ဒီလုိဂ ်….. ရြာထဲမွာ ဘြားေဒၚဂ ်ီးထိ ဓါးၾကည့္စုိဒဲ႕ တဖက္ပိတ္ေတြ အမ ်ားၾကီး ရွိသလုိ တပ္မေဒၚသာငပိ တပ္မေဒၚသာငပြ စစ္ေဘာမ စစ္လမ္းနီးေဒြလဲ မရွားေဗပူး..။ အဲလုိ အစြန္းႏွစ္ဖက္ၾကား ဓမၼဓိ႒ာန္ၾကၾက ေျပာဆုိေဝဖန္မိသူအဖုိ႕ ပဲေလွာ ္ၾကား ဆားညွပ္ခံရေဒါ့သာပဲ..။ တေန႕ဂဒင္ ဘြားေဒၚ အူးေစာင္မႈ အေပၚ ေဝဖန္မိလုိ႕ အတီးခံလုိက္ရဒါ အလဲအကြဲပဲ.. ဒါေပမွည့္ဂ ်ာ မေျပာမဆို မတီးမျမည္ စုိသလုိ ဒင္းရုိ႕ေတြ အတၱၾကီးေနဒါနဲ႕ ျမႈပ္မည့္ေလွထဲ က ်ဳပ္တုိ႕ေတြ အဆစ္ပါမည္။ အင္ဂလံမွာေန.. ေကာင္ေဟာင္မွာေန.. ျခင္သိပ္ကၽြန္းမွာေနသူေတြက ဒီမုိမရလည္း ေလညွာဂ အေနသာဂ ်ီး.. ခံရမွာက ခီျမွားတုိ႕ က ်ဳပ္တုိ႕လုိ ျပည္ဒြင္းက သာမန္လူေဒြ..။ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ဖုိ႕ အနစ္နာခံစြန္႕မည္ၾကံလုိ႕ ဖက္ဆစ္မဲလုိ.. ရဲဇုတ္ယာဂုလုိ ေကာင္ေဒြရဲ႕ ရန္ျပဳခံရတာထက္ တဖက္ပိတ္ေတြရဲ႕ စြဲလားစြပ္လား ေမာင္သားဂ ်င္းကုိယ္ျခင္းမစာ ေျပာဂ ်ဒါ ပုိအသီးႏွာဒယ္…။

ထားပါေဒါ့ေလ ကုိယ့္ကံနဲ႕ကုိယ့္အေၾကာင္း… ျမန္တ ်န္႕ေငြေဈးက ်ပီး သူတုိ႕ဒေတြ ေငြလႊဲဒဲ႕အခါ အယင္ထက္ ဆယ္ဆမက ပုိရပါေစလုိ႕ပဲ ဒီက ဆုေတာင္းျမစ္တာ ပုိ႕ပါဒယ္။ မစုိင္ဒါေတြ အသာထား… ေျပာခ ်ဥ္တာ….ဂ …

အန္အယ္ယ္ဒီနဲ႕အတုိက္အခံေတြကလည္း ဘြားေဒၚ သမတ ျဖစ္ရမည္ အူးတီခ ်က္ထားသလုိ႕ ဖြတ္စစ္ေတြကလည္း လုံးဝအေလ ွ်ာ့မေပးဗူး။ ဂ ်ားက ေခြးအလုိ ဝင္ဆြဲမည့္ သပ္ေခ ်ာင္ပါတီေတြကလည္း လႈပ္လီလႈပ္လဲွ႕ဆုိေတာ ့ ျမန္တ ်န္႕ႏုိင္ငံေရး ေသာ ့က ်သလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ ဒါကုိ က ်ဳပ္တုိ႕ လာဘ္ပုိက္ၾကည့္မေနသင့္ဗူး..။ ႏွာဖက္စလုံး အသာရမည့္ Win Win ေတာ ့ လူဒုိင္း ျဖစ္ခ ်ဥ္ဂ ်ဒါပဲ.. ဒါေပမွည္ လာဘ္ေတြ႕ မနီးစပ္တည့္အခါ ေဗ ်ာင္းဗ ်ံ reverse way စဥ္းစားရမည္။ အဲလုိ ခ်ဥ္းကပ္ပုံ ဗ ်ဴ ဟာအသစ္ကုိ ေဖာ ္ထုတ္သြားသူက ႏုိင္ငံေရးပညာရွင္ ေဒါက္တာCatman..

သုအစုိရ..အတည့္စဥ္းစား မရလ ်င္ ေဗ ်ာင္းဗ ်ံ စဥ္းစားေပးရဒယ္..။ ဥမပါဗ ်ာ… မိန္းမကုိ ဆိတ္ႏွာလုိ႕ မယူဗူး.. ဒါက အတည့္ေတြးဗုံ၊ ျဖစ္သင့္ဒါ ဆိတ္ႏွာလ ်င္ မယူဗဲ အျပင္မွာ ဝယ္စားရမည္.. ဒါမွ ျပသႏွာ ေျဖရွင္းနီးအဆစ္။ ဂလုိပဲ အခုလည္း ျပည္သူတခဲနက္ ေထာက္ခံတဲ႕ ဘြားေဒၚနဲ႕ လက္နက္အျပည့္အစုံရွိတဲ႕ ဖက္ဆစ္တပ္ နွစ္ဖက္ မေလ ွ်ာ႕ႏုိင္လ ်င္ ေနာက္တႏွီး ၾကံဆရေအာင္…

ဘြားေဒၚ အာဏွာရေရး မလႈပ္ေတာ ့ဗူးလုိ႕ ေၾကျငာလုိက္… ဆုိနီယာဂႏၶီလုိ ပါတီဥကၠဌဘဝနဲ႕ တုိင္းျပည္ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရး၊ အေထာက္ပအပ့ံရေရးပဲ ေဖာင္ေဒးရွင္းေထာင္လုပ္.. ဖက္ဆစ္တပ္လည္း လႊတ္ေတာ ္က ထြက္သြားေပး။ အဲလုိ စိမ္ရဲသလား… ဘြားေဒၚ အာဏွာရလ ်င္ တုိင္းျပည္ပ ်က္မည္ဆုိတဲ႕ ဖြတ္စစ္တပ္၊ ကလားျပည္ျဖစ္မည္ဆုိဒဲ႕ သင္ကန္းျခဳံ မဘသေတြလည္း ဆိတ္ေအးသြားမည္။ ဖြတ္စစ္တပ္ ကုိယ့္တပ္ကုိယ္ပ ်ံ တုိင္းျပည္ကာကြယ္ေရးသီးသန္႕ လႈပ္ေစျခင္တဲ႕ ဒီမုိသမားမ ်ားလည္း ေက ်နပ္မည္။ ပိတ္ဆုိ႕ေနတဲ႕ ေရစီးေၾကာင္းလည္း ပြင့္သြားမည္.. မီေကာင္းလား..။

 

ႏုိင္ငံေရးသုခမိန္ ငါကြ ဦးေၾကာင္ၾကီး။။။။

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး