ေတြ႔မေရွာင္သည္ လက္ေဝွ႕သမားမဟုတ္ပါ ။

မႏၲလဂဇက္ပါလ မ်ား ျဖစ္သည္ ။

နာမည္နာမအားျဖင့္ ေတြ႔မေရွာင္ဟု သံုးစြဲေသာ္လည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ပါ။ မန္ဘာေဟာင္းမ်ားစြာ ပါဝင္ေနပါသည္ ။

ေခါင္းေဆာင္ နွစ္ဦးမွလြဲ၍ မည္သူပါဝင္ေနသည္ကို မသိနိုင္ပါ ။

လ်ွိဳ႕ဝွက္ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္ ။ယူဇာနိမ္းတစ္ခု လ်ွိဳ႕ဝွက္ကုဒ္ တစ္ခုတည္းျဖင့္ ရြာအက်ိဳးလိုလားသူမ်ားေပါင္္းစည္းပါဝင္ေနသည္ ။

အျမင္မေတာ္ ဆင္ေတာ္နွင့္ခေလာက္မ်ားကို ေဝဖန္ပါမည္ ။ ေႏွာက္ယွက္ဖ်က္ဆီးရန္ ရည္ရြယ္ျပီးတင္ေသာစာမ်ားကို ကန္႔ကြက္ပါမည္ ။ ပုဂိၢဳလ္ေရး ထိပါးေစာ္ကားသူမ်ားကို တိုက္ခိုက္ပါမည္ ။ ဘာသာေရးလူမ်ိဳးေရး ရန္တိုက္ေသာစာမ်ား၊ ခိုက္ရန္ျဖစ္ပြားရန္ေသြးထိုးေျမွာက္ပင့္ေသာစာမ်ားကို ေဝဖန္ရွဳံ႕ခ်ပါမည္ ။

ေကာင္းမြန္ေသာရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ေရးသားေသာစာေကာင္းေပေကာင္းမ်ားကို အားေပးပါမည္ ။ ဂဇက္စည္းကမ္းထက္ပိုျပီး ဆဲဆိုႀကမ္းတမ္းေသာအေရးအသားမ်ားအား အားမနာတမ္းေဝဖန္ပါမည္ ။

ေတြ႔မေရွာင္သည္ အဖြဲ႔ဝင္ျခင္းမသိေသာေႀကာင့္ အခ်င္းခ်င္းလည္း မ်က္နွာေထာက္ျခင္းကင္းပါလိမ့္မည္ ။ အေတြးအေခၚအယူအဆလည္းမတူပါ။ ယေန႔မွစ၍ အသက္ဝင္ျပီဟု မွတ္ယူေစခ်င္ပါသည္။

ျမန္မာ့ဂဇက္သည္ လြတ္လပ္စြာေရးသားျခင္း၊ ေျပာဆိုုျခင္းအားအားေပးေသာေနရာတစ္ခုျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း

ျမန္မာ့ဂဇက္ရွိ အမာခံစာေရးစာဖတ္သူမ်ားအားလံုုးသည္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာျဖင့္ ျပင္ပတြင္ေတြ႕ ဆံုုဖူးၾကသူမ်ားျဖစ္ၾကျပီး ကိုုယ္ပိုုင္ေတြးေခၚမႈျဖင့္ေရးသားေနၾကသူမ်ားစုုစည္းေနၾကေသာ အဆင့္အတန္းရွိလူ႕အဖြ႕ဲအစည္းျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္လည္းေကာင္း

ျမန္မာ့ဂဇက္တြင္ ကိုုယ္ပိုုင္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းသူမ်ားရွိေနျပီးျဖစ္သလိုု သူၾကီး (Admin) ကိုုယ္တိုုင္လည္း ဂဇက္စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကုိ ႏိုုင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရး စံခ်ိန္စံညႊန္းျဖင့္ထိန္းသိမ္းလ်က္ရွိပါသည္။

ယခုုကဲ့သိုု႔ ဂဇက္တစ္ခုုလံုုးအားသက္ေရာက္ေစခ်င္သည့္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အမိန္႔ေၾကျငာစာထုုတ္ျပန္ျခင္းသည္ ဂဇက္စာေရးစာဖတ္သူမ်ား၏အခြင့္အေရးကိုု ထိခိုုက္ခ်ိဳးေဖာက္သည့္အတြက္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဂဇက္၏ Admin ႏွင့္သူ၏ လုုပ္ပိုုင္ခြင့္ကိုု ၀န္ေရာက္စြတ္ဖက္သကဲ့သိုု႔ျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ ေတြ႕ မေရွာင္ဟူသည့္အဖြဲ႕ အား ယခုုကဲ့သိုု႔အျမင္မေတာ္ ဆင္ေတာ္ႏွင့္ခေလာက္အျပဳအမူမ်ား ဆက္လက္မျပဳလုုပ္ပါရန္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္

ျမန္မာ့ဂဇက္စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရး

Mod7

 

 

About ေတြ႕ မေရွာင္

ေတြ႕ မေရွာင္ has written 1 post in this Website..