ဒီခ ်ဳပ္က ၂၀၁၅ေရြးေဂါက္ပြဲ ကုိယ္စားလွယ္ စာရင္းထုတ္ျပန္ေတာ ့ပါမည္တစ္ေျပးသူ အေတာ ္မ်ားမ်ား ျပဳတ္က ်န္ခဲ႕သဗ ်။ ေဝဖန္သံ ပြက္ေလာရုိက္တာ ဘယ္ေျပာေကာင္းမလဲ။ အဲဒီမွာ အန္အယ္လ္ဒီကုိ ေထာက္ခံသေယာင္ သံေယာင္လုိက္ပီး ေက ်ာင္းသားသပိတ္ကုိ ေစာ ္ကားသူ ခုိနီေလာင္းေတ ်ာက္လဲ ေတြ႕တယ္။ ထားပါေတာ ့ သူ႕ဆိတ္နဲ႕သူ foxပ ်ံတာ ေျပာဆရာမရွိ… ( စစ္တပ္ သူေဂါင္းျပဳခံရလုိ ၾကိၾကိတက္ခ ်မ္းသာ ခုိနီျဖစ္သြားလဲ ေက ်ာင္းသားေတြက မုဒိတာပြားမွာပါ..ဤဂါး စဂါးခ ်ပ္။။။ )

ေရြးခံရသူစာရင္း ၾကည့္တဲ႕အခါ ပါတီကုိသစၥာခံမႈ အစုန္းအဖ ်က္ ျဖစ္သြားဘုံရ၏။ ဒီခ ်ဳပ္မွာ အရည္အျခင္း ျပည့္မွီသူကလည္း မရွားေပဂုိးဗ ်.. ပလုိ႕ဂ ်ိ။ ရွစ္ပူးအဖြဲ႕က ကုိျပဳံးခ ်ိဳ တေယာက္ပဲ ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႕မိတယ္။ အမ ်ားလုိလားတဲ႕ ေဒါက္တာညဳိညဳိသင္း က ်န္ခဲ႕တယ္။ ပါတီဝံ အျခင္းျခင္း က ်န္ရစ္တာ တက႑… အျပင္ကေန ဝင္အေရြးခံသူမ ်ား ပါမလာတာေတာ ့ပါတီသေဘာထားလုိ႕ ေျပာႏုိင္တယ္။ တနည္းအားျဖင့္ အာဏွာရလာလ ်င္ က ်င့္သုံးမည့္ ႏုိင္ငံေရး မူဝါဒ၊ လႈပ္နည္းလႈပ္ဟန္ ျမင္ေနရျပီ.. ၾကီးၾကီးက ်ယ္က ်ယ္ ေျပာလ ်င္ေဒါ့ ႏုိ္င္ငံေရး ရည္မွန္းခ ်က္.. မဟာဗ ်ဴ ဟာ နည္းဗ ်ဴ ဟာ ခ ်ဥ္းကပ္ပုံေတြေပါ့ဂ ်ာ။။ ဒီခ ်ဳပ္သည္ ယေန႕အထိ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံျခားေရး စသျဖင့္ အတိအက ် ေဝဖန္ေျပာဆုိ ထုတ္ျပန္မႈ မေတြ႕ရ.. အားလုံး ေဝေဝဝါးဝါး။ ရွမ္းဒီမုိကေရစီအဖြဲ႕ခ ်ဳပ္က အတြင္းေရးမွဴ း စုိင္းညႊန္႕လြင္ အင္တာဗ ် ဴ း တခုမွာ ဒီခ ် ဳပ္ရဲ႕ ဖက္ဒရယ္မူနဲ႔ ပတ္သက္ျပီး ဘာေျပာသလဲဆုိရင္ သူတုိ႕သာ တကယ္ဖက္ဒရယ္မူစစ္ရင္ က ်ေနာ ္တုိ႕ သီးျခားပါတီေထာင္ဆရာ မလုိဒဲ႕။ မူဝါဒပုိင္း ေဝဖန္ျခင္းမဟုတ္… ဒီခ ်ဳပ္ရဲ႕ ရပ္တည္ခ ်က္ ျပတ္သားမႈ မရွိဗုံကုိ မီးေမာင္းထုိးျပတာ။ ဒါေပမွည့္ ယခု ေနာက္ဆုံး ျဖစ္ေပၚတုိးတက္မႈကေတာ ့ ဒီခ ်ဳပ္ရဲ႕လားရာ ပထမဆုံး တရားဝံ ခ ် ျပတဲ႕ပြဲလုိ႕ ျမင္ရမွာပဲ…. ဒန္ တန္႕ တန္။

