလ႔ရွိ ပါတယ္။

အမ်ား သိ တဲ႔ နာ မယ္ က ေတာ႔   ေလ ေဘး ထည ္ ပါဘဲ။

ဒီ ပစၥညး္ ေတြက ၁၉၈၀ ပါတ္၀န္းက်င္ ေလာက္ က စ ျပီး ေခတ ္ စား တယ္ လုိ႔ ထင္ မိ ပါ တယ္။

ရခုိင္ျပည္ နယ ္မွာ ေလ ေဘး ဒဏ္ ခံ လုိက္ရ တဲ႔ အခါ မွာ အိမ္ နီး ခ်င္း နုိင္ ငံ ေတြ က ေန

အ ၀တ္ အစား ေတြ ကို ကူ ညီ တဲ႔ အ ေန နဲ႔ ပုိ႔ ေပး ပါ တယ္။

ေလ ေဘး  ဒု ကၡ သည္ ေတြ အတြက္ ပုိ႔ လုိက္ တဲ႔  အ၀တ္ အထည ္ေ ဟာင္း ေတြက

ဘယ္ က ေန ေပါက္ ထြက္ လာ တယ ္ေတာ႔ မသိ ပါဘူး။

ျမန ္ မာ ျပည္ ရဲ ႔  အထည္ ေစ်း ကြက္ ထဲ ကို ေရာက္ လာ ခဲ႔ ပါ တယ္။

အဲ ဒီ  အ ၀တ္ အစား ထုပ္ ၾကီး ေတြ ကုိ ေဘ ထုပ္ လုိ႔ ေခၚ ပါ တယ္။

 

အ စ က ေတာ ႔  နုိင္ ငံ ျခား က အ၀တ္ အထည္အ ေဟာင္း ေတြေပါ႔။

ဒီ ေတာ႔ ဆင္း ရဲ သား  အမ်ား စု က ဘဲ ၀ယ္ ၀တ္ ၾက ပါ တယ္။

ေလ ေဘး ထည္ ၀တ္ တဲ႔ သူက နည္း နည္း နိမ္႔ တယ္ ေပါ႔ ေနာ္။

ေနာက္ ပုိင္း မွာ ေတာ႔ အဲ ဒီ ေဘ ထုပ္ ထဲ မွာ  အသစ္ နီး ပါး ေကာင္း တဲ႔

အ ၀တ္ အ ထည ္ေတြ  ပါ လာ ပါ တယ္။

ဒီ ေနာက္ မွာ ေတာ႔ တစ္ ဘက္ နုိင္ ငံ ေတြ က ဆုိင္ ကပ္ ပစၥည္း အသစ္ စက္ စက္ ေတြ

ပါ လာ ပါ တယ္။

အဲ ဒီ အခ်ိန္ က  တံ ခါး ပိတ္ ၀ါ ဒ က်င္႔ သုံး တဲ႔ ဆုိ ရွယ္ လစ္ စ နစ္  ကာလ

ဆုိ ေတာ႔ နုိင္ ငံ ျခားအ ၀တ္  အထည္ ( ေ ဖာ ရင္း မိတ္ ) ဆုိ ရင္  ရွား လဲ ရွား

ေစ်း လဲ ၾကီး ပါ တယ္။

အဲ လုိ အ ခ်ိန္ ေရာက ္ေတာ႔  ဒီ ေလ ေဘး ထည္ ေတြကုိ ပုိက္ ဆံ ရွိ သူေတြ

အ နု ပညာ သည ္ေတြ ပါ ၀ယ္ ၀တ္ လာ တာကုိ ေတြ႔ ရ ပါ တယ္။

ဒီ အခ်ိန္ က  စ ျပီး ေလ ေဘး ထည္ ေတြ က ျမန္ မာ ျပည္ တစ္ ျပည္ လုံး မွာ

ေစ်း ကြက္ ၾကီး တစ္ခု ျဖစ္ လာ ခဲ႔ ပ ါတယ္။

“ေလ ေဘး တနး္ “ ဆုိ ျပီး ေတာင္  ေန ရာ တစ္ ခု အ ေန နဲ႔ ရပ္ တည္ နုိင္ လာ ပါ တယ္။

အဲ  လုိ ဆုိင္ နဲ႔ ကႏၷား နဲ႔ ေရာင္ းလာ နုိင္ တဲ႔ အခါ မွာ ေရာငး္ ခ် တဲ႔ စံ နစ္ လဲ ေျပာင္း လာ ပါ တယ္။

အသစ္ စက္ စက္ က တစ္ ေစ်း။

အိပ္ ေတြ ဘာ ေတြ နဲ႔ ထည္႔ ျပိးသပ္ သပ္ ရပ္ ရပ္ ေပါ႔။

ေနာက္ ခတ္ လတ္လတ္က တစ္ ေစ်း။

အ ေသ အခ်ာ ေလွ်ာ္ ဖြတ္ မီး ပူ တုိက္ ျပီး ပ လပ္ စတစ္ အိ္ပ္ ထဲ ထည္႔ ေပါ႔။

အဲလုိ တစ္ ဆင္ ႔ျပီး တစ္ ဆင္႔ ေရြး သြား လုိက္ တာ ေနာက္ ဆုံး မွာ

အ ေပါက္ ပါ တာ တုိ႔ စုတ္ ေန တာ တုိ႔ ဆုိ တဲ႔   “အ ပယ္ “

ေတြ ထြက္ လာ  ပါ တယ္။

အဲ လုိ  အပယ္ ေတြ ကို ေတာ႔ လမး္ တစ္ ကာ လွည္႔ ျပီး တြန္း လွည္း နဲ႔ ေရာင္း သူ ေတြဆီ ကုိ

အပ္ လုိက္ ပါ တယ္။

အဲ လုိ တြနး္ လွညး္ ေပၚ တုိ ႔ ေစ်း လူ စည္ တဲ႔ ေနရာမွာ ဖ်ာ ခင္း ျပီး ပုံ ေရာင္း တဲ႔

ဖ်ာ ပုံ ထည္  ေတြက ေတာ႔ ေပါက္ ေစ်း မ ရွိ။

ေပါ ေပါ ေလာ ေလာ ၾကုိက္ ေရာငး္ ၾကဳိက္ ၀ယ္ေ ပါ႔။

 

ဒီေ န႔ မ နက္ က် ေနာ္ အ လုပ္ ေရာက္ ေတာ႔   တြနး္ လွည္း နဲ႔ အထည္ သည္ က

“လာ ေနာ္ လာ ေ နာ္ တစ္ ထည္ မွ ႏွစ္ ရာ

တစ္ ေထာင္ ဘုိး ေျခာက္ ထည္

တန္ မွ တန္ “ ဆုိ ျပီး ေအာ္ ဟစ္ ေရာင္း ေန သံ ကုိ ၾကား ေန ရ ပါတယ္။

တြန္း လွညး္ ေဘး မွ ာ လည္း အ၀တ္ စဥ္ ေလး တစ္ ခု ေထာင္ ျပီး

အက်ီၤ အ ခ်ဳိ ႔ ကို ခ်ိတ္ ထား ပါ တယ္။

တစ္ ထည္ ၂၀၀ ဆုိ ေတာ႔  လူ ေတြ က စိတ္ ၀င္ တ စား နဲ႔ အုံး လာ ပါ တယ္။

သိပ္ မၾကာ ခင္ ဆူ ညံ ဆူ ည ံ  အသံ ေတြ ထြက္ လာ လုိ႔ ၾကည္႔ လုိက္ ေတာ႔

မိန္း မ ၾကီး တစ္ေယာက္ နဲ႔  ေဘ ထုပ္ သည္ ျငင္း ေန တာ ကို ေတြ႔ ရ ပါတယ္။

“ နင္ တုိ႔ ဘဲ တစ ္ထည္ ၂၀၀ ေအာ္ ေန တာ ေလ  ။

အ ခု ယူ မယ္ ဆုိ မွ ခ်ိ တ္ ထား တာက တစ္ ထည္ ၅၀၀ျဖစ္သြား  တာတုံး”

“  အ ေဒၚ ဖ်ာ ေပၚ ပုံ ထား တာ နဲ႔ တြန္း လွည္း ေပၚက ဘယ္  ဟာ ယူ ယူ ၂၀၀ေ လ”

“ နင္ တုိ႔ ေအာ္ ေရာငး္ ေန တုနး္ က  ရွင္းေ အာင္ ေျပာ ေရာင္း ေလ၊

က လိန္ ကက်စ္ မ လုပ္ နဲ႔ ”  ဆုိ ျပီး  အ ခ်ီ အခ် အၾကာ ၾကီး ေျပာ ေန ပါ တယ္။

ေနာက္ ေတာ႔ အ ေဒၚ ၾကီး က  သူ႔ လက္ ထဲ ကုိင္ ထား တဲ႔ အထည္ ေတြ ကုိ

ဘုတ္ က နဲ႔ ပစ္ ခ် ျပီး  ပါး စပ္ က လဲ ပြ စိ ပြ စိ ေျပာရင္း ထြက္ သြား ပါ တယ္။

“လမး္ ေဘး ေစ်း သည္ ဆုိ တာ ေနာက္ ေန႔

ဒ ီ နာ း ထြက္ ခ်င္ မွ  ထြက္ တာ ။

အဲ ေတာ႔ သူ တုိ႔ ပါ း စပ္ ကလ ဲ ထြက္ ခ်င္ သလုိ ထြက္

ေျပာ ခ်င္ သလုိ ေျပာျပီး

ေ ရာငး္ ခ်င္ သလုိ ေရာငး္မွာ ေပါ႔ “လုိ႔

က် ေနာ္ ႔  စိတ္ ထဲ မွာ ေတြး ေန မိ  ပါ တယ္။

 

**************************************************

မ နက္ ဆယ္ နာ ရီ ေလာက္ ေရာက္ ေတာ႔ နယ္ က ကုန္ သည္ တစ္ ေယာက္

ဆုိင္ကို ေရာက္ လာ ပါ တယ္။

စ ကား ေတြ ေျပာ် ရင္း ေန႔ လည္ စာ စား ခ်ိန္ ေရာက္ လာ ေတာ႔

သူ နဲ႔ က် ေနာ္ ထမင္း စား ဘုိ႔ ထြက္ လာ ခဲ႔ ၾကပါ တယ္။

လြန္ ခဲ႔ တဲ႔ တစ္  လ ေက်ာ္ ေက်ာ္ ေလာက္ က က်ေနာ္  အလုပ္  နဲ႔

သိပ္ မေ၀း တဲ႔ လမ္း ေဒါင္႔ ေလးမွာ ထမင္း ဆုိ္င္ အသစ ္ေလး

ဖြင္ ႔ တာ ကို ေတြ႔ ထား ပါ တယ္။

ဆုိ္င ္ ေလး က သပ္ သပ္ ရပ္ ရပ္ ။

အဲ ဒါ ထက္ ဆုိင္ ေရွ႔ မွာ ခ်ိတ္ ထား တဲ႔ ဗီြ နုိင္း ေလးထဲ က

စာ သား ေတြ က  လူ ကို ပုိ ျပီး ဆြဲ ေဆာင္ ပါတယ္။

“ ထမင္း အ၀စား က်ပ္ ၂၀၀၀”

“ ဂ်ီ သား ၊ ဆတ္ သား၊ယုန္ သား”  ဆုိ တဲ႔ စာ သား ေလး ပါ ဘဲ။

ဒီ ဆုိင္ ေလး ကို စမ္း စား ခ်င္ ေန တာ ၾက ာ ပါ ျပီ။

အ ေၾကာင္း မတုိက္ ဆုိင္ လုိ႔ ေစာင္႔ ေန တာ ပါ။

အ ခု ေတာ႔ ဧည္႔ သည္ လာ တာ နဲ႔ အံ က်  ျဖစ္ သြား ပါတယ္။

ဒါ နဲ႔ ဆုိင္ ေရာက္ ေတာ႔ ၀င္ တဲ႔ အခါ  ေဖာ္ ေဖာ္ ေရြ ေရြ နဲ႔ ကေ လး ေတြ က ၾကဳိပါ တယ္။

ေန ရာ ထုိင္ ခင္း လဲ  ေသ ခ်ာ လုပ္ ေပး ပါ တယ္။

ဆုိင္ခန္းေ လး က သိပ္ ေတာ႔ မ က်ဥ္း ။

ပန္ ကာ ဘဲ တပ္ ထား ေတာ႔ နည္း နည္း ေတာ႔ ပူ ပါ တယ္။

ဒါ နဲ႔ ဆုိင္  အျပင္ အ ဆင္ ကို ၾကည္႔ ေတာ႔ နံ ရံ မွာ ကပ္ ထား တဲ႔

ဗြီ နုိင္းမွာ ရ နုိင္ တဲ႔ ဟင္း အမည္ ေတြ စုံ ေန ေအာင္ ေရး ထား ပါ တယ္။

ဒါ နဲ႔ ဘာ  အသား ေတြ ရ လဲ ထပ္ ေမး ေတာ႔ ယုန္ သား ဂ်ီ သား နဲ႔ ဘဲ သား လဲ ရ တယ္ ေျပာ ပါ တယ္။

ဒါ နဲ႔ က်ေ နာ္ က ဘဲ သား မိတ္ ေဆြ က ဂ်ီ သား နဲ႔မွာ လုိက္ ပါတယ္။

ထ မင္း ဟင္း ေတြ လာ ခ် တာ ၾကည္႔ လုိက္ ေတာ႔

ေထာပတ္ ပဲ နွပ္ ၊ အာလူး ဟင္း၊ မန္း က်ည္း ရြက္ ခ်ဥ္ ေရ။

ပဲပုတ္ ခ်က္ ၊ ငါး ပိ ေရ ၾကုိ၊ငါးပိေထာင္း၊

င ရုတ္သီး ေၾကာ္ နဲ႔ တုိ႔စ ရာ ဟင္း ရြက္။

ေ နာက္ ထမင္း စား ျပီး ရင္ စား ဘုိ႔ လက္ ဖက္ အစ္ ေလး နဲ႔ ထန္း လ်က္ ပု  လင္း။

ေနာက္ ေတာ႔ ဟင္း ေတြ လာ ခ် ေပး ပါ တယ္။

ဂ်ီ သား ဟငး္ ကေ တာ႔ အ ေန ေတာ္သုံး တုံး။

ဘဲ သား ဟင္း က လဲ သုံး တုံး။

ဘဲ သား ဟင္း ကို ခပ္ စား လုိက္ ေတာ႔ လည္ ေခ်ာင္း ရိုး တစ္ ေခ်ာင္း ပါ လာ ပါ တယ္။

ဒါ နဲ႔ ဘဲ စ ကားေ ျပာရင္း ထမင္း စား ၾက တယ္ ေပါ႔။

ဆန္ လဲ မ ဆုိး။

စား ေန တုန္း စား ပြဲ ထုိး တစ ္ေယာက္ ေရ ဘူး ယူ လာျပီး ဖြင္႔ ဖန္ ခြက္ ထဲ ငွဲ႔ ပါ ေတာ႔တယ္။

ဘာမွ မ ေမး။

ခက္ တာ က က်ေနာ္ က ေရခဲ ေရ ေအး ေန တာ မ ေသာက္။

ထ မင္း စား ေန တုံး ထမင္း လုိ္က္ပြဲ ေတြ ဘာေတြျဖည္႔ ေပး တာ က ေတာ႔

အလုိက္ သိ ပါ တယ္။

ေခၚ စ ရာ  မလုိ။

၀န္ ေဆာင္မူ႔ ေကာငး္ တယ္။

ဟင္း ခ်က္ တာ လဲ မဆုိး စား လုိ႔ ရ  တယ္။

ဒါ  နဲ႔ ထမင္း စား ျပီး လုိ႔ ပိုက္ ဆံ ရွင္းေတာ႔ က် ေနာ္ က ငါး ေထာင္ တန္ တစ္ ရြက္

ထုတ္ ေပး လုိက္ ေတာ႔ လုိ ေသး တယ္  ေျခာက္ ေထာင္႔ သုံး ရာ က်  တယ္ ေ ျပာ ပါ တယ္။

အ ၀ စား နွစ္ ေထာင္ ေလ ကြာ လုိ ႔ ေျပာေ တာ႔

ေလး ေလး တုိ႔ စား တဲ႔ ဟငး္ ကသုံး ေထာင္ လုိ႔ ေျပာ ေတာ႔ စိတ္ တုိ သြား တာ အ မွန္ ပါဘဲ။

က ဲ ႏွစ္ ေထာင္ တန္ က ေတာ႔ ဘာန ဲ႔ ရ လဲ ေျပာေတာ႔

၀က္  အမဲ ၾကက္ နဲ႔ က လီ ဇာ လုိ႔ ေျပာ ပါ တယ္။

က ဲ ဒါ ဆုိ သုံး ေထာင္ တန္ ဟင္း ေတြ ေျပာ ဆုိ ေတာ႔

ငါး ဘတ္ ေမြခ်က္ တုိ႔ ပု စြန္ တုိ႔ ေတြ ကို တန္း စီ ရြ တ္ပါ ေတာ႔ တယ္။

ဒါ နဲ႔ ဘဲ လုိ တဲ႔ ပုိက္ ဆံ ေပး ျပီး ထြက္ လာ ခဲ႔ ပါ တယ္။

အဲ ဒီ မွာ ျပန ္လာ ရင္း ေတြး မ ိတာ က ေတာ႔

ျမန ္မာ ေတြ အလုပ္  လုပ္ ၾက တာ ပြင္႔ လင္း ျမင္ သာ မူ႔ မ ရွိ လုိ႔ ဆုိ္ခ်င္ ပါ တယ္။

ျဖစ္ သင္ ႔ တာ က ဗြီနုိင္းမွာ စား စရာေ တြ တနး္ စီ ေရး ထား က တည္း ကို က

3000တန္ က ဘယ္ဟင္း နဲ႔

2000တန္ က ဘယ္  ဟင္းန ဲ႔ ရ မယ္ ဆုိ တာ ေရးထား သင္႔ ပါတယ္။

ဒါ မွ မဟုတ္ လဲ ဟင္း အာ း လုံး ေစ်း ႏူန္း တန္း တူ မ ဟုတ္ ရင္

ဟင္း ေတြ မွာ ကတည္း က စား ပြဲ ထုးိ ကေ န ေေစ်းႏွူန္း ေျပာသင္႔ ပါ တယ္။

စ က တည္း က သိ  ရင္ တန္ တယ္ ထင္ ရင္ စားမ ယ္။

မ တန္ ဘူး ထင္ ရင္ မ စား ဘူး လုိ႔ ဆုံးျဖတ္ နုိင္ ခြင္႔ရွိပါ တယ္။

အခု ေတာ႔ စား ျပီး မွ သိ ရ တယ္ဆုိေ တာ႔

စိတ ္ထဲ မွာေအာင္႔ သက္ သက္ နဲ႔ ေပးရ သလုိ ပါ ဘဲ။

 

တကယ္ လုိ႔ မ်ား ပုိက္ ဆံ မ ပါ ခဲ႔ ရင္  အရွက္ ကြဲ မွာ ေသခ ်ာ ေပါက္ ပါ ဘဲ။

 

က် ေနာ္ ဆက္ စဥ္း စား မိ တာ က

လမး္ ေဘး ေစ်း သည္ မွ နား လွည္႔ ပါး လွည္႔ လုပ္ တာ မ ဟုတ္ ။

ဆုိင္ နဲ႔ ကနား နဲ႔ ေရာင္း တဲ႔ သူမွာ လည္း ဒီ လုိ စိတ္ ဓါတ္ ရွိ ေန တယ္ ဆုိ တာပါ ဘဲ။

က ဲ ဒီ အခ်ဳိး ေတြ ျပင္ သင္႔ လား မ ျပင္ သင္႔ လား ကေ တာ႔ စဥ္း စား ဘုိ႔ လုိ လာ ပါ ျပီ။

ဒါ ေပ မယ္ ႔ ဘယ္ သူမ ျပဳ မိ မိ အ မူ႔ ဆုိ တာ က လဲ အ မွန္ ပါ။

တကယ္  ျဖစ္ သင္႔ တာ ကေ တာ႔ က် ေနာ္ ကုိယ္ တုိင္ က လဲ သူ တုိ႔ ေရး ထား တာ

ကို မယုံ ဘဲ မ စား ခင္ ေစ်း ေမးသင္႔ တယ္ ဆုိ တာ ကုိ ပါဘဲ။

 

 

ကိုေပါက္လက္ေ ဆာင္  အ ေတြး ပါးပါးေလး

28-3-2014

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။

   Send article as PDF