· နုိင္ငံတကာသတင္းဆိုသည္မွာ CCTV ကုိဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။
· အျခားနိုင္ငံမွ မိမိထံလာပါက “ဂါဝရျပဳေတြ႕ဆုံ”ရန္လာျခင္းျဖစ္

ၿပီး ၊မိမိကသြားရသူျဖစပ္ ါက “သာြ း
ေရာက္ေတြ႕ ဆုံ” ဟုသံုးစြဲရသည္။
· သတင္းေၾကာ္ျငာေနစဥ္ ေနာက္မွလူတစ္ေယာက္စ နွစ္ေယာက္စ မွအလုပ္႐ွုပ္ဟန္ေဆာင္ျပရသည္။
(ဥပမာ ေက်ာေပး၍ေတာင္ျခစ္ေျမာက္ျခစ္လုပ္ေနရန္)
· နိုင္ငံျခားဇာတ္လမ္းဆိုသည္မွာ “တ႐ုတ္” သို႔မဟုတ္ “ကုိရီးယား” ဇာတ္လမ္းမ်ားကို ကုိဆိုလိုျခင္း
ျဖစ္သည္။
· နိုင္ငံေတာ္အႀကးီ အကဲမ်ားသည္ “လိုအပ္သညမ္ ်ားကျိုဖည္႔စြကမ္ ွာႀကား၍ျပန္လည္ထြကခ္ ြာ” သာြ းသူ
မ်ားသာျဖစ္ၾကသည္။
· ျပည္သူလူထုဆိုသည္မွာ “အျဖဴနွင္႔အစိမ္း” သို႔မဟုတ္ “အဝါေရာင္ဝမ္းဆက္” သို႔မဟုတ္ “အျပာ
ေရာင္ဝမ္းဆက္” မ်ားသာ ဝတ္ဆင္ၾကသည္။
· ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္သည္ ႀကီးမားလြန္းသျဖင့္ ေန႔မအားညမနား အနွစ္ နွစ္ဆယ္နီးပါး
တည္ေဆာက္ေသာ္လည္း လမ္း၊တံတားမ်ား ေဆာက္၍မကုန္နုိင္။
· နိုင္ငံေတာ္၏အသုံးစရိတ္ နွင္႔ရသုံးမွန္းေျခေငြစာရင္း သည္ျပည္သူမ်ားအားထုတ္ျပန္ရန္မလိုအပ္ေခ်။
(ဝါ) အသိေပးရန္မလိုအပ္။
· ယင္းသို႔မထုတ္ျပန္ေသာ္လည္း လမ္း၊တံတား၊ဆည္ေျမာင္း မ်ားေဆာက္လုပ္ရာတြင္နိုင္ငံေတာ္မွ
ေစတနာျဖင္႔အကုန္အက်ခံေပးေနရသည္။
· စစ္သားမ်ားပင္ျဖစ္လင္႔ကစား နိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား သည္ လယ္ယာလုပ္ငန္းမွအစ ပိဋိကတ္သုံးပုံး
အဆုံး ကၽြမ္းက်င္နွံ႔စပ္ၾကရာ ဝိနည္းေတာ္နွင္႔အညီ ေနထိုင္နိုင္ရန္ ရဟန္းမ်ားအားညြွန္ၾကားနိုင္သည္။
· မည္သည္႔အခါမွ အစိုးရနွင္႔ျပည္သူ သေဘာထားကြဲလြဲမုွမ်ားမ႐ိွေသာ္လည္း “ျပည္ပအားကိုးပုဆိန္
႐ိုး”ဆိုသည္႔လနူ ညး္ စု အတကြ ္ ျမန္မာ႔အသမံ ွ “စစ္မွန္ေသာမ်ဳိးခ်စ္စိတဓ္ ာတ”္ ဆိုသည္႔ဖြင္႔ဆခို ်ကက္ ို
လြႇြင္႔ထတု ္ေပးေနရသည္။
· နိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ား ဘုရားေက်ာင္းကန္တက္ျခင္း သည္ သတင္းထူးျဖစ္သည္။
· ေက်ာင္းအုပ္ဆရာမႀကီးနွင္႔ဆရာ၊ ဆရာမ မ်ားသည္ ပညာေရး၏အေရးပါပံုကို မသိၾကေခ်။
နိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားက ရံခါမလပ္ ပညာေရးသည္အေရးႀကီးသည္ဟုမွာၾကားရသည္ ဟူ၏။
· အျမဲၾကားရေလ႔႐ိွသည့္စကားလုံးမ်ား”ဖြံ႕ၿဖိဳးတးိုတကလ္ ာျခင္း နွင္႔ အခ်ိန္နွင္႔တေျပးညီေဆာင္႐ကြ ္ျခင္း”
· အျမဲ မၾကားရ ေသာစကားလုံးမ်ား “စီးပြားေရးက်ဆင္းျခင္း ၊ ေနွာင္႔ေနွးၾကန္႔ၾကာ သြားျခင္း”
· ေမးခြန္းနွင္႕အေျဖ မွန္ေအာင္မေျဖ နိုင္ပါက ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီး ျဖစ္နုိင္သည္။ (မွတ္ခ်က္။ ဥပဓိ
ေကာင္းရန္မလို။)

About cobra

oakar min maung has written 203 post in this Website..

   Send article as PDF