၁၉၄၄ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းလာခဲ့ေသာ ဖက္ဆစ္တိုက္ဖ်က္ေရး ျပည္သူ႕လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီးသည္ ၁၉၄၅ ဩဂုတ္လတြင္ ဂ်ပန္စစ္တပ္မ်ား လက္နက္ခ်ျပီးေသာအခါ ဖက္ဆစ္ဆန္႕က်င္ေရး ျပည္သူ႕လြတ္လပ္ေရး အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ဟု အမည္ေျပာင္းလႊဲ ေခၚေဝၚေစခဲ့၏။
ထို႕ေနာက္ ျမန္မာျပည္အႏွံ႕အျပား ျမိဳ႕ရြာတိုင္းတြင္ (ဖဆပလ) အဖြဲ႕ခြဲမ်ားကို ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းျပီး လွ်င္ လူထုစည္းရုံးလႈပ္ရွားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။
၁၉၄၆ ဇန္နဝါရီလ တြင္ ျမိဳ႕ရြာတိုင္း၌ ဖြဲ႕စည္းျပီးေသာ အဖြဲ႕မ်ားကို အေျခခံထားလွ်က္ ဖဆပလ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ၾကီး၏ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ညီလာခံၾကီးကို စည္းေဝးက်င္းပခဲ့ေလသည္။
ယင္းႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ညီလာခံသဘင္ၾကီးကို ဇန္နဝါရီလ ၁၇ ရက္ ေန႕မွ စတင္က်င္းပေလရာ ညီလာခံ၌ ဖဆပလဥကၠ႒ အျဖစ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ၂၀ရက္ေန႕တြင္ ေျပာၾကားေသာ အလယ္ပစၥယံ ညီလာခံ မိန္႕ခြန္းထဲ မွ “ဘာသာေရး” အပိုင္း ကို ခြဲ၍ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါသည္။

++++++++++++++++++++++++
ဘာသာေရးမွာ လူ အသီးသီး တို႕၏ သက္ဝင္ယံုၾကည္မႈ ျဖစ္၏။
ႏိုင္ငံေရးမွာကား လူ အသီးသီး တို႕၏ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံမႈ သိပၸံအတတ္သာလွ်င္ ျဖစ္၏။
သိပၸံအတတ္ အေနအားျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးသည္ လူ အသီးသီးတို႕၏ အခြင့္အေရးကို ေစာင့္ေရွာက္ရေပလိမ့္မည္။

အခြင့္အေရးမ်ားတြင္ လြတ္လပ္စြာဘာသာ ကိုးကြယ္ႏိုင္မႈလည္း ပါဝင္ေလ၏။
ဤအခြင့္အေရး ေပးရာ၌ပင္ ကြၽႏု္ပ္ တို႕သည္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ ႏွစ္ဌာန စပ္ၾကားတြင္ စည္းတား ရေပလိမ့္မည္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ဘာသာေရးမွာ သေဘာမတူ အမူကြဲျပား တစ္ျခားစီ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္တည္း။
ဘာသာေရး ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး ကို ေရာစပ္ပါမူ ဘာသာေရး၏ သေဘာတရား ကို ဆန္႕က်င္ရာေရာက္ေပ၏။

ဘာသာေရးသည္ ေနာင္တမလြန္ဘဝ မ်ားကို (ဝါ) ေလာကုတၱရာကို ေရွ႔႐ႈသည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေလာက အေရးႏွင့္မ်ားစြာ မသက္ဆိုင္ေခ်။
. ႏိုင္ငံေရးမွာမူကား ေလာကီေရးရာသာျဖစ္ေပ၏။

လုပ္ငန္းသေဘာမွာ လူမႈတိုးတက္ေရးႏွင့္ဘာသာေရး တို႕သည္ အေျခသေဘာအားျဖင့္ ဆန္႕က်င္စရာအေၾကာင္းမရွိဟု ယူဆမိေပသည္။
ဘာသာတရားက သစၥာ၊ ေမတၱာ ႏွင့္ သမၼာအာဇီဝ၊ သမၼာကမၼႏၲ စသည္တို႕ကို ဓမၼအေနႏွင့္ ေဟာၾကားခဲ့ရာ လူမႈတြင္လည္း ဤဓမၼတို႕ကို ေလးစားၾကေပသည္။
သို႕ဘာလ်က္လည္း ဘာသာတရား၏နာမ ကို အလြဲသုံးစားျပဴ႕ၾကျပီးလွ်င္ လူတစ္ဦးသည္ တစ္ဦး၏ ဆင္ျခင္တုံတရား ကင္းမဲ့ျခင္းကို အေၾကာင္းျပဳ၍ မတရားေသာ အမႈတို႕ကို
ျပဳသည္ရွိေသာ္ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိ လူ တစ္စုသည္ ထိုမတရားမႈကို လစ္လ်ဳ႐ႈျခင္း ဘယ္နည္းနဲ႕မွ် ျပဳႏိုင္မည္မဟုတ္ေပ။

အကယ္၍ ဘာသာကို အမွီျပဳ အသက္ေမြးသူတို႕သည္ ဘာသာ၏အမည္ကို သုံးလွ်က္ တရားဓမၼျဖစ္ေလဟန္ ေဟာေျပာခ်က္တစ္ခု ကို ျပဳလွ်င္ လူအမ်ားကို နစ္နာေစမည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္
ကြၽႏု္ပ္္တို႕သည္ လူ႕ခ်မ္းသာကို လိုလားသည့္အားေလ်ာ္စြာ တားျမစ္ရေပလိမ့္မည္။
ဤ ဥပေဒသသည္ ကြၽႏု္ပ္္က ထြင္လိုက္ေသာ ဥပေဒသမဟုတ္ေခ်။
ကြၽႏု္ပ္္တို႕၏ရာဇဝင္တြင္ အလြန္ေက်ာ္ၾကား ထင္ရွားေသာ အေနာ္ရထာဘုရင္မင္းျမတ္သည္ ဤဥပေဒသကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ဘူးေလသည္။
ရာဇဝင္ကို ၾကည့္မူ ဘာသာတရားကို မွီ၍ အသက္ေမြးၾကေသာ သူမ်ားကို ခြဲျခား၍ သိႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။

ဘာသာတရားသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ လူမႈကို ရွုပ္ေထြးေစသည္မဟုတ္။
ဘာသာတရားကို မွီ၍ အသက္ေမြးၾကကုန္ေသာ သူတို႕သာလွ်င္ ရွုက္ေထြးၾကေစ၏။
ဘာသာတရားကို ၾကည့္ျပန္မူ ဤကဲ့သို႕ေသာလူမ်ိဳးကို အားေပးျခင္းမရွိသည္ ကို ေတြ႔ျမင္ၾကရေပလိမ့္မည္။
သို႕ေသာ္လည္း အသီးသီးေသာ ဘာသာတရားတို႕ကို မွီ၍ အသက္ေမြးၾကကုန္ေသာ သူမ်ားရွိခဲ့ဘူးေလျပီ။

ဥေရာပတိုက္၌ ရဟန္းမင္းၾကီးမ်ားႏွင့္ ဧကရာဇ္မင္းတို႕ အခ်င္းျဖစ္ပြါးခဲ့ပံု၊ ကြၽႏု္ပ္တို႕ ႏိုင္ငံ၌ အရည္းၾကီးမ်ားႏွင့္ အေနာ္ရထာမင္းျမတ္ အေရး ေတြ႔ရပံု၊
အေနာက္ႏိုင္ငံၾကီးမ်ား နယ္ခ်ဲ႕ရာတြင္ သမၼာက်မ္းစာကိုင္သူတို႕က ေရွ႔ကသြားလုပ္၍ အလံကိုင္သူ ႏွင့္ ကုန္သည္တို႕က ေနာက္မွလိုက္ရပံု အေၾကာင္းစုံ ကို ေထာက္ထားလွ်က္
မည္သည့္ကာက ေဒသ၌မဆို ဘာသာတရားက မွီ၍ အသက္ေမြးသူမ်ား ရွိခဲ့ဘူးေၾကာင္း ကို ကြၽႏု္ပ္တို႕ သတိရၾကေပလိမ့္မည္။

ယခုဘာသာတရားကို မွီ၍ အသက္ေမြးသူမ်ားဟု ဆိုရာ၌ ရွင္းလင္းရန္လိုေပေသး၏။
ဘုန္းၾကီးပင္ေခၚေခၚ၊ ရဟန္းပင္ေခၚေခၚ ႏွစ္မ်ိဳး ႏွစ္စားရွိ၏၊
တစ္မ်ိဳးမွာ ဘာသာတရားကို မွီ၍ အသက္ေမြးသူမ်ားသာ ျဖစ္၍ ဘာသာတရား တိုးတက္ျပန္႕ပြါမႈကို သတိျပဳျခင္း အားထုတ္ျခင္း မရွိေခ်။
ဘာသာတရားႏွင့္ ဆန္႕က်င္ေသာ အမႈမ်ိဳးပင္ျပဳၾက၏။
တစ္မ်ိဳးမွာကား ဘာသာတရား တိုးတက္ျပန္႕ပြါးမႈကို ေလးစား၍ ေလာကီသားတို႕၏ အမႈ ကို ေရွ႔႐ႈျခင္း မရွိေခ်။

ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ တိုင္းျပည္တြင္ သံဃာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ားသည္ ရာဇဝင္တစ္ေလွ်ာက္လုံး ကြၽႏု္ပ္တို႕လူမ်ိဳး၏ ေရွ႔က မားမားမတ္မတ္ရပ္လွ်က္ ျမင့္ျမတ္ေသာအမႈမ်ိဳးကိုသာ ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေပ၏။
. ေရွးေခတ္မ်ား၌ သံဃၤာေတာ္အရွင္သူျမတ္မ်ားသည္ ကြၽႏု္ပ္တို႕ တစ္မ်ိဳးလုံးကို ပညာသင္ေပးရန္တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ၾကေပသည္။
ယခုေခတ္၌ပင္ေတာရြာမ်ားတြင္ သံဃၤာေတာ္အရွင္သူျမတ္မ်ား ပညာသင္ၾကားေပးလွ်က္ရွိေသာေၾကာင့္ ေျမာက္မ်ားစြာ ေသာ အမ်ိဳးသားတို႕သည္ စာေပတတ္ေျမာက္ၾကေပ၏။
အခ်ဳပ္မွာ သံဃၤာေတာ္အရွင္သူျမတ္မ်ား၏ ေစတနာလံု႕လေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ စိတ္ဓာတ္ျမင့္ျမတ္မႈ အသြင္အျပင္ ယဥ္ေက်းမႈ တို႕သည္ အထူးသျဖင့္ တိုးတက္ခဲ့ေလသည္။
ထိုအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ သံဃၤာေတာ္အရွင္သူျမတ္မ်ား သည္ ကြၽႏု္ပ္တို႕၏ ထူးကဲေသာ ေက်းဇူးဥပကာရမ်ားကို ခံေတာ္မူထိုက္ ၾကပါေပ၏။

ကြၽႏု္ပ္တို႕ႏိုင္ငံတြင္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ဗုဒၶဘာသာကို သက္ဝင္ယံုၾကည္ ကိုးကြယ္ၾကသည္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အျခားဘာသာတရားမ်ားကို မထိခိုက္ေစဘဲ ေျပာလိုသည္မွာ
. ႏွစ္ေပါင္း ၂၅၀၀ အတြင္း လိမ္းကပ္၍လာခဲ့ေသာ ေၾကးေၫႇာ္္တို႕ကို ကြၽႏု္ပ္တို႕ ပြတ္တိုက္ႏိုင္ခဲ့ပါလွ်င္  ဗုဒၶဘာသာ သာသနာေရာင္သည္ ကမ႓ာေပၚတြင္ အထြန္းေျပာင္ဆုံး ျဖစ္လာလိမ့္မည္ ဟူ၍ ယူဆရေပမည္။

သို႕ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ယခု သံဃၤာေတာ္အရွင္ျမတ္မ်ားအား သီးျခား၍ ေလွ်ာက္ထားလိုပါသည္ ဘုရား။
အရွင္သူျမတ္မ်ားဘုရား။
အရွင္ဘုရားတို႕သည္ အလြန္ထူးကဲေသာ ဗုဒၶသာသနာေတာ္ထမ္း ရဟန္းျမတ္မ်ား ျဖစ္ေတာ္မူၾကပါသည္။
အရွင္ဘုရားတို႕က သာသနာေတာ္ေရာင္ ထြန္းေျပာင္ေအာင္ အားထုတ္ေတာ္မူၾကပါ။
ကမ႓ာေလာကၾကီး ကို သာသနာေရာင္ အလင္းေပးေတာ္မူၾကပါ။
သို႕မွသာလွ်င္ ကမ႓ာသူ ကမ႓ာသားတို႕ ေမတၱာတရားပြါးမ်ား၍ သမစိတၱႏွင့္ ညီရင္းအစ္ကို ေမာင္ရင္းႏွမ ကဲ့သို႕ ေနႏိုင္ၾကပါလိမ့္မည္။
အရွင္သူျမတ္မ်ားကို ဘုရားတပည့္ေတာ္တို႕ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္ပါသည္။
တကမ႓ာလုံး ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္သည္ ကိုလည္း ျမင္ခ်င္ပါသည္။
တပည့္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံတြင္သာမက တကမ႓ာလုံး မွာပင္  ေမတၱာတရား သမစိတၱ သေဘာထားတို႕ကို ျပဳျပင္ႏိုင္ေသာ စြမ္းပကား အရွင္ဘုရားတို႕မွာ ရွိပါသည္။
ဤစြမ္းပကား ကို သုံးရာ၌ ေအာင္ျမင္ေတာ္မူပါလွ်င္ မႏုႆ        .. လူတစ္မ်ိဳးလုံး အစဥ္အဆက္ ႏွစ္ပရိေစၧဒ ရွည္လ်ားစြာ ရွိခိုးပူေဇာ္ၾကပါလိမ့္မည္။

ဤကဲ့သို႕ ေဆာင္ရြက္မႈသည္ သာသနာဖက္ကသာ ၾကည့္၍ ျမင့္ျမတ္သည္ မဟုတ္ပါ။
တပည့္ေတာ္တို႕၏ ႏိုင္ငံႏွင့္ လူမ်ိဳးအတြက္ အျမင့္ျမတ္ဆုံးေသာႏိုင္ငံေရးကို ေဆာင္ရြက္ရာလည္း ေရာက္ပါသည္ဘုရား။
တပည့္ေတာ္တို႕ ႏိုင္ငံအရပ္ရပ္သို႕ ႂကြေရာက္ေတာ္မူျပီးလွ်င္ ေမတၲာတရား၊ ညီညြတ္ေရးတရား မ်ား ကို ေဟာေတာ္မူၾကပါ။
. ျမင့္ျမတ္ေသာ လြတ္လပ္ေရးတရားကိုလဲ ေဟာေတာ္မူၾကပါ။
. ျမင့္ျမတ္ေသာ လြတ္လပ္ေရး ဆိုရာ၌
— လြတ္လပ္စြာ ဘာသာေရးတရား ကိုးကြယ္ႏိုင္မႈ၊
— လြတ္လပ္စြာ ဘာသာေရးတရား ကို ကာလေဒသမေရြး ေဟာေျပာႏိုင္မႈ၊
—  ေၾကာက္ရြံ႕စိုးရိမ္ပူပန္ျခင္းမွ ကင္းလြတ္မႈ၊
—  လူအ လူန ဘဝ မွ လြတ္ေျမာက္မႈ စသည္တို႕ျဖစ္ပါသည္။
အရွင္သူျမတ္တို႕သည္ သုံးလူ႕ထြဋ္ထား ျမတ္စြာဘုရား ဩဝါဒ ေပးေတာ္မူခဲ့သည့္ အတိုင္း
“အပၸမာေဒန၊ သမၸေဒထ” မေမမေလ်ာ့ဘဲ အစဥ္ထာဝရ အားထုတ္ၾကဖို႕ တပည့္ေတာ္တို႕ ဗမာလူမ်ိဳးတစ္မ်ိဳးလုံးကို ဆိုဆုံးမေတာ္ မူၾကပါဘုရား။
ဤသို႕ေသာ မိမိကိုယ္ကို မိမိသာလွ်င္ အားကိုးမႈျဖင့္ တပည့္ေတာ္တို႕၏လူမ်ိဳး သည္ ေလာကုတ္ေလာကီ ႏွစ္လီေသာ အက်ိဳးထူးမ်ားကိုခံစားႏိုင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။

အရွင္ဘုရားမ်ား၌ ဤကဲ့သို႕ေသာ မြန္ျမတ္သည့္ တာဝန္ဝတၳရားမ်ားရွိပါသည္။
ဤမြန္ျမတ္ေသာ တာဝန္ဝတၳရားမ်ားကို ေက်ျပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ေတာ္မူၾကပါဘုရား။

တပည့္ေတာ္တို႕မွာ အရွင္သူျမတ္မ်ားကို ရိုေသေလးျမတ္စြာ တိုက္တြန္းစကား ေလွ်ာက္ထားျခင္းကိုသာျပဳႏိုင္ပါသည္။
. ေဆာင္ရြက္ဖို႕။ တာဝန္ေက်ျပြန္မည္ မေက်ျပြန္မည္ ဟူေသာ ျပသနာမွာ အရွင္သူျမတ္မ်ားသာ ေျဖရွင္းႏိုင္ၾကေပလိမ့္မည္။

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

9904-bogoke-aung-san-01

About ျမစပဲ႐ိုး

Khin Latt has written 240 post in this Website..