ဒီခ ်ဳပ္ ေရြးေဂါက္ပြဲ ဝင္မည္လုိ႕ ေၾကျငာလုိက္ပါပီ.. ဗြားေဒၚ ဆုံးျဖတ္ခ ်က္ဆုိတာ ရွင္းျပေနစရာမလုိ။ အ့ံဩစရာေတာ ့မရွိ၊ အျခားလည္း ဘာမွ မလုပ္တတ္ေလ…။ ဒီေတာ ့ ဝင္ရမွာေပါ့…။ မဲစာရင္း ဒီေလာက္မွားတဲ႕ၾကားက ဒီခ ်ဳပ္ ႏို္င္မလား..။ ႏုိင္ပါမည္.. ၁၉၉၀ တုံးကလုိ ေတာင္ျပဳိကမ္းျပဳိ ႏုိင္ပါဦးမည္။ မဲစာရင္းေတာ ့ျပင္ေပးရမွာေပါ့…။ ေျခအုကုိ မျပင္လုိ စစ္တပ္နဲ႕ဘေျပာင္ဖြတ္အစုိးမရ ဆုံးျဖတ္ခ ်က္သည္ အန္အယ္လ္ဒီသာ တခုတည္းေသာ ေရြးခ ်ယ္မႈအျဖစ္ တြန္းပုိ႕လုိက္သလုိ ျဖစ္သြားေစတယ္။ အားလုံးကုိ စုစည္းလုိက္သလုိ ျဖစ္သြားတယ္။ အမ ်ားထင္သလုိ အန္အယ္လ္ဒီနဲ႕ သပ္ေခ ်ာင္ပါတီေတြအၾကား မဲျပန္႕မႈ ရွိမည္မဟုတ္ေတာ ့။ တုိင္းရင္းသားဒီမုိကရက္တစ္ပါတီေတြ မဟာမိတ္ဖြဲမႈ၊ မဲေစာင့္ၾကည့္မႈကုိသာ ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ႏုိင္လ ်င္ လႊတ္ေတာ ္တြင္ ဒီမုိရာႏႈန္းျပည့္ ၾကီးစုိးမည္။

ေျခဥေျပာင္းဖုိ႕ေရာ… ဒါေတာ ့မလြယ္…။ ဘာလုိ႕လည္း… ဗြားေဒၚဆိတ္ကုိ သိေနလုိ႕။ ဒီခ ်ဳပ္သည္ ဗြားေဒၚမလႈပ္လ ်င္ ေက ်ာက္ရုပ္။ ဗြားေဒၚဆိတ္ကုိလည္း သာမန္လူေတာင္ ခန္႕မွန္းလုိ႕ရလ ်င္ စစ္တပ္တတပ္လုံး ကၽြန္ျပဳ ထားႏိုင္တဲ႕ အူးသမ္းေရႊနဲ႕ အေပါင္းအပါမ ်ား ပုိသိတယ္။ ဒီခ ်ဳပ္ေျခလွမ္းကုိ ဗြားေဒၚဆိတ္ နားလည္လ ်င္ ၾကိဳတြက္ႏုိင္တယ္။ တနည္းအားျဖင့္ သူေရႊ႕မည့္အကြက္ သိဖုိ႕ မခဲယဥ္း။ သူ႕အေၾကာင္း လုံးစုံပတ္ေစ႕ ေလ႕လာထားတဲ႕ စစ္ဗုိလ္ဇုတ္မ်ားအဖုိ႕ အေျခအေနကုိ ထိန္းႏုိင္လ ်င္ ဘယ္အကြက္ေရႊ႕ေရႊ႕ သူတုိ႕ထိန္းခ ်ဳပ္မႈ ေအာက္မွာသာ။ ေမ ွ်ာ္လင့္သလုိ မျဖစ္တာနဲ႕ ျဖစ္တာပဲ ရွိမည္။ ဒီလုိနဲ႕ပဲ ၂၀၁၀ – ၂၀၁၅ ငါးႏွစ္ ရုပ္ရွင္ရုိက္ျပေနတာ မဟုတ္လား။

