ဒီကေန႕ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အမွန္တကယ္ေျပာင္းလဲေနၿပီလို႕ ယံုၾကည္ပါသည္။ ေျပာင္းလဲေနတဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံသားေတြအတြက္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္တစ္ခုက ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြကို ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးက လူေတြက အျပန္အလွန္ေလးစားလာဖို႕လိုပါသည္။ ဒီလိုအျပန္အလွန္ေလးစားလာဖို႕က ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြဟာ ႏိုင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံညႊန္း၊ အေတြးအေခၚ၊ အလုပ္အကိုင္၊ ၀တ္စားဆင္ယဥ္မႈ၊ ေနထိုင္မႈ၊ စားေသာက္မႈ ကအစ ေျပာင္းလဲရမွာ အမွန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဒီလိုပဲ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုပြင့္လန္းလာၿပီျဖစ္သည့္ အတြက္ ျမန္မာလူငယ္လူရြယ္မ်ား စံခ်ိန္စံညႊန္း အရည္အေသြးျပည့္မွီတဲ့ အလုပ္အကိုင္ေကာင္းမ်ား ရရွိေစဖို႔ အသက္ေမြးမႈအတတ္ပညာမ်ားကို အလုပ္ လုပ္ရင္း အလုပ္သင္ပညာတတ္ေျမာက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ ဖြင့္လွစ္သည့္ သင္တန္းမ်ားအေၾကာင္းကို တင္ျပခ်င္ပါသည္။
လူငယ္မ်ား အသက္ေမြးမႈ ပညာရပ္တစ္ခု တတ္ေျမာက္ထားဖို႔ အမွန္တကယ္ လိုအပ္လွပါသည္။ အလုပ္ လုပ္ရင္း ကုန္က်စရိတ္ မရွိေသာ သင္တန္းမ်ား သင္ယူေလ့လာလို႔ ရသည့္ အတတ္ပညာမ်ားမွာ စီးပြားေရး အေထာက္အကူျပဳသင္တန္း၊ လွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္မႈအတတ္ပညာသင္တန္း၊ ပရိေဘာဂျပဳလုပ္မႈ အတတ္ပညာ သင္တန္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ဧည့္၀တ္ျပဳမႈဆိုင္ရာ အတတ္ပညာသင္တန္းတို႔အျပင္ သတၱဳပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ အတတ္ပညာသင္တန္းတို႔ပင္ ျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း နယ္ပယ္အသီးသီးရွိ လူငယ္မ်ား လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္၀န္ထမ္းမ်ား ျဖစ္ေျမာက္ေစရန္ ရည္ရြယ္ဖြင့္လွစ္ေသာ သင္တန္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းျပည္ပရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အေရး ေကာင္းမ်ား ရရွိလွ်က္ရွိၿပီး ႀကီးၾကပ္၊ မန္ေနဂ်ာရာထူးမ်ားအျပင္တခ်ဳိ႕မွာ ကိုယ္ပိုင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား အသြင္ျဖင့္ ေအာင္ျမင္ကၽြမ္းက်င္ အရည္အေသြးျပည့္၀စြာ အသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ျပဳေနၾကၿပီ ျဖစ္ပါသည္။
သင္တန္းသည္ တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ရက္ တက္ေရာက္ရန္ လိုအပ္ၿပီး က်န္သည့္ရက္မ်ားတြင္ မိမိရဲ႕လုပ္ငန္းခြင္ မ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနရင္း ပညာသင္ယူလို႔ရၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ တက္ေရာက္မည့္ သင္တန္းသားမ်ားသည္ သံုးႏွစ္တာ ကာလအတြင္း သင္ယူၾကရမည့္ ဘာသာရပ္မ်ားမွာ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ဘာသာရပ္မ်ားျဖစ္ေသာ
• ဘ႑ာေရး စာရင္းကိုင္ပညာ ( Financial Accounting )၊
• ေဘာဂေဗဒ / စီးပြားေရးပညာ (Economic)၊
• စီးပြားေရး ဆိုင္ရာ ပထ၀ီ၀င္ ( Economic Related Geography)၊
• လုပ္ငန္းစီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဥပေဒမ်ား ပညာ (Business Administration & Legal Matter)၊
• အဂၤလိပ္စာ (English)၊
• ကြန္ပ်ဴတာ (Information and Communication Technology)၊
• ျမန္မာစာဘာသာရပ္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းဘ၀ ကၽြမ္းက်င္လက္စြဲမ်ား ( Myanmarsar & Life skill ) စသည့္ ဘာသာရပ္ မ်ားကို သင္ၾကားရပါမည္။
