သင္ခန္းစာ(၇)။  ဖုန္းေခၚ ျခင္း။

第七课,拨打电话; (တိ ခ်ီး ခဲ့ ၊ ေပါ တာ  တ်န္ ့ဟြ)။

Lesson 7; Making a Phone Call

  1. 喂,刘经理在家吗?Wéi, Liú jīnglǐ zài jiā ma?

(ေ၀ ၊ လ်ဳံ က်င္းလီ  ဇွိဳက္ က်ား မား)။

ဟယ္လုိ၊ မန္ေနဂ်ာ လ်ဳံ  ရွိပါသလားခင္ဗ်ာ။

Hello. Is manager Liu jing?

2.   他什么时候回来?Tā shénme shíhou huílai?

(ထား၊  စ္-ရွမဲ  စ္-ရွစ္ ဟုတ္  ေဟြးလုိင္)။

သူ ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္မွာမ်ား  ျပန္လာပါမလဲခင္ဗ်ာ။

When would he be back?

  1. 请他给我回个电话。Qǐng tā gěi wǒ huí gè diànhuà.

(ခ်င္ ထား  ေကး ေ၀ၚ  ေဟြကဲ့  တ်န္ ့ဟြ)။

ေက်းဇူးျပဳျပီးေတာ့ ကၽြန္ေတာ့ဆီကုိဖုန္းျပန္ဆက္ဖုိ ့သူ ့ကုိေျပာေပးပါ

ခင္ဗ်ာ။

Please tell him to call me back.

သင္ခန္းစာ(၈)။အျခားသူမ်ားအေၾကာင္း ေျပာဆုိျခင္း။

第八课,谈论别人;(တိ ပါး ခဲ့ ၊ ထန္ လြိန္ ့ ပ်ယ္ရိန္)။

Lesson 8 ;Talking about others

  1. 你妹妹是做什么的?Nǐ mèimei shì zuò shénme de?

(နီ ေမ့ေမ့  စ္-ရွစ္  ေဇွာ့  စ္-ရွ္ မဲ ႆဲ ့)။

ခင္ဗ်ားရဲ ့ညီမ က ဘာအလုပ္ လုပ္ပါသလဲ။

What does your younger sister do?

  1. 你觉得她怎么样?Nǐ juéde tā zěnmeyàng?

( နီ ကၽြယ္ႆယ္  ထား   ဇွဲ ့မဲ ယန္ ့။)

ခင္ဗ်ားရဲ ့ စိတ္ထဲမွာ သူ ့ကုိ  ဘယ္လုိမ်ား ထင္လုိ ့လဲ။

What do you think of her?

  1. 她很漂亮。她特别聪明。Tā hěn piàoliang. Tā tèbié cōngming.

( ထား ဟိန္ ေဖ်ာက္လ်န္ ့ ၊ ထား  ထဲ့ပ်ယ္  ဆုန္းမင္ ။)

သူက သိပ္လွတယ္ဗ်ာ ၊ ၿပီးေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး ပါးနပ္လိမ္မာတယ္။

She’s very kind. She’s very smart.

သင္ခန္းစာ(၉)။ ခံစားခ်က္ ကုိ ထုတ္ေဖၚ ေျပာဆုိျခင္း။

第九课,浅谈情绪;(တိ က်ဳံ ခဲ့ ၊ ခ်န္းထန္ ခ်င္ယႊိ္)

Lesson 9; Talking about moods

  1. 怎么了?Zěnme le? ( ဇွဲ ့မဲ  လယ္ ။)

ဘယ့္ႏွယ္ ပါလိမ့္ဗ်ာ ။

What’s the matter?

  1. 你别再吸烟了。Nǐ bié zài xī yān le.  ( နီ ပ်ယ္ ဇွိဳက္ ယွီးယန္း လယ္ ။)

ခင္ဗ်ား  ေဆးလိပ္ ကုိ ေနာက္ထပ္ မေသာက္ပါနဲ ့ေတာ့ဗ်ာ။

Don’t smoke any more.

3.   我很想家。Wǒ hěn xiǎng jiā. ( ေ၀ၚ  ဟိန္း ယွန္ က်ား ။)

ကၽြန္ေတာ္ အိမ္ကလူေတြကုိ သိပ္သတိရတယ္ဗ်ာ။

I miss my family members very much.

About Visesa

Ashin Revata has written 22 post in this Website..

arriving in China to study the Chinese Language.