မင္းတပ္ျမိဳ႕ေအးခ်မ္းသာယာေရႏွင့္ဖြံ႕ျဖိဳးေရးေကာင္စီဥကၠ႒၏  ခြင့္ျပဳခ်က္ႏွင့္တည္ဆဲဥပေဒအရ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ အဖဲြ႕ဖြဲ႕ျပီးတာ၀န္ေပးအပ္ျခင္းအရ၊ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ အား/ကာအရာရွိဦးေရႊအြမ္၊ သစ္ေတာဌာနမွဦးသန္းျမင့္၊နတ္မေတာင္အမ်ိဳးသားဥယ်ာဥ္မွ ဦးဟုန္းမန္၊ ေျမစာရင္းဌာနမွ ဦးထန္းေမာင္၊ ရဲတပ္ၾကပ္ဦးႏိုင္းထန္း တို႕သည္ မိုးၾကိဳး၀ိုင္းသစ္ေတာထိန္းဧရိယာ၊ နယ္ေျမခံလူထု၏ ၀မ္းစာအတြက္ လုပ္ကြက္ဧရိယာ၊ ႏြားေနာက္စားက်က္ေျမဧရိယာ သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္ ဆုေတာင္းဥယ်ာဥ္အျဖစ္အသံုးျပဳရန္ (၂၀)ဧကခန္႕ေျမကို သက္ဆိုင္ရာ ၊ ဌာနဆိုင္ရာ အသီးသီးမွ သတ္မွတ္ ခြင့္ျပဳျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ သစ္ေတာထိန္းသိမ္းေရးဧရိယာအျဖစ္ သစ္ပင္ခုတ္လွဲျခင္း၊ သစ္ခြပန္းခူးျခင္း၊ သားငွက္တိရိစာၧန္မ်ား သတ္ျဖတ္ျခင္းမွထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ႏွင့္ သတ္မွတ္ထားသည့္ အစိုးရတရား၀င္ ခြင့္ျပဳထားျပီးျဖစ္သည့္ ဆုေတာင္းဥယ်ာဥ္ပိုင္နက္အတြင္း  အျမင့္ (၂၃)ေပ၊ အနံ (၃)ေပ၊ ထုထည္ (၁)ေပရွိသည့္ လက္၀ါးကားတိုင္တည္ထား ကိုးကြယ္ေဆာက္လုပ္ခြင့္ကိုပါ အာဏာပိုင္အစိုးရမွ တရား၀င္စာထုတ္ ခြင့္ျပဳျပီးျဖစ္ပါသည္။  အာဏာပိုင္အစိုးရမွ ( ၁. ၂. ၂၀၀၉ ) ရက္ေန႕တြင္ တရား၀င္ ကြင္းဆင္းအတည္ျပဳျပီး ျဖစ္ပါသည္။

ထိုဆုေတာင္းဥယ်ာဥ္ေနရာသည္ မင္းတပ္ျမိဳ႕နယ္ ၊ မကြီအုပ္စု၊ ေခ်ာက္ရိုးေက်းရြာအထက္ျဖစ္ျပီး ဘိုးဘြားစဥ္ဆက္ နယ္ေျမခံပုဂၢိဳလ္မ်ားမွ နတ္ပူေဇာ္ ပသျခင္းျဖင့္ အသံုးျပဳခဲ့ရာမွ ခရစ္ယာန္ဘာသာေရးထြန္းကားလာရာ တျဖည္းျဖည္းခ်င္းဆုေတာင္းဥယ်ာဥ္ အျဖစ္္ အသံုးျပဳ ေျပာင္းလဲ လာခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၄င္းဆုေတာင္းဥယ်ာဥ္သည္ မင္းတပ္-မတူပီကားလမ္း  ၂၄ မိုင္ ၅ ဖာလံု အထက္ ေတာင္ကတံုးေနရာတြင္တည္ရွိပါသည္။

မင္းတပ္ျမိဳ႕ခရိုင္သာသနာဦးစီးမွဴး ေတာင္တန္းသာသနာျပဳ(အေရွ႔ဘုန္းၾကီးေက်ာင္း)မွ ဘုန္းၾကီးႏွင့္ မင္းတပ္ျမိဳ႕သား ဦးေလာကီးတို႕ဦးေဆာင္ကာ ၊ ခ.ယ.က ဥကၠဌ ၊ ခ.ယ.က အတြင္းေရးမွဴး ၊ မ.ယ.က ဥကၠဌ ၊ ခရိုင္ဥပေဒအရာရွိ ၊ ျမိဳ႕နယ္ဥပေဒအရာရွိ ၊ ျမိဳ႕နယ္တရားသူၾကီး ၊ျမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႕ရဲမွဴး ၊ ခရိုင္သာသနာေရးဦးစီးမွဴး ၊ ျမိဳ႕နယ္ဦးစီးမွဴးတို႕အား အစည္းအေ၀းေခၚယူလ်က္ လက္၀ါးကားတိုင္ကို ကမကထ တည္ေဆာက္သူ ဦးထန္းႏိုင္ ၊ ဦးေဘြေယာတို႕အား အၾကပ္ကိုင္ ဖိအားေပးကာ  (၂၄.၇.၂၀၁၀) ေနာက္ဆံုးေန႕ထား၍ လက္၀ါးကားတိုင္ကို ၄င္းတို႕၏  ေရွ႕ေမွာက္၌ တိုင္အား ခ်ိန္းၾကိဳးမ်ားျဖင့္ဆြဲယူဖ်က္ဆီးခဲ့သည္။

ထိုလက္၀ါးကားတိုင္ကိ ု(၇.၄.၂၀၀၈) ခုႏွစ္ကပင္ သစ္သားလက္၀ါးကပ္တိုင္ ၊ ထိုမွတဆင့္ အဂၤေတျဖင့္ အရွည္ (၂၃)ေပ ၊ အနံ (၃)ေပ ၊ ထုထည္ (၁)ေပျဖင္ ့ေဆာက္လုပ္ခြင့္ကို ထိုစဥ္ကတည္းကပင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျပီး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုလက္၀ါးကားတိုင္ကို (၂၄.၇.၂၀၁၀) တြင္ အစိုးရမွ ျဖိဳလဲဖ်က္ဆီး ေလေတာ့သည္။

About Good Idea

Good Idea has written 144 post in this Website..

လူ႔ဘ၀ဟာ ခဏေလးပါ။ အသံုးခ်တတ္ပါေစ။