4.6.2015…ေၾကးမုံ စာတည္းရႈေထာင့္
=======================

ကိန္းဂဏန္းမ်ား ႏုိင္ငံအတြက္ အေရးႀကီး
=========================

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၁၉၈၃ ခုႏွစ္က လူဦးေရသန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ခဲ့ ဖူးသည္။ ႏွစ္ေပါင္း ၃ဝ ေက်ာ္ကာလ စာရင္းမေကာက္ျဖစ္ခဲ့၍ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ လူဦးေရကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ပ်မ္းမွ်ႏႈန္းျဖင့္ ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ေျမျပင္အေရအတြက္ႏွင့္ လက္ရွိကိန္းဂဏန္း ကြာဟခ်က္မ်ား ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္လံုးကြၽတ္လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ေျမျပင္ကြင္းဆင္း စာရင္းေကာက္ယူျခင္းလုပ္ငန္းကို ၂ဝ၁၄ ခုႏွစ္ မတ္ ၂၉ ရက္မွ ဧၿပီ ၁ဝ ရက္အထိ ေကာက္ယူခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လတြင္ ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းအား ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ဆက္လက္၍ ၂ဝ၁၅ ခုႏွစ္ ေမ ၂၉ ရက္တြင္ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာ သန္းေခါင္စာရင္း ပင္မအစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္လုိက္ရာ ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို ျမင္ေတြ႕သိရွိရပါသည္။

ေရွ႕ေျပးလူဦးေရစာရင္းတြင္ ၅၁ ဒသမ ၄၁သန္းေက်ာ္ရွိရာမွ ယခု ပင္မအစီရင္ခံစာတြင္ ၅၁ ဒသမ ၄၉ သန္းခန္႔ရွိသျဖင့္ လူဦးေရကြာဟခ်က္ ႀကီးႀကီးမားမားမရွိသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ႏုိင္ငံႏွင့္ျပည္သူလူထု ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ စီမံကိန္းမ်ားခ်မွတ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ထုတ္ျပန္လုိက္ေသာ လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ အေရးပါသည့္ အေထာက္အကူျပဳအခ်က္အလက္မ်ားျဖစ္လာသည္။

ရရွိထားေသာ ကိန္းဂဏန္းအခ်က္အလက္မ်ား မွန္ကန္မွသာ ေရးဆဲြေဆာင္ရြက္မည့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္းမ်ား ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ ရရွိထားေသာ လူဦးေရစာရင္းမွာ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ လူဦးေရကို အေျခခံထားေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူလူထုဖံြ႕ၿဖိဳးမႈအတြက္ အနီးစပ္ဆံုး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။

အမွန္တကယ္တြင္ ျပည္ပေရာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဦးေရမွာ ႏွစ္သန္းခန္႔ ရွိမည္ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ခန္႔မွန္းေဖာ္ျပထားသျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားဦးေရမွာ ၅၃ သန္းခန္႔ဟု ဆိုႏုိင္ပါသည္။ မည္သို႔ပင္ရွိေစကာမူ ႏုိင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ရန္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ လူဦးေရႏွင့္ အိမ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အနီးစပ္ဆံုးရရွိၿပီးျဖစ္၍ ထိေရာက္စြာေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

လူဦးေရအမ်ဳိးအစားမ်ားကို တိတိက်က်ထုတ္ျပန္ထားသည္မွာ ႏုိင္ငံအတြက္သာမက ျပည္သူအတြက္လည္း အက်ဳိးမ်ားပါသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ အမ်ဳိးသားဦးေရမွာ ၂၄ ဒသမ ၈၂ သန္းရွိၿပီး အမ်ဳိးသမီးဦးေရမွာ ၂၆ ဒသမ ၆၆ သန္းရွိသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးဦးေရမွာ အမ်ဳိးသားဦးေရထက္ ၁ ဒသမ ၈ သန္းေက်ာ္ ပိုမ်ားသည္ကို ေတြ႕ရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအခြင့္ အေရးကို ပိုမိုဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ လူဦးေရျဖစ္သည့္ အသက္(၁၅)ႏွစ္မွ (၆၄) ႏွစ္ၾကားအေရအတြက္မ်ားေနျခင္းသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏လူဦးေရဆုလာဘ္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။ အလုပ္လုပ္ႏုိင္သူ လူဦးေရမ်ားေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံအတြက္ အလားအလာေကာင္းမ်ား ရွိေနပါသည္။ လူ႔သက္တမ္းရွည္သျဖင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုဦးေရတိုးပြားလာရာ ၎တို႔အတြက္ ကူညီေစာင့္ေရွာက္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို တုိးတက္ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ စီမံရေတာ့မည္။

လူတစ္ဦးခ်င္းေမွ်ာ္မွန္းသက္တမ္းမွာ ၆၆ ဒသမ ၈ ႏွစ္ရွိလာသျဖင့္ ယခင္ကထက္စာလွ်င္ ျမင့္မားလာေသာ္လည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းစာလွ်င္ အားနည္းလြန္းသည္ဟု ဆုိႏုိင္ပါသည္။ အသက္(၁၅)ႏွစ္အထက္ စာတတ္ေျမာက္မႈရာခုိင္ႏႈန္းမွာ ၈၉ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိလာ ေသာ္လည္း ေက်းလက္မ်ားတြင္ စာမတတ္သူမ်ားရွိေနေသးရာ စာတတ္ ေျမာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ရဦးမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔ျပည္သူလူထု၏ အဓိကလုိအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ အိမ္ပိုင္ဆိုင္မႈတြင္ အိမ္ပိုင္ဆိုင္သူ ၈၆ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိၿပီး အိမ္ငွားျဖင့္ ေနထိုင္သူ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း သာရွိသျဖင့္ ျပည္သူလူထု၏ အိမ္ရာလုိအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပး ႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။

လူဦးေရႏွင့္အိမ္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ႏုိင္ငံေတာ္က ဤသို႔ေဆာင္ ရြက္ေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ႏုိင္ငံႏွင့္ ျပည္သူလူထုအတြက္ အေရးႀကီးေသာ ကိန္းဂဏန္းမ်ားကိုရရွိလာၿပီျဖစ္၍ အမွန္တကယ္လုိအပ္ခ်က္မ်ားကို အနာဂတ္တြင္ ဆက္လက္ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္ပါသည္။ ။

===

MYANMAR FANS FLOOD SG FOOTBALL ASSOCIATION FACEBOOK WITH RACIST COMMENTS AFTER WIN

Submitted by farhan on Fri, 05/06/2015 – 9:32am
After the Singapore Lions were beaten by the Myanmar team yesterday 2-1, Myanmar fans showed their true colors by going to the Football Association of Singapore Facebook page to boast about their team’s victory. Shockingly, many fans also posted racist and insulting comments about Singaporeans and Singapore players, which angered many Singaporeans netizens.

– More at AllSingaporeStuff.com http://www.allsingaporestuff.com/article/myanmar-fans-flood-sg-football-association-facebook-racist-comments-after-win
FB: http://fb.com/allsgstuff – See more at: http://www.allsingaporestuff.com/article/myanmar-fans-flood-sg-football-association-facebook-racist-comments-after-win#sthash.cCdtM6JV.dpuf

kai

About kai

Kai has written 936 post in this Website..

Editor - The Myanmar Gazette || First Amendment – Religion and Expression - Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.