ႏွာကစ္ေျခဥအရ ဗြားေဒၚ သမဒျဖစ္ဖုိ႕ မရွိ.. သုိ႕ေသာ ္ေရြးေဂါက္ပြဲ အေျခအေန လြန္စြာေကာင္းခဲ႕လ ်င္ စစ္တပ္ ( လူၾကားေကာင္းေအာင္ ေျပာတာပါ.. အလဂါး $ဆင့္မရွိတဲ႕သူခုိးဓါးျပသာသာအေကာင္ေတြ.. သူတုိ႕အဘသမ္းေရႊ ခုိင္းတာလႈပ္ရဒါ) မွ အေပးအယူလုပ္ဖြယ္ရွိသည္။ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ဖိအားေတာ ့ ပါရမွာေပါ့။ ေျခဥျပဌာန္းခ ်က္အရ သမဒျဖစ္သူနဲ႕ ပါတီ ေရာေထြးမရမုိ႕ ပါတီသစၥာခံမည့္သူမ ်ား လႊတ္ေတာ ္တြင္း ေရာက္ဖုိ႕ အေရးၾကီးသည္။ အစုိးရအဖြဲ႕ဝံဆုိတာ ျပင္ပလူမ ်ားေရြးလုိ႕ရသည္ေလ.. ေနာင္မွ မၾကိဳက္လည္း ျဖဳတ္လုိ႕ျဖဳ တ္ တပ္လုိကတပ္… သိပ္ျပသႏွာမရွိ။ သာဓကအားျဖင့္ တုိင္းဧရာ လႊတ္ေတာ ္ငွက္ကထ ဦးဆန္းဆင့္ကုိ ဘေျပာင္ ဝံဂ ်ီးယာဒူးေပး ႏွိပ္ကြပ္သလုိမ ်ိဳးေပါ့။ နဂုိက စြာစြာစြာစြာ ျဖစ္ျပီး ပါတီဝံ မဟုတ္တဲ႕အခါ မူဝါဒပုိင္း အေျခအတင္ျဖစ္ဖုိ႕ အေတာ ္နီးစပ္၏။ ဒါကေတာ ့ရွင္းပါတယ္… ဗြားေဒၚကိုယ္တုိင္ ပါတီႏုိင္ငံေရးပါလုိ႕ ေျပာျပီးသား..။ အျပင္လူ ပါေတာ ့လည္း က ်မတုိ႕က ပါတီေရးထက္ ညီညႊတ္ေရး ေရွးရႈတယ္ ေျပာလိပ္မဲ။

အခ ်ိဳ႕ကလည္း ျပန္က ်ားေရးဝံဂ ်ီး အူးရဲထြတ္လုိ ဖာတယ္… အစုိးမရအဖြဲ႕အတြင္း လူလုိလုိ႕ပါဒဲ႕။ လႊတ္ေတာ ္တြင္း အကုန္ေရာက္လ ်င္ အစုိးရအဖြဲ႕မွာ လူနည္းသြားမွာေပါ့ဒဲ႕..။ ဒါဆုိ အျပင္လူမ ်ား ညဏ္တိမ္စြာနဲ႕ လႊတ္ေတာ ္တြင္းဝံဖုိ႕ အန္အယ္လ္ဒီထဲ ေလ ်ာက္လႊာတင္ခဲ႕ၾကသလား..။ ျပည္သူ တုိက္ရုိက္ ေရြးခ ်ယ္ျပီး လႊတ္ေတာ ္မွေန အစုိးမရအဖြဲ႕တြင္း ေနရာယူတာနဲ႕ ဗြားေဒၚက ဟဲ႕ေကာင္လာဆုိျပီး အေပးခံရတာ မတူေရးျခ မတူ။ ကုိယ္စြမ္းကုိယ္စ ရွိသူ၊ သမားရုိးက ်ဘဝကေန ေဖာက္ထြက္ျခင္သူဆုိ ေျပာပါတယ္။ ဆိတ္ထဲက မၾကိဳက္ေပမွဲ႕ ေဂါင္းေဆာင္ေနာက္လုိက္တတ္သူ ေအးရာေအးေၾကာင္းသမား အတြက္ေတာ ့ မထူးေပါ့။

စားပီးနားမလည္ ေၾကာင္ၾကီးရယ္

စားပီးနားမလည္ ေၾကာင္ၾကီးရယ္

အန္အယ္လ္ဒီ မေရြးတဲ႕ လူထုလာဘ္ခံသူ ျပင္ပ ပုဂၢိဳလ္မ ်ား ဘာဆက္လုပ္မလဲ။ ဒီမုိရဖုိ႕အဓိကဆုိျပီး ေရြးေဂါက္ပြဲ ေစာင့္ၾကည့္မလား။ ညႊန္႕ေပါင္းဖြဲ႕ျခင္း သုိ႕မဟုတ္ တသီးပုဂၢလ ဝင္ျပိဳင္ျခင္း စဥ္းစားေစျခင္တယ္။ ကာလအားျဖင့္ ၃လ လုိေသးတယ္.. သက္ဆုိင္ရာ နယ္ေျမလူထုရဲ႕ တုံ႕ျပန္မႈ အားစမ္းလုိ႕ရတယ္။ တလအလုိမွာ ယတိျပတ္ စုန္းဖ ်က္ႏုိင္တယ္။ မဲျပန္႕သြားမည္ ဆုိလ ်င္ ေနာက္ဆုတ္ျခင္ ေနာက္ဆုတ္ေပး.. အန္အယ္လ္ဒီအတြက္ မဲဆြယ္ေပးႏုိင္တယ္။ အက ်ဳိးရလာဘ္က စစ္တပ္လုိပဲ ဒီခ ်ဳပ္အေနနဲ႕ အေနအထားသိျပီး လုိက္ေလ ်ာမႈအခ်ဳိ႕ လုပ္လာႏုိင္တယ္။ ယူအက္စ္ ႏုိင္ငံေရးမ်ာ သမဒေလာင္း ပါတီတြင္း ေရြးတဲ႕အခါ ႏုိင္ဖုိ႕အလားအလာ နည္းေပမဲ႕ အတတ္ႏုိ္င္ဆုံး မဲအရယူျပီး မိမိဘာေကာင္ဆုိတာ ျပရတယ္။ အဲဒီအခါ ထိပ္မွ ေျပးေနသူက ဖ ်က္ျမင္းျဖစ္လာမည့္သူနဲ႕ ေစ႕စပ္ျပီး ေနရာေပးတယ္။ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ေရြးေဂါက္ပြဲမွာ သမဒအုိဘားမားနဲ႕ ဟယ္လာရီကလင္တန္ ပါတီတြင္းျပိဳင္ေတ ာ့ ကလင္တန္ရႈံးေပမွည့္ အင္အားျပႏုိင္ဒဲ႕အခါ ႏုိင္ငံျခားေရးဝံဂ ်ီး ရတယ္။ အကယ္၍ျမွား ဒုတိယသမဒ ျဖစ္ျခင္တယ္ဆုိလည္း ျဖစ္မွာပဲ။

