“ေဟာ္နနး္ မ်ား တည္ ခဲ႔ ရာ သီ ေပါ နယ္ မွ ေဘာ္ ၾကဳိ ပြဲ ေတာ္ သုိ႔”

( သီ ေပါ သုိ႔ အ သြား   )

“ေနာင္ ေနာင္  ေနာင္ ဗိန္ ေနာင္ ေမာင္း သံ

ျမဳိင္ ျမဳိင္ တီး လုိ႔ ေမ်ာင္

အုိးစည္ ၾကီး နဲ႔ ယကြင္းကုိ မ ညီး ေအာင္

တဟီး ဟီး  တ ဟဲ ဟဲ ၾကဲ တဲ႔ ေဘာ္ ၾကဳိ ပြဲ လည္ေ ခါင္

ဧည္႔ေတြ အ ေဆာင္ အ ေယာင္  အ ေသြး နဲ႔ အ ေရာင္

ရွမ္း မ ေလး တုိ႔  ဟန္ ျပ လာ သေယာင္ ေယာင္

မာ န  က တ ေ ထာင္ ေထာင္….

လမ္း နဲ႔ ပန္း နဲ႔ ခ်ယ္ ရီ

ထုိ ပနး္ သ မ်လို ဆုိ သ ေယာင္

လွမ္း ခဲ႔ လွမ္း ခဲ႔ လြယ္ သည္

ခင္ တန္း ေဗြ ဆီ လြန္ ေအာင္

နန္း ေရ တံ ခြန္ေျမာင္

စခန္း ေတာ လည္ ေခါင္

လမ္း အ ေျပာ က်ယ္ ေတာင္

ထမ္း ေဆာင္ ေဟးးးးးးးးးးးးး

က ေလး သူ ငယ္ ေယာင္ ေယာင္

အ ေ၀း ေျပး ကြယ္ ေရွာင္

လ်ဳိ ေဘး မွာ ေမာင္

ႏွစ္ ပါး ဘြား က နဲ ဘဲ  ေတြ ႔ တဲ႔ ေမာင္

အ နား စကား နည္း နည္း ေပးလက္ ေဆာင္

အုိး ဗိန္ ေနာင္ ဗိန္ ေနာင္   ဗိန္ ေနာင္

ေမာင္း အုိး စည္ ယ ကြငး္ ေဆာင္

သီခ်င္း အသြား ေတး  ျမငး္ အား ေပး သ ေယာင္

ေဘာ္ ၾကဳိ သဘင္ ေဆာင္ “

 

