ျမန္မာျပည္ စစ္အစုိးရ၏ စစ္ရာဇ၀တ္ ဆုိင္ရာျပစ္မႈ က်ဴးလြန္ေေဖါက္ဖ်က္ မႈမ်ား နွင္႕ လူသားျဖစ္ထြန္းမႈအားဆန္႕က်င္မႈဆုိင္ရာ ရာဇ၀တ္ ျပစ္မႈမ်ား ကုိ …………….

နိဳင္ငံတကာ စုံစမ္း စစ္ ေဆး ေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႕ ရ်္ စစ္ေဆး စုံစမ္း မႈ ျပဳရန္ အေမရိကန္ နိဳင္ငံ အပါအ၀င္ နိဳင္ငံ ငါး နိဳင္ငံ မွ ေထာက္ခံလုိက္ျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ….

သိရပါသည္။ အေမရိကန္ နိဳင္ငံ ပါ၀င္ေထာက္ခံသျဖင္႕ အျခားနိဳင္ငံမ်ားလည္း ပါ၀င္လာနိဳင္ ဖြယ္ရွိေၾကာင္း …သိရသည္။

About fatty

Zaw oo has written 351 post in this Website..

i am over 50. I have the knowledge of broadcasting and televising as a producer and have trading- company-experiences as well.