အီးဟီးဟီး… ဟုတ္ပါတယ္ ခညာ… အေနာ ္ေၾကာင္ၾကီး အလြန္ဆုိးဝါးဒဲ႕ သပ္တဝွာဂ ်ီးပါ… အေခၚအေျပာ မလႈပ္ၾကပါနဲ႕။ ေျပာမိယင္ ေျမြကုိက္မယ္၊ ကင္းေပါက္မယ္… ေျမြေတာင္ ရုိးရုိးမႈတ္ ေျမြစိမ္းမီးေျခာက္ ကုိက္မွာပါ၊ စေကာ ္ပီယံ ကင္းေျချမွား အထုိးခံရမွာပါ။ ေဝးေဝးသာ ေရွာင္ရွားဂ ်ပါချမွာ။ ေၾကာင္ယုဂ္မာဂ ်ီးပါ ေၾကာင္ဗူးဂ ်ီးပါ.. အဟင့္ အဟင့္..။ မွန္ေဗသီ… ေၾကာင္ၾကီးဒေဂါင္ ရြာျပင္ထုတ္ခံရေသာေၾကာင့္ ဝမ္းပမ္းတနဲ ေအာ ္ဟစ္ငုိေၾကြးေနဂ ်င္း ျဖစ္သီ။ ရြာ၌ ေဆာ ္ဒီပ်ံ အူးမြတ္ခဲႏွင့္ႏြတ္မမတုိ႕၏သား ေမာင္အလီ ရွင္ျပဳအလွဴ အတြက္ ထင္းခုတ္၊ ေရခပ္၊ အိမ္သာက ်င္းတူး အားပါးတရ ခုိင္းဂ ်ပီးမွ အတင္းအဓမၼ ရြာျပင္ထုတ္လုိက္ျခင္းၿဖစ္၏။

ႏုိးထလာ ဆုိးပါ့ဗ ်ာ

မွန္ကန္လ ်င္ ကြဲဓါတ္သီ ဆုိရုိးအတုိင္း ယခု ေၾကာင္ၾကီး အဖဲ႕ခံရေလျပီ။ မည္သူမ ွ် တားဆီးကန္႕ကြက္ျခငး္ အလ ်ဥ္းမရွိ…။ မိမိႏွင့္ မစုိင္ဘိအလား ခ်က္တင္ၾကဴ လ ်က္ရွိသူ၊ ဖဘေမႊလ ်က္ရွိသူ၊ ဗုိင္ပါေတာ ့မျပတ္သူ အသီးသီး အသက အသက မ ်က္ကြယ္ ျပဳေလဗီ။ ညေနေစာင္း ေရခပ္ဆင္းလ ်င္  ထမီေရလ ွ်ားပင္မဝတ္ ေၾကာင္ၾကီးေရွ႕ ဘီကီနီႏွင့္ တူးပိစ္ႏွင့္ ေရခပ္ဆင္းျပသူ သမီးေလးအေပါင္းလည္း မကယ္ႏုိင္…။ ၎ျပဳခဲ႕ေသာကံ သူ႕ထံပ ်ံလာျခင္း ေဗတီး..။

ေၾကာင္ၾကီး သီးခံပါ၏.. ခြင့္လႊတ္ပါအိ.. နားလည္ပါ၏။ ငါ့ကံဟု လာဘ္ခံပါ၏ … သုိ႕ေသာ ္ေလွနစ္သူ ဝါးကူထုိး စဂါးပုံရွိရကား ထုိမ ွ်ႏွင့္မပီး.. ရြာျပင္ တံဂါးဝ အိပ္ေနေသာ ေၾကာင္ၾကီးအား ရြာသူားအေပါငး္မွ အဝံတခ ်ီ အထြက္တခ ်ီ ခလုပ္တုိက္သြားအိ။ အူးၾကီးမိုက္ ဆုိလ ်င္ ခြါးမေသးဆုိကာ ေျပးကံအိ။ မားႏုိဂ ်ီးဂါး ခလုပ္တိုက္ပီး ပ ်ံလွည့္ၾကည့္ကာ ဘက္ကစ္ ထပ္ေပးအိ။ အြတ္ .. အြတ္ …

ငုိလုိ႕ဝေဒါ့ ေဒါသ ျဖစ္လာျပီ.. တင္းလာျပီ.. ေနာက္စုန္း ျမဳိသိပ္မထားႏုိင္ေဒါ့…။ ေနာက္တေန႕နံနက္ ေဝလီေဝလင္း အလီေလး ရွင္ျပဳအလွဴ  မွ “အလာ A CAT ပါ” ေလာ ္စပီကာ အသံေၾကာင့္ ႏုိးထလာေသာ ေၾကာင္ၾကီး ေလညွာအရပ္ရွိ ေတာင္ဂမူေပၚသုိ႕ တက္ခါ ခံစားခ ်က္မ ်ား ေဖာက္ကြဲထြက္ေဒါ့သည္…. ။ ဟုတ္ပါတယ္ချမာ ရြာျပင္ထုတ္တာ မွန္ပါတယ္။ ေကာင္းဂ ်ဳိး မေပးတဲ႕ ငေၾကာင္ၾကီးပါ၊ ဟုိဒင္း ခုိနီဒုံဂ ်ီး လူရည္ခၽြန္ျဖစ္၊ ဆလာဝံျဖစ္တာ အေနာ ္စေပါ့ရုိက္ေပးလုိ႕ မႈတ္ပါဗူး.. အဲဒီေခတ္မွာ စေပါ့ မေပၚေသးပါဗူး။ အူးမုိက္တာမီး ဆယ္ဒန္း ေအာဒီထြက္တာ အေနာ ္ဂုိက္လႈပ္ မေပးရပါဗူ၊ သုဟာသူ ၾကိဳးစားလုိ႕ပါ။ ပီးေဒါ့ ေလမားမားနဲ႕ ေလရဲမုိး တဂ ်ိတ္ထဲ တညံဒဲ မႈတ္ရပါဘူး၊ တျခားစီပါ။ တဖက္ပိတ္ မဲသြပ္ဟာလဲ အဂု ႏွစ္ဖက္ပြင့္သြားပါပီ။ ျခိမ္းပုတီးမဆုိတာ လည္ပင္းက ပုတီးသံ တေခ ်ာက္ေခ ်ာက္နဲ႕ နားေထာင္ေကာင္းလြမ္းလုိ႕ပါ။ ဆႏြမ္းမကင္း ေရႊၾကည္ သိပ္ေကာင္းပါတယ္၊ ဆားၾကည့္ဂ ်ပါ။ ကြင္သဘုံအတု ဆုိတာ မရွိပါဘူး၊ နယ္ဂ ်ား ေခ ်ာင္လုိ႕ သူ႕ဟာသူ ေစာင့္တာပါ။ အူးမြပ္ခဲလည္း ေက ်ာင္းသား တကယ္မုုန္းပါပူး.. သူ႕ဝမ္းပူဆာ မေနသာလုိ႕ပါ၊ မ ဖက္လုိက္ မုိက္ဖက္ပါတာပါ။ ခြစ္ေလးကုိလဲ ဆားမခ ်ဥ္ပါဗူး၊ ငန္ပါတယ္။ ကင္းေကာင္ျပာဆုိတာ သဘာဝသမုိင္းျပတုိက္ထဲက ပလပ္စတစ္ အရုိးစုဂ ်ီးပါ၊  ေကအုိင္ေအ အူးမ ်ိဳးဆုိဒါလည္း ကားတံဆိပ္ KIA ကီးယား ကုိ အလြယ္ေျပာမိဒါပါ။ ရန္ကုန္မွာေတာင္ ကားျပခန္း ရွိေနပါပီ။ ကိုကုိတုိ႕ မမတုိ႕ အူးအူးဒုိ႕ ေဒၚေဒၚဒုိ႕ပဲ မွန္ပါတယ္…

ဝမ္းနည္းေဒါသ ေၾကာင္ထံမွ

တယားမ ွ်တမႈ ေတာင္းဆုိ အသနားခံေနဗုံ

မွန္ေလးမွန္ ေဒြပါ..ထုိသုိ႕ေၾကာင္ၾကီးေအာ ္ေလ ရြာဒြင္ ျမက္ႏွာဖုံးအုပ္ ဟံလႈပ္ေနသူမ ်ား ေနမထိ ထုိမသာ ျဖစ္ကုန္ေလအိ။ ရြာထဲဒြင္လဲ တရုတ္ႏုိင္ငံ ရွင္က ်န္းျပည္နယ္မွ ဝီဂါမ ်ဳိးႏြယ္စုေဂါငး္ေဆာင္ အယာတုိလာ ေၾကးမုံဂ ်ီး (ခ) အီတြမ့္ဗြမ္ အပါအဝံ ဧည့္သည္ေဒၚမ ်ားစြာ ေရာက္ေနသျဖင့္ မၾကားသေယာင္ မသိက ်ဳိးကၽြံ ျပဳ ေနေသာ ္လည္း မြပ္ဂဇက္ရြာသူားအေပါင္းအတြက္မူ အလွဴ အသံလႊင့္ ဇာတ္ထုပ္ပမာ နားေသာတ ျဖစ္လွေပသီ။

ထိုအခ ်ိန္ဝယ္ မထင္မွတ္ေသာ ျဖစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚလာအိ။ ရြာသဂ ်ီး အယာတုိလာ မာမြတ္ခုိင္မ္မွ ဗုိုဂေဒၚသာဂူးအိ လာဘ္ေထာက္ျခမႈႏွင့္ ဆယ္အိမ္ေဂါင္းcatပတိမ္ေျမြၾကီးကား၊ စစ္တပ္သဒင္းေပး ဖက္ဆစ္ျဖိဳးဂ ်ီး၊ စြမး္အားရွင္ပီခ ်ဳိဂ ်ီး၊ ရဲဇုတ္လ ွ်ာျမ တုိ႕ၿဖင့္ ရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႕ ဖ ်က္သိမ္းကာ တအူးဒီး အာဏွာရွင္စနစ္ ျပဌာန္းလုိက္ေသာေၾကာင့္တီး။ အေရးၾကဳံေတာ ့ ေဟာင္ဖြာေဟာင္ဖြာ လႈပ္တတ္ေသာ လူမုိက္ခင္ေဇာ ္ႏွင့္ ေမာင္းဝတ္တုိ႕ လွံျပဖုိ႕ေဝးဇြ.. ဖဘပင္ တက္မလာေခ ်။ ရြာဆိတ္မ်ား သာဆုိးအိ၊ အိမ္တံခါး အလုံပိတ္ကာ ပါးစပ္အဝတ္စုိ႕လ ်က္ ဆိတ္ျဖင့္ ေမတၱာပုိ႕ျခင္း၊ သစၥာျပဳ ျခင္းမ ်ားတြင္တြင္ ျပဳဂ ်ကုံအိ။ လူတြင္က ်ယ္ ႏွဴ းဗာဂီချမာ ေပါင္ၾကားထဲမွပင္ ေခါင္းမေဖာ ္ႏိုင္… ဝါသႏွာေပကုိး..။ (အမူးလြံပီး ကုိယ့္ေပါင္ဂ ်ားထဲ ေခါင္းစုိက္ေနဂ ်င္းျဖစ္အိ)။ ကာလသားေဂါင္း အလြမ္းစက္ႏွင့္ သဂ ်ားတုိ႕ကလူလည္.. ေအာ ္ဒါရွိသီစုိကာ ႏြားလွည္းျဖင့္ ရြာျပင္ ဦးေအာင္ ထြက္သြားဂ ်ေလပီ။

အေရးၾကံဳမွ ေၾကာင္ၾကီး သတိရ တမ္းတကုံအိ၊ ဟုတ္ပါ့ေအ ငါ့တားေၾကာင္ၾကီး ရွိလ ်င္ ခုလုိ မျဖစ္ဟု ဂ ်ဴ ႏုိေလးအား ဖက္၍ မားႏုိမွ စုိအိ။ ဗန္းခ ်ီၾဆာ ပါပါေခါင္ကမူ သူ႕သမီးအား ႏႈတ္မွေယာင္၍ နႏၵာေၾကာင္ဟု မွားေခၚ၏။ အူးမုိက္ကမူ သမီးေလး လူဆရာဝံ မလႈပ္နဲ႕.. ေၾကာင္ေဆးကုတဲ႕ တိတ္စံဆလာဝံ လႈပ္ကြဲ႕ဟု လူေရွ႕ဒြင္မွာၾကားအိ။ ေကအုိင္ေအ အူးမ ်ိဳးမွလည္း အိမ္ရွိတာမီးႏွစ္ဦးအား ေယာက္ ်ားေဂါင္း ေမာင္းမႏွာေယာက္ဟု ဘာမွန္းမသိသည့္ စဂါးကုိ၎၊ အမ္တယ္ဂ ်ီးကလည္း ေၾကာင္ၾကီးေရ ငါ့မွာ ၃ေယာက္ေတာင္ကြ… မင္းဆိတ္ၾကိဳက ္ျဖစ္ေစရပါမယ္.. အျမန္လာကယ္ပါဟု ရြာစည္းရုိးတုိင္တက္ ေအာ္အိ။

မရသည့္အစုန္း ေကအုိင္ေအ တပ္မဟာ ၆ မွ ဗုိလ္လုမ ႏွင့္ ဒီေကဘီေအ ပက္ကေညာဗုိလ္ ကင္းေကာင္ျပာတုိ႕ ႏွစ္အူးအား ေၾကာင္ၾကီးအၾကိဳက္ မီနီစကပ္တုိ ဝတ္ေစလ ်က္ အုန္းပြဲ၊ ငွက္ေပ ်ာပြဲျဖင့္ ရြာကုိယ္စား အသနားခံ ေတာင္းပန္ ပင့္ေဆာင္ခုိင္းေလသီ။ ျပာသုိလမုိ႕ အမ ်ိုးသားေရးဆိတ္ ျပင္းထန္ေနေသာ ေၾကာင္ၾကီးလည္း သဘုံမႏွစ္ဦးအား ေတြ႕လ ်င္ ေတြ႕ျခင္း ေမးျမန္း မေနေတာ ့ပဲ ခီြီးကနဲ႕ ခုန္အုပ္ကာ ဘယ္ပ ်ံ ညာပ ်ံ tea like ပီးလ ်င္ ခ ်ပ္ဝတ္တန္ဆာမ ်ားပင္ မဝတ္ဆင္အားပဲ သဘာဝအတုိင္း ရြာထဲသုိ႕ တဟုန္ထုိးေျပးကာ အာဏွာရွင္ မာမြတ္ခုိင္မ္ႏွင့္ သူ႕လူမ ်ားအား မာန္ဟုန္ျပင္းျပင္းျဖင့္ ေျပးထုိးလ ်င္ မြတ္ဂဇက္ရြာဂ ်ီး တမဟုတ္ျခင္း ဒီမုိကေရစီ ပ ်ံရေလဒါ့သီ။

ထုိအခါ အလဂါးရ တန္ဖိုးမထား စုိရုိးအတုိင္း မားႏုိဂ ်ီးက ဂ ်ဴ ႏုိေလးအား အိမ္ထဲဖြက္၍ ဝရန္တာမွ ငါ့ေမွာင္ေၾကာင္ၾကီးဟု၎၊ ပါပါေခါင္မွ နႏၵာေခါင္ေလးအေဖမွ ဂုံျပဳပါသီဟု၎၊ အူးက ်ီးမုိက္မွ သာမီးရယ္ တက္လာဘ္စနဲ႕ လူေဆးေက ်ာင္းပဲ တက္ပါေတာ ့ဟု၎၊ အမ္တယ္ဂ ်ီးမွ ဝမတိ ဝမတိ တားဓါရွိဟု ဂါထာလုိလုိ ေတးလုိလုိ ဟစ္ေၾကြး၍၎၊ ေကအုိင္ေအ အူူမ ်ိဳးမွလည္း ဘီလူးစည္း လူစည္း ရွိသကြဲ႕၊ လူေနရာလူ ေၾကာင္ေနရာေၾကာင္ မုိးဂ ်ဳိးေတြ ပစ္ကုန္မည္ဟု၎ ေၾကးဈဴ းကမ္းစဂါး အသီးသီး စုိဂ ်သီ။ အထည္ခ ်ုပ္စက္ရုံ သူေဌး ခုိနီဒုံဂ ်ီးကမူ ေၾကာင္ၾကီးရယ္ လိမ္မာပါေတာ ့ ငါ့စက္ရုံမွာ တေန႕ငါးရာနဲ႕ ညေစာင့္ၾကြက္ခုတ္ လာလႈပ္ပါဟု အနိမ့္စုန္းလုပ္အားခ အုပေဒၾကမ္းပါေသာ သတင္းစာအား ခါးေနာက္ထုိးလ ်က္ အလႈပ္ကမ္းလွမ္းအိ။

