DSC_17422015 International Women of Courage Award ကို ျမန္မာျပည္မွ ကခ်င္တိုင္းရင္းသူ မေမစံပယ္ျဖဴ ကရရွိျပီး ၂၀၁၅၊ မတ္လ(၆)ရက္ေန႔က DC U.S. Department of State, Washington, D.C တြင္ ဆုကိုလက္ခံရယူခဲ႔သည္။ International Women of Courage Award ကို  လူ႔အခြင့္အေရး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားတန္းတူအခြင့္အေရးရ႐ွိေရး ႏွင့္ လူမႈဘဝ တိုးတက္ျမင့္မားေရး တို႔အတြက္  မိမိတို႔အေပၚ ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ႏိုင္ေသာ္ျငားလည္းေထာက္ခံ ေျပာဆိုျခင္း၊ သူမတူေသာ ရဲစြမ္းသတိၱ ႏွင္႔႔ ဦးေဆာင္မႈေပးျခင္းအားျဖင့္ စံနမူနာ ျပသႏိုင္ေသာ ကမာၻတဝွမ္း႐ွိ အမ်ိဳးသမီး မ်ားအနက္ ၁၀ဦးကို ၂၀၀၇မွစတင္ကာ US Department of State မွႏွစ္စဥ္ခ်ီးျမွင္႔ ခဲ႔ေသာဆုျဖစ္သည္။

၂၀၁၂ခုႏွစ္ကလည္း ထိုဆုကို ျမန္မာျပည္မွ မဇင္မာေအာင္ကလက္ခံရရွိခဲ႔ဖူးသည္။ ေမစံပယ္ျဖဴသည္ မတ္လ၈ရက္ေန႔က Los Angeles ရွိ First Kachin Baptist Church တြင္ ျမိဳ႔ခံကခ်င္၊ ျမန္မာတိုင္းရင္း သားမ်ားႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုခဲ႔ရာ  ျမိဳ႔ခံ ကခ်င္တိုင္း ရင္းသားမ်ားမွ အမွတ္တရဂုဏ္ျပဳပန္း စည္းေပးအပ္ခဲ႔ျပီးေနာက္ေမစံပယ္ျဖဴမွ အမ်ိဳးသမီးသတၱိရွင္ ဆုလက္ခံရရွိခဲ႔ရသည္႔အေၾကာင္းကိုရွင္းလင္း ေျပာၾကားပါသည္။ ေမစံပယ္ျဖဴသည္ Kachin Peace Network ၏  Co-founder, Kachin Women Peace Network၏ ဒါရိုက္တာႏွင္႔ Founder ျဖစ္ျပီး ငွက္ဖ်ား၊ HIT, တီဘီ ေရာဂါ သည္မ်ားအတြက္ Social Worker အျဖစ္ သူမအသက္ ၂၃ႏွစ္အရြယ္၊ ၂၀၀၀ခုႏွစ္မွ စတင္ျပီး တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သူျဖစ္သည္။ နယ္စည္းမျခားဆရာ၀န္မ်ားအန္ဂ်ီအိုအဖြဲ႔တြင္ ေ၀းလံေခါင္ဖ်ား ေဒသမ်ား၊ ျမန္မာဘဂၤလားေဒ႔ရွ္နယ္စပ္၊ အိႏၵိယ-ခ်င္းျပည္နယ္နယ္စပ္၊ ပူတာအို၊ မခ်မ္းေဘာ၊ က်ိဳင္းတံု၊ က်ိဳက္မေရာ ေဒသမ်ားသို႔ ၉ႏွစ္ၾကာသြားေရာက္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔ သည္။ UNDP ၏ Community Develop for Remote Project (CDRP ) တြင္ ၃ႏွစ္တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ခဲ႔သည္။ Asian Institute of Technology, Thailandတြင္ ၂ႏွစ္တာ ပညာသင္ယူျပီး  ေနာက္ Gender and Development Studies အတြက္ Master ဘြဲ႔ကိုရရွိခဲ႔သည္။

၂၀၁၃ ေအာက္တိုဘာတြင္ ကခ်င္အမ်ိဳး သမီးျငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ယက္မွ လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင္႔ျပန္လည္ေနရာခ်ထား ေရး ၀န္ၾကီးဌာနႏွင္႔ပူးေပါင္းျပီး အမ်ိဳးသားမ်ားအဆင္႔အမ်ိဳးသမီးမ်ားတိုးတက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာအဆင္႔စီမံကိန္းေရးဆြဲ ရာတြင္ ပါ၀င္ခဲ႔၍ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအၾကမ္း ဖက္မႈခံရျခင္းအတြက္ဥပေဒမူၾကမ္းကို လြန္ခဲ႔ေသာ၂ႏွစ္ေက်ာ္မွစတင္ျပီး ေရးဆြဲ ေနဆဲျဖစ္သည္။

၂၀၁၁၊ ဇန္န၀ါရီ၉တြင္ ကခ်င္ေဒသ၌ စစ္ျဖစ္ရာ ၂၀၁၂ ဇန္န၀ါရီတြင္ ကခ်င္ စစ္ပဲြ၁ႏွစ္ျပည္႔အခမ္းအနားတြင္ကခ်င္ တိုင္းရင္းသားမ်ား စုေပါင္းျပီး ” ကခ်င္ျငိမ္း ခ်မ္းေရးကြန္ယက္” ကိုဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ႔သည္။ ကခ်င္ေဒသတြင္ လူု႔အခြင္႔အေရးခ်ိဳး ေဖာက္ခံရေသာေဒသခံ ဒုကၡသည္မ်ားကို ရန္ကုန္သို႔ေခၚေဆာင္လာျပီး ႏိုင္ငံတကာ မီဒီယာမ်ား၊ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ားနွင္႔ထိေတြေပးသကဲ႔သို႔ မီဒီယာမ်ားကိုလည္း ကခ်င္ေဒသ သို႔သြားေရာက္ျပီး သတင္း ယူႏိုင္ရန္ ကူညီခဲ႔သည္။ “ကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ားျငိမ္းခ်မ္းေရးကြန္ ယက္” မွလည္း ၂၀၁၁ႏို၀င္ဘာမွစျပီး ကခ်င္ဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ေနထိုင္ေနၾက ေသာကခ်င္အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏အခက္အခဲကို စစ္တမ္းေကာက္ယူ၍ ၂၀၁၂တြင္ ႏိုင္ငံတကာသို႔ တင္ျပႏိုင္ခဲ႔သည္။

၂၀၁၂တြင္ ျပဌာန္းရန္ျပင္ဆင္ေနေသာမ်ိဳးေစာင္႔ဥပေဒ ကို အဖြဲ႔အစည္းမွတရား၀င္စာထုတ္ျပန္ျပီး ကန္႔ကြက္ခဲ႔သည္႔အတြက္ အသက္ အႏၱရာယ္ႏွင္႔ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ျခိမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားခံခဲ႔ရသည္။ ၂၀၁၂ စက္တင္ဘာ၂၁ရက္ေန႔ အျပည္ ျပည္ဆိုင္ရာျငိမ္းခ်မ္းေရးေန႔တြင္ ကခ်င္ျငိမ္း ခ်မ္းေရးကြန္ယက္မွ အေယာက္၄၅၀က ရန္ကုန္မွေနျပည္ေတာ္သို႔သြားေရာက္ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ရန္ ဒဂံုစင္တာေရွ႔တြင္ ဘတ္စ္ကား၆စီးငွားျပီးစုေ၀း၍ျပည္သူ႔ရင္ျပင္သို႔ခ်ီတက္ရာ သက္ဆိုင္ရာမွလိုက္လံတားဆီးသျဖင္႔ ျမိဳ႔ေတာ္ခမ္းမေရွ႔သို႔သြားေရာက္ခဲ့ၾကသည္။ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနေသာ အျခားအဖဲြ႔ အစည္းမ်ားႏွင္႔ပူးေပါင္းခဲ႔ရာ အာဏာပိုင္ မ်ားက ကြန္ယက္မွလႈပ္ရွားသူ၁၂ဦးအားတရားစြဲခဲ႔သျဖင္႔ ၁ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ျမိဳ႔နယ္တရားရံုး၆ခုတြင္ ရံုးခ်ိန္း ေပါင္း ၁၄၂ေခါက္ ရင္ဆိုင္ခဲ႔ ရသည္။

ေမစံပယ္ျဖဴက ဘုရားသခင္ေက်း ဇူးေတာ္ကိုခ်ီးမြမ္းခဲ႔ျပီး  ” ဒီဆုရတာ က်မတေယာက္ထဲေတာ္လို႔မဟုတ္ပါဘူး။ ကခ်င္စစ္ပြဲကိစၥကို စတင္စိတ္ပါ၀င္စား မိ တာကက်မေလးစားခ်စ္ခင္တဲ႔ဆရာမခြန္ဂ်ာေၾကာင္႔ျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္မာျပည္ထဲမွာ က်မခုဆုရရွိသလို ရသင္႔ရထိုက္တဲ႔အျခား အမ်ိဳးသမီးေတြအမ်ားၾကီးရွိပါေသး တယ္။ မတရားမႈေတြကို ရင္ဆိုင္ ေဖာ္ထုတ္ တြန္းလွန္ဖို႔ဆိုရာမွာ ျမင္ႏိုင္တဲ႔မ်က္လံုး၊ ၾကားႏိုင္တဲ႔နား၊ ကိုယ္တိုင္ျဖစ္သကဲ႔ သို႔ခံစားတတ္ေသာႏွလံုးသား၊ လုပ္ခ်င္ ေသာစိတ္နဲ႔အစြမ္း သတၱိရွိဖို႔၊ လုပ္ႏိုင္တဲ႔ အခြင္႔အေရးရွိဖို႔ ဒီ၃ခ်က္က အဓိကလို အပ္ပါတယ္။ ” ဟု ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

kai

About kai

Kai has written 994 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.

   Send article as PDF