ဒီခ ်ဳပ္ အုပ္ခ ်ဳပ္မႈ ပုံစံကုိ မေျပာငး္ႏုိင္လ ်င္ ဘာမ ွ် မထူး.. သမင္ေမြးရင္း က ်ားစားရင္း။ ဗြားေဒၚကုိ ေဝဖန္ရဲသူ၊ စိမ္ေခၚႏုိင္သူ ပါတီတြင္း ပါတီပ အမ ်ားလာဘ္ခံတဲ႕ ႏုိင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ထဲ မေပၚသ၍ ေခတ္ေျပာင္းႏုိင္မည္ မဟုတ္။ တဆိတ္ထဲ ေခါင္းေဆာင္မႈထက္ သုံးေလးငါးဆိတ္ ပုံစံသစ္ သြားႏုိင္မွ တုိက္ပြဲအေနအထား ေျပာင္းမည္၊ ေမ ွ်ာ္လင့္ခ ်က္ ရွိလာမည္။ ညီတူမ ွ်တူ ဦးေဆာင္ရမည္ မဆုိလုိ။ စစ္တပ္တြင္းလဲ အဲလုိ မရွိ။ ေနာက္ဆုံး ဆုံးျဖတ္ခ ်က္ကုိ အူးသမ ္းေရႊ ခ ်ဳပ္ကိုင္ထားသည္။ သုိ႕ေသာ ္ အဆင့္နိမ့္ မဟာဗ ်ဴ ဟာပုိင္းအထိ မ ်က္ႏွာလႊဲလုိ႕ရမည့္ ေခါင္းေဆာင္မ ်ား ေမြးထုတ္ထားသည္။ ဒီခ ်ဳပ္မွာ ရွိျပီလား..။

လာဘ္ရွိ အေနအထားနဲ႕ေတာ ့ အဲလုိပုဂၢိဳလ္ မျမင္..။ ေမြးထုတ္ေပးသည့္ စကားလုံးအား သတိျပဳ ေစလုိသည္။ ကာလံ၊ ေဒသံ၊ ပေယာဂံ… ပေယာဂံ၏ ဖန္တီးျပဳလုပ္စီမံခ ်က္ မ်ားစြာ တာသြားသည္။ စစ္တပ္လုိ အာဏာရွင္ ဆန္မရ၍ တြန္းတင္ဖုိ႕ မျဖစ္ႏုိင္။ ဥပမာ ဖြတ္ပါတီကုိၾကည့္။ ေခါင္းေဆာင္မ ်ားစြာ ရွိသည္ သို႕ေသာ ္ပါတီအေပၚ တကယ္ဩဇာ လႊမ္းပါ၏ေလာ။ အာဏာ၊ ေငြ မရွိလ ်င္ လက္ရွိ ေခါင္းေဆာင္ဆုိသူမ ်ား ပါတီတြင္းပင္ ေျမာင္းထဲေရာက္မည္။ အန္အယ္လ္ဒီက လူထုအေျချပဳ ဒီမုိကရက္တစ္ပါတီ…။ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးလ ်င္ လုပ္ရဲသူ၊ အရည္အျခင္းရွိသူမ ်ား ေပၚလာမည္။ မ ်က္နွာသစ္မ်ားႏွင့္အတူ အေတြးအျမင္သစ္မ်ား ေဆာင္က ်ဥ္းလာမည္။ မတူညီမႈမ ်ားႏွင့္အတူ တုိးတက္မႈ ျဖစ္ထြန္းလာမည္။ေရြးေဂါက္ပြဲ ႏုိင္ျပီး ေခတ္ေျပာင္းဖုိ႕ အေရးၾကီးသည္ မဟုတ္ေလာ..။

ကာယကံရွင္ ဗြားေဒၚဂ ်ီးမွ နားလည္မႈ ေပးႏုိင္ပါေစလုိ႕ ဆုေတာင္းယုန္မွ တဗါး….။

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF