မဲခုိးလႊတ္ေတာ ္မွာတင္တဲ႕ ေျခဥျပင္ေရး အန္အယ္လ္ဒီ ၾကဳိးဗန္းခ ်က္ လုံေလာက္တဲ႕မဲ မရလုိ႕ ရႈံးနိမ့္သြားေဂ ်ာင္း သတင္းဖတ္ရတယ္။ ဘြားေဒၚဂ ်ီးအဖုိ႕ အရႈံးေပါင္းမ ်ားစြာထဲက ေနာက္ထပ္အရႈံးတခု… ရႈံးပါမ ်ားေတာ ့လည္း အေရထူေနေလာက္ပါပီ။ ပုံစံတက ်သြားေနတဲ႕ စနစ္၊ ႏုိင္မွာဆုိလ ်င္ေတာ ့ ရႈံးနိမ့္မႈအတြက္ ေခါင္းေဆာင္လႈပ္သူ ႏႈတ္ထြက္ေပးရတယ္။ ဘြားေဒၚဂ ်ီးေနရာ အစားလဲသင့္ျပီ….

သုိ႕ေသာ ္ အန္အယ္လ္ဒီမွာ လူစားထုိး မရွိ၊ ေထာက္ခံသူမ ်ားကလည္း အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသး…။ သူမွဒဗါး အျခားမရွိျပီ… ဒီေတာ ့ ဒီဇက္လန္းကုိ ဒီပုံနဲ႕ ဒီလူေဒြပဲ ဒီေရေတာ ဒုိက္ပုံေမ ်ာသလုိ ဆက္ဒုိးၾကတာေပါ ့စ္။

ေနာက္စပ္တြဲ အေနနဲ႕… ေရြးေဂါက္ပြဲဝံဖုိ႕ သူ ဆုံးျဖတ္မလား.. ဒါလည္း အေပၚမွာ ေျပာခဲ႕သလုိ မွဒဗါး အျခား မရွိျပီ…။ တကယ္လည္း အျခားနည္းလည္း ျဖစ္ျဖစ္ေျမာက္ေျမာက္ လႈပ္တတ္ဟန္မတူ… ဒီေတာ ့မခ ်ိသြားျဖဲပီး ဝံပါလုိက္အူးမည္။

ေရြးေဂါက္ပြဲ ႏုိင္မလား… ။ အန္အယ္လ္ဒီ အျပတ္အႏုိင္မရ.. ေနရာခြဲယူရလိမ့္မည္ဆုိဒဲ႕ ႏုိင္ငံေရးေပါဟိတ္အမ်ဳိးစုံအိ ေဟာကိန္းမ်ားဂ ်ားဒဲ.. အေနာ ္ ရဲရဲေတာက္ ဦးေၾကာင္ၾကီး ျပတ္ျပတ္သားသား ေပါပါမည္… ၁၉၉၀ ရလာဘ္လုိပဲ အန္အယ္လ္ဒီ အျပတ္အသတ္ ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ ညႊန္ေပါင္းေအာ္ေန ေမ ွ်ာ္ေနတာ အန္ဒီအက္ဖ္လုိ ဇက္ျပတ္ ပါတီေတြနဲ႕ ဖြတ္နဲ႕ တစညလုိ အနာဂါတ္မဲ႕ ပါေတြေတြပါ။ (တခု ေထာက္ထားမွာ လြတ္လပ္တဲ႕ ေရြးေဂါက္ပြဲ ျဖစ္ရမည္၊ ညစ္လ ်င္လဲ ညစ္တဲ႕ေနရာေတြမွာ အန္အယ္လ္ဒီ ႏုိင္ေၾကာင္း အေထာက္အထားမ်ား ထြက္ေပၚလာလ ်င္ ႏုိ္င္တာနဲ႕ အတူတူပါပဲ။)

ဘယ္အခ်ိန္ ဘယ္သူႏုိင္မည္ ထင္ထင္ရွားရွား သိရမည္လဲ…။ ေရြးေကာက္ပြဲေန႕မွ ျပတ္ျပတ္သားသား သိပါမည္..။ (ေျပာပီးသားေနာ ္လိင္လည္း ျပည္သူကေတာ ့ကုိယ့္နယ္ေျမမွာ ႏုိင္သူအစစ္ကုိ သိမည္။)

ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ေထာက္ခံတာလား.. မဟုတ္ပါ။ နာဂစ္ ေျခဥနဲ႕ အဓမၼျပဌာန္းတဲ႕ အရာမွန္သမ ွ် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခငး္ လက္မခံပါ။ သုိ႕ေသာ ္ အန္အယ္လ္ဒီလုိ ေခါင္းဝံပီးေနဒဲ႕ ပါတီအဖုိ႕ ကုိယ္ဝံတုိးဖုိ႕သာ ၾကံအိ။ ကုိယ့္ဖုိ႕ကုိယ္သာ ၾကည့္လြန္းတဲ႕ အေမစုျခစ္သူေတြနဲ႕ ေၾကာက္တတ္လြန္းတဲ႕ လူထုကုိလည္း ဒါထက္ပုိ ခုိင္းဖုိ႕ မျဖစ္ႏုိင္..။ (ေဝးေဝးမၾကည့္နဲ႕ ရြာထဲက ခုိနီဒုံ၊ ခုိျပာမား၊ ေလွာ ္ဗီျမ၊ တဖက္ပိတ္မဲသြပ္၊ ျခိမး္ပဒီး၊ foxပ ်ံဂ ်ီးနဲ႕ ဗုိဂေဒၚသာဂူးတုိ႕ကုိပဲ ႏွာမူနာၾကည့္..)

အာဏွာလႊဲမလား… အန္အယ္လ္ဒီ တကယ္ႏုိင္မွ အူးသမ္းေရႊဂ ်ီး အကြက္စေရႊ႕ပါလိပ္မည္။ ေလာေလာဆယ္ ေရႊ႕ေနတဲ႕အကြက္ေတြက အလဂါး အႏွစ္သာရ ရွိတဲ႕ကစားဂြက္ မဟုတ္.. ခေလးေတာင္ လႈပ္တပ္သည္။ အန္အယ္လ္ဒီ အေနနဲ႕ လာဘ္ဆုပ္လာဘ္ကုိင္ရွိတဲ႕ အသာဇီးရမႈ မျပႏုိင္သ၍ စစ္တပ္ႏွင့္ ညွိဖုိ႕ မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ အဲဒီအခ်ိန္ၾက ျပသနာ ေျပလည္မလား.. ေဝးပါေသးအိ။ အဲဒီအခါ ဒီလုိပဲ ဘြားေဒၚ ငါတေဂါ ဆက္ေဂါပါအူးမည္။။

ဒါေၾကာင့္ ရန္သူကုိ မယဥ္စုိင္ဂင္ သူ႕ကုိ ထိန္းခ ်ဳပ္ဖုိ႕ နည္းလမ္းလ ွ်ာၾက…။ ေတ ်ာက္ထဲ လႊတ္ထားလ ်င္ ျမန္တ ်န္႕ ဒီမုိကေရစိီအေရး စက္ေရစုန္ ေမ ွ်ာပါလိပ္အူးျမည္…

 

ငါကြ ဦးေၾကာင္ၾကီး

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 645 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး