“ ႏွလုံးသား မဲ႔ တဲ႔ သူ ………..”

 

 

သူဟာေလ

…………………………………………………………..

တစ္ခါ တစ္ခါ မွာ                     ခ်စ္တတ္သူ

တစ္ခါ တစ္ခါ မွာေတာ့               ညစ္တတ္သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာ                     ရစ္တတ္သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွေတာ႔                လစ္တတ္သူ

တစ္ခါ တစ္ခါ မွာ                    သနားတတ္သူ

တစ္ခါ တစ္ခါ မွာ ေတာ႔            စားတတ္တဲ႔သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာ                     ပါးနပ္သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာေတာ႔              မွားတတ္သူ

တစ္ခါ တစ္ခါ မွာ                    ညွာတဲ႔သူ

တစ္ခါ တစ္ခါ မွာ  ေတာ႔                    ညာတဲ႔သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာ                     ၀ါတတ္သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာေတာ႔              ႏႊာတတ္သူ

တစ္ခါ တစ္ခါ မွာ                   ရက္စက္သူ

တစ္ခါ တစ္ခါ မွာ   ေတာ႔                   လက္ခက္သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာ                     ရွက္တတ္သူ

တစ္ခါ တစ္ခါ မွာေတာ႔            ၀ွက္တတ္သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာ                     ျငိမ္တဲ႔သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာေတာ႔              တိမ္တဲ႔သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာ                     စိမ္တဲ႔သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာေတာ႔              ဂိန္တဲ႔သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာ                     ျမဴးတဲ႔သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာေတာ႔              လူးတဲ႔သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာ                     ထူးတဲ႔သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာေတာ႔              ရူးတဲ႔သူ

 

တစ္ခါတစ္ခါမွာ                     ညိတ႔ဲသူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာေတာ႔              ရိတဲ႔သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာ                     သိတဲ႔လူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာေတာ႔              ထိတဲ႔သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာ                     ခ်ဳိတဲ႔သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာေတာ႔              ငုိတဲ႔သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာ                     လုိတဲ႔သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွေတာ႔                ပုိတဲ႔သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာ                     ေတြးတဲ႔သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာေတာ႔              ေဆြးတဲ႔သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာ                     ေျပးတဲ႔သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွေတာ႔                ေရြးတဲ႔သူ

တစ္ခါ တစ္ခါ မွာ                   မွ်တဲ႔သူ

တစ္ခါ တစ္ခါ မွာ ေတာ႔           ရတဲ႔သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာ                     ဆူတဲ႔သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာ  ေတာ႔             ပူတဲ႔သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာ                     ျမွဴတဲ႔သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာေတာ႔              ျငဴစူတဲ႔သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာ                     ပ်င္းတဲ႔ သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာေတာ႔              ဖ်င္းတဲ႔သူ

တစ္ခါတစ္မွာ                       ျငင္းတဲ႔သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာေတာ႔              ရင္းတဲ႔သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာ                     စိမး္တဲ႔သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာေတာ႔              ယိမ္းတဲ႔သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာ                     တိမ္းတဲ႔သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာေတာ႔              ပိန္းတဲ႔သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာ                     ကြ်တ္က်ဲသူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာေတာ႔              ပြတ္ဆြဲသူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာ                     ဇြတ္ျဖဲသူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာေတာ႔              စြတ္စြဲတတ္သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာ                     ျပဳံးတတ္သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာေတာ႔              မုန္းတတ္သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာ                     လုံးတတ္္သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာေတာ႔              ရုန္းတတ္သူ

တစ္ခါတစ္ခါ                        ရမး္တတ္သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာေတာ႔              စြမ္းတတ္သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာ                     ဖလမ္းတဲ႔သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွေတာ႔                ဂြမ္းတတ္သူ

တစ္ခါတစ္ခါမွာ                     ……………………

တစ္ခါတစ္ခါမွာေတာ႔              …………………………………..

တစ္ခါတစ္ခါမွာ                     ……………………

တစ္ခါတစ္ခါမွာေတာ႔              …………………………………..

 

တစ္ခါတစ္ခါမွာ                     ……………………

တစ္ခါတစ္ခါမွာေတာ႔              …………………………………..

 

တစ္ခါတစ္ခါမွာ                     ……………………

တစ္ခါတစ္ခါမွာေတာ႔              …………………………………..

 

တကယ္ေတာ႔ သူဟာ

နွလုံးသားမဲ႔တဲ႔သူ။

 

ကိုေပါက္လက္ေဆာင္အေတြးစဥ္

6-10-201

 

 

 

 

 

 

About ကိုေပါက္(မႏၱေလး)

ko pauk mandalay has written 1612 post in this Website..

အေတြးပါးပါးေလးကေန ထူသြားျပီထင္ေတာ႔ အရင္ေလာက္ေတာ႔ စာမေရးျဖစ္ေတာ႔ဘူး။