ေန ့စဥ္သုံးတရုတ္စကား(nei’ zin dhon: t-yout z-ga:)။

每日汉语;Me3i ri4  Ha4n yu3  ;Everyday Chinese

သင္ခန္းစာ(၁)။ႏွဳတ္ဆက္ျခင္း။(thin gan: za tit , hnout hset khyin:)

第一课,问候;di4 yi1 ke4 ,we4n ho4u

Lesson 1; Greetings

1.   你好!Nǐ hǎo!  Hello.  မဂၤလာပါ။(min g-la ba)

2.   你叫什么名字?Nǐ jiào shénme míngzi? What’s your name?

ခင္ဗ်ားနာမည္ဘယ္လုိေခၚသလဲ။(kh-mya: na me belo khaw dh-le:)

3.   这是我的名片。Zhè shì wǒ de míngpiàn. This is my business card.

ဒါကကၽြန္ေတာ္ရဲ ့လိပ္စာကဒ္ပါ။(da ga’ ky-naw’ ye’ leitsa kat pa)

4.      好久不见。Hǎojiǔ bújiàn. Long time no see.

မေတြ ့ရတာၾကာၿပီေနာ္။(m-twei’ ya’ da kya bi naw)

သင္ခန္းစာ(၂)။ေက်းဇူတင္ေၾကာင္းေဖၚျပျခင္း။(thingan:za hnit’, kyei: zu: tingyaun: phaw pya’gyin:)

第二课,表示感谢;di4 e4r ke4 , bia3o shi4 ga3n xie4

Lesson 2; Expressing Gratitude

1.   谢谢!谢谢你!Xièxie! Xièxie nǐ!   Thanks. Thank you.

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ခင္ဗ်ားကုိေက်းဇူးတင္ပါတယ္။(Kyei: zu: tin ba de , kh-

mya: go kyei: zu: tin ba de)

2.      非常感谢!Fēicháng gǎnxiè! Thank you very much.

အမ်ားႀကီးေက်းဇူးတင္ပါတယ္။( a-mya: gyi: kyei: zu: tin ba de)

3.   不用谢!Bú yòng xiè! Don’t mention it.

အားမနာပါနဲ ့ဗ်ာ။( a: m-na ba ne’bya)

4.   对不起!Duìbùqǐ! Sorry.

၀မ္းနည္းပါတယ္။( wan: ne:  ba de)

5.   没关系。Méi guānxi. It’s nothing.

ဘာမွ်မဟုတ္ပါဘူး။( ba   hma’ m–hout pa bu: )

5.      没事儿。Méi shìr. It doesn’t matter.

ကိစၥမရွိပါဘူး။( keit sa’ m-shi’ ba bu:)

သင္ခန္းစာ(၃)။သင့္ေမြးေန ့မွာ၊ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ။( thin gan: za thon: , thin’mwei: nei’hma pyaw shwin ba zei)

第三课,祝你生日快乐;di4  sa1n ke4 , zhu4 ni3 she1ng ri4 kua4i le4

Lesson 3 ;Happy Birthday to You

1.   祝你生日快乐!Zhù nǐ shēngrì kuàilè!  Happy birthday!

သင့္ေမြးေန ့မွာ၊ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ။( thin’ mwei: nei’ hma pyaw shwin ba zei)

2.   干杯!  Gān bēi!  Cheers!

ေပ်ာ္ရႊင္ပါေစ။( pyaw shwin ba zei)

3.   你的电话号码是多少?Nǐ de diànhuà hàomǎ shì duōshǎo?

What’s your telephone number?

ခင္ဗ်ားရဲ  ့ဖုုန္းနံပါတ္ကဘယ္ေလာက္ပါလဲ။(kh-mya: ye’ phon: nanbat’ ka be

lout pa le:)

About Visesa

Ashin Revata has written 22 post in this Website..

arriving in China to study the Chinese Language.