ထို႕အျပင္ သီအိုရီႏွင့္ လက္ေတြ႕ပူးေပါင္းကာ စီးပြားေရးအျမင္ဗဟုသုတမ်ားေပးႏိုင္ရန္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းခြင္ အမ်ဳိးမ်ဳိးသို႕ ေလ့လာေရးခရီးမ်ားကို ေက်ာင္း စာသင္ႏွစ္တိုင္းတြင္ သြားေရာက္ေလ့လာရၿပီး ေက်ာင္းသား/သူ တိုင္းသည္ အဖြဲ႕လိုက္ မွတ္တမ္းစာေစာင္ (Plant Trip Report) ေနာက္ဆံုး ဒီပလိုမာ အဆင့္အထိ တင္သြင္းရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ကုန္သြယ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ကုန္ထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ား၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား၊ ဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားရွိ ေငြစာရင္းဌာန၊ စီမံဌာန၊ အေရာင္းႏွင့္ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးဌာနႏွင့္ ဆက္စပ္ဌာနမ်ားစေသာ ေနရာမ်ားတြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားႏွင့္ လူငယ္အလုပ္သင္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနေသာ လူငယ္မ်ား တက္ေရာက္လို႔ရပါသည္။ အလုပ္ဌာန ေနရာမရွိေသးေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ သင္ယူေလ့လာ ခ်င္ၿပီး အလုပ္သင္အျဖစ္ ေလ့လာသင္ယူလိုသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
ပရိေဘာဂ အတတ္ပညာသင္တန္း တက္ခ်င္သူမ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိ လုပ္ကိုင္ေန သူမ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္ အလုပ္အကိုင္ လိုအပ္ေနေသာ လူငယ္လူရြယ္မ်ားအတြက္ လစ္လပ္ အလုပ္ အကိုင္မ်ား ကူညီရွာေဖြေပးေနၿပီး အရည္အေသြးျပည့္၀သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈႏွင့္ ဗဟုသုတပိုင္းဆိုင္ရာ တိုးတက္မႈ ရွိလာေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနပါသည္။
တက္ေရာက္မည့္ သင္တန္းသားမ်ားသည္ စာသင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း Technical Working Techniques, Technical Drawing, Material Knowledge ႏွင့္ Technical Mathematics စသည့္ အဓိက ဘာသာရပ္မ်ားအျပင္ အျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ားျဖစ္သည့္ English, General Knowledge ႏွင့္ ျမန္မာစာႏွင့္ ၀န္ထမ္းဘ၀ကၽြမ္းက်င္ လက္စဲြ (Myanmarsar and Life Skill) ဘာသာရပ္မ်ားကိုပါ သင္ၾကားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
သင္တန္းတက္ေရာက္စဥ္ ကာလအတြင္း လိုအပ္သည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းေၾကးမ်ားမွအစ မည္သည့္ ေငြေၾကး တစ္စံုတစ္ရာ ေကာက္ခံျခင္း မရွိပါ။ မည္သည့္ေနရာတြင္ ဒီလို လုပ္ငန္းခြင္ Skill တိုးတက္ဖို႔ သင္ယူရမည္နည္း။ ဆက္လက္တင္ျပပါဦးမည္။
ျမန္မာႏုိင္ငံမွာ အဓိက ကုန္ထုတ္စြမ္းအားစုျဖစ္တဲ့ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ လူငယ္မ်ား အရည္အေသြး တိုးတက္လာေစဖို႔ အလြန္လိုအပ္ေနတဲ့အခ်ိန္ ျဖစ္ပါသည္။ စာေတြ႕လက္ေတြ႕ ႏွစ္ရပ္လံုး ကၽြမ္းက်င္ တတ္ေျမာက္သူ လူငယ္မ်ား အမ်ားအျပား ေပၚထြက္လာေစဖို႔ ရည္ရြယ္ၿပီး ဖြင့္လွစ္ထားတဲ့ CVT Myanmar သင္တန္းအေၾကာင္း တင္ျပလိုပါသည္။ CVT ဆိုသည္မွာ Center for Vocational Training ျဖစ္ပါသည္။ CVT Myanmar သည္ Non-profit organization ျဖစ္ပါသည္။
CVT သည္ လက္ရွိလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၀င္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသူ လူငယ္မ်ား မိမိကိုယ္တိုင္ စရိတ္က်ခံရန္ မလိုအပ္ဘဲ တက္ေရာက္ႏုိင္သည့္ လူငယ္တို႔ ေရြးခ်ယ္သည့္ သက္ဆုိင္ရာ အသက္ ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အေထာက္အကူျပဳသင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးေနေသာ သင္တန္းေက်ာင္းတစ္ခုပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဤသင္တန္းေက်ာင္းသည္ အလုပ္ခြင္အတြင္း လက္ေတြ႕ေလ့လာမႈႏွင့္ CVT တြင္ စာေတြေလ့လာမႈ သီအိုရီပိုင္းမ်ားျဖင့္ ပါ၀င္ဖဲြ႕စည္းထားပါသည္။ အမွန္တကယ္ တက္ေရာက္သင့္သူမ်ားသည္ လက္ရွိအလုပ္ခြင္တြင္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္သူ အသက္ (၁၈ – ၂၂) ႏွစ္အၾကား ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ပါက Junior Profession အဆင့္သို႔ တက္လွမ္းႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ လူငယ္မ်ားအတြက္ စာေတြ႕ႏွင့္ လက္ေတြ႕ကို ေပါင္းစပ္သင္ၾကားျခင္းျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အရည္အခ်င္း ျပည့္၀ေသာ လူငယ္လူရြယ္မ်ား ထြက္ေပၚလာေစေရးကို ေရွးရႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ထားေသာ သင္တန္း ျဖစ္ပါသည္။
