ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ သမိုင္းဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား႐ံုးတည္ရွိရာသို႔ ယေန႔နံနက္တြင္ အေမရိကန္သမၼတ အိုဘားမား လာေရာက္လည္ပတ္သည္။ ျမန္မာ သမိုင္းပညာရွင္ ေဒါက္တာ သန္႔ျမင့္ဦးႏွင့္ ၁၅ မိနစ္ခန္႔ ေဆြးေႏြးေျပာဆိုၿပီးေနာက္ သမၼတ အိုဘားမားသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ ဆက္လက္ ထြက္ခြာ သြားသည္။ (ဓာတ္ပံုမ်ား – ေက်ာ္ၿဖိဳးသာ/ဧရာဝတီ)

သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္

ရက္စြဲ။ ။ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္၊ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္
ရန္ကုန္။ ။ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသမၼတမစၥတာဘာရတ္ခ္အိုဘားမားသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ရွိယခင္
ဝန္ႀကီးမ်ား႐ံုးအေဆာက္အအံုသို႔ ယေန႔လည္ပတ္ရာတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္   ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔ဥကၠ႒ ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည္။

ယခင္ဝန္ႀကီးမ်ား႐ံုးအေဆာက္အအုံဝင္ေပါက္တြင္ ေတြ႔ဆံုၾကၿပီးေနာက္ မစၥတာအိုဘားမားသည္ ေဒါက္တာ
သန္႔ျမင့္ဦးႏွင့္အတူ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးကို ဦးဆံုးထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ရာ အလယ္ကြက္လပ္ရွိအထိမ္းအမွတ္အလံတိုင္ရွိရာ ေနရာသို႔သြားေရာက္ခဲ့သည္။ အဆုိပါေနရာသည္ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္တြင္ ႏုိင္ငံေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားလုပ္ၾကံခံခဲ့ရသည့္အထိမ္းအမွတ္ကမၺည္းေက်ာက္တုိင္ႏွင့္ ျမန္မာပထမဆံုး တိုင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္က်င္းပခဲ့ရာေနရာလည္း ျဖစ္သည္။

ဝန္ႀကီးမ်ားရံုးအေဆာက္အအံုသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံအား ၁၉၄၈ခုႏွစ္တြင္ လြတ္လပ္ၿပီးယဥ္ေက်းမႈ မ်ိဳးစံုထြန္းကားရာဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံအျဖစ္ ေမြးဖြားေပးခဲ့ရာ အထင္ကရေနရာျဖစ္သည္။ ၂၀ ရာစုအေစာပိုင္းၿမိဳ႕ျပအခင္းအက်င္းကိုအာရွတိုက္အတြင္း မပ်က္မယြင္းေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေသးေသာ ၿမိဳ႕ျပရႈခင္းကိုပိုင္ဆုငိ ္ရာ ရန္ကုန္၏ သမိုင္းဝင္ၿမိဳ႕လယ္ဧရိယာအတြင္းတည္ရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေရးအႀကီးဆံုးေသာ ၿမိဳ႕ျပအေဆာက္အအံုတစ္လံုးျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္၏သမိုင္းဝင္ၿမိဳ႕လယ္ဧရိယာကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ျဖတ္သန္းသြားၿပီး ယခင္ဝန္ႀကီးမ်ား႐ံုး အေဆာက္အအံုအား လွည့္ပတ္ေလ့လာခဲ့သည့္အတြက္ အေမရိကန္သမၼတ မစၥတာအုိဘားမား၏ ခရီးစဥ္အေပၚ မိမိတို႔ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႔က အထူးပင္ ဝမ္းေျမာက္ ဂုဏ္ယူလ်က္ရွိသည္။

“ဝန္ႀကီးမ်ား႐ံုးအေဆာက္အအံုဟာ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕သမိုင္းမွာ အလြန္အေရးပါတဲ့ေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီေနရာက ၂၀ ရာစုအစပိုင္းမွာ ေရြးေကာက္ခံအစိုးရအဖြဲ႔ စတင္႐ုပ္လုံးေပၚခဲ့ရာေနရာ၊ လြတ္လပ္တဲ့
ဒီမိုကေရစီႏုိင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာေရးအတြက္ ဒုတိယကမာၻစစ္အၿပီးမွာ ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္ေတြ
ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ခဲ့ၾကရာေနရာ၊ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလ ၄ ရက္ေန႔မွာ အဂၤလိပ္အစိုးရထံက လြတ္လပ္ေရးကိုေၾကညာရယူေပးခဲ့တဲ့ေနရာ ဒါ့အျပင္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္ကေန တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္မတိုင္မီအထိ တုိင္းျပဳျပည္ျပဳလႊတ္ေတာ္ စည္းေဝးက်င္းပခဲ့ရာ ေနရာျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးက ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ သမၼတအိုဘားမားသည္ YHT က ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ အဆိုျပဳ ထားေသာၿမိဳ႕လယ္ဧရိယာႏွင့္ျမစ္ကမ္းနားတစ္ေလွ်ာက္ စုစုေပါင္း ႏွစ္စတုရန္း ကီလိုမီတာခန္႔ကုိ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။ အဆိုပါဧရိယာအတြင္း ကိုလိုနီေခတ္ဗိသုကာလက္ရာအစုအေဝးကိုသာမက ဗုဒၶဘာသာ ဘုရားေက်ာင္းကန္မ်ား၊ အဂၤလီကန္ႏွင့္ ႐ိုမန္ကက္သလစ္ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ ႏွစ္ျခင္း၊ မက္သဒစ္၊ အာေမးနီးယန္းႏွင့္ အျခား ခရစ္ယာန္ ဘုရားေက်ာင္းမ်ား၊ အစၥလာမ္ဗလီမ်ား၊ ဆြန္နီႏွင့္ ရွီးရတ္ဘာသာ၊ တ႐ုတ္၊ ဟိႏၶဴႏွင့္ ဆစ္ခ္ဘုရားေက်ာင္း မ်ားႏွင့္ ရဟူဒီဘုရားရွိခုိးေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းအပါအဝင္ ဘာသာေရးအထြတ္အျမတ္ေနရာေပါင္း ၁၄၄ ခန္႔ တည္ရွိေနရာျဖစ္သည္။

“ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ဧရိယာလို ၿမိဳ႕ျပအခင္းအက်င္းမ်ဳိးက ကမာၻေပၚမွာ ဘယ္ေနရာမွာမွမရွိပါဘူး။ ဘာသာေပါင္းစံု၊ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစံု ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းထားတဲ့ အရမ္းထူးျခားတဲ့ လူ႔အသိုက္အဝန္း တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္”  ဟု ေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္သည္ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ သမိုင္းဝင္အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ေတြ႕ၾကံဳခဲ့ရာလည္းျဖစ္သည္။
၁၈၂၄ ခုႏွစ္ အဂၤလိပ္-ျမန္မာစစ္ပြဲမွသည္ ၁၉၄၁ – ၁၉၄၂ ခရစ္စမတ္ကာလ ဂ်ပန္စစ္တပ္၏ ဗံုးၾကဲမႈႏွင့္
က်ဴးေက်ာ္မႈ၊ ထိုမွ ၁၉၄၀အဆံုးပိုင္း ျပည္တြင္းစစ္စသည္တို႔ ႏွင့္ အျခားသဘာဝအႏၱရာယ္မ်ားကို ၾကံ႕ၾကံ႕ခိုင္
ျဖတ္သန္းခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ အေဆာက္အအံုမ်ားစြာသည္လည္း ကမာၻေက်ာ္ၾကားပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္သည့္ အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ယူလစ္စစ္ဂရန္႔ထ္၊ မဟတၱမဂႏၶီႏွင့္ ႏုိဘယ္ဆုရွင္ကဗ်ာဆရာ ပါဘလိုနီ႐ူဒါ (၁၉၂၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားက ဝန္ႀကီးမ်ား႐ံုးေတာင္ဘက္ရွိ တိုက္ခန္းတစ္ခန္းတြင္ ေနထိုင္ခဲ့ဖူးသူ) အစရွိသူတို႔ႏွင့္လည္းဆက္စပ္ေနသည္။

“အခုလုိ ဝန္ႀကီးမ်ား႐ံုးေဟာင္းနဲ႔ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕လယ္ကို လွည့္ပတ္ၾကည့္႐ႈတာက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရဲ႕ သမိုင္းဆိုင္ရာ
အေရးပါမႈနဲ႔ အနာဂတ္အလားအလာေတြကို ထူးထူးျခားျခားအသိအမွတ္ျပဳျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕လွပတဲ့ၿမိဳ႕အတြက္ က်န္ရွိေနေသးတာေတြကို အေရးတႀကီးထိန္းသိမ္းဖုိ႔ လုိအပ္ေနပါၿပီ။ ေနာက္ႏွစ္ အနည္းငယ္မွ ဆိုရင္ေတာ့ အရမ္းကိုေနာက္က်သြားမွာပါ” ဟုေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးကေျပာသည္။

စိုးရိမ္ဖြယ္အေနအထားျဖစ္ေနေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ရန္ အတြက္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕ကို ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ရန္ကုန္ကိုသမိုင္းလကၡဏာမ်ား၊ စိမ္းလန္းေျမေနရာမ်ားႏွင့္ ျမစ္ကမ္းနားတို႔ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေသာ ၂၁ ရာစုေခတ္မီၿမိဳ႕ျပတစ္ခုျဖစ္လာေစေရး ရည္မွန္းထားသည္။ ၁၉၉၀ ႏွင့္ ၂၀၀၀ ျပည့္လြန္ႏွစ္မ်ားတြင္ သက္တမ္းရင့္အေဆာက္အအုံေပါင္း ရာႏွင့္ခ်ီဆုံး႐ႈံးခဲ့ရၿပီး လက္ရိွတြင္ ၿမိဳ႕လယ္ဧရိယာ၌ အေမြအႏွစ္ အေဆာက္အအုံ၂,၀၀၀ေက်ာ္ က်န္ရွိေနေသးသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ျပအေမြအႏွစ္ တည္ေထာင္သူႏွင့္ ဥကၠ႒ျဖစ္သူေဒါက္တာသန္႔ျမင့္ဦးသည္ သမိုင္းပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ဆုရစာအုပ္ သံုးအုပ္ကို ေရးသားထုတ္ေဝခဲ့ကာ ကမာၻ႔ကုလသမဂၢအဖြဲ႔၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးထိန္းသိမ္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားတြင္လည္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည္။

kai

About kai

Kai has written 965 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.