အမ်ားအားျဖင့္ တစ္ဦး တည္းေသာ သား သမီးမ်ား သည္ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္တြင္ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိတတ္ သည္ဆိုေသာ ယူဆ ထားမႈမ်ိဳးမွာ အေျခ အျမစ္ တိတိ က်က် မရွိေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကား လိုက္သည္။

ဆယ္ေက်ာ္သက္ အရြယ္မ်ားတြင္ တစ္ဦးတည္းေသာ သားသမီးမ်ားသည္ အမ်ား အားျဖင့္ တစ္ကိုယ္ေကာင္းဆန္မႈ၊ ေပါင္းသင္း ဆက္ဆံေရး ညံ့ဖ်င္းမႈမ်ား ရွိတတ္သည္ ဟူေသာ အယူအဆႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေဒါက္တာ ဒြန္နာဘိုဘစ္ဇီဟာႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ သုေတသီမ်ားက ေဖာ္ထုတ္ နိုင္ခဲ့သည္။ အေမရိကန္နိုင္ငံ၊ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ေလ့လာမႈအဖြဲ့မွ ေဒါက္တာဒြန္နာႏွင့္ အဖြဲ့သည္ အသက္ ၁၂ ႏွစ္မွ ၁၈ ႏွစ္ၾကားအရြယ္ရွိ တစ္ဦးတည္းေသာ၊ သားသမီးမ်ားႏွင့္ မိသားစု၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ မ်ားျပားသူမ်ား၏ အက်င့္စရိုက္ အေလ့အထမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး က်ယ္က်ယ္ျပန့္ျပန့္ ေလ့လာခဲ့သည္။ အိုဟိုင္အို တကၠသိုလ္တြင္ ျပုလုပ္ခဲ့သည့္ ေလ့လာခ်က္ စစ္တမ္းမ်ားအရ တစ္ဦးတည္းေသာ သားသမီးမ်ားသည္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး နယ္ပယ္တြင္ သိသိသာသာ အားနည္းေနမႈမ်ိဳး မရွိခဲ့သည္ကို ေဖာ္ထုတ္နိုင္ခဲ့သည္။

ေဒါက္တာဒြန္နာက ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမ မ်ားျပားျခင္းသည္ လူငယ္တစ္ဦး၏ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး လကၡဏာမ်ားအေပၚ သိသာထင္ရွားေသာ သက္ေရာက္မႈမ်ိဳး မရွိေစနိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခင္က အိုဟိုင္အို တကၠသိုလ္မွ ပေရာ္ဖက္ဆာ ေဒါက္ဂလက္ေဒါင္နီက ၎၏ ေလ့လာမႈအရ တစ္ဦးတည္းေသာ သားသမီးမ်ားသည္ မိတ္ေဆြဖြဲ့ရာတြင္ သာမန္အားျဖင့္အခက္အခဲမ်ား ပိုမိုရင္ဆိုင္ရတတ္ေၾကာင္း ေဖာ္ထုတ္ေၾကညာခဲ့ဖူးသည္။

Source: လူထုအသံ

About lu ta lone

lu ta lone has written 261 post in this Website..