1 ကား ေတြ ရပ္  တဲ႔ ေနရာ

1 ကား ေတြ ရပ္ တဲ႔ ေနရာ

ဒီ သီ ခ်င္း စာ သား ေလး က ေတာ႔  ၀င္းဦး ဆုိ ခဲ႔  တဲ႔

“ေဘာ္ ၾကဳိ သ ဘင္ “သီ ခ်င္း ေလး ဘဲ ျဖစ္ ပါ တယ္။

က် ေနာ္ ငယ္ က တည္း က ႏွစ ္သက္ ခဲ႔ ျပီး

“ေဘာ္ ၾကဳ ိ”  ဆုိ တဲ႔ အရပ္ ကုိ သီ ခ်ငး္  အ သြား နဲ႔ ဘဲ စြဲ လမး္ ခဲ႔ ရ ပါတယ္။

သီ ခ်င္း ေလး ကို နား ေထာင္ ရင္ း က ေဘာ္ ၾကဳ ိဘု ရား ပြဲ ကို မ်က္႔ ေစ႔ ထဲမွာ

ပံု ေပၚ လာ ပါ တယ္။

ဒါ ေပမယ္႔ အ သက္ ဆယ္ နွစ္ သား  ေလာက္ ကတညး္ က စြဲ မက္ခဲ႔ တဲ႔  ေနရာ ကုိ

အ သက္ ငါး ဆယ္ ေက်ာ္ မွ ဘဲ  ေရာက္ ခြင္႔ ၾကဳံ ခဲ႔ ပါ တယ္.။

၂၀၁၀ မွာ တစ္ ၾကိမ္

၂၀၁၂မွာ တစ္ၾကိမ္

ရွမး္ ျပည္ ေျမာက္ ပုိင္း ကို ခ ရီး သြား ခြင္႔ ၾကံဳ ေပ မယ္႔

သ မုိင္း ၀င္ ေဘာ္ ၾကဳိ ကို ကား ေပၚ က သာ ဖူး ခြင္႔ ၾကဳံ ခဲ႔ ပါ တယ္။

၂၀၁၃ ခု နွစ္ မွာ ေတာ႔ သီ ေပါ သား အ ကို ေအး ေက်ာ္ နဲ႔ က် ေနာ္

ဓါတ္ ပုံ ေလး ေတြ ကို ၀ါ  သ နာ ပါ တာ ျခင္း တူ တာ ကို  အ ေၾကာင္း ျပဳ ျပီး

ေဖစ္ ဘုတ္ စာ မ်က္ နွာ မ်ား ေပၚ က တစ္ ဆင္႔  ခင္ မင္ ခဲ႔ ၾက ပါ တယ္။

အဲ ဒီ နွစ္ ထဲ မွာ ဘဲ အ ကို ေအး ေက်ာ ္မန္း ေလး ကို အ လည္ လာ တဲ႔ အခိုက္

ဆုံ ျဖစ္ ၾက ပါ တယ္။

အကို ေက်ာ္ က ေဒ သ ထြက္ လက္ ဖက္ ေျခာက္ ေတြ ယူ လာ ခဲ႔ ပါတယ္။

က် ေနာ္ တုိ႔ နွစ္ ေယာက္ ျမဳိ႔ ၾကီး ျပ ၾကီး ရဲ႕ ထုံး စံ အ တုိင္း လက္ ဖက္ ရည္ ဆုိင္မွာ

ဘဲ စ ကား ေတြ ေျပာ ျဖစ္ ခဲ႔ ၾက ပါ တယ္။

အဲ ဒီ မွာ အ ကို ေက်ာ္ က ေဘာ္ ၾကဳိ ပြဲ ကို လာ ဘုိ႔ ေန  ေရ ထုိင္ ေရး သြား ေရး လာ ေရး

မ ပူ ဘုိ႔ ေရာက္ ေအာင္ သာ လာ ခဲ႔ ဘုိ႔ ေျပာ ခဲ႔ ပါ တယ္။

ဒါ ေပ မယ္ ႔ အဲ ဒီ နွစ္ က မ ေရာက္ ျဖစ္ ခဲ႔ ပါ။

ေနာက္ ေတာ႔ ၂၀၁၃ မွာ တစ္ ၾကိမ္  အကို ေက်ာ္ မန္း ေလး ကို ထပ္ လာ ပါတယ္။

ထုံ း စံ အ တုိင္း လာ ခဲ႔ ဘုိ႔ ေခၚ ပါ တယ္.။

၂၀၁၄ မွာ အကို ေက်ာ္ အင္း ေလး ကို သြား ရင္ တစ္ ေခါက္ ထပ ္လာ ပါ တယ္။

အ ကိုေ က်ာ္ က လာ ခဲ႔ ဘုိ႔ ထပ္ ေခၚ ပါတယ္။

အ စ က မွ သြား ခ်င္ ေန တဲ႔ က် ေနာ္ အကို ေက်ာ္ ဆီ သြားဘုိ႔ အ ေဖာ္ ေတြ စပ္ ရ ပါ ေတာ႔ တယ္။

ဒီ ေတာ႔ ေဘာ္ ၾကဳိ  တ ေပါင္း ပြဲ ေတာ္ က်င္း ပ  မယ္႔  မတ္လ (၁၄-၁၅ -၁၆) ကို လာ မယ္ လုိ႔ ခ်ိန္း လုိက္ၾက ပါ တယ္။

ပ ထမ ဆုံး မႏၱေလး က ကို တင္ ေအာင္ ၾကီး ကို ေျပာ ေတာ႔ အုိ ေက တဲ႔။

ေနာက္ ရ န္ကုန ္က လုလင္ ကို ထပ္ ခ်ိန္း ရ ျပန ္ပါ တယ္။

သူ ကလ ဲ လုိက္ ခ်င္ ေတာ႔ ျဖစ္ ေအာင္ ၾကဳိး စား မယ္ ဆုိ ျပီး စီစဥ္ ပါ တယ္။

က် ေနာ္ တုိ႔ စီ စဥ္ ၾက တာ ေဖ ေဖာ္ ၀ါ ရီ လ မွာ ပါ။

မတ္ လ ဆန္ း က တဲ က  အကို ေက်ာ္ ဆီ က ဖုနး္ နဲ႔ ေရာ SMS နဲ႔ ပါ

“ဆ ရာ ေပါက္ အ သင္႔ ျပင္ ထား” လုိ႔ တပ္ လွန္႔ ပါ တယ္။

ရန္ ကုန္ က လု လင္ က ၁၃ ရက္ ေန႔ ည ကား နဲ ႔ မန္းေလး တက္ လာ မယ္။

၁၄ ရက ္ေန႔  မ နက္ ျပင္ ဦး လြင္ ကို အငွား ကား နဲ႔ က် ေနာ္ တုိ႔ ကတက္ လာ မယ္။

၂၁ မုိင္ မ ေရာက္ ခင္ ဗ်ဴး ပြိဳင္႔ နဲ႔ ျပင္ ဦး လြင္ က အထြက္ ေကြ႔ နား မွာ

ခ ဏ ဓါတ္ ပုံ ရိုက္ ၾက မယ္။

ျပီး မွ ေနာင္ ခ်ဳိ ကုိ  သြား မယ္။

အကို ေက်ာ္ နဲ႔ အ  ေဖာ္ သုံး ေယာက္ က ဆုိင္ ကယ္ သုံး စီး နဲ႔ ေနာင္ ခ်ဳိ က ေစာင္႔ ေနမယ္။

အဲ ဒီ ကေန ဂုတ္ ထိတ္ တံ တား နဲ႔ ဂုတ္ တြင္း ကို ဓါတ္ပုံ ရုိ က္ မယ္။

ေက်ာက္ မဲ  ကုိ ၀င္ မယ္။

ည မွာ ေဘာ္ ၾကဳိ ပြဲ ေတာ္ ကို ရုိက္ ၾက မယ္ ။

ေနာက္ ရက္ သီ ေပါ ပါတ္ ၀န္း က်င္ ကို သြား ရုိက္ မယ္ ဆုိ ျပီး

အ စီ အ စဥ္ ေတြ ဆြဲ ၾက ပါ တယ္။

၁၆ ရက္ ေန႔ ည ေန ကား နဲ႔ မွ ျပန ္မယ္ ေပါ႔။

တ ကယ္ သြား ရ ခါ နီး ျပီ ဆုိ တဲ႔ အခ်ိန္ မွွာ ၁၆ရက္ ေန႔ မွာ

က်ေနာ္ က အလုပ္ ျပန္ ၀င္ မွ ျဖစ္ မယ္႔ ကိစၥ က ရွိ လာ ပါ တယ္။

ေနာက္ အကုိ ေက်ာ္ က ေနာင္ ခ်ဳိ က ေစာင္႔ မယ္ ဆုိ တဲ႔ အစီ အစဥ္ ကလဲပ်က္။

ဒီ ေတာ႔ သီ ေပါ ကုိ တုိက္ ရုိက္ လာ မယ္ ဆုိ ျပီး

၃၁လမ္း၈၁-၈၂ လမ္း ၾကား က  “ ဒု ႒ ၀ တီ မန္း “လက္ မွတ္ သြား ျဖ တ္ ေတာ႔

သီ ေပါ ကို ကား ခ ၅၀၀၀က်ပ္။

အိပ္စ္ပရက္စကား။

မနက္( ၆) နာရီ တစ္ စီး  ေန႔ လည္( ၂) နာရီ တစ္စီးထြက္မယ္။

ကား ကုိ ဒီ က လဲ လာ စီး လုိ႔ ရ တယ္။

လမ္း ၆၀ က ျပည္ ၾကီး မ်က္ ရွင္ ကား ၀င္း ကို သြား စီး ရင္ လဲ ရ တယ္။

ေမာင္းခ်ိန္ ခန္႔ မွန္း ေျခ ၅ နာ ရီ နဲ႔ ၆နာရီ ၾကား မွာ ရွိ တယ္ ေျပာ ပါ တယ္။

က် ေနာ္ လက္ မွတ္ သြား ၀ယ္ ေတာ႔

မနက္ ေျခာက္ နာ ရီ ထြက္ မယ္႔ ကား ဘဲ ရွိ တယ္ ဆုိ ပါ တယ္။

ဒီ ေတာ႔ ရန ္ကုန္ က လာ မယ္  ေမာင္ ယဥ္ ေအာင္ ကုိ ရန္ ကုန္ က ည ၈ နာ ရီ ထြက္

တဲ႔ ကား ကုိ စီး ခဲ႔ ဘုိ႔ လွမး္ ဖုနး္ ဆက္၊

မ န က္ ကား ဂိတ္ ကို လာ ၾကဳိ မယ္ ေပါ႔။

ကုိ တင္ ေအာင္ ၾကီး ကို လဲ ဖုန္း ဆက္  အစီ အစဥ္ ေတြ ေျပာ။

က် ေနာ္ ႔ ရုံး က က ေလး တစ္ ေယာက္ ကို လဲ မနက္ ငါး နာ ရီ အိမ္ ကိုအ ေရာက္ လာ ျပီး

လမ္း ၆၀ ကား ဂိတ္ ကို လုိ္က္ ပုိ႔ ေပး ဘုိ႔ မွာ နဲ႔ အ လုပ္ ေတြ ရွုပ္ ရ ပါတယ္။

ည ၈ နာရီ မွာ ေတာ႔ အီလစ္ နဲ႔ လာ သည္ မနက္ လာ ၾကဳိ ပါ  လုိ႔

ဖုန္း လာ ေတာ႔ စိတ္ ေအး ရ ပါ သည္။

 

၁၄-၃-၁၄ မနက္ ေလး နာ ရီ ခြဲ မွာ ေတာ႔ တံ ခြန္ တုိင္ အ၀ုိင္း ပါတ္ ေရာက္ေန ျပီ

ဆုိ တာ နဲ႔  ဘူ တာ ၾကီး မွာ ဆင္း ပါ မွာျပီး သူ ႔ ကုိ သြား ၾကဳိရ ပါတယ္။

သူ ကို႔ အိမ္ ေခၚ သြား မ လုိ တဲ႔ ပစၥည္း ေတြ ထား ။

ဓါတ္ပုံ ရုိက္ တဲ႔ ေန ရာ မွာ သုံ း မယ္ ထရုိင္ေပါ႔ ေတြ ဓါတ္ခဲ အပို ေတြ

မင္ မုိ ရီကဒ ္ ေတြ စစ္ ကင္ မရာ လြယ္ ျပီး  လာ ၾကုိ တဲ႔ ကား ေပၚ တက္

ကို တင္ ေအာင္ ၾကီး ကို ၀ င္ ေခၚ ၃၅လမး္ က အင္ ပါ ယာ  မွာ မုန္႔ ၀င္ စား

ကား ကြင္း ထဲ ေရာက္ေတာ႔ ေျခာက္ မတ္ တင္း။

ေျခာက္ နာ ရီ ထြက္ မယ္ ဆုိ တဲ႔ ကား က တကယ္ ထြက္ ေတာ႔ ေျခာက္ နာ ရီ ၁၅။

ဒါ နဲ႔ ဘဲ ေတာင္ ေ ပၚ ခရီး ကို စ ခဲ႔ ၾက ပါ တယ္။

**********************************************************

 

ျပင္ ဦး လြင္ ကို ဆုိင္ ကယ္ နဲ႔ အ ၾကိမ္ ေပါင္း မ်ား စြာ

ကား အ ေသး န႔ ဲ လဲ အ ၾကိမ္ ေပါင္း မ်ား စြာ သြား ဘူး ပါ တယ္။

ဒီ တစ္ ေခါက္ ကား  အၾကီး ေပၚ က ျမင္ ရ တဲ ႔ ျမင္ကြငး္ ေတြက ဆန္း သစ္ ေနသလုိ။

အ ရင္ က မျမင္ ခဲ႔ မိ တဲ႔ အလွ အ ပ ေတြ ကို ျမင္ လာ မိ သလုိ လုိ။

သိပ္ မၾကာ ခင္ မွာဘဲ ျပင္ ဦး လြင္ ကို ေရာက္ျပီး ေရ ခ်မး္ အုိး က စံ ျပ ကား ရပ္ နား စခန္းမွာ

မ နက္ စာ စား ဘုိ႔ နား ပါ တယ္။

လုလင္ က ေတာ႔ ကင္ မ ရာ တစ္ လုံး နဲ႔ ျမင္ သ မွ် ကုိ ဓါတ္ ပုံ ရုိက္ ေနပါတယ္။

က် ေနာ္ နဲ႔ ကို တင္ ေအာင္ ၾကီး ကေ တာ႔ ခုံ မွာ ထုိင္ ရင္း ဘာ စား ရ မွန္း မ သိ။

ေနာက္ ေတာ႔ သူ က  ေကာ္ ဖီ အ မူန္႔ အ စစ္ ကို ေဖ်ာ္ တာ တစ္ ခြက္

က် ေနာ္ က လဲ ေကာ္ ဖီ တစ္ ခြက္ နဲ႔ ဆီ ခ်က္ ေခါက္ ဆြဲ တစ္ ပြဲ မွာ လုိက္ ပါ တယ္။

သိပ္ မ ၾကာ ခင ္မွာဘဲ ကား က ဟြန္း သံ ေတြ ေပး တာနဲ႔ အေျပး အလႊား တက္ ခဲ႔ ရ ပါ တယ္။

ကား ေလး က ေတာင္ အဆင္း လမး္ ကုိ ေကြ႔ ပါတ္လုိ႔ ဆင္း အလာ

မ နက္ ေစာ ေ စာ မွာ လယ္ သူ မ ေတြ ျမင္ ေတာ႔ ဓါတ္ ပုံ  ရုိက္ ခ်င္ မိ ပါတယ္။

ကို တင္ ေအာင္ ၾကီး ကေတာ႔ ဒီ လမး္  ခ ရီး ကို သြား ေနၾက ဆုိ ေတာ႔  အိပ္ ျပီး လုိက္ လာ ပါတယ္။

ေမာင္ ယဥ္ ေအာင္ က ေတာ႔ ဒီ ေျမာက ္ပုိင္ းရွမး္ ျပည္ ကုိ ပ ထ မ ဆုံး အၾကိမ္ ဆုိေ တာ႔

ေငး ေမာ စ ရာ အျပည္႔။

သာ ယာ တဲ႔ လမး္ တစ္ ေန ရာ

သာ ယာ တဲ႔ လမး္ တစ္ ေန ရာ

သူ နဲ႔ စကား ေျပာ ေနရင္ း က က် ေနာ္ လဲ ေမွး က နဲ႔ အိပ္ ေပ်ာ္ သြား ပါ တယ္။

သိပ္  မ ၾကာ ခင္ ကား က ရပ္ သြား ေတာ႔ လန္႔ နုိးသြား ပါတယ္။

ၾကည္႔ လုိက္ ေတာ႔ ကား တနး္ က အ ရွည ္ၾကီး။

ေမး ၾကည္႔ ေတာ႔ မုိင္း ခြဲ ေန လုိ ႔ ခဏ ရပ္ ထား တာ ပါ တဲ႔။

ဒီ လမး္ ခရီ းသြား ဘူးသူ မ်ား အတြက္ ၾကဳံ ေတြ႔ ေန ၾက ပါ။

အဲ ေတာ႔ အ နီး အနား မွာ လမး္ ေလ်ာက္ ျပီး ဓါတ္ ပုံ ရိုက္ မယ္ လုပ္ ေတာ႔

စ ပယ္ ယာ ေလး က

“အေ၀း ၾကီး မသြားန ဲ႔ ေနာ္ ကား ထြက္ ျပီး ရင္ လမး္ မွာ ကားရပ္ ေပး လုိ မ ရဘူး”

ဆုိ တာ နဲ႔ ကား နား ေလး က ဘယ္ မွ မခြာ ဘဲ ေန ရ ပါတယ္။

ဒီ ေတာ႔ လဲ တစ္ ေယာက္ နဲ႔ တစ္ ေယာက္ အျပန ္အ လွန္ ဓါတ္ ပုံ ေတြ ရုိက္သ ေပါ႔။

နာ ရီ ၀က္ ေက်ာ္ ေက်ာ္ ေလာက္ အ ၾကာ မွာ ေတာ႔ က် ေနာ္ တုိ႔ ကား ေတြ ထြက္ ခြင္႔ ရပါတယ္။

ကား တန္း ၾကီး က တ ကယ္႔ ကို အ ရွည္ ၾကီး။

ကား ေတြ က လဲ ရာ ေက်ာ္ ပါ တယ္။

ဒီ ေန ရာမွာေ တာ႔ ကားၾကီး ေတြ သူ႔ ေန ရာ သူ ရပ ္ေပ မယ္႔ ကား ေလး ေတြ က ေတာ႔

ရ သ ေလာက္ ေရွ႔ တုိး ျပီး ေန ရာ ဦ း ၾက ပါ တယ္။

အဲ လုိ လုပ္ ေတာ႔ တစ္ ခါ တစ္ ေလ မွာ လမ္း ေတြ က ပုိ ပိ တ္ သြာ း ပါ တယ္။

အဲ ဒီ က ေန ထြက္ လာ ျပီ း မ ၾကာ ခင္ မွာ ေတာ႔ နာ မယ္ ေက်ာ္ ဂုတ္ တြင္း ကို ေရာက္ ပါ တယ္။

ဂုတ္ တြင္ း က ေတာ႔ အျမင္႔ ဆုံး ေတာင္ ႏွစ္ ေတာင္ ကို ဆက္ သြယ္ တဲ႔ လမး္ မ ၾကီး ပါ ဘဲ။

ဒီ ဘက္ ေတာင္ ထိပ္ ကေ န ဟုိ ဘက္ ေတာင္ ထိပ္ ေရာက္ ေအာင္ ခ ရု ေဗြ ပါတ္သလုိ

ေကြ႔ ေကာက္ ျပီး ေဖာ က္ ထား တာပါ။

8 နာ မယ္ ေက်ာ္ ဂုတ္ တြင္း

8 နာ မယ္ ေက်ာ္ ဂုတ္ တြင္း

ေရွး က လူ မ်ား ရဲ႕ ကာ ယ ဥာဏ စြမ္း အား ကို မခ်ီး က်ဳး ဘဲ  မ ေန ႏုိင္ပါ။

ဒီ လမ္း ေ ပၚ မွာ ေတာ႔ ကား က ေတာ႔ ေပါင္း စုံ ပါဘဲ။

က် ေနာ္ တုိ႔ စီး လာတဲ႔ အိပ္စ္ပရက္ ကား ၾကီး ေတြ လဲ ပါ။

ေန႔ စဥ္ လုိင္း ဆြဲ ေန တဲ႔ ဗင္ ကား ေလး ေတြ လဲ ပါ။

ကုိယ္ ပုိင္ ဇိမ္ ခံ ကား ေလး ေတြ လဲ ပါ။

ဘု ရား ဖူး ယာဥ္  လုိက္ ထရပ္ ေတြ လဲပါ။

ဖရဲ သီး တင္ လာ တဲ႔ ၁၂ ဘီး ကား လ ဲ ပါ။

ကုန္ အျပည္ နဲ႔ ကား ၾကီး ေတြ လဲ ပါ။

အ တက္ ကား ကို ဦး စား ေပး ဆုိ တဲ႔ ေတာင္ ေပၚ လမ္း ရဲ႕နား လည္ မူ႔ ေလး အ တုိင္း

ကား ေပါင္း မ်ား စြာ က ေကာက ္ ေကာက္ ေကြ႔ ေကြ႔ လမ္း က ေလး ေပၚ မွာ တ အိ အိ နဲ႔

တက္ လာ ၾက ပါတယ္။

ေတာင္ ေပၚ ကုိ တက္ လာ ၾက တဲ႔ ကား ေတြ ထဲ မွာ ေတာ႔ ဖ ရဲ သီး ကား ေတြ

အမ်ား ဆုံး ပါ ဘဲ။

ဖ ရဲ  သီး သယ္ ၾက တဲ႔ အ ခါ မွာ လဲ ဂ်ဒ္ ေသ တၱာ ခြံ ေတြ နဲ႔ က် က် န န ထည္႔ ျပီး

သည္ လာ တာ ကို ေတြ႔ ရ ပါ တယ္။

3 စိမး္ စိမ္း ပါ ၀ါ

3 စိမး္ စိမ္း ပါ ၀ါ

ေက်ာက္ မဲ ျမဳိ႔ ကုိ ျဖတ္ လာ ျပီး မၾကာ ခင္ မွာ ဘဲ ကား စ ပယ္ ယ ာ ေလး က လမး္ ဆင္း မယ္႔ ခရီး သည္  ေတြ ကို ဘယ္ ဆင္း မွာ လဲ ဆုိ တာ ေမး ပါ ေတာ႔ တယ္။

က် ေနာ္ တုိ  ့ ကို လည္း ဧည္႔ သည္ မွန္း သိ ေတာ႔ ေဘာ္ ၾကဳိ လာ း သီ ေပါ လား ေမး ေတာ႔

ခ ဏ ဆုိ ျပီး အ ကုိ ေအး ေက်ာ္ ကု ိ လွမ္း ဖုန္း ဆက္ ရ ပါ ေတာ႔ တယ္။

သူ က “ဂိတ္ ဆုံး ထိ လုိက္ ခဲ႔ ဆ ရ ာ ေပါက္ “ လို႔ ေျပာ တဲ႔ အခါ မွ

စိ တ္ ေအး လက္ ေအး ျဖစ္သြား ပါတယ္။

4 ပြဲ ေတာ္ လာ တဲ႔ သူ

4 ပြဲ ေတာ္ လာ တဲ႔ သူ

အဲ ဒီ မွာ ကား ဆ ရာ ရယ္ က် ေနာ္႔ ေဘး ဘက္ ကလ ူ ရယ္ စ ကား ေတြ ေျပာ ေန ၾက တာ ကို နား စြင္႔ ေန မိ ပါတယ္။

“က်ဳပ္ ျပန္ မ ေရာက္   တာ ဆယ္ နွစ္ ရွိ ျပီ  ည က စည္ လား ”

“    အုိး စည္ တာ မွ ၀က္  ၀က္ ကြဲ ဘဲ  စတိ တ္ ရွိုး ပါ တယ္ ေလ  ဦးရဲ ေအာင္ ရယ္

စုိင္းခမ္း ခုံး ရယ္  လား ရွိဳး သိနး္ ေအာင္ ရယ္ “

ဆုိ တာ ကုိ ဂု ဏ္ ယူ ၀ံ ႔ ၾကြား တဲ႔ ေလ သံ နဲ႔ ေျပာ တာကို  ၾကား မိ ေတာ႔

ကိုယ္ ႔ နယ္ ခံ  အႏု ပညာ သမ ား ကို ခ်စ္ တဲ႔ စိတ္ ကို ေလး စား မိ ပါ တယ္။

 

ပြဲ ခင္း နာ း နီး ေလ ေလ လူ ပုိ ရွုပ္ ေလ ပါဘဲ။

ပြဲ ဘက္ ကို သြား ေနၾက တဲ႔ ရုးိ ရာ ၀တ္ စုံ ေတြ နဲ႔ တုိင္း ရင္း သား ေတြကို ေတြ႔ ရ ပါတယ္။

ေမာ္ ေတာ္ ဆုိင္ ကယ္ ၊သုံးဘီး ဆုိင္ ကယ္၊ေထာ္ လာ ဂ်ီ ၊

မီး စက္အဂ်ၤင္က ေန ေမာ္ ေတာ္ကား ျဖစ ္ေအာင္ စီ ရင္ ထား တဲ႔ ကား ေတြနဲ႔ စည္ ကား လုိ႔ ေန ပါ တယ္။

ပြဲ ေတာ္ အ၀င္ နား မွာ ေတာ႔ လမ္း အ လည္ ေခါင္ မွာ ကြန္က်ဳးပုိက္ အျပာ ေတြ နဲ႔ အ သြား

လမး္ အ ျပန္ လမ္း ျခား ထား တာ  ကို ေတြ႔ ရ ပါ တယ္။

“   အဲ လုိ႔ မ တာ း လုိ႔ မ ရ ဘူး   လူ  မ တ ရာ း စည္  တာ“လုိ႔ ေျပာ ပါ တယ္။

ေဘာ္ ၾကဳိ ဘု ရား နား နီး ေလ လူ ရွုပ္ ေလ ပါဘဲ။

“ဒီ ေန႔ က အစည္ ဆုံး ဘဲ ေလ နယ္ ေပါင္း စုံ က လာ ၾက တာ။

နက္ ျဖန္ မ နက္  ဆြမ္း ၾကီး ေလာငး္ ပြဲ ျပီး ရင္ ေတာ႔ ျပန ္ၾက ျပီ   “လုိ႔ေျပာပါ တယ္။

က် ေနာ္ တုိ႔ သြား တာ က အ ဖိတ္ ေန႔ ပါ။

ေနာက္ ရက္ က  တေပါင္း လ ျပည္႔  ေန႔ ပါ။

ေဘာ္ၾကဳိ ေစ တီ ေတာ္

ေဘာ္ၾကဳိ ေစ တီ ေတာ္

ပြဲ ခင္း နား က ျဖ တ္ ေ တာ ့ ကား ကုိ  ျဖည္း ျဖည္း ေလး ဘဲ ေမာင္း လုိ႔ ရ ပါ တယ္။

ဆုိင္က ယ္ ေတြ ကား ေတြ လူ ေတြ ရွုပ္ ယွက္ ခပ္ ေန လုိ႔ ပါ ဘဲ။

6 ဘုရား ပြဲ အ၀င္ ၀

6 ဘုရား ပြဲ အ၀င္ ၀

ေဘာ္ ၾကဳိ ဘု ရား နား ေရာက္ ေတာ႔ အ ေ တာ ္ မ်ား မ်ား ဆင္း သြား ေတာ႔ ကား ေပၚ မွာ လူသိပ္ မက်န္။

ဘု ရား ကို လြန္ သြား ျပီး တစ္ ေန ရာ မွာ ေတာ႔ ေထာ္ လာ ဂ်ီ ေတြ ကား ေတြ အ မ်ား ၾကီး ရပ္ ထား တာ ကို ေတြ႔ ရ ပါ တယ္။

ဘု ရား ဖူး လာ ၾက တဲ႔ ကား ရပ္ နား စ ခန္း ပါ ။

“ အခု ေခတ္ ေတာ႔ ကား ေပါ႔ က် ေနာ္ တုိ႔ ငယ္ ငယ္ က ေတ ာ႔ လွည္း နဲ႔ ေပါ႔ ဗ်ာ”

လုိ႔ ကား ဆ ရာ ၾကီး ေျပာ လုိက္ တဲ႔ အသံ မွာ ငယ္ ဘ ၀ ကုိ လြမး္ သံ ေလး စြက္ ေန တယ္ လုိ႔ ထင္ မိ ပါတယ္။

လမ္း ေပၚ မွာ လူ ေတြ ဆုိင္ ကယ္ ေတြ ရွုပ္ ေတာ႔ ကား က တစ္ လိမ္ ႔ ျခငး္ ဘဲ ေမာင္း လာ ပါ တယ္။

“ အ ခု ခ်ိန္  ဆုိင္ ကယ္ စီ း တဲ႔ လူ ငယ္ ေတာ္ ေတာ္ မ်ား မ်ား က ေ သာက္ စား ထား ၾက တာ

အဲ ေတာ႔ ကိုယ္ က ေရွ ာင္ မွ လုိ႔ “ လုိ႔ ကား ဆ ရာ က ေျပ ာ ပါ တယ္။

သိပ္ မၾကာ ခင္ မွာ ဘဲ သီ ေပါ တုိး ဂိတ္ ကို ျဖတ္ ျပီး က် ေနာ္ တုိ႔ ကား က သီ ေပါ ျမဳိ႔ ထဲ ကုိ ၀င္ လာ ပါ တယ္။

လား ရွိုး လမး္ မၾကီး က  ေန ဘယ္ ဘက္ ထဲ ခ်ဳိး ၀င္ ျပီး တဲ႔ အ ခါ သီ ေပါ ေစ်း ကို ေရာက္  ပါ တယ္။

ဒု႒၀တီ မနး္ ကား ဂိတ ္ေရွ႔ မွာ အကို ေက်ာ္ ရပ္ ေစာင္႔  ေန တာ ကုိ ေတြ႔ ရ ပါ တယ္။

ကား ရပ္ တာ နဲ႔ အ ထုပ္ အ ပုိး ေတြ ခ် ျပီး အကို ေအး ေက်ာ္ ေခၚ တဲ႔ ေနာက္ ကုိ လုိက္ ခဲ ပါ တယ္။

အ ကို ေအ း ေက်ာ္ ရုံး ခနး္ က သီ ေပါ ေစ်း ထဲ မွာ ရွိ ပါ တယ္။

ေငြ စု ေငြ ေခ်း သ မ  ထူ  ေထာ င္ ထား တာ အႏွစ္ (၂၀) ရွိ ျပီ ေျပာ ပါ တယ္။

အ သင္း ၀င္ ေပါင္း (၆၀၀) ေက ်ာ္ ရွိ ျပီး တစ္ ေန ႔ လွည္ ႔ ပါတ္ ေငြ

သိန္း သုံး ဆယ္ နဲ႔ ေလး ဆယ္ ၾကား မွာ ရွိ တယ္ ေျပာ ပါ တယ္။

အတုိး ႏွူန္း က တစ္ ရာ က်ပ္ ကို တစ္ လ  လုံး မွ ျပား ကိုး ဆယ္  နဲ႔  ေငြ ေခ်း ေပး တယ္ ဆုိ တာ သိ ရ ပါ တယ္။

အ ကုိ ေအး ေက်ာ္ ရုံး ခန္း မွာ ခဏ ထုိင္ ေရ ေႏြး ေသာက္ ရင္း နား ျပီး

ထ မင္း စား ဘုိ႔ ထြက္ ခဲ႔ ၾက ပါတယ္.။

က်ေ နာ္ တုိ႔ ေရာက္ ေတာ႔ ေန ႔လည္ တစ္ နာ ရီ ထုိး ေန ပါ ျပီ။

7 သီ ေပါ မွာ ထမင္း စား ခဲ႔ တဲ႔ ဆုိင္ ကေ လး

7 သီ ေပါ မွာ ထမင္း စား ခဲ႔ တဲ႔ ဆုိင္ ကေ လး

ဒါ နဲ႔ ဘဲ က် ေနာ္တုိ႔ သုံး ေယာက္ ရယ္ အ ကို ေအး ေက်ာ္ ရယ္ သူ တုိ႔ ရုံး က အကို စန္း ေမာင္ ရယ္

“ ရင္ က်န္ “  ဆို တဲ႔ စား ေသာက္ ဆုိင္ ေလး ကို ေရာက္ ခဲ႔ ၾက ပါတယ္။

ဆုိင္ က လဲ ဟင္း ခ်က္ ေကာငး္  က် ေ နာ္ တုိ႔ ကလဲ ဘုိက ္ဆာ ေန တာ ဆုိ ေတာ႔

ေ  တာ္  ေတာ္  စား ေကာငး္ တဲ႔ ထ မင္း တစ္ နပ္ လုိ႔ ဆုိ ခ်င္ ပါ တယ္။

ထ မင္း စား ျပီး ၾက တဲ႔ အခါ မွာ ေတာ႔ အကုိ ေအး ေက်ာ္ က

“ဆ ရာ ေပါက္ တုိ႔ အိမ္ မွ ခ ဏ နား ။

၂ နာ ရီ ေက်ာ ေက်ာ္ ေလာက္ ၾက ရင္ ကား လာ ေခၚ မယ္။

ဘု ရား ပြဲ ကုိ သြား မယ္ ၊ ျပီး ရင္ သီ တ ဂူ ေက်ာင္း ကို သြား မယ္ ျပီး ရင္ သိမ္ ေတာင္ ကို

သြား မယ္” လုိ႔ ေျပ ာ ရင္း သိပ္ မ ေ၀း တဲ႔  အကို ေအး ေက်ာ္ တုိ႔  အိမ္ ကို လမ္း ေလ်ာက္ လာ ခဲ႔ ၾက ပါတယ္။

 

( ဆက္ လက္ ေဖာ္ ျပ ပါ မည္ )

ကို ေပါက္ လက္ ေဆာင္ ခ ရီး သြား

5-5-2014

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။

   Send article as PDF