၀မရွိပဲ ၀ိလုပ္သည္ ဟူသည့္စကားရဲ႕အဓိပၸာယ္ကို လူတုိင္းနီးပါးသိၾကေပလိမ့္မည္။

ဥပမာတစ္ခုအေနနဲ႔ေျပာရလွ်င-္

မိမိအိမ္မွာ စားဖုိ႔ပင္ခက္ခဲေနသည့္ၾကားက အ၀တ္အစားအေကာင္းစားတုိ႔ကို၀ယ္၀တ္လ်က္

မိတ္ေဆြ၊အေပါင္းအသင္းတုိ႔အလယ္ ၾကြား၀ါ၀တ္ဆင္ ဟန္ေရးလုပ္သူကဲ့သို႔ေသာသူမ်ားကို ဆိုလိုသည္။

 

၀ိလုပ္ခ်င္ခ်င္းဟူသည္ ေရာဂါတစ္ရပ္ဟုဆိုရာတြင္မမွား။၀ိလုပ္ခ်င္သည့္ေရာဂါကို စတင္မိျပီဟု သိသည့္ အခ်ိန္တြင္ ေပ်ာက္ေအာင္

ကုရင္ကု ထိိုသို႔မဟုတ္ပဲ၀ိလုပ္ခ်င္စိတ ္္၌သာယာလ်က္ ၀ိလုပ္ျမဲလုပ္ေနပါက နာတာရွည္ေရာဂါတစ္ခုပမာျဖစ္သြားႏိုင္ေပသည္။

လူ႔အသိုင္းအ၀ိုင္းတြင္ မူလတန္းအရြယ္မွစ၍ အရြယ္ေရာက္ျပီးသည့္ကာလအထိ မိမိတုိ႔ႏွင့္ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံံသည့္

မိတ္ေဆြတုိ႔ကိုေရြးခ်ယ္ရာ္္၌ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသည့္ လူကုံတန္တို႔ကို

အထင္ၾကီးအားက်ကာေပါင္းသင္းလုိၾက ေရြးခ်ယ္ခ်င္ၾကသည္။ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူတို႔ႏွင့္ ေပါင္းသင္းလုိ

စိတ္ျဖစ္သူတုိ႔တြင္အတြင္းစိတ္သေဘာမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ေပါင္းသင္း လုိၾကျခင္း းျဖစ္သည္။

 

တစ္ခ်ိဳ႔ေသာသူတို႔က ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူတို႔ထံမွ စားရႏိုး၊ေသာက္ရႏိုး၊စြန္႔ၾကဲေပးကမ္းမွုကိုခံယူရ

လိမ့္ႏိုးဟူသည့္စိတ္ႏွင့္ေပါင္းသင္းလုိၾကသလို၊တစ္ခ်ိဳ႔ေသာသူတုိ႔ကေတာ့ ဘာစြန္႔ၾကဲေပးကမ္းမွုကို မွ

တမင္တကာေမွ်ာ္ကိုးတာမ်ိဳးမရွိပဲ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူတုိ႔ႏွင့္ ေပါင္းသင္းေနရေသာေၾကာင့္ မိမိကိုယ္တုိုင္လည္း

လူကံုတန္တစ္ေယာက္ပမာ ျဖစ္ေနသလို အထင္ေရာက္လ်က္ မိမိပတ္၀န္း က်င္က မိမိကို အထင္ၾကီးေနၾကမွာပဲ ဆိုျပီး

ကိုယ့္စိတ္ထဲကိုယ္အထင္မွတ္လ်က္ ေပါင္းသင္းခ်င္ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

 

ထုိသုိ႔ေသာသူမ်ားသည္ မိမိရဲ႕တကယ့္အသိုင္းအ၀ိုင္းအစစ္အမွန္ႏွင့္ ေ၀းကြာသည္ထက္ေ၀းကြာ လာ္ၾကသလို

မိမိအသိုင္းအ၀ိုင္းသည္ မိမိႏွင့္မအပ္စပ္ဟုစိတ္ၾကီး၀င္ကာ္ မိမိအသိုင္းအ၀ိုင္းကို အထင္ေသးလ်က္

ေ၀းကြာေအာင္ဖန္တီးခ်င္ၾကသည္။

 

ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူတုိ႔ႏွင့္ေပါင္းသင္းလုိသူမ်ားတြင္ တစ္ခ်ိဳ႔ အက်ိဳးစီးပြားျဖစ္ထြန္းေကာင္းျဖစ္ထြန္း ေပမည္။သို႔ရာတြင္

အမ်ားစုမွာေတာ့ ေငြေၾကးခ်မ္းသာသူတုိ႔ကို အထင္ၾကီး၊အားက်၊တုပလုိစိတ္ ေတြျဖစ္ထြန္းေနတာေၾကာင့္

မိမိစိတ္တြင္ျဖစ္ေပၚေနသည္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ ၀မရွိပဲ၀ိ စလုပ္ျဖစ္ၾကေတာ့သည္။

 

မိမိတြင္ ေငြေၾကးတစ္စံုတစ္ရာရွိခဲ့ရာတြင္

(၁)အိမ္၀ယ္၍ လိုင္းကားစီးမည္။(၂)အိမ္ငွားေန၍ ကား၀ယ္စီးမည္။

နံပါတ္ (၁)ကို ေရြးခ်ယ္မည့္သူသည္ မိမိအေပၚလူအထင္ၾကီးခံရဖို႔ မခံရဖုိ႔ထက္၊မိမိဘ၀အာမခံခ်က္ ရွိဖို႔အေရး

ၾကိဳေတြးပူကာဆံုးျဖတ္သူျဖစ္လ်က္ ထုိလူအတြက္ သြားေရးလာေရး္္၌ထင္သေလာက္ လုိရာမေရာက္ေသာ္ျငား အပင္ပမ္းခံရမည္.

နံပါတ္(၁)ကိုေရြးခ်ယ္သူတုိ႔သည္ ၀ ကိုစေရးသူတုိ႔ျဖစ္ၾကသည္။နံပါတ္(၁)ကို ေရြးခ်ယ္္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိလာမည့္အက်ိဳး ေက်းဇူးေတြမွာ

အဓိကက်တဲ့အက်ိဳးေတြက အိမ္ငွားခသက္သာမည္၊မိမိအိုးႏွင့္တန္သည့္အဆံသာ ထည့္ရမည္မုိ႔ ကား၀ယ္စီးျခင္းေၾကာင့္

ကုန္က်ရမည့္ ေလာင္စာဆီဖို႔၊တျခားဗာရီယဖးုိ႔ သက္သာမည္။မိမိသည္ပိုလွ်ံသူတစ္ေယာက္မဟုတ္ ေသးသည့္အတြက္

မိမိသြားလာေရးအတြက္ ဇိမ္မခံသင့္ေသးဟု ခံယူခ်က္ရွိေနေပလိမ့္မည္။

 

နံပါတ္(၂)ကို ေရြးခ်ယ္သူတုိ႔သည္ အထက္ကေျပာခ်င္သည့္အေၾကာင္းအရာရဲ႕ဇာတ္ေကာင္

၀ိလုပ္ခ်င္သူတုိ႔ျဖစ္လ်က္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းေၾကာင့္ ရလာမည့္အက်ိဳးအျမတ္တုိ႔သည္နံပါတ္(၁)မွာနဲ႔ ဆန္႔က်င္ဘက္ျဖစ္လာလိမ့္မည္။

အိမ္ငွားခကုန္ရမည္၊ေလာင္စာဆီနဲ႔ကားဗာရီယဖုိးရွာရမည္။ထုိ႔အျပင္ မိမိသည္ ဟန္တစ္လံုး ပန္ တစ္လံုးႏွင့္

ထည္ထည္၀ါ၀ါေနေနၾကျဖစ္တာေၾကာင့္ တစ္ပါးသူမ်ားကလည္း မိမိကုိ ေငြေၾကးခ်မ္း သာသူဟု

အထင္ေရာက္ၾကလိမ့္မည္။ထုိသူတုိ႔အထင္ေရာက္ျခင္းအေပၚ သာယာေနေပလိမ့္မည္။ ထုိ႔အတြက္ေၾကာင့္

ထုိသူတုိ႔အထင္ေရာက္ျခင္းမွ ေျပာင္းျပန္အထင္ေရာက္မွဳမ်ားမိမိအေပၚက် ေရာက္မည့္အေရးသည္ မိမိအတြက္

ရွက္စရာကိစၥၾကီးတစ္ရပ္ျဖစ္ေနေပလိမ့္မည္။

 

တစ္ပါးသူတုိ႔ရဲ႕အထင္အတုိင္းဆက္လက္ရွိေနေစရန္ အျမဲလုိလို ၀ိလုပ္ေနရေပမည္။၀ိလုပ္ႏုိင္ဖို႔

အျမဲၾကံဆေနရေပလိမ့္မည္။လံုး၀၀ိမလုပ္ႏိုင္သည့္အေျခအေနတြင္ မေကာင္းမွဳဒုစရုိက္တို႔သည္

မိမိေခါင္းထဲ၀င္လာေပေတာ့မည္။ထိုမွသည္ ၀ဆိုတဲ့ အခံမရွိပါပဲ လံုၾကီးတင္ တင္ခ်င္သူတုိ႔အတြက္

ပ်က္ဆီးရာလမ္းေၾကာင္းစလာေပလိမ့္မည္။

 

တစ္ခ်ိဳ႔လူေတြကိုေတာ့ ခ်ြင္းခ်က္အေနနွင့္ေျပာရေပမည္။မိမိတြင္ ကား၀ယ္ရန္လံုေလာက္ေသာ္ လည္း အိမ္၀ယ္ရန္မွာ

မိမိအလုပ္အကိုင္ႏွင့္ေ၀းကြာေသာအရပ္တြင္သာတတ္ႏိုင္မည္။မိမိ ရာထူး၊ဂုဏ္သေရႏွင့္ မျဖစ္မေန

ကားေလးတစ္စီးေလာက္ေတာ့စီးသင့္သည္ စသည္ျဖင့္။

 

ထုိသုိ႔ေသာ လူၾကီးလူေကာင္းတုိ႔တြင္ တစ္ခ်ိဳ႔္္၌ ၀ိလုပ္ခ်င္စိတ္အလ်ဥ္းမရွိပါ ဆိုေသာ္ျငား လူေလးစားအထင္ၾကီးေစခ်င္စိတ္ေလးေတာ့

ကပ္ေနေပမည္။လူတုိင္းတြင္စင္းလံုးေခ်ာေကာင္းသူ

ဟူ၍မရွိ။မိမိရဲ႕ပညာရာထူး၊ဂုဏ္ရွိန္၊အလုပ္အကိုင္ေၾကာင့္ရလာမည့္ေငြေၾကးပမာဏ တြက္ခ်က္ျပီးႏွင့္သူ တို႔အေနႏွင့္ေတာ့

၀မရွိေသးပဲလဲ ၀ိလုပ္ထားသင့္ရင္ လုပ္ထားႏိုင္ေပသည္။

 

ထုိသို႔ေသာလူမ်ိဳးေတြမွာေတာ့ ၀ိလုပ္ခ်င္စိတ္ထက္ ေနာင္ေရးအဆင္ေျပေစဖို႔ ေရြးခ်ယ္သူ၊ခန္႔မွန္းတြက္ခ်က္တတ္

သူေတြမ်ားေပသည္။

သို႔ရာတြင္ ယေနလူတုိ႔သည္ အထူးသျဖင္႔ ျမိဳ႔ျပလူေနမွဳအသိုင္းအ၀ိုင္းရွိလူွုအမ်ားစုတို႔သည္ လတ္တေလာ

လူအထင္ၾကီးခံရဖုိ႔အတြက္သက္သက္ ၀ိလုပ္ေနၾကသူေတြမ်ားေပသည္။

 

အမိုးနဲ႔အကာကိုလွပစြာတန္ဆာဆင္လ်က္ ၾကမ္းခင္းမရွိေသာေျခတံရွည္အိမ္တြင္ သင္ဘယ္လုိေန

ထိုင္မလဲဆိုတာစဥ္းစားၾကည့္ရံုနဲ႔သိႏိုင္သည္။

 

ဟိတ္ဟန္ၾကီးလ်က္ အေပၚယံတန္ဆာဆင္ေသာသူတုိ႔သည္ ပတ္၀န္းက်င္တြင္ ခဏတာမွ်သာ

အထင္ၾကီးျခင္းကိုရလိမ့္မည္။ယင္းအမွုသည္လည္း ေကာက္ရိုးမီးပမာ ခဏတာဟုန္းခနဲႏွင့္ ျငိမ္းခ်ိန္တန္က် ျပာျဖစ္ရေပမည္။

လူၾကီးတုိ႔သည္ မိမိတို႔ ၀ိလုပ္ထားမွဳကိုေျပာင္းလဲရန္ ရွက္ရြံ႕ၾကသည္။တစ္သက္လံုး ၀ိလုပ္လုိ႔မရသည့္တုိင္ ၀ိလုပ္မိသူတို႔သည္

၀ိလုပ္ႏိုင္သေရြ႕၀ိလုပ္ၾကသည္။၀ိလုပ္ရင္းက တစ္ကယ္၀ိလုပ္ႏိုင္သည့္အေျခအေနအျဖစ္ေရာက္ရွိကုန္သူတို႔ ရွိၾကေပမယ့္

ရွားလွေပသည္။

 

သို႔ျဖစ္ပါ၍ လူငယ္ေလးေတြအေနႏွင့္ မိမိတို႔ ဘ၀အစစ္အမွန္ကိုမရွက္မရြ႕ံပဲ ၀ိလုပ္ခ်င္သည့္ အနာေရာဂါတစ္ရပ္ မိမိထံမစြဲကပ္ေစဖုိ႔

အသိနဲ႔ထိန္းသင့္သည္။

လူငယ္တို႔ဟူသည္ အနာဂတ္ကိုမ်ားစြာပံုေဖာ္ႏိုင္သည့္အခြင့္အေရးနဲ႔အခ်ိန္ေတြပိုင္ဆုိင္ေနေသး သည္။

မိမိတို႔ပိုင္ဆုိင္သည့္အရာေတြကို

မိမိဘ၀မွန္ကိုမျပတ္သတိျပဳဆင္ျခင္ရင္းက တိုးတက္မွု လမ္းကိုၾကိဳးပမ္းလွမ္းကိုင္သင့္သည္။

 

ငါးက်ပ္ရွိခ်ိန္ တစ္ဆယ္မသံုးမိေအာင္၊အထူးသျဖင့္ လူအထင္ၾကီးေစရန္သက္သက္ျဖစ္သည့္ ကိစၥအေသးအမႊားေလးေတြကစ၍

တမင္တကာရည္ရြယ္၍ ၀ိေရာဂါကိုအစမပ်ိဳးမိေစရန္လို ေပသည္။

 

ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမွာလည္း လူခ်မ္းသာ၊လူလတ္တန္း၊လူဆင္းရဲ ဆုိသည့္ အတနး္စားေတြ ထက္

အက်င့္စာရိတၱမွန္ကန္သူႏွင့္သာ အေဆြခင္ပြန္းေကာင္းဖြဲ႔ျခင္းျဖင့္ ၾကီးပြားတုိးတက္မွုအမွန္ ကိုေရာက္ရွိႏုိင္ၾကပါေလသတည္း။

 

 

နန္းေတာ္ရာသူ

18-8-2015

11:19(am)

 

 

 

 

•*¨နန္းေတာ္ရာသူ •*¨

About •*¨နန္းေတာ္ရာသူ •*¨

•*¨နန္းေတာ္ရာသူ •*¨ has written 73 post in this Website..

လူအခ်င္းခ်င္းမိတ္ဖက္ျခင္းတြင္၊ကုိယ္စိတ္ရႊင္သာ ၾကင္နာပါမွ၊ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ ခ်မ္းေျမ႕တတ္၏။ စိတ္ရင္းအမွန္ျဖင့္ခင္မင္တတ္စြာနဲ႔ နန္းေတာ္ရာသူ