သင္ခန္းစာ(၄)။ႏွဳတ္ဆက္စကား ေျပာဆုိျခင္း။

第四课,说再见; (တိ စစ္ ခဲဲ့ ၊ စ္္-ေရွာ ဇွဳိက္ က်န္ ့)။

Lesson 4 ;Saying Goodbye

  1. 时间不早了。我们该走了。Shíjiān bù zǎo le. Wǒmen gāi zǒu le.

(စ္-ရွစ္က်န္း ပုေဇွါင္လယ္  ၊ ေ၀ၚ မိန္း ကုိင္း ဇွဳံလယ္။ )

အခ်ိန္သိပ္မရေတာ့ဘူး၊ကၽြန္ေတာ္တုိ ့သြားၾကဖုိ ့သင့္ၿပီ။

It’s already late. We should go.

2.   再见!Zàijiàn!  (ဇွိဳက္ က်န္ ့)

ႏွဳတ္ဆက္ပါတယ္။(သြားၿပီေနာ္။) Goodbye!

3.   多保重!Duō bǎozhòng! (ေတာ ေပါင္  ဇ္-က်ဳန္ ့)

အစစအရာရာကို ဂရုစုိက္ပါေနာ္။   Take care.

4.   保持联系!Bǎochí liánxì!  (ေပါင္ ခ်စ္ လ်န္ ယွိ )

အဆက္အသြယ္ကုိ မျပတ္ေစပါနဲ ့ေနာ္္။  Keep in touch.

သင္ခန္းစာ(၅)။အကူအညီ ေတာင္းခံျခင္း။

第五课,灵求帮助;(တိ ၀ူ ခဲ့ ၊ လင္း ခ်ဳံ ပန္း  ဇ္-က်ဳ)။

Lesson 5 ; Asking for Help

  1. 你能帮我一个忙吗? Nǐ néng bāng wǒ yí gè máng ma?

(နီး နိန္ ပန္း ေ၀ၚ ယီး ကဲ့ မန္ မား။)

ခင္ဗ်ား၊ ကၽြန္ေတာ့ကုိ အကူအညီတစ္ခုေလာက္ေပးနိဳင္မလား။

Would you please do me a favor?

2.   当然可以。Dāngrán kěyǐ. (တန္းရန္ ခဲယီ)

ရပါတယ္ဗ်ာ။ Of course.

3.   能帮我照张相吗?Néng bāng wǒ zhào zhāng xiàng ma?

(နိန္ ပန္း ေ၀ၚ  ဇ္-ေက်ာက္  ဇ္-က်န္း ယွန္ ့မား။)

ကၽြန္ေတာ့ကုိဓါတ္ပုံေလး ကူရုိက္ေပးနိဳင္မလား။

Could you please help me take a picture?

  1. 我能帮助你吗?Wǒ néng bāngzhù nǐ ma? (ေ၀ၚ နိန္ ပန္း ဇ္-က်ဳ နီ မား)

ကၽြန္ေတာ္ ခင္ဗ်ားကုိ  ကူညီ ေပးရမလား။     Can I help you?

သင္ခန္းစာ(၆)။အခ်ိန္း အခ်က္ လုပ္ျခင္း။

第六课,制作预约;(တိ လ်ဳိ ့ ခဲ့ ၊ ဇ္-က်စ္ ေဇာ့ ယြိ ယဲြ)။

Lesson 6; Making an Appointment

  1. 喂,请问是哪位?Wéi, qǐngwèn shì nǎ wèi?

(ေ၀ ၊ ခ်င္၀ိန္ ့ စ္-ရွစ္ နာ ေ၀့)

ဟယ္လုိ၊ ဘယ္သူပါလဲ။          Hello. Who is it?

2.   你什么时候有空?Nǐ shénme shíhou yǒu kòng?

(နီ  စ္-ရွေမာ  စ္-ရွစ္ဟုတ္  ယုံ ခုန္ ့။)

ခင္ဗ်ား ဘယ္အခ်ိန္မွာအားပါသလဲ။         When are you free?

  1. 我们几点见面?在哪儿见面?Wǒmen jǐ diǎn jiàn miàn? Zài nǎr jiàn miàn?

(ေ၀ၚမိန္ က်ီးတ်န္ က်န္ ့မ်န္ ့ ၊ ဇွိဳက္ နာ က်န္ ့မ်န္ ့။)

ကၽြန္ေတာ္တုိ ့ ဘယ္ႏွနာရီမွာ ေတြ ့ၾကမလဲ၊ ဘယ္ေနရာမွာ ေတြ ့ၾကမွာလဲ။

What time shall we meet? Where?

About Visesa

Ashin Revata has written 22 post in this Website..

arriving in China to study the Chinese Language.

   Send article as PDF