*** ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး ***

၁။ အရဟံ…
၂။ သမၼာသမၺဳေဒၶါ…
၃။ ၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ…
၄။ သုဂေတာ…
၅။ ေလာက၀ိဒူ…
၆။ အႏုတၱေရာပုရိသ ဒမၼသာရထိ …
၇။ သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ…
၈။ ဗုေဒၶါ…
၉။ ဘဂ၀ါ…

၁။ အရဟံ…
ထိုျမတ္စြာဘုရားသည္ ပူေဇာ္အထူးကို ခံေတာ္မူထိုက္ေသာေၾကာင့္ {{အရဟံ}} မည္ေတာ္မူ၏။

၂။ သမၼာသမၺဳေဒၶါ…
အလံုးစံုေသာတရားတို႔ကို ကိုယ္တိုင္မွန္စြာ သိေတာ္မူေသာေၾကာင့္ {{သမၼာ-သမၺဳဒၶ}} မည္ေတာ္မူ၏။

၃။ ၀ိဇၨာစရဏသမၸေႏၷာ…
အသိဉာဏ္{၀ိဇၨာ} အက်င့္{စရဏ}ႏွင့္ ျပည့္စံုေတာ္မူေသာေၾကာင့္ {{၀ိဇၨာစရဏ-သမၸႏၷ}} မည္ေတာ္မူ၏။

၄။ သုဂေတာ…
ေကာင္းေသာစကားကို ဆိုေတာ္မူတတ္ေသာေၾကာင့္ {{သုဂတ}} မည္ေတာ္မူ၏။

၅။ ေလာက၀ိဒူ…
ေလာကကို သိေတာ္မူေသာေၾကာင့္ {{ေလာက၀ိဒူ}} မည္ေတာ္မူ၏။

၆။ အႏုတၱေရာပုရိသ ဒမၼသာရထိ …
ဆံုးမထိုက္သူကို ဆံုးမတတ္သည့္ အတုမဲ့ပုဂၢိဳလ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ {{အႏုတၱေရာပုရိသ ဒမၼသာရထိ}} မည္ေတာ္မူ၏။

၇။ သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ…
နတ္, လူတို႔၏ဆရာ ျဖစ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ {{သတၳာေဒ၀မႏုႆာနံ}} မည္ ေတာ္မူ၏။

၈။ ဗုေဒၶါ…
သစၥာေလးပါးတရားတို႔ကို သိေစေတာ္မူေသာေၾကာင့္ {{ဗုဒၶ}} မည္ေတာ္မူ၏။

၉။ ဘဂ၀ါ…
ဘုန္းတန္ခိုးႀကီးေတာ္မူေသာေၾကာင့္ {{ဘဂ၀ါ}} မည္ေတာ္မူ၏။

*** တရားဂုဏ္ေတာ္ေျခာက္ပါး ***

၁။ သြာကၡာေတာ ဘဂ၀တာ ဓေမၼာ…
၂။ သႏၵိ႒ိေကာ…
၃။ အကာလိေကာ…
၄။ ဧဟိပႆိေကာ…
၅။ ၾသပေနယ်ိေကာ…
၆။ ပစၥတၱံ ေ၀ဒိတေဗၺာ ၀ိညဴဟိ…

၁။ သြာကၡာေတာ ဘဂ၀တာ ဓေမၼာ…
ျမတ္စြာဘုရားသည္ ေကာင္းမြန္စြာ ေဟာေတာ္မူေသာေၾကာင့္ {{သြာကၡာတ}} မည္ေတာ္မူ၏။

၂။ သႏၵိ႒ိေကာ…
ကိုယ္တိုင္သိျမင္နိုင္ေသာေၾကာင့္ {{သႏၵိ႒ိက}} မည္ေတာ္မူ၏။

၃။ အကာလိေကာ…
အခ်ိန္မလင့္ အက်ိဳးေပးေသာေၾကာင့္ {{အကာလိက}} မည္ေတာ္မူ၏။

၄။ ဧဟိပႆိေကာ…
လာပါ၊ ရႈမွတ္ၾကည့္ပါဟု ဖိတ္ေခၚထိုက္ေသာေၾကာင့္ {{ဧဟိပႆိက}} မည္ ေတာ္မူ၏။

၅။ ၾသပေနယ်ိေကာ…
စိတ္ထဲတြင္ အၿမဲတမ္း သိမ္းဆည္းထိုက္ေသာေၾကာင့္ {{ၾသပေနယ်ိက}} မည္ ေတာ္မူ၏။

၆။ ပစၥတၱံ ေ၀ဒိတေဗၺာ ၀ိညဴဟိ…
ပညာရွိအေပါင္းတို႔သည္ ကိုယ္စီကိုယ္င သိအပ္ခံစားအပ္ေသာေၾကာင့္ {{ပစၥတၱံ ေ၀ဒိတေဗၺာ ၀ိၫူဟိ}} မည္ေတာ္မူ၏။

*** သံဃာ႔ဂုဏ္ေတာ္ကိုးပါး ***

၁။ သုပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ…
၂။ ဥဇုပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ…
၃။ ဉာယပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ…
၄။ သာမီစိပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ…
ယဒိဒံ စတၱာရိ ပုရိသယုဂါနိ အ႒ပုရိသ ပုဂၢလာ၊
ဧသ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ…
၅။ အာဟုေနေယ်ာ…
၆။ ပါဟုေနေယ်ာ…
၇။ ဒကၡိေဏေယ်ာ…
၈။ အဥၨလိကရဏီေယ်ာ…
၉။ အနုတၱရံ ပုညေကၡတၱံ ေလာကႆ…

၁။ သုပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ…
ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား အရိယာရွစ္ေဖာ္ သံဃာေတာ္တို႔သည္ ေကာင္းမြန္ စြာ က်င့္ႀကံေတာ္မူေသာေၾကာင့္ {{သုပၸဋိပႏၷ}} မည္ေတာ္မူ၏။

၂။ ဥဇုပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ…
ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား အရိယာရွစ္ေဖာ္ သံဃာေတာ္တို႔သည္ မာယာ ကင္းကြာ ေျဖာင့္စြာ က်င့္ႀကံေတာ္မူေသာေၾကာင့္ {{ဥဇုပၸဋိပႏၷ}} မည္ေတာ္မူ၏။

၃။ ဉာယပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ…
ျမတ္စြာဘုရား၏တပည့္သား အရိယာရွစ္ေဖာ္ သံဃာေတာ္တို႔သည္ နိဗၺာန္အက်ိဳး ေမွ်ာ္ကိုး ရည္သန္ က်င့္ႀကံေတာ္မူေသာေၾကာင့္ {{ဉာယပၸဋိပႏၷ}} မည္ေတာ္မူ၏။

၄။ သာမီစိပၸဋိပေႏၷာ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ…
ျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား အရိယာရွစ္ေဖာ္ သံဃာေတာ္တို႔သည္ ႐ိုေသျခင္းကို ခံယူေတာ္မူ
ထိုက္ေအာင္ က်င့္ႀကံေတာ္မူေသာေၾကာင့္ {{သာမီစိပၸဋိပႏၷ}} မည္ ေတာ္မူ၏။

ယဒိဒံ စတၱာရိ ပုရိသယုဂါနိ အ႒ပုရိသ ပုဂၢလာ၊
ဧသ ဘဂ၀ေတာ သာ၀ကသံေဃာ…
ဤျမတ္စြာဘုရား၏ တပည့္သား အရိယာရွစ္ေဖာ္ သံဃာေတာ္တို႔သည္-

၅။ အာဟုေနေယ်ာ…
အေ၀းမွယူလာေသာ ပစၥည္းကိုလည္း ခံယူျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ {{အာဟုေနယ်}} မည္ေတာ္မူ၏။

၆။ ပါဟုေနေယ်ာ…
ဧည့္သည္အတြက္ထားေသာ ပစၥည္းကိုလည္း ခံယူျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာ ေၾကာင့္ {{ပါဟုေနယ်}} မည္ေတာ္မူ၏။

၇။ ဒကၡိေဏေယ်ာ…
တမလြန္အတြက္ ရည္မွန္း၍ လွဴဒါန္းေသာ အလွဴကို ခံယူျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူ ေသာေၾကာင့္ {{ဒကၡိေဏယ်}} မည္ေတာ္မူ၏။

၈။ အဥၨလိကရဏီေယ်ာ…
ရိုေသျမတ္နိုး လက္စံုမိုး၍ ရွိခိုးျခင္းငွာ ထိုက္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ {{အဥၨလိ- ကရဏီယ}} မည္ေတာ္မူ၏။

၉။ အနုတၱရံ ပုညေကၡတၱံ ေလာကႆ…
ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတည္းဟူေသာမ်ိဳးေစ့ကို စိုက္ပ်ဳိးႀကဲခ်ရန္ လယ္ယာေျမေကာင္း သဖြယ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာေၾကာင့္ {{ အနုတၱရံ
ပုညေကၡတၱံ ေလာကႆ}} မည္ ေတာ္မူ၏။

ဗုဒၶဓမၼ
ဦးေလာကနာထ

About khinmintatthu

khinmin tatthu has written 150 post in this Website..

   Send article as PDF