အျမင္မွံရသြားေသာ ေၾကာင္ၾကီးကလည္း ရြာလူဂ ်ီးမ ်ားအား အူးသုံးဂ ်ိမ္ျခပီး အေနာ ့္အမွားကုိ ေတာင္ပန္းတဲ႕အေနနဲ႕ ရြာလူဂ ်ီးမ ်ားကုိ လာဘ္ေဆာင္ပဏၰာ စက္ျပေစ ေျပာသီတြင္ အူးမုိက္၊ အူးမ ်ဳိး၊ အူးမြပ္ခဲ ရြာလူဂ ်ီး၃ဦး ၎ေခၚေဆာင္ရာ လုိက္ပါသြားေလသီ။ ေတာင္ေပၚသုိ႕ ေခၚသြားဂ ်င္းျဖစ္အိ… “မင္းဟာ မေရာက္ေသးဘူးလားကြ၊ အူးမုိက္ထံမွ အသံထြက္လာဂ ်င္းျဖစ္သီ။ ခုမွ အစပဲ ရွိပါေသးတယ္ ချမာ..။ အူးမုိက္ကား လ ွ်ာထြက္ေနေျခပီ။ အူးမြတ္ခဲမွာ ဒူးေလးတကုိင္ကုိင္ျဖင့္ ေခၽြးဒီးဒီးက ်လ ်က္… အူးမ ်ိဳ းကေဒါ့ သစ္ပင္ဖက္ထားရပီ။ ဆိတ္ရွိေသာ ္လည္း ဒူးမလုိက္ႏုိင္ျပီ။ ႏွာဗူးဟု ၎တုိ႕သမုတ္ေသာ ေၾကာင္ၾကီး ကမ္းေျခတြင္ လမ္းေလ ်ာက္သည့္အလား ေလေလး တခၽြန္ခၽြန္ျဖင့္၊ ရံဖံရံခါ ေျခတေပါင္ဂ ်ဳိးပင္ ခုန္ဆြခုန္ဆြ တက္ျပလုိက္ေသးသီ။

ဒူးမေခ ်ာင္ ဦးေၾကာင္

ဒူးမေခ ်ာင္ ဦးေၾကာင္ ဗူးေဂါင္မဟုတ္

မုိးလြန္မွ ထြန္ခ ်၊ ေက ်ာေပၚေရာက္မွ ဓါးျပမွန္း သိဂ ်ေလပီ။” ေၾကာင္ၾကီးရယ္ ငါတုိ႕မွားပါတယ္ကြာ၊ ဆက္မေလ ်ာက္ျပေစနဲ႕ေတာ ့၊ လာဘ္ေဆာင္လည္း မလုိျခင္ေတာ ့ပါဗူး။ ဆားနဲ႕ပဲ ဆားျပေစ။ ” သနားဓါတ္ေသာ ေၾကာင္ၾကီးလည္း “ေအးဗ ်ာ ဒါဆုိလည္း လာလမ္းအတုိင္း ျပန္ဆင္းဂ ်ေပေဒါ့၊ အေနာ ္လုိက္မပုိ႕ေဒါ့ဗူး..။ အိမ္ေဒါ့ အေရာက္ပ ်ံဂ ်ေနာ ္လမ္းမွာ မုိးမခ ်ဳပ္ေစနဲ႕၊ ေတာေကာင္ၾကီးေတြ ရွိတယ္။ ” ဆုိကာ ေပ ်ာက္ကြယ္သြားလ ်င္ ရြာလူဂ ်ီးလူေဂါင္းမ ်ားလည္း ဒူးပြတ္လ ်က္ လက္ျခင္းခ ်ိတ္ကာ တုံခ ်ိတုံခ ်ိ ဆင္းေနခုိက္ ခြီး၊ဂရား ကဲ႕သုိ႕ ျခေသ့ၤလုိလုိ က ်ားလုိလုိ ဘာမွန္း မသဲကြဲသည့္ အသံနက္ၾကီး ထြက္ေပၚလာရာ ေျပးလည္းမေျပးႏုိင္ ေသေဘးလည္း ေၾကာက္သမုိ႕ ျဖစ္ခ ်ဥ္ရာျဖစ္ မ ်က္လုံးစုံမိွတ္လ ်က္ အဆင္းလမ္းအတုိင္း ေျမၾကီးေပၚလွဲ၍ ေတာင္ေအာက္ လွိမ့္ဆင္းသြားဂ ် ေလေဒါ့သီ။ ဤဒြင္ ဇပ္လန္းပီးအိ……………..

ပုံေျပာၾဆာဦးေၾကာင္ၾကီး

ဦးေၾကာင္ၾကီး

About ဦးေၾကာင္ၾကီး

ေအာင္ၾကဴ း has written 649 post in this Website..

ပန္းတပြင့္ လွမ္းအစြင့္ နမ္းအလင့္မွာ........... ဟတ္ခ်ဳိး ဟတ္ခ်ဳိး

   Send article as PDF