အဆိုပါ သင္တန္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ႏွစ္တိုင္း ေမလတြင္ အတန္းသစ္မ်ားကို စတင္ဖြင့္လွစ္ေနေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ သင္တန္းအမ်ဳိးအစားမ်ားမွာ စီးပြားေရး ပညာအေထာက္အကူျပဳသင္တန္း၊ လွ်ပ္စစ္ ကၽြမ္းက်င္မႈ ပညာသင္တန္း၊ ပရိေဘာဂ ျပဳလုပ္မႈ အတတ္ပညာသင္တန္း၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ အတတ္ပညာသင္တန္းႏွင့္ သတၱဳပစၥည္း ထုတ္လုပ္မႈ အတတ္ပညာသင္တန္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္ႏွစ္ ၃ ႏွစ္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ၿပီး ဒီပလိုမာ ေအာင္လက္မွတ္ကို ခ်ီးျမွင့္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ သင္တန္းတက္ေရာက္ရမည့္အခ်ိန္မွာ တစ္ပတ္လွ်င္ တစ္ရက္ တက္ရမည္။ သံုးႏွစ္ဆက္တိုက္ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းခြင္ရွိ စီမံခန္႔ခဲြသူမ်ား၏ သေဘာတူညီမႈရွိၿပီး ခြင့္ျပဳခ်က္ ရွိရပါမည္။ အသက္ကန္႔သတ္ခ်က္ကို လုပ္ငန္းမ်ား လိုအပ္ခ်က္အရ ညွိႏႈိင္းၿပီး ၂၅ ႏွစ္အထိ ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
သင္တန္းတက္ေရာက္လိုသူမ်ားသည္ တက္ေရာက္လိုသည့္ပညာရပ္အလိုက္ လက္ရွိလုပ္ငန္းခြင္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသူ မ်ားသာ ေလွ်ာက္ထားရန္ ျဖစ္ၿပီး အသက္ ၁၈ ႏွစ္မွ ၂၂ ႏွစ္အတြင္းရွိရမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ပရိေဘာဂျပဳလုပ္မႈ အတတ္ပညာ သင္တန္းႏွင့္ သတၱဳပစၥည္းထုတ္လုပ္မႈ အတတ္ပညာသင္တန္း တက္လိုသူမ်ားသည္ ပညာအရည္အခ်င္း ၈ တန္း ေအာင္ျမင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးပညာ အေထာက္အကူျပဳသင္တန္း၊ လွ်ပ္စစ္ကၽြမ္းက်င္မႈ ပညာသင္တန္းတို႔ႏွင့္ ဟိုတယ္ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အတတ္ပညာသင္တန္းတို႔အတြက္ ၁၀ တန္းအထိ ပညာသင္ၿပီးသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားတက္ေရာက္ ႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ၂၀၁၃ – ၁၄ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ သင္တန္းသား သင္တန္းသူ ၅၀၀ ခန္႕ လက္ခံသင္ၾကားေနသည္ဟု သိရပါသည္။
အသက္ေမြးမႈပညာ စာေတြ႕လက္ေတြ႕ သင္တန္းတက္ေရာက္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ ၀င္ခြင့္ ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ ဇန္န၀ါရီလႏွင့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္း ထုတ္ယူေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ ေလွ်ာက္လႊာထုတ္ယူျခင္း၊ ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ သင္တန္းတက္ျခင္းအားလံုးတို႔သည္ သင္တန္းသားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားမွ မည္သည့္စရိတ္မွ်က်ခံရန္ မလိုအပ္ဘဲ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ အသက္ေမြး ပညာေရးသင္တန္းမ်ားကို CVT Myanmar တြင္ ရရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။
သင္တန္းတက္ေရာက္စဥ္အတြင္း လိုအပ္သည့္ စာရြက္စာတမ္းေၾကးမ်ားမွအစ မည္သည့္ ေငြေၾကး တစ္စံုတစ္ရာမွ် ေကာက္ခံျခင္း မရွိဘဲ ဆြစ္ဇာလန္ႏုိင္ငံရွိ အလွဴရွင္မ်ား၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ေနေသာ သင္တန္းေက်ာင္းလည္း ျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္သိရွိလိုပါက ဖုန္းနံပါတ္ ၀၁-၃၈၃၆၇၆ ႏွင့္ ၀၉-၇၃၁၆-၆၂၀၆ သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းႏုိင္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

manawphyulay

About manawphyulay

manawphyu lay has written 942 post in this Website..

I like Design. I am writing blog. http://www.manawphyulay.blogspot.com အေကာင္းဆုံးၾကည့္မွန္ဆိုတာ မိတ္ေဟာင္းေဆြေဟာင္းတစ္ေယာက္ပါပဲ။

   Send article as PDF