ပထမသက္တမ္းသာ ခံမည့္ အာဏွာရ အစုိးမရ အဖြဲ႕မ ်ိဳး အန္အယ္္လ္ဒီပါတီ ျဖစ္လိမ့္မည္။ အိႏၵိယမွာ အင္ဒီယာဂႏၶီေသျပီးေနာက္ တက္လာတဲ႕ သူ႕သား ရာဂ ်စ္ဂႏၶီရဲ႕ ကြန္ဂရက္အုိင္ပါတီလုိမ ်ိဳးေပါ့။ ရွစ္ပူးမ ်ား ေရြးေဂါက္ပြဲ အေတြ႕အၾကဳံယူပါ၊ လူထုနဲ႕ ပုိနည္းစပ္မည္။ အသက္အားျဖင့္လည္း ေနာက္မက ်ေသး..။ ကံေကာင္းလ ်င္ လႊတ္ေတာ ္တြင္း ၊ အစုိးမရအဖြဲ႕အတြင္း မ ်က္ႏွာေမာ ့ဝင္ႏုိင္သည္။ ဘယ္ေခြးမွ လူထင္ဆရာမလုိ…

ရွစ္ပူးအဖြဲ႕ အူးေဆာင္ျပီး လူထုနဲ႕နီးစပ္သူမ ်ား ညႊန္ေပါင္းဖြဲ႕ေစျခင္သည္၊ အင္အားျပေစျခင္သည္။ တခုေတာ ့ရွိတယ္… ကုိယ့္လူကုိယ္ ထိန္းႏုိင္ရမည္၊ စည္းကမ္းလုိက္နာႏုိင္ရမည္။ မိမိသေဘာႏွင့္ လႈပ္ခြင့္မရွိ… အဲဒီလုိၾကေတာ ့လည္း ဒီခ ် ဳပ္နဲ႕ သူမသာ ကုိယ္အသုဘ ျဖစ္သြားေရာ.. ဒါပဲေလ ႏုိင္ငံေရးဆုိတာ။ အာဏွာကုိ ျဖတ္လမ္းနည္းနဲ႕ လုိျခင္တဲ႕ အတုိက္အခံဆုိပီး ဖင္ပိတ္ေအ ာ္သူ စစ္ေဘာမ၊ စစ္လမ္းနီးေတြလည္း ဖြတ္သမဒနဲ႕ ဖြတ္အုတ္ကထ ကြဲလည္းကြဲေရာ $သံပိတ္ကုန္ေရာ မဟုတ္လား။

အန္အယ္ယ္ဒီ ေမာင္ပုိင္စီးမွာ ေၾကာက္ေနတဲ႕  ဖြတ္အတြက္လည္း ဂြင္ပဲ။ အဆင္းမွာ ဘီးတပ္ေပးပါ။  ဖြတ္ဗုိလ္ခ ်ဳပ္ေဟာင္း ေရြးေဂါက္ပြဲ ေကာ ္မရွင္အုတ္ကထ အူးတင္ေအး လုပ္ပုိင္ခြင့္သုံးပီး ကူညီႏုိင္တယ္။ ေရၾကီးတာ အေၾကာင္းျပျပီး ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္း မွတ္ပုံတင္ေရး ေနာက္ဆုံးေန႕ကုိ ႏွစ္ပတ္ေလာက္ ရက္ေရႊ႕ေပးလုိက္။ ျဖစ္နုိင္ရင္ မွတ္ပုံတင္ေၾကးပါေလ ွ်ာ႕… ။ ႏုိ႕မုိ႕လ ်င္ နင္တုိ႕ဖြတ္မ ်ဳိး ျပဳတ္ေတာ ့မွာ..။

 

မဟုတ္မခံ မွန္ရာေျပာဓါတ္တဲ႕ ရဲရဲေတာက္ ဒီမုိေၾကာင္ၾကီး…. ငါကြ

 

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 648 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး