တပ္မေဒၚေလ နွစ္ပတ္လည္ အခမ္းအနား လုပ္ေၾကာင္း အလဲဗင္းဂ်ာနယ္မွာ ဖတ္ရသဗ်။ တီဗြီက လႊင့္ျပဆုိဗဲ.. အင္းေပါ့ဗ်ာ မီးေတာင္ပုံမွန္ မလာဒဲ႕တုိင္းဗ်ီ၊ ႏြားနဲ႕ဖက္ လယ္ထြန္ေနရေသးဒဲ႕ တုိင္းဗ်ီမွာစုိေဒါ့ ဂ်ပန္ေခတ္က ဇီးရုိးတုိက္လိင္ဗ်ံေဒြ ပ်ံျပေတာ့ ပါးဇပ္အေဟာင္းသားနဲ႕ ၾကည့္သူမ်ား ရွိဦးမွာ။ ဂုံယူပါဒယ္ ေလယဥ္ဗ်ံဂ်ီးေဒြရွိဒါ။ နုိင္ငံတနုိင္ငံမွာ ေခတ္မွီတပ္မေဒၚ ရွိျခင္းဟာ ဂုံယူရမည့္ အခ်က္ပါပဲ.. သုိ႕ေဗမဲ႕ ေခတ္မွီအဂၤါေတြနဲ႕ ေလ်ာ္ညီဗို႕ေဒါ့ လုိေပမဗ်။ နုိ႕မုိ႕စုိ နုိင္ငံျခားမွာလဲ လစ္ဗင္းတူဂဲသားေန ငါတုိ႕လဲ အတူေနလုိ႕ ေခတ္မွီေနဗီ ျဖစ္ေနဦးမဲ။

သိဂ်ဒဲ႕အတုိင္း စစ္တပ္ဆုိဒါ ၾကည္း၊ေရ၊ေလ တပ္ေတြနဲ႕ လုိက္ဖက္ညီညီ ဖြဲ႕စည္းထားမွ ေခတ္မွီတပ္မေဒၚဂ်ီးေခၚဒယ္။ စူပါပါဝါ ုနိင္ငံဂ်ီးေဒြမွာေဒါ့ ဒါထက္ပုိဒဲ႕ တပ္ဖြဲ႕ ဥမပါ မဟာဗ် ဴ ဟာေျမာက္ ဒုံးပ်ံတပ္၊ ညဴ ကလီးယာတပ္၊ ဓာတုေဗဒ၊ ဇီဝေဗဒပုိးမႊားတပ္ေတြ ရွိမွာေပ့ါဗ်ာ။ အေျခခံကေတာ့ ၾကည္းေရေလပါပဲ။ ေနာင္မွာ အာကာသယဥ္တပ္ အသစ္ေပၚလာယဥ္ေဒါ့ မေျပာဓာတ္ဗူး။ ဒါကလဲ ရုတ္ဝါဒီ သဂ်ဳတ္စီး ဦးမာမြတ္ ေတမွ ျဖစ္မွာမုိ႕ ခဏဖယ္ထား ရေအာင္ပါ။ ယူအက္စ္မွာေဒါ့ မရိန္းတပ္ဖြဲ႕ သက္သက္ထားေပမဲ႕ ၾကည္းတပ္ေလာက္ ဘက္ဂ်က္မရွိပါဘူး။ အေနအစား ပုိဆင္းရဲတယ္ ေျပာသံၾကားဖူးဒရယ္။ ေရႊ႕လြယ္ေျပာင္းလြယ္ လုိအပ္လ်င္ အေရးေပၚသုံးရေအာင္ ၾကယ္ေလးဗြင့္ ဗုိ္လ္ဂ်ဳပ္ၾကီး အဆင့္ေပး သီးသန္႕ထားတဲ႕ သေဗာျဖစ္မွာပါ။

ေခတ္မွီတပ္မေဒၚ ျဖစ္ဖုိ႕ ေဝးေဝးမၾကည့္နဲ႕ဗ်ာ.. သာမန္ လူဘိန္း အေတြးနဲ႕ မွိန္းၾကည့္လ်င္ကုိ ရုပ္ဝတၳဳ အျပင္ ဆိတ္ဓာတ္၊ စည္းကမ္း၊ အေတြးအေခၚ ရွိရမည္။ ျမန္တ်န္႕စစ္တပ္ကုိ ဖက္ဆစ္ စစ္တပ္လုိ႕ ေျပာေဒါ့ နာသူမ်ား နာဂ်မဲ။ စဂါးဆုိဒါ သူေျပာကုိယ္ေျပာဆုိေဒါ့ ျငင္းလုိ႕ စုန္းမွာမဟုတ္။ ဘဝတခုလုံး မိသားစုတခုလုံး အဆုံးရႈံးခံ ျခစ္ျပတဲ႕ ဘြားေဒၚဂ်ီးကုိေတာင္ ကုလားမယား၊ အေနာက္ကၽြန္၊ အာဏာရူး ေျပာသူမ်ားရွိ သံေယာင္လုိက္သူမ်ား ရွိမွေဒါ့ ဖက္ဆစ္ေျပာလဲဲ သူရုိ႕က မ်ဳိးျခစ္တပ္မေဒၚဂ်ီးလုိ႕ ဖင္လွန္သံကုန္ဟစ္ ျငင္းဦးမွာပဲ။ ဒီေတာ့ အဲဒီအပိုင္း ေရွာင္ေဆြးေႏြးမဲဗ်ာ။

ေျပာထားျပီးသားေနာ္.. တပ္မေဒၚဆုိဒါ ၾကည္းေရေလ သုံးဖြဲ႕ေပါင္းထားတာ။ ခုေဒါ့ဗ်ာ ျမန္က်န္႕စစ္တပ္ထဲမွာ အစိမ္းေကာင္ေတြပဲ ဗုိလ္က်ေနဒယ္။ က်န္အျပာဝတ္နဲ႕ ကာကီဝတ္ေတြက ေသာက္ေပါေဒြလား။ ပညာတတ္ေတြကြ.. ဆယ္တန္းအဆင့္ ရွိမွ ေရနဲ႕ေလထဲ ဝင္လုိ႕ရတယ္။ မင္းတုိ႕လုိ မူလတန္းတတ္ရုံနဲ႕ ဝင္ခြင့္ရတာ မဟုတ္ဖူး။ အဲ ၾကည္းတပ္ထဲမွာေတာင္ ေျခလ်င္တပ္နဲ႕ လက္ရုံးတပ္ေတြ ပညာတတ္ပုံျခင္း တျခားစီ။ ေထာက္ပုိ႕တပ္၊ လက္ရုံးတပ္ေတြက အထက္တန္း ပညာေရး အနည္းဆုံး ရွိရဗ်ံေသးဒယ္။ နုိင္ငံဓ၈ါမွာလဲ ဒီလုိပါပဲ၊ ပညာနည္းနည္းတတ္လ်င္ တုိက္ခုိက္ေရးတပ္ မသြားရဗူး၊ ရုံးအထုိင္တပ္၊ ေထာက္ပုိ႕တပ္၊ ေရနဲ႕ေလတပ္ေတြ ေရာက္တယ္။

မတူဒါဂ ေခတ္မွီနုိင္ငံျခားတပ္ေတြမွာ ေရ၊ေလ၊ၾကည္းတပ္ေတြသည္ ဒန္းတူ အဆင့္ျဖစ္တယ္။ ၾကည္းခ်ဳပ္၊ ေရခ်ဳပ္နဲ႕ ေလခ်ဳပ္တုိ႕သည္ တန္းတူပဲ။ တပ္ခ်ဳပ္ယာဒူးကုိ တလွည့္စီ ကုိယ္တယ္။ အေနာက္နုိင္ငံတပ္ေတြ အသာထားလုိ႕ ထုိင္းမွာေတာင္္ ၾကည္းခ်ဳပ္တေဂါင္ဒဲက ေမာင္ပုိင္စီးလုိ႕ မရဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲ ေခတ္မွီတဲ႕တပ္မေဒၚမုိလုိ႕။ နုိင္ငံခ်မ္းသာေတာ့ တပ္ကုိ ေခတ္မွီလက္နက္ေတြ ျဖည့္တင္းတယ္ ဖြဲ႕စည္းတယ္။ ျမန္တ်န္႕ျပည္လုိ ေပါေခ်ာင္ေကာင္း တလုပ္ေသနတ္ေတြခ်ည္း ဝယ္မဆင္ဗူး။ ၾကည္းတပ္အတြက္ ျဖည့္တင္းရတာ ေရနဲ႕ေလ စာရင္ အပုံဂ်ီး သက္သာဒယ္ဗ်ာ။ ေခါင္းမစားဗူး… ေျခလ်င္တပ္ရင္း တရင္းကုန္က်ဇယိတ္နဲ႕ တုိက္လိင္ပ်ံဒဇင္း၊ စစ္သေဘၤာဒဇင္း ဝယ္ဆင္တာ ဘယ္ဟာက ပုိကုန္မည္ထင္သဲ။ ေနာက္ျပီးေတာ႕ စစ္ဗုိလ္ဇုတ္ေတြက ျပည္ပအႏၱရာယ္သာ ပုံၾကီးခ်ဲ႕ေပါေနဒါ တဂယ္က ျပည္တြင္းပုန္ကန္မႈပဲ ရွိတာသိတယ္။ သိလုိ႕လဲ ေရနဲ႕ေလကုိ ပကာသနာေလာက္ပဲ သေဗာထားတယ္။ ဟုတ္တယ္ေလဗ်ာ.. စစ္လက္နက္ဆုိဒါက အႏွစ္၂၀ၾကာလ်င္ ဒိတ္ေအာက္သြားေရာ။ ဆင္ျဖဴ ေဒၚဂ်ီးေတြဝယ္ထားျပီး မသုံးရ၊ ဒိတ္လြန္တဲ႕အခါ အသစ္ထပ္ဝယ္ရေတာ့မဲ။ မဝယ္ဗဲ ပစ္ထားဗ်ံေဒါ့ ကုိယ့္ရန္သူက အသစ္ဝယ္ဆင္လုိက္ရင္ ကုိယ့္အေဟာင္းဂ်ီးက ဘာမွသုံးမရေတာ့။ ၾကည္းတပ္ၾကေဒါ့ ဆႏၵျပရင္ ႏွိမ္နင္းလုိ႕ရတယ္၊ နယ္စပ္လက္နက္ကုိင္ေတြကုိ နွိပ္ကြပ္လုိ႕ရတယ္။ လက္နက္မဲ႕ ျပည္သူကို ဂ်ပန္ေခတ္က ေသနတ္နဲ႕ ပစ္လဲေသမွာပဲ။ သူပုန္ဆုိတာကလဲ မီးက်ဳိးေမာင္းပ်က္ကုိင္တုိက္ေနတာဆုိေတာ့ ၾကည္းတပ္အတြက္ စစ္လက္နက္ပစၥည္းေတြ တခါဝယ္ထားလ်င္ သုံးေဗေဒါ့။ ျပည္ဒြင္းမွာ ေျပာပါဒယ္။ ျပည္ပမွာေတာ့ ဖြတ္က်ားေပါ့။ ကုိးဆယ္ျပည့္လြန္ႏွစ္ေတြက ကရင္ဖက္မွာ ထုိင္းဖက္က်ဴ းေက်ာ္တဲ႕ ျမန္တ်န္႕တပ္ေတြကုိ ထုိင္းေလတပ္က ေဆာ္ထည့္လုိက္တာ အမွတ္ရဂ်မွာပါ့။ အဲဒုံးက တြင္း၂ဗုိလ္စုတ္တင္ဦး မေသေသးဘူး။ သူက ထုိင္းကုိပစ္ဖုိ႕ လက္နက္ၾကီးေနရာေတြ ရဟတ္ယဥ္နဲ႕ သြားၾကည့္ရင္း ေသတာ။ ဗုံးခြဲလုပ္ၾကံခံရဒယ္လဲ ေျပာဒါပဲ။ အဲလုိ ေသာက္ရွက္ကြဲျပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ ရုရွားကေန မစ္တုိက္လိင္ပ်ံေတြ ဖုတ္ပူမီးတုိက္ ဝယ္ဒါ။ ေမာင္ေတဇ အဲဒီအခ်ိန္ကစလုိ႕ ၾကီးပြားသြားဒယ္ထင္ရဲ႕။

ျမန္တ်န္႕ေလတပ္အတြက္ ဝယ္ယူရန္ ကာခ်ဳပ္က်ီး စဥ္းစားေနသည့္ လိင္ဗ်ံဒဇီး

ျမန္တ်န္႕ေလတပ္အတြက္ ဝယ္ယူရန္ ကာခ်ဳပ္က်ီး စဥ္းစားေနသည့္ လိင္ဗ်ံဒဇီး

ေခတ္မမွီဗူး ေဝဖန္ေတာ့ သစ္ေတာေျပာင္ေအာင္ခုတ္ျပီး စစ္သေဘၤာ၊ ဂ်က္တုိက္လိင္ဗ်ံေတြ ဝယ္သဗ်၊။ ဝယ္ျပီးေတာ႕ ေနာက္က ေထာက္ပ့ံေရး မလုိက္နုိင္ေတာ့ ေရတပ္သေဘၤာ ပင္လယ္ျပင္ ထြက္ရင္ စက္ေလွေတြဆီက ဆီေတာင္း၊ အရက္ေတာင္း၊ စားဇရာေတာင္း၊ ေလတပ္က ပ်ံသန္းခ်ိန္ ပုိျပ၊ ေလွ်ာ့ေမာင္းျပီး ဆီခုိးထုတ္… အဲ.. ၾကည္းတပ္ကေတာ့ ရြာထဲက ၾကက္ဝက္ဘဲေတြ ခုိးသတ္ေပါ့ဗ်ာ။

၈၈ခုနွစ္ အာဏာသိမ္းခါစ တလုပ္ပီက အေၾကြးနဲ႕ဝယ္လုိက္တဲ ဂ်က္တုိက္လိင္ပ်ံေတြ အခုစုိ ေလ့က်င့္ေရးလိင္ပ်ံေတာင္ မသုံးနုိင္ေဒါ့ဗူးထင္ဒယ္။ အဲလုိပဲ ရုရွားက အေစာပုိင္း ဝယ္တဲ႕လိင္ပ်ံေဒြလဲ ေနာင္ ေလးငါးႏွစ္ဆုိ အေတာ္ ေမာ္ဒယ္ေအာက္ျပီ။ ေအာက္မေအာက္ဆုိဒါ အိမ္နီးျခင္းနုိင္ငံေတြရဲ႕ အေျခအေနနဲ႕ ႏႈိင္းယွဥ္လုိက္ရင္ သိသာတယ္။ သူတုိ႕အသစ္ဝယ္ရင္ ကုိယ္ကလဲ အသစ္လုိက္ဝယ္ရဒယ္.. ဒါနဲ႕ပဲ ျမန္တ်န္႕ေတာင္ေတြ ေဟာက္ပက္ျဖစ္၊ သစ္ေတာေတြျပဳန္း သယံဇာတေတြ ျပဳတ္ျပဳတ္ျပဳန္းကုန္ဒါ။ ဟုိႏုိင္ငံေတြက စီးပြားေရးက ျဖစ္ထြန္းလာတဲ႕ အက်ဳိးအျမတ္ကုိ ခ်င့္ခ်ိန္ခြဲေဝသုံးစြဲတာ။ ျမန္တ်န္႕ျပည္လုိ႕ စစ္တပ္က ရသမွ်ဗတ္ၾကက္ ေမာင္ပုိင္မစီးထားဗူး။

ေျပာရင္းေဗးေခ်ာ္သြားပီ။ ေဆာဒီး… ေပါခ်ဥ္သာ စစ္တပ္တြင္း ရာထူးခြဲေဝမႈ မညီမွ်မႈ…. အဲဒီအခ်က္နဲ႕ဒင္ ျမန္တ်န္႕စစ္တပ္ရဲ႕ တရုတ္သကန္ ေပၚဗီ။ ကာခ်ဳပ္ရာထူး အစဥ္အဆက္ ၾကည္းတပ္ကပဲ ယူထားသဗ်ာ။ ကြပ္ကဲေရးမွဴ းရာထူး၊ စစ္တုိင္းမွဴ းရာထူးေတြကေရာ.. ၾကည္းတပ္ပဲ မဟုတ္လား။ တပ္ရင္းမွဴ း၊ တပ္မမွဴ းတုိ႕ဆုိတာ တုိက္ခုိက္ေရးမုိ႕ ေျခလ်င္တပ္ကလာတဲ႕ ၾကည္းတပ္ဗုိလ္ေတြ ျဖစ္တာနားလည္ဒယ္။ ဒါေပမဲ႕ တုိင္းမွဴ း ကြပ္ကဲေရးမွဴ းေတြၾကေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏြယ္လုိ႕ ေရနဲ႕ေလတပ္ပါ မရသင့္ေပဗူးလား။ စာရင္းစစ္ၾကည့္လုိက္ တုိင္းမွဴ းထဲမွာ ေရနဲ႕ေလကလာတာ လက္ခ်ဳိးေရလုိ႕ရဒယ္။ လက္တဖက္စာေတာင္ ျပည့္ဗမွား မသိ။ ကုတ္ျခာ ကာခ်ဳပ္၊ ဒုခ်ဳပ္၊ ကြပ္ညွိ၊ ကြပ္ကဲေရးမွဴ း၊ တုိင္းမွွဴ း အားလုံးကို ၾကည္းတပ္ အုပ္စီးထားတယ္။ အျခား လက္ရုံးတပ္၊ စစ္ေထာက္ခ်ဳပ္၊ စစ္ေရးခ်ဳပ္၊ ဘာခ်ဳပ္ညာခ်ဳပ္ေတြမ်ာလဲ ၾကည္းကခီ်းပဲ။ ေနာင္ဆုိ ေရခ်ဳပ္နဲ႕ေလခ်ဳပ္ေတာင္ ၾကည္းတပ္က ကိုင္ေတာ့မဲ။

ကြယ္ေရးဦးဇီးဂ်ဳတ္ဆုိဒါ သမဒက ကုိင္ရမဲ။ ၾကည္းေရေလ ဦးဇီးဂ်ဳပ္ေတြက တလွည္စီ ပူးတြဲစစ္ဦးဇီးဂ်ဳတ္လုပ္မွ မွ်တေပမေပါ့။ ေခတ္မွီေပမေပါ့။ ထုိင္းမွာေတာင္ အဲလုိပဲလုပ္တယ္။ အျခား အိမ္နီးျခင္းနုိင္ငံေတြမွာ ၾကည့္လုိက္အုံ.. အဲဒီလုိပဲ။ အာဏာရွင္နုိင္ငံေတြေတာ့ သြားမၾကည့္နဲ႕ေပါ႕ဗ်ာ.. အာဏာရွင္ပါဆုိမွ လုပ္ခ်ဥ္သလုိ လုပ္မွာေပါ့။

ေဘာင္းဗီခ်ဳပ္ဝံဂ်ီးေတြထဲမွာဆုိလဲ ၾကည္းတပ္ကပဲ မ်ားပါတယ္။ သူတုိ႕နဲ႕ အလြမ္းသင့္တဲ႕ ေရ၊ေလမ်ားသာ ေဝစုနည္းနည္းပါးပါး ရတယ္။ ဒါေပမဲ႕ အဓိက အတြင္းစည္းပုိင္း လုံးဝ ဝင္လုိ႕မရ။ သူတုိ႕အစား ခံျပင္းလြန္းလုိ႕ ေျပာဒါပါ။ စစ္သားပဲဗ်ာ သူပစ္ကုိယ္ပစ္ေပါ့ ဘာေခါင္းငုံ႕ ခံရမွာလဲ။ ေျပာလုိက္ရင္ တပ္မေဒၚတြင္း စည္းလုံးညီညြတ္ေရး၊ ဘယ္သူခြဲခြဲ ဒုိ႕မကြဲ.. လက္ေတြ႕မွာ ေရနဲ႕ေလကုိ ဖိထားတာ..။ ေရနဲ႕ေလက  ဒုတိယဒန္းဆား စစ္သားေဒြပါ။ တပ္မေဒၚဂ်ီး သံေဂါင္းဟစ္သူၾကည့္လုိက္ ေျခလ်င္တပ္ကခ်ီးပဲ.. ခ်ီးထုပ္ေတြ…။ အရုိးအရင္း ကုိက္ေနရဒဲ႕ ေရ၊ေလ အခ်ဳိ႕လဲ ပါမွာေပါ့။ တေလာက လြတ္ျငိမ္းခ်မ္းသာဂြင့္ေပးေဒါ့ တပ္တြင္းမညီမွ်မႈကို ေဖာ္ထုတ္တဲ႕ ေလတပ္က အရာရွိ အရာဂံ ဆယ္ဂဏန္းေလာက္ ေထာင္ထဲမွာ က်န္ေနဂဲ႕သဒဲ႕။ အဲဒါ မင္းတုိ႕ ညီအကုိေဒြကြ..။

ခုလဲၾကည့္.. ေသာက္တီးေသာက္တဲ႕ မတီးမေတာ္.. လုပ္ခ်လုိက္ပ်ံဗီ။ ေအာက္မွာ ဖတ္ၾကည့္လုိက္ဦး.. က်ဳပ္ေပါဒါ လြန္သလားလုိ႕… အင္း.. ဒီပုံနဲ႕မုိးခ်ဳပ္ မ်ဳိးျပဳတ္ေတာ့မဲ ေရနဲ႕ေလရယ္…။

(၆၇)ႏွစ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္(ေလ)ေန႔ ႏွစ္ပတ္လည္အထိမ္းအမွတ္  Flying Display  အခမ္းအနားကုိ ဒီဇင္ဘာ ၁၅ ရက္က မိတီၳလာတပ္နယ္ ေလေၾကာင္းအတတ္သင္ ေလတပ္စခန္းဌာနခ်ဳပ္၌ က်င္းပခဲ့ရာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း ႏုိင္ငံပုိင္႐ုပ္သံသတင္းထုတ္လႊင့္ခ်က္အရ သိရသည္။

အဆုိပါအခမ္းအနားတြင္ သ႐ုပ္ျပပ်ံသန္းမႈ စတင္က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ပထမဦးစြာ စြန္ရဲအုပ္ဖြဲ႔ေခါင္းေဆာင္ တိုက္ခိုက္ေရးရဟတ္ယာဥ္တစ္စီးက တပ္မေတာ္(ၾကည္း)အလံကို ခ်ိတ္ဆြဲၿပီး က်န္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ရဟတ္ယာဥ္ႏွစ္စီးက တပ္မေတာ္(ေရ/ေလ) အလံမ်ားကို အသီးသီးခ်ိတ္ဆြဲကာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အား ပ်ံသန္းအေလးျပဳ ျခင္းကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။ (စဂခ်က္။ ဒါေလတပ္ပြဲမွာေနာ္.. ၾကည္းတပ္ပြဲမွာဆုိ သူတုိ႕ဆားဖုိ႕ စားပြဲထုိးေပးရမဲထင္အိ။)
– See more at: http://www.news-eleven.com/local/%E1%80%85%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%9B%E1%80%9F%E1%80%90%E1%80%B9%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%A5%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8%E1%81%8A-%E1%80%90%E1%80%AF%E1%80%AD%E1%80%80%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%9C%E1%80%9A%E1%80%AC%E1%80%A5%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%BA%E1%80%AC%E1%80%B8-%E1%80%95%E1%80%AB%E1%81%80%E1%80%84%E1%80%B9%E1%80%9E%E1%82%90%E1%80%AF%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%BB%E1%80%95%E1%80%81%E1%80%B7%E1%80%B2%E1%80%9E%E1%80%8A%E1%80%B9%E1%80%B7-%E1%81%86%E1%81%87-%E1%82%8F%E1%80%BD%E1%80%85%E1%80%B9%E1%80%B1%E1%80%BB%E1%80%99%E1%80%AC%E1%80%80%E1%80%B9-%E1%80%90%E1%80%95%E1%80%B9%E1%80%99%E1%80%B1%E1%80%90%E1%80%AC%E1%80%B9-%E1%80%B1%E1%80%9C-%E1%80%B1%E1%80%94%E1%82%94#sthash.L7qxJGiQ.dpuf

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 646 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး