သေနၶ တားေဆးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဉာဏ္ရည္​ ထက္ျမက္ေအာင္ လံႈ့ေဆာ္ေပး နိုင္သည့္ အာနိသင္ ရွိေၾကာင္း  သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကား လိုက္သည္။
သေနၶ တားေဆးမ်ားေၾကာင့္ ဦးခြံ အတြင္းရွိ ဦးေႏွာက္ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္ေသာ Grey Matter​ မ်ား ႀကီးလာ ေလ့ရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္မႈ စြမ္းရည္ ျမင့္မား ေစနိုင္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ အမ်ိဳးသမီး ၃.၅ သန္းေက်ာ္ကို ေလ့လာခဲ့သည့္ စစ္တမ္း အရ ေဖာ္ထုတ္ နိုင္ခဲ့သည္။ ဦးေႏွာက္အား စြမ္းအင္ျမင့္ ပံုႀကီးခ်ဲ့ ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ရာ သေနၶတားေဆး သံုးစြဲၿပီးကာစ အေျခအေနတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဟိုမုန္း အေျပာင္းအလဲ အေျခအေနေၾကာင့္ Grey Matter ကို ၃ ရာခိုင္နႈန္းမ်ွ ႀကီးထြား လာေစသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရေၾကာင္း ဆဲလဘက္ တကၠသိုလ္မွ ေဒါက္တာ ဘလင္ဒါပက္ဇာက ရွင္းျပခဲ့သည္။ အဆိုပါ အေျခအေနသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး က႑တြင္ သြက္လက္ ထူးခ်ြန္ေစသလို ဉာဏ္ရည္ ဉာဏ္ေသြးလည္း ထက္ျမက္ ေကာင္းမြန္ေနေစေၾကာင္း ေဒါက္တာပက္ဇာက ေျပာၾကားသြားသည္။

Oestrogen သို့မဟုတ္ Progesterone အမည္ရွိ သေနၶမရရန္ ဟန့္တားေသာ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားသည္ အာရံုေၾကာမ်ားကိုလည္း သက္ေရာက္လံႈ့ေဆာ္ေလ့ရွိၿပီး ယင္းက ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးေၾကာင္း ေဒါက္တာပက္ဇာက ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

သေနၶ တားေဆးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ဉာဏ္ရည္​ ထက္ျမက္ေအာင္ လံႈ့ေဆာ္ေပး နိုင္သည့္ အာနိသင္ ရွိေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကား လိုက္သည္။
သေနၶ တားေဆးမ်ားေၾကာင့္ ဦးခြံ အတြင္းရွိ ဦးေႏွာက္ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခု ျဖစ္ေသာ Grey Matter​ မ်ား ႀကီးလာ ေလ့ရွိၿပီး အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေတြးေခၚ ေျမာ္ျမင္မႈ စြမ္းရည္ ျမင့္မား ေစနိုင္ေၾကာင္း ၿဗိတိန္ အမ်ိဳးသမီး ၃.၅ သန္းေက်ာ္ကို ေလ့လာခဲ့သည့္ စစ္တမ္း အရ ေဖာ္ထုတ္ နိုင္ခဲ့သည္။ ဦးေႏွာက္အား စြမ္းအင္ျမင့္ ပံုႀကီးခ်ဲ့ ကိရိယာမ်ားျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ခဲ့ရာ သေနၶတားေဆး သံုးစြဲၿပီးကာစ အေျခအေနတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ဟိုမုန္း အေျပာင္းအလဲ အေျခအေနေၾကာင့္ Grey Matter ကို ၃ ရာခိုင္နႈန္းမ်ွ ႀကီးထြား လာေစသည္ကို ျမင္ေတြ႕ရေၾကာင္း ဆဲလဘက္ တကၠသိုလ္မွ ေဒါက္တာ ဘလင္ဒါပက္ဇာက ရွင္းျပခဲ့သည္။ အဆိုပါ အေျခအေနသည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး က႑တြင္ သြက္လက္ ထူးခ်ြန္ေစသလို ဉာဏ္ရည္ ဉာဏ္ေသြးလည္း ထက္ျမက္ ေကာင္းမြန္ေနေစေၾကာင္း ေဒါက္တာပက္ဇာက ေျပာၾကားသြားသည္။

Oestrogen သို့မဟုတ္ Progesterone အမည္ရွိ သေနၶမရရန္ ဟန့္တားေသာ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ားသည္ အာရံုေၾကာမ်ားကိုလည္း သက္ေရာက္လံႈ့ေဆာ္ေလ့ရွိၿပီး ယင္းက ဉာဏ္ရည္ထက္ျမက္မႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးေၾကာင္း ေဒါက္တာပက္ဇာက ရွင္းလင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။

Source: လူထုအသံ

About lu ta lone

lu ta lone has written 261